Regeling vervallen per 12-06-2024

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent de duurzaamheidslening (Verordening duurzaamheidslening gemeente Pijnacker-Nootdorp)

Geldend van 29-10-2019 t/m 06-07-2023

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent de duurzaamheidslening (Verordening duurzaamheidslening gemeente Pijnacker-Nootdorp)

De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het voorstel van het college van 10 september 2019 en de informatienota van 8 oktober 2019;

gelet op de artikelen 147, 149 en 156 van de Gemeentewet‎;

besluit:

‎vast te stellen de volgende Verordening Duurzaamheidslening Pijnacker-Nootdorp:

Artikel 1 - Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2, aanhef, onder b die een aanvraag doet voor een Duurzaamheidslening;

 • b.

  woning: bestaande woonruimte, opgeleverd vóór de datum van de aanvraag, zoals omschreven in artikel 2, aanhef, onder a;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 • d.

  duurzaamheidslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen;

 • e.

  maatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 3;

 • f.

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 3, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen of subsidies;

 • g.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 - Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen:

 • a.

  voor bestaande woning in de gemeente Pijnacker-Nootdorp met een eigen zelfstandige toegang, opgeleverd vóór de datum van de aanvraag, en die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning in de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 • b.

  waarbij de aanvrager een meerderjarig natuurlijk persoon is die eigenaar is van een woning. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’.

Artikel 3 - Maatregelen

 • 1. Tot de maatregelen worden gerekend:

  • a.

   maatwerkadvies door een deskundige;

  • b.

   geregistreerd energielabel;

  • c.

   warmtepomp;

  • d.

   zonneboiler;

  • e.

   spouwmuurisolatie;

  • f.

   gevelisolatie (binnen en buiten);

  • g.

   dakisolatie;

  • h.

   vloerisolatie;

  • i.

   bodemisolatie;

  • j.

   isolerende buitendeur;

  • k.

   hoogrendementsglas;

  • l.

   hoogrendementsketel;

  • m.

   douche-warmte terugwinning;

  • n.

   ventilatie-warmte terugwinning;

  • o.

   zonnepanelen, maximaal 70% van het leenbedrag, in combinatie met andere maatregelen genoemd in dit lid. De kosten van de andere maatregelen genoemd in dit lid komen volledig voor toewijzing in aanmerking en zijn minimaal 30% van het leenbedrag. Deze combinatiebepaling is niet van toepassing indien met een maatwerkadvies of anderszins is aangetoond dat zonnepanelen de enige passende maatregel is die mogelijk is voor de woning. Het maximale leenbedrag voor zonnepanelen is dan 100%;

  • p.

   aansluiten op een warmtenet;

  • q.

   groene daken.

 • 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden, inkorten of wijzigen.

 • 3. Het college maakt zijn besluit als bedoeld in het derde lid bekend en informeert de raad hierover actief.

Artikel 4 - Beleidsdoelen

Uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de volgende beleidsdoelen:

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b.

  het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

Artikel 5 - Budget

 • 1. De raad stelt het budget vast dat beschikbaar is voor duurzaamheidsleningen.

 • 2. Duurzaamheidsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. De duurzaamheidslening kan niet meer bedragen dan de werkelijke kosten, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen of subsidies in deze kosten. De duurzaamheidslening bedraagt minimaal € 2.500,- en kan nooit meer bedragen dan € 15.000,- inclusief BTW.

Artikel 6 - Bevoegdheid college

 • 1. Het college toetst de aanvraag aan de artikelen 2 tot en met 5 en 8 en kan, indien voldaan wordt aan het bepaalde in deze verordening, besluiten een aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een duurzaamheidslening.

 • 2. Het college kan aan het besluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 7 - Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een duurzaamheidslening wordt bij het college digitaal ingediend met een door de gemeente opgesteld online formulier via de website van de gemeente en onder opgave van:

  • a.

   de te treffen maatregelen;

  • b.

   een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes;

  • c.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren met toepassing van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college om de aanvraag buiten behandeling te laten.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

 • 7. Op de aanvraag is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 • 8. Indien een aanvraag wordt afgewezen op grond van artikel 8, aanhef onder a, van deze verordening, stelt het college een wachtlijst op. Zodra het budget toereikend is geworden worden aanvragers van de wachtlijst als eerste in de gelegenheid gesteld een nieuwe aanvraag in te dienen. In afwijking van het vijfde lid zal het college deze aanvragen met voorrang en prioriteit behandelen.

Artikel 8 - Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften of bepalingen;

 • d.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • e.

  naar het oordeel van het college gegronde redenen zijn, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of kan worden voldaan;

 • f.

  de maatregelen zijn uitgevoerd voordat een aanvraag is ingediend.

Artikel 9 - Financiële toets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Duurzaamheidslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. SVn stelt de definitieve hoogte van de Duurzaamheidslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager hiervan op de hoogte.

 • 3. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Duurzaamheidslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KIFID) of kan de aanvrager zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10 - Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 - Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 - Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag, volgende op de dag na bekendmaking ervan.

 • 2. Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de “Verordening Duurzaamheidslening Pijnacker-Nootdorp particuliere woningverbetering” ingetrokken.

Artikel 13 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening duurzaamheidslening gemeente Pijnacker-Nootdorp”.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 oktober 2019.

drs. B.S.M. Sepers

griffier

mw. F. Ravestein

voorzitter