Standplaatsenregeling De Wolden

Geldend van 06-11-2019 t/m heden

Intitulé

Standplaatsenregeling De Wolden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

gelet op Afdeling 4 van de Algemene plaatselijke verordening 2016;

b e s l u i t :

vast te stellen het volgende:

Standplaatsenregeling De Wolden

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsomschrijving

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  Adviescommissie: commissie bestaande uit een lid van de dorpsbelangenvereniging, een lid van de ondernemersvereniging en een standplaatshouder;

 • b.

  Buitengebied: het plangebied behorende bij de Beheersverordening Buitengebied De Wolden;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

 • d.

  Incidentele standplaats: een locatie waarop gedurende een beperkte, afgebakende periode standplaats mag worden ingenomen;

 • e.

  Kern: het plangebied behorende bij de Beheersverordening Alteveer-Kerkenveld 2015, de Wijk 2015, Koekange 2013, Ruinen 2015, Ruinerwold 2015, Zuidwolde 2015 en het bestemmingsplan Kleine Kernen Noord 2008 en het bestemmingsplan Kleine Kernen Zuid 2010;

 • f.

  Seizoenstandplaats: een locatie waarop binnen het betreffende seizoen gedurende een dag(deel) standplaats mag worden ingenomen voor de verkoop van seizoensgebonden producten;

 • g.

  Vaste standplaats: een locatie waarop het hele jaar door gedurende een of meerdere dag(del)en standplaats mag worden ingenomen.

Artikel 2. Innemen standplaats

Het is niet toegestaan om zonder vergunning van het College standplaats in te nemen, tenzij het College heeft bepaald dat vergunningvrij standplaats kan worden ingenomen.

Hoofdstuk 2. Standplaats met vergunningplicht

Artikel 3. Locaties Vaste- en Seizoenstandplaats

 • 1.

  In bijlage 1 bij deze regeling zijn per Kern de locatie, de dag/ het dagdeel en het aantal toegestane Vaste- en Seizoenstandplaatsen weergegeven.

 • 2.

  De toegestane locaties zijn in bijlage 2 vastgelegd.

Artikel 4. Voorwaarden verkrijgen Vaste- en Seizoenstandplaats

 • 1.

  Voor de locaties waarop meerdere Vaste standplaatsen mogen worden ingenomen, is één standplaats per branche voor maximaal twee dagen per week toegestaan.

 • 2.

  Voor het verkrijgen van een vergunning voor een Vaste- of Seizoenstandplaats, moet een inschrijver voldoen aan de volgende criteria:

  • a.

   het aan te bieden product vormt een waardevolle aanvulling op het bestaande aanbod;

  • b.

   het verkoopmiddel staat in redelijke verhouding tot andere verkoopmiddelen, heeft een goede uitstraling en past bij de omgeving;

  • c.

   de inschrijver heeft een lokale binding.

Artikel 5. Inschrijvingsprocedure Vaste en Seizoenstandplaats

 • 1.

  Bij het vrijkomen van een Vaste of een Seizoenstandplaats wordt een inschrijfprocedure doorlopen. De inschrijfprocedure wordt openbaar gemaakt door middel van publicatie in de Wolder Courant.

 • 2.

  Belangstellenden dienen binnen de in de publicatie gestelde termijn hun belangstelling kenbaar te maken bij het College op een daarvoor vastgesteld inschrijfformulier.

 • 3.

  Als voor een vrije Vaste- of Seizoenstandplaats geen inschrijving is ontvangen, blijft deze locatie beschikbaar, tenzij het College anders besluit.

 • 4.

  Inschrijvingen voor meerdere dagen en locaties worden als afzonderlijke inschrijvingen beoordeeld.

 • 5.

  De Adviescommissie adviseert het College bij het verstrekken van vergunningen.

Artikel 6. Inschrijven Incidentele standplaats

Belangstellenden voor een Incidentele standplaats dienen zich in te schrijven via een door het College vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 7. Duur vergunning

De vergunning voor een Vaste- en Seizoenstandplaats geldt voor maximaal 10 jaar.

Hoofdstuk 3. Vergunningvrije standplaatsen

Artikel 8. Vergunningvrije standplaatsen

 • 1.

  Het is winkeleigenaren bij bijzondere gelegenheden toegestaan om voor de eigen winkel vergunningvrij standplaats in te nemen onder de voorwaarden dat:

  • a.

   per bijzondere gelegenheid maximaal gedurende 4 weken standplaats wordt ingenomen;

  • b.

   verkeer en voetgangers geen hinder ondervinden van de standplaats;

  • c.

   de invulling van de standplaats een onmiskenbare relatie heeft met de handel van de winkel en niet aan derden wordt uitbesteed;

  • d.

   de standplaats en de directe omgeving niet worden verontreinigd als gevolg van het innemen van de standplaats;

  • e.

   De standplaats en de directe omgeving schoon en vrij van afval worden achter gelaten.

 • 2.

  Het is in het Buitengebied aan een ieder toegestaan om vergunningvrij een Seizoenstandplaats in te nemen onder de voorwaarden dat:

  • a.

   de openbare orde (waaronder verkeersveiligheid) niet wordt verstoord;

  • b.

   de afstand tot de omliggende (woon)bebouwing ruim voldoende is om rust en woongenot te waarborgen;

  • c.

   de standplaats en de directe omgeving niet worden verontreinigd als gevolg van het innemen van de standplaats;

  • d.

   De standplaats en de directe omgeving schoon en vrij van afval worden achter gelaten.

 • 3.

  Het vergunningvrij innemen van een standplaats wordt gemeld via de gemeentelijke website.

Hoofdstuk 4. Algemene en slotbepalingen

Artikel 9. Voorschriften

Voor het innemen van een niet vergunningsvrije standplaats gelden de in bijlage 3 genoemde voorschriften.

Artikel 10. Overgangsrecht

 • 1.

  De Vaste standplaatsen parkeerplaats Burgerzinstraat komen te vervallen als de op het moment van de inwerkingtreding van deze regeling geldende standplaatsvergunningen worden beëindigd.

 • 2.

  Vergunningen die op het moment van de inwerkingtreding van deze regeling van toepassing zijn op een locatie die komt te vervallen en wordt verplaatst blijven in stand op de nieuwe locatie.

 • 3.

  Vergunningen die op het moment van de inwerkingtreding van deze regeling een langere duur hebben dan de in artikel 7 genoemde termijn blijven in stand en verlopen door opzegging en bij het einde van de vergunde termijn of, in het geval de vergunning voor onbepaalde tijd is verleend, door opzegging en bij overlijden van de standplaatshouder en deze niet wordt overgeschreven op de echtgenoot of op de partner met wie de vergunninghouder een gemeenschappelijke huishouding voerde met het oogmerk duurzaam samen te leven.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Het College kan deze regeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing van die bepalingen voor de inschrijver gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 12. Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Het Standplaatsenbeleid De Wolden, vastgesteld op 4 februari 2014, wordt ingetrokken.

Sluiting

Aldus besloten en vastgesteld in de vergadering van 24 september 2019.

de secretaris, de burgemeester,

N. Kramer R. de Groot

Toelichting

Algemene toelichting

In de Algemene plaatselijke verordening 2016 is opgenomen dat het verboden is standplaats in te nemen anders dan de door burgemeester en wethouders vastgesteld nadere regels. Deze nadere regels hebben wij uitgewerkt in de Standplaatsenregeling De Wolden.

Doel regeling

De regeling heeft als doel het geven van een duidelijk afwegingskader en het tegengaan van wildgroei. Daarnaast heeft de regeling het doel om de levendigheid en de gezelligheid op straat te bevorderen door een waardevolle aanvulling op het winkelaanbod te creëren.

Deze doelen willen we bereiken door:

 • -

  het beleid eenvoudiger en overzichtelijker te maken;

 • -

  beter aan te sluiten bij de huidige praktijk;

 • -

  afhandeling van aanvragen eenvoudiger te maken;

 • -

  administratieve lasten te verlichten;

 • -

  ondernemers maximale kansen te bieden.

Uitgangspunten regeling

Als uitgangspunt is gekozen voor vergunningplichtige standplaatsen in de kernen en vergunningvrije standplaatsen in het buitengebied en bij winkels. De locaties van de vaste- en seizoenstandplaats zijn vastgelegd op een kaart. Als wij besluiten om een wijziging door te voeren dan wordt de aanpassing via internet beschikbaar gesteld.

Vergunningen gelden voor bepaalde tijd. Om de standplaatshouder een redelijke termijn te geven om zijn investering terug te kunnen verdienen wordt een vergunningtermijn van (maximaal) 10 jaar gehanteerd. Voor bestaande vergunningen geldt een afloopregeling. Dit betekent dat de vergunde termijn wordt gerespecteerd.

Als bij vrijkomende standplaats(en) meer inschrijvingen worden ontvangen dan standplaatsen beschikbaar zijn, wordt de standplaats toegewezen aan de inschrijver die het beste voldoet aan de voorwaarden. Het college wint hiervoor advies in bij een selectiecommissie die bestaat uit een lid van dorpsbelangenvereniging, een lid van de ondernemersvereniging en een standplaatshouder.

Voorschriften

Voor het innemen van een standplaats met vergunning zijn voorschriften van toepassing op de standplaatshouder. Als de standplaatshouder deze voorschriften niet nakomt dan kan het college de standplaatsvergunning intrekken. Dit kan bijvoorbeeld als er gegronde klachten zijn ingediend en de standplaatshouder geen of onvoldoende uitvoering geeft aan de aanwijzingen van de gemeente.

Proces

De voorbereiding van de standplaatsenregeling is integraal opgepakt vanuit economie, vergunningen en ruimtelijke ontwikkeling. Verder zijn de huidige standplaatshouders en het ondernemersplatform bij de voorbereiding betrokken.

Overige opmerkingen

Er worden geen aansluitingen op nutsvoorzieningen zoals riool, water en elektriciteit aangelegd. Een standplaatshouder moet zelf de nodige voorzieningen treffen. Indien wel een nutsvoorziening beschikbaar is dan mag de standplaatshouder hier gebruik van maken, mits de standplaatshouder hiervoor toestemming vraagt bij de gemeente. Voor het gebruik hiervan wordt door de gemeente een vergoeding in rekening gebracht.

Het onderscheid tussen het innemen van een standplaats en venten is dat bij een standplaats de activiteiten vanuit een vaste locatie worden verricht, terwijl bij venten de activiteiten vanuit een beweging (voortdurend vanuit andere plaats) worden verricht. Venten is vergunningvrij mogelijk.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

In de Standplaatsenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen het buitengebied en de kern. In de begripsbepaling is ter bepaling van het gebied aansluiting gezocht bij de planologische regeling. Een planologische regeling en het bijbehorende plangebied kan worden aangepast. Voor de regeling is het van belang dat bijvoorbeeld door een dorpsuitbreiding een kern groter kan worden en het buitengebied in dat geval kleiner.

Artikel 3

De locaties, dagen en het aantal standplaatsen per dagdeel zijn in een bij de regeling behorende tabel weergegeven. Daarnaast zijn de locaties op een kaart vastgelegd. Het college kan besluiten om hier wijzigingen in aan te brengen. Als het college tot een wijziging over gaat dan wordt de tabel of kaart aangepast en via internet beschikbaar gesteld.

Artikel 4

Branche en criteria

In lid 1 is een bepaling opgenomen over branchering. Ten behoeve van het bieden van variatie en diversiteit is het niet toegestaan om op dezelfde dag of gedurende meer dan twee dagen per week standplaats in te nemen en producten/artikelen aan te bieden die zich niet onderscheiden van het bestaande aanbod.

In lid 2 zijn voorwaarden opgenomen waaraan een inschrijver moet voldoen. Als op een locatie per dag meerdere standplaatsen mogen worden ingenomen dan heeft het bestaande aanbod betrekking op de bestaande standplaatshouders. Als op de locatie één standplaats is toegestaan heeft het bestaande aanbod betrekking op de winkels.

Onder het hebben van een goede uitstraling en passen bij de omgeving van de kraam of verkoopwagen wordt mede begrepen de uitstalling van de producten/ artikelen. Daarnaast moet de grootte van het verkoopmiddel in redelijke verhouding staan tot de grootte van de bestaande verkoopmiddelen en de beschikbare ruimte.

Artikel 5

In lid 3 is opgenomen dat een locatie beschikbaar blijft als geen inschrijving is ontvangen voor de betreffende locatie. Als op een later moment een verzoek wordt ingediend om op de betreffende locatie standplaats in te mogen nemen kan het College weigeren hier medewerking aan te verlenen.

Omdat een inschrijver voor meerdere dagen of locaties een inschrijving kan indienen, is in lid 4 opgenomen dat deze inschrijvingen als afzonderlijke inschrijvingen worden beoordeeld.

In lid 5 is opgenomen dat de adviescommissie het college adviseert bij het verstrekken van vergunningen. Het college neemt vervolgens een besluit. Als het aantal inschrijvingen hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen dan komt de inschrijver die het beste scoort op de criteria genoemd in artikel 4 lid 2 als eerste in aanmerking voor een standplaatsvergunning.

Artikel 6

In de regeling zijn geen specifieke voorwaarden opgenomen voor het verlenen van een incidentele standplaatsvergunning. Het college kan op basis van artikel 1:8 van de Algemene plaatselijke verordening weigeren vergunning te verlenen.

Artikel 8

Winkeleigenaren kunnen bij bijzondere gelegenheden vergunningvrij standplaats innemen. Voorbeelden van bijzondere gelegenheden zijn de verkoop van seizoengebonden producten zoals snert en oliebollen en de (her)opening van een (nieuwe) winkel. De standplaats wordt zoveel mogelijk in de directe omgeving van de winkel gesitueerd.

De producten/ artikelen die worden aangeboden dienen een onmiskenbare relatie met de winkel te hebben. Ook mag de standplaats niet door derden worden ingenomen. Zo is het niet toegestaan dat een andere ondernemer, vereniging of instantie standplaats inneemt in plaats van de winkelier of zijn werknemers.

Het innemen van een standplaats moet worden onderscheiden van het uitstallen van producten/ artikelen. Bij een standplaats wordt een directe verkoophandeling verricht terwijl dat bij het uitstallen van producten/ artikelen niet het geval is.

Artikel 10

De in lid 1 genoemde locatie parkeerplaats Bergerzinstraat in Zuidwolde komt te vervallen op het moment dat de nu geldende standplaatsvergunning komt te vervallen.

In lid 2 is opgenomen dat een vergunning in stand blijft als de locatie met de inwerkingtreding van deze regeling wordt aangepast. Deze bepaling is van toepassing op de locatie Parkeerplaats supermarkt Plus.