Besluit van Gedeputeerde staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent de Subsidieregeling Friese Retailaanpak (Openstellingsbesluit Subsidieregeling Friese Retailaanpak)

Geldend van 10-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent de Subsidieregeling Friese Retailaanpak (Openstellingsbesluit Subsidieregeling Friese Retailaanpak)

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

gelet op artikel 5 van de Subsidieregeling Friese Retailaanpak,

besluiten als volgt:

Artikel 1 Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

  • 1. Aanvragen voor de in artikel 4 van de Subsidieregeling Friese Retailaanpak (hierna: de Regeling) bedoelde activiteiten kunnen worden ontvangen met ingang van 8 november 2019 tot en met 17 december 2021.

  • 2. Een aanvraag kan op papier worden ingediend bij de provincie Fryslân te Leeuwarden met het door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier.

Artikel 2 Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

Het subsidieplafond voor de in artikel 4 van de Regeling bedoelde activiteiten is vastgesteld op € 950.000,-.

Artikel 3 Hoe worden de financiële middelen verdeeld?

  • 1. De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de Regeling.

  • 2. Gedeputeerde Staten verdelen het beschikbare bedrag voor de in artikel 4 van de Regeling bedoelde activiteiten op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum van binnenkomst de datum is waarop de aanvraag volledig is.

  • 3. Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met het laagst aangevraagde subsidiebedrag, als eerste gerangschikt.

  • 4. Indien toepassing van het vorige lid er toe leidt dat aanvragen gelijk in de rangschikking eindigen, wordt de rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 4 Slotbepalingen

  • 1. Dit openstellingsbesluit wordt aangehaald als het Openstellingsbesluit Subsidieregeling Friese Retailaanpak en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

  • 2. Nadere details over de Subsidieregeling Friese Retailaanpak zijn te vinden via www.fryslan.frl/retailaanpak. Op deze website staat ook de volledige tekst van de subsidieregeling, het aanvraagformulier en informatie over de aanvraagprocedure.

Ondertekening