Reglement burgerlijke stand Moerdijk

Geldend van 01-10-2019 t/m heden

Intitulé

Reglement burgerlijke stand Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Moerdijk;

Gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

B e s l u i t e n:

vast te stellen:

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1. Begripsbepaling

 • 1.

  Het reglement verstaat onder:

  • a.

   de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

  • b.

   het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994

  • c.

   ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

  • d.

   buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

  • e.

   gemeentehuis:

   - alle huizen welke bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen: Gemeentehuis Zevenbergen, Pastoor van Kessellaan 15 Zevenbergen; Stadhuis Klundert, Stadhuisring 1 Klundert; Mauritshuis Willemstad, Hofstraat 1 Willemstad;

   - alternatieve locaties door burgemeester en wethouders incidenteel aangewezen.

 • 2.

  Waar in dit reglement wordt gesproken over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, wordt tevens bedoeld de ceremoniële omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen ambtenaren in dienst van de gemeente Moerdijk, werkzaam bij Domein Mens en Maatschappij, team Klant contact center.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

 • 4.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand dienen alle wettige huwelijken te voltrekken, en als gevolg daarvan kan het college alleen ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen die bereid zijn ook huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht te sluiten.

 • 5.

  Het college kan onbezoldigde buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen voor het éénmalig voltrekken van een huwelijk of partnerschapsregistratie.

Artikel 3. Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor de periode waarin zij bij Domein Mens en Maatschappij, team Klant contact center van de gemeente Moerdijk werkzaam is.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode.

 • 3.

  Voor de benoeming van een onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op schriftelijk verzoek van een bruidspaar gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   de persoon levert een Verklaring Omtrent Gedrag in;

  • b.

   de persoon ondertekent een integriteitsverklaring;

  • c.

   de persoon mag niet onder curatele staan;

  • d.

   de persoon heeft minimaal de leeftijd van 18 jaar;

  • e.

   na benoeming moet de persoon beëdigd worden door de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Hierbij moet hij/zij persoonlijk aanwezig zijn;

  • f.

   bij de voltrekking van het huwelijk zal een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente aanwezig zijn;

  • g.

   de benoeming geldt voor één dag

  • h.

   een aanvraag tot benoeming dient minimaal 4 maanden voorafgaand aan de geplande datum van het huwelijk of partnerschapsregistratie ingediend te worden.

 • 4.

  Indien de beoogde onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand een persoon betreft die reeds benoemd is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente, gelden de voorwaarden in het derde lid onder a, c, e, f en h niet mits:

  • a.

   een kopie van het benoemingsbesluit en van de beëdiging door de rechtbank wordt aangeleverd;

  • b.

   een verklaring wordt aangeleverd van een andere gemeente waar de babs eerder is benoemd, waaruit blijkt dat de babs de taken nog actief uitvoert;

  • c.

   de aanvraag voor de benoeming minimaal 3 maanden voorafgaand aan de geplande datum van het huwelijk of partnerschapsregistratie wordt ingediend.

 • 5.

  Het gestelde onder lid 3. Sub a, b en f geldt niet indien de éénmalige aanwijzing op schriftelijk verzoek van een bruidspaar de burgemeester, wethouders of raadsleden van gemeente Moerdijk betreft.

 • 6.

  Een benoeming voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de benoemingsperiode.

Artikel 4. Locatie

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 5. Leiding van de dienst

De teamleider van Domein Mens en Maatschappij, team Klant contact center is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6. Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen, registraties partnerschap en ceremoniële omzettingen van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op maandag tot en met zondag tussen 09.00 uur en 22.00 uur op het hele uur;

  • b.

   voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen, registraties partnerschap en omzettingen van een geregistreerd partnerschap op maandag om 09.00 uur en 09.30 uur.

  • c.

   voor overige werkzaamheden op het gebied van de burgerlijke stand gelden de algemene openingstijden van het team Klant contact center.

 • 2.

  Het bureau genoemd in artikel 6, lid 1 onder c, is gesloten indien de vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7. Betaalde en kosteloze huwelijksvoltrekkingen en registraties partnerschap

 • 1.

  Voor het voltrekken van huwelijken en aangaan van geregistreerde partnerschappen worden kosten in rekening gebracht welke zijn vastgelegd in de verordening op de heffing en invordering van leges.

 • 2.

  Op verzoek van het (bruids)paar kan worden overgaan tot het sluiten van een kosteloze voltrekking onder de volgende voorwaarden:

  • alleen voor inwoner(s) van de gemeente Moerdijk;

  • in de trouwkamer van het gemeentehuis te Zevenbergen;

  • geen voorkeur of eigen keuze van een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand en geen persoonlijk gesprek met de (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand;

  • geen aanwezigheid van een bode.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand Moerdijk.

 • 2.

  Dit reglement treedt, onder gelijktijdige intrekking van het Reglement burgerlijke stand vastgesteld op 24 mei 2016, in werking op 1 oktober 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 10 september 2019

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

Drs. Th.C. van Waes J.P.M. Klijs