Nadere regels Initiatiefsubsidie Startsteun Inwonersinitiatieven

Geldend van 07-11-2019 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Initiatiefsubsidie Startsteun Inwonersinitiatieven

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 22 oktober 2019:

gelet op artikel 3, artikel 6 vierde lid, artikel 7 tweede lid, artikel 8 derde lid, artikel 10 lid 2 onder f van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk,

BESLUIT

vast te stellen de :

Nadere regel Initiatiefsubsidie Startsteun Inwonersinitiatieven

Artikel 1. Beleidsdoel

Ondersteuning in de opstart van duurzame kansrijke maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een betere woon- of leefomgeving voor inwoners van de gemeente Moerdijk

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

Alle activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het beleidsdoel

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon.

Artikel 4. Aanvullende weigeringsgronden

Aanvullend op artikel 10 lid 2f van de Algemene subsidieverordening kan de subsidie in ieder geval geweigerd worden indien:

 • 1.

  Het initiatief een winstoogmerk heeft;

 • 2.

  Het initiatief geen samenwerking is tussen verschillende (vrijwilligers)organisaties;

 • 3.

  Het initiatief niet na maximaal twee jaar zonder gemeentelijke subsidie kan blijven voortbestaan;

Artikel 5. Aanvraag

In aanvulling op de in artikel 6 lid twee van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk genoemde gegevens, moeten de gevraagde stukken inzicht geven in de plannen en begroting met een doorlooptijd van tenminste drie jaar.

Artikel 6. Bepaling subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie is overeenkomstig de hoogte van de aanvraag echter nooit hoger dan het subsidieplafond

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt jaarlijks door de gemeenteraad met het vaststellen van de begroting vastgelegd.

 • 3.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Artikel 7. Verplichtingen

 • 1.

  Op verzoek van het college kan een evaluatie plaatsvinden tussen de ontvanger en de gemeente over de effectieve inzet van de ontvangen subsidie

 • 2.

  Het college kan aanvullende verplichtingen opleggen in de subsidiebeschikking.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 7 van de Algemene subsidieverordening kan de subsidie op ieder moment in een kalenderjaar worden aangevraagd

Artikel 9. Beslistermijn

In afwijking van artikel 8 van de Algemene subsidieverordening beslist het college binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 10. Vaststelling

De subsidie wordt door burgemeester en wethouders direct vastgesteld tenzij artikel 7.2 van toepassing is. In dat geval wordt de subsidie vastgesteld nadat is voldaan aan de aanvullende verplichtingen.

Artikel 11. Verantwoording

Op verzoek van het college dient de aanvrager inzicht te geven in de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Artikel 12. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 13. Citeertitel

Ondertekening

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels Initiatiefsubsidie Startsteun Inwonersinitiatieven”

Aldus besloten in de vergadering van het college, gehouden op 22 oktober 2019

De secretaris,

……………………,

De burgemeester,

…………….