Winkeltijdenverordening gemeente Zundert 2019

Geldend van 07-11-2019 t/m heden

Intitulé

Winkeltijdenverordening gemeente Zundert 2019

De raad van de gemeente Zundert;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10-09-2019;

gehoord het advies van de Ronde d.d. 09-10-2019;

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet;

besluit:

1. De Winkeltijdenverordening gemeente Zundert 2019 vast te stellen;

2. De Winkeltijdenverordening gemeente Zundert 2019 in werking te laten treden op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. werkdagen: maandag tot en met zaterdag; niet zijnde feestdagen

 • b. winkel: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht;

 • c. supermarkt: een winkel waarin uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren wordt verkocht;

 • d. feestdagen: nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, kerstavond, eerste en tweede Kerstdag en 4 mei;

 • e. college: het college van burgemeester en wethouders

Artikel 2 (Algemene) vrijstelling

 • 1. Van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de in de Winkeltijdenwet vervatte verboden zijn vrijgesteld: winkels, niet zijnde supermarkten van 09.00 tot 18.00 uur en indien een feestdag op vrijdag valt van 09.00 tot 21.00 uur.

 • 2. Van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden zijn vrijgesteld: supermarkten van 08.00 tot 21.00 uur.

Artikel 3 Incidentele ontheffingen

 • 1. Het college kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden voor zover niet vrijgesteld in artikel 2 van deze verordening.

 • 2. De ontheffing zoals genoemd in lid 1. kan enkel worden verleend voor incidentele evenementen en/of acties c.q. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

 • 3. Aan de ontheffing kunnen beperkingen en/of specifieke voorschriften en/of voorwaarden worden verbonden (onder meer over de openingstijden en/of de goederen die mogen worden verkocht).

 • 4. De ontheffing kan onder meer worden geweigerd als de woon- en/of leefsituatie of de openbare orde en/of veiligheid in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig zal worden beïnvloed door openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4 Beslistermijn verzoeken incidentele ontheffingen

 • 1. Het college beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Het college kan haar beschikking voor ten hoogste zes weken verdagen.

 • 3. Indien een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid van deze verordening wordt ingediend minder dan acht weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de ontheffing nodig heeft, kan het college besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen van een ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b. verandering van omstandigheden of inzichten dit naar zijn oordeel noodzakelijk maakt in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c. de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid en/of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d. de aan de ontheffing verbonden beperkingen, voorschriften en/of voorwaarden niet zijn of worden nagekomen;

 • e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f. de houder dit verzoekt.

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening gemeente Zundert 2019

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 22-10-2019,

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. J.J. Rochat J.G.P. Vermue