Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten gemeente Lansingerland 2019

Geldend van 24-10-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten gemeente Lansingerland 2019

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Aflevering: het verschaffen van het bezit van de Goederen aan de Gemeente

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

Bestek: Gedetailleerde beschrijving van de behoefte van de Gemeente, waarbij de gewenste oplossingen voor de Diensten of Leveringen door of namens de Gemeente zijn uitgewerkt.

Betrokkene: de natuurlijke persoon waarop de Persoonsgegevens die Partijen verwerken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst betrekking hebben

Beveiligingsincident: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens

Contractant: de in de Overeenkomst genoemde wederpartij van de Gemeente

Derde: een natuurlijk persoon of rechtspersoon of andere organisatie die geen partij is bij de Overeenkomst en niet onder het rechtstreeks gezag valt van de Gemeente of Contractant

Diensten (Dienst): de door de Contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een specifieke behoefte van de Gemeente, niet zijnde werken of Leveringen

EER: Europese Economische Ruimte, bestaande uit alle landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland

Gemeente: de Gemeente Lansingerland

Goederen: alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek

Leveringen (Levering): de door de Contractant op basis van de Overeenkomst ten behoeve van de Gemeente te leveren Goederen

Maatwerk: alle Leveringen of Diensten die een specifiek voor de Gemeente gerealiseerd resultaat inhouden, inclusief alle documenten en andere voortbrengselen, die in het kader van de Overeenkomst specifiek voor de Gemeente in stand worden gebracht

Offerte: een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek

Offerteaanvraag: een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Gemeente voor te verrichten Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet 2012 en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/24/EU en 2014/23/EU

Overeenkomst: al hetgeen tussen de Gemeente en de Contractant is overeengekomen, inclusief daarbij behorende bijlagen

Partijen/Partij: de Gemeente en/of de Contractant

Personeel van Contractant: de door de Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn

Persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die de Contractant ontvangt van of verwerkt voor de Gemeente in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst

Prestatie: de te verrichten Leveringen en/of Diensten

Werkdag: kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene Termijnenwet en plaatselijke feestdagen en door de Gemeente aangewezen brugdagen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 2.1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offerteaanvragen en Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten tussen de Gemeente en Contractant.

 • 2.2 Leveringen en diensten met betrekking tot IT-producten zijn onderworpen aan de Algemene Inkoopvoorwaarden IT Lansingerland.

 • 2.3 Bij ‘Werken’ (zoals gedefinieerd in de Aanbestedingswet 2012) geldt wat in het Bestek bepaald is. In dat geval wordt de keuze voor inkoopvoorwaarden of regelingen te allen tijde door de Gemeente gemaakt en beschreven in het Bestek.

 • 2.4. Van deze Algemene Inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 • 2.5. Indien een bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

 • 2.6. De Gemeente wijst de toepassing van door Contractant gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. Contractant stemt hiermee in door het indienen van de Offerte.

Artikel 3. Offerte en totstandkoming Overeenkomst

 • 3.1. De Gemeente kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. De Gemeente zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 3.2. De Offerte van de Contractant heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag.

 • 3.3 Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Gemeente een expliciete schriftelijke aanvaarding van de Offerte van de Contractant per (digitale) brief heeft verzonden aan de Contractant. De schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, indien daaraan een besluit ten grondslag ligt als bedoeld in artikel 160, eerste lid aanhef en onder e van de Gemeentewet dat is genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders en de aanvaarding ondertekend is door de burgemeester of een ander waaraan op grond van het bepaalde in artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet de vertegenwoordiging van de Gemeente is opgedragen. Op eerste verzoek van de Contractant legt de Gemeente een kopie van dit besluit over.

 • 3.4. Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

 • 3.5. Alle handelingen die de Contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Contractant.

Artikel 4. Wijziging Algemene Inkoopvoorwaarden

 • 4.1. De Gemeente kan deze Algemene Inkoopvoorwaarden eenzijdig wijzigen.

Hoofdstuk 2 Uitvoering overeenkomst

Artikel 5. Algemene verplichtingen Contractant

 • 5.1. De Contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe samenwerking met de Gemeente nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Contractant.

 • 5.2. De Contractant zal de Gemeente op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om de Gemeente direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden. De Contractant zal de Gemeente tevens inlichten over de maatregelen die de Contractant zal treffen om eventuele vertraging zoveel mogelijk te beperken.

 • 5.3. Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente, kan de Contractant de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden.

 • 5.4. De Contractant garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Contractant of Personeel van Contractant of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van Offertes, en/of (3) verdeling van werkzaamheden.

 • 5.5. De Contractant vrijwaart de Gemeente voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die aan de Gemeente worden opgelegd, indien deze zijn toe te rekenen aan de Contractant.

 • 5.6. De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijnde voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de Overeenkomsten die de Gemeente met derden heeft gesloten, voor zover deze Overeenkomsten bekend zijn bij de Contractant, in acht nemen. Indien de Contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met deze derden, zal de Contractant dit eerst voorleggen aan de Gemeente.

 • 5.7. De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid en is verplicht om de afspraken die gelden tussen de Contractant en de Gemeente bij de uitvoering van de Overeenkomst op te leggen aan door hem ingeschakelde derden.

 • 5.8. Slechts voor zover de Contractant expliciet en schriftelijk is gemachtigd door de Gemeente zal de Contractant optreden als gemachtigde van de Gemeente. Eventuele gevolgen en schade die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de Contractant.

Artikel 6. Algemene verplichtingen Gemeente

 • 6.1. De Gemeente zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.

 • 6.2. De Gemeente zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke medewerking, te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 7. Kwaliteit, keuring en garantie

 • 7.1. De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.

 • 7.2. De Gemeente is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Contractant verleent waar nodig zijn medewerking. Indien de Gemeente bepaalde Prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van darchitectie Prestaties.

Artikel 8. Geheimhouding

 • 8.1. Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media. Hiervan kan worden afgeweken indien toestemming is verkregen van de andere Partij of voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.

 • 8.2. Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

 • 8.3. De Gemeente heeft het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de Contractant en/of de voor de Contractant werkzame personen en/of ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

 • 8.4. De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de Gemeente de relevante geheimhoudingsverklaringen in het kader van de Overeenkomst over te leggen.

Artikel 9. Persoonsgegevens

 • 9.1. Indien Contractant in het kader van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt zal Contractant deze verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving, waaronder de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

 • 9.2. Indien Contractant verwerker is in de zin van de AVG, zullen Partijen een verwerkersovereenkomst sluiten als onderdeel van de Overeenkomst.

 • 9.3. Indien beide Partijen verwerkingsverantwoordelijken zijn in de zin van de AVG komen Partijen, mede in het licht van en in overeenstemming met artikel 26 AVG, de hiernavolgende regeling overeen.

 • Afspraken tussen verwerkingsverantwoordelijken

 • 9.4. Contractant is verantwoordelijk voor alle eigen verwerkingen van de Persoonsgegevens tot en met de verstrekking van de Persoonsgegevens aan de Gemeente of aan Derden, indien dat nodig is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of op grond van een wettelijke verplichting. Contractant is tevens verantwoordelijk ten aanzien van de verwerkingen die in zijn opdracht worden verricht. De Gemeente geldt als verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de eigen verwerkingen van de Persoonsgegevens, inclusief de verstrekking daarvan aan Contractant.

 • 9.5. Contractant houdt de Persoonsgegevens geheim en zal alle nodige maatregelen treffen om geheimhouding van de Persoonsgegevens te verzekeren. Contractant zal de verplichting tot het voldoen aan de geldende privacy regelgeving en de geheimhouding tevens opleggen aan alle door haar ingeschakelde Derden en de personen die voor haar werkzaam zijn en toegang krijgen tot de Persoonsgegevens.

 • 9.6. Contractant zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, de naleving van wettelijke verplichtingen en de optimalisering van zijn dienstverlening. Contractant zal de Persoonsgegevens in geen geval en op geen enkele wijze, verwerken of verstrekken aan Derden voor commerciële doeleinden.

 • 9.7. Contractant zal ervoor zorgdragen dat hij de Gemeente uitsluitend die Persoonsgegevens verstrekt die de Gemeente op grond van de geldende privacyregelgeving mag ontvangen. Deze verplichting heeft in het bijzonder betrekking op bijzondere persoonsgegevens in de zin van de geldende privacyregelgeving, waaronder artikel 9 en 10 AVG en artikel 22 tot en met 33 UAVG.

 • 9.8. Contractant draagt er zorg voor dat de Persoonsgegevens op geen enkele wijze buiten de EER worden verwerkt, zoals via opslag in de cloud, of door verwerking door ingeschakelde Derden vanuit een locatie buiten de EER, tenzij de Gemeente daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Aan deze toestemming kan de Gemeente aanvullende eisen stellen.

 • 9.9. Contractant informeert Betrokkenen conform artikel 13 en 14 AVG over zijn eigen verwerkingen, inclusief de uitwisseling van Persoonsgegevens met de Gemeente in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en de respectieve verantwoordelijkheden van Partijen zoals hiervoor omschreven in artikel 9.4. Contractant zal de Gemeente op de hoogte houden over de wijze waarop hij Betrokkenen informeert, waarbij Contractant in ieder geval een kopie van het door Contractant gebruikte (digitaal) informatiedocument aan de Gemeente verstrekt.

 • 9.10. Indien Contractant van een Betrokkene een verzoek of bezwaar op grond van de AVG of UAVG ontvangt, waaronder een verzoek om informatie, inzage, rectificatie, gegevenswissing, verwerkingsbeperking of overdracht van de Persoonsgegevens, zal Contractant de Gemeente onmiddellijk informeren. Contractant zal, in overleg met de Gemeente, het verzoek in overeenstemming met artikel 15 t/m 22 AVG afhandelen.

 • 9.11. Contractant zal de Persoonsgegevens passend beveiligen in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving, waaronder artikel 32 AVG en alle toepasselijke regels en normen met betrekking tot informatiebeveiliging.

 • 9.12. In geval van een Beveiligingsincident waarbij Persoonsgegevens zijn getroffen, informeert Contractant de Gemeente zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking daarvan. Contractant zal alle maatregelen treffen om de gevolgen van het Beveiligingsincident te beperken en/of een nieuw incident te voorkomen. Contractant zal het Beveiligingsincident conform de geldende privacyregelgeving, waaronder artikel 33 en 34 AVG in overleg met de Gemeente afhandelen.

 • 9.13. Indien Contractant niet in overeenstemming handelt met de geldende privacyregelgeving, waaronder de AVG en UAVG of met deze bepaling, vrijwaart Contractant de Gemeente voor alle schade en kosten, inclusief mogelijke boetes, door aanspraken van Derden of handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere bevoegde toezichthouder.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 • 10.1. De reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten op alle Goederen, Diensten en werken die Contractant levert aan de Gemeente blijven rusten bij de Contractant, of diens licentiegevers, tenzij Partijen schriftelijk anders overeen komen.

 • 10.2. Contractant verleent de Gemeente een eeuwigdurend, niet opzegbaar en overdraagbaar gebruiksrecht om de geleverde Goederen, Diensten en werken, inclusief alle resultaten die voortvloeien uit de Overeenkomst, in de ruimste zin van het woord, onbeperkt te mogen gebruiken. Daaronder valt in ieder geval het recht op openbaarmaking en het recht om de benodigde verveelvoudigingen maken.

 • 10.3. Alle intellectuele eigendomsrechten op documenten, gegevens of andere werken van de Gemeente blijven rusten bij de Gemeente of diens licentiegevers, ongeacht of de Contractant deze documenten, gegevens of andere werken in het kader van de Overeenkomst bewerkt.

 • 10.4. Alle intellectuele eigendomsrechten op het Maatwerk dat Contractant levert aan de Gemeente draagt Contractant bij voorbaat over aan de Gemeente en levert deze rechten reeds nu voor alsdan aan de Gemeente, die deze rechten aanvaardt. Voor zover nodig, zal Contractant op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het verder bewerkstelligen van de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op het Maatwerk.

 • 10.5. De Contractant doet voor zover mogelijk reeds nu voor alsdan afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten die rusten op het Maatwerk.

 • 10.6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen gebruiksrecht op het geleverde Maatwerk.

 • 10.7. De Contractant garandeert dat alle geleverde Goederen en toebehoren alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de Gemeente in de weg zouden kunnen staan. Contractant garandeert tevens dat de geleverde Goederen, Diensten en Maatwerk geen inbreuk maken op enige intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, waaronder persoonlijkheidsrechten, van derden. Contractant vrijwaart de Gemeente tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.

 • 10.8. In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in overleg met de Gemeente te bewerkstelligen dat de Gemeente het ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten.

 • 10.9. In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van de Gemeente vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

 • 10.10. De Contractant dient bij de Levering, dan wel op zijn laatst bij de beëindiging van de opdracht die betrekking heeft op de totstandkoming van Goederen, werken of Maatwerk,, de Gemeente in het bezit te stellen van alle door hem opgestelde of in het bezit zijnde documenten die van belang zijn voor het beheer en gebruik van die Goederen, werken of Maatwerk.

 • 10.11. De Contractant bewaart alle relevante gegevens, met uitzondering van persoonsgegevens, die op de opdracht betrekking hebben voor minimaal een periode van vijf jaar vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd.

Artikel 11. Wijziging Overeenkomst

 • 11.1. De Gemeente is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of aanvulling.

Artikel 12. Uitrusting en materialen

 • 12.2. De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken – niet van de Gemeente afkomstige – materialen en uitrusting (waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 12.2. De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte Goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13. Tijdstip van nakoming

 • 13.1. De termijnen voor de uitvoering van de Prestaties zijn fatale termijnen. De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals schriftelijk afgesproken tussen Partijen, zijn verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.

Artikel 14. Tekortkoming

 • 14.1. Indien één van de Partijen tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze Algemene Inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek of de Overeenkomst achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert.

 • 14.2. Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

 • 14.3. Er is geen sprake van enige tekortkoming zijdens de Gemeente indien en voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15. Overmacht

 • 15.1. De Contractant kan zich jegens de Gemeente enkel op overmacht beroepen, indien de Contractant de Gemeente zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 Werkdagen na kennisneming, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.

 • 15.2. Van overmacht is geen sprake, indien:

  • -

   sprake is van staking door personeel, en/of staking bij ingeschakelde derden van de Contractant;

  • -

   er problemen zijn met toeleveranciers van de Contractant, bijvoorbeeld vanwege een faillissement of het uitblijven van een levering;

  • -

   sprake is van vervoersproblemen bij de Contractant;

  • -

   de overmacht voorzienbaar was voor de Contractant voor of bij het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 16. Verzekering

 • 16.1. De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

 • 16.2. De Contractant zal het verzekerde bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van de Gemeente wijzigen, tenzij de Gemeente hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven. De Contractant verstrekt op eerste verzoek van de Gemeente een kopie van de polisvoorwaarden.

 • 16.3. Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Contractant nog niet beschikt, zal de Contractant afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 17. Boete

 • 17.1. Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar.

 • 17.2. De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de vordering van de Gemeente tot nakoming en het recht op schadevergoeding.

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

 • 18.1. Op deze Algemene Inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.

 • 18.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 18.3. Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

 • 18.4. Voor ieder geschil tussen Partijen is uitsluitend de bevoegde rechter bij de rechtbank in het arrondissement Rotterdam bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Hoofdstuk 3 Financiële bepalingen

Artikel 19. Prijzen, meerwerk en minder werk

 • 19.1. De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in euro’s.

 • 19.2. De Contractant gaat slechts over tot uitvoering van het meerwerk nadat Partijen schriftelijke overeenstemming hebben bereikt over de inhoud en de prijzen. Zonder schriftelijke overeenstemming over meerwerk komt de Contractant geen vergoeding toe.

 • 19.3. Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 19.4. Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Offerte zijn opgenomen, verplicht de Contractant zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.

Artikel 20. Facturering en betaling

 • 20.1. Op de factuur vermeldt de Contractant:

  • -

   de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN-en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;

  • -

   het factuuradres van de Contractant;

  • -

   het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; en

  • -

   eventuele nadere eisen van de Gemeente.

 • 20.2. De Contractant hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de factuur of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst.

 • 20.3. Indien de Goederen of Diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de Gemeente bevoegd om de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 • 20.4. Tenzij anders overeengekomen worden facturen digitaal verstuurd naar efactuur@lansingerland.nl.

Hoofdstuk 4 Bepalingen betreffende de Leveringen van Goederen

Artikel 21. Leveringen

 • 21.1. De Contractant levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

 • 21.2. Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de Aflevering uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van het Gemeentehuis. De Contractant dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.

 • 21.3. Indien de Gemeente de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Contractant op zijn eigen kosten de Goederen ophalen.

 • 21.4. De Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige operationele ingebruikname door de Gemeente, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaalde omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van de Gemeente.

 • 21.5. De Contractant verleent tenminste een garantie voor de Goederen van twaalf maanden vanaf het moment dat de Gemeente de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Contractant.

 • 21.6. De Contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen worden geleverd.

 • 21.7. De Contractant is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan de Gemeente ter beschikking te stellen.

 • 21.8. De Contractant zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde Goederen na Aflevering of voltooiing binnen de door de Gemeente bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging.

Artikel 22. Verpakking en transport

 • 22.1. De Contractant draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Contractant is verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen.

 • 22.2. De Contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 22.3. Transport vindt plaats voor rekening en risico van de Contractant.

Artikel 23. Overdracht van eigendom en risico

 • 23.1. De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment van Aflevering, waar nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Het risico gaat over op de Gemeente na acceptatie van de Goederen (en de eventuele installatie) door de Gemeente.

 • 23.2. De acceptatie van de Goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de Gemeente, na Aflevering en eventuele installatie van de Goederen. Indien de Gemeente de Goederen niet accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de acceptatie onthouden wordt.

Hoofdstuk 5 Bepalingen betreffende het verrichten van Diensten

Artikel 24. Diensten

 • 24.1. De Contractant zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.

 • 24.2. De Contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, Prestaties van Personeel van Contractant alsmede Prestaties van de door de Contractant ingeschakelde derden.

 • 24.3. Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Contractant of daarmee gepaard gaande handelingen houdt niet in dat de Gemeente de Diensten zonder meer goedkeurt. De Gemeente behoudt zich het recht voor om eventuele verrichtte Diensten te keuren, controleren of niet goed te keuren.

 • 24.4. De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de Gemeente. Indien de Gemeente de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt.

Artikel 25. Personeel van Contractant

 • 25.1. Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van de Gemeente, zijn de Contractant, Personeel van Contractant en de door de Contractant ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven.

 • 25.2. Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van Contractant niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft de Gemeente het recht de desbetreffende persoon door de Contractant te laten vervangen.

 • 25.3. Voor de vervanging van Personeel van Contractant is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de Gemeente, tenzij directe vervanging van Personeel van Contractant noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van de Gemeente. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de Offerteaanvraag).

 • 25.4. Vervanging van Personeel van Contractant wordt op een zo kort mogelijke termijn door de Contractant voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Contractant.

 • 25.5. De Contractant staat ervoor in dat het Personeel van Contractant gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten.

 • 25.6. De Contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Contractant vrijwaart de Gemeente tegen alle aanspraken ter zake. De Contractant zal – indien wettelijk vereist dan wel door de Gemeente wordt vereist – met een G-rekening werken. Indien de Gemeente geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten een–op-een verhaald op de Contractant.

Hoofdstuk 6 Einde Overeenkomst

Artikel 26. Opzegging

 • 26.1. De Gemeente is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan de Gemeente de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst.

 • 26.2. Elke opzegging als bedoeld in lid 1 dient door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 27. Ontbinding

 • 27.1. Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  • -

   artikel 5.4 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt geschonden;

  • -

   de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;

  • -

   de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst;

  • -

   ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;

  • -

   de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;

  • -

   de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen;

  • -

   in geval van een situatie, zoals beschreven in artikel 29.2 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

 • 27.2. Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.

 • 27.3. Ingeval van ontbinding door de Gemeente als bedoeld in lid 1 is de Gemeente geen vergoeding verschuldigd aan de Contractant voor de Prestaties die niet door Contractant zijn verricht, noch is de Gemeente gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten van Contractant. Eventuele aan de Contractant onverschuldigd verrichte betalingen, betaalt de Contractant terug aan de Gemeente, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald.

 • 27.4. Indien artikel 24 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden betrekking heeft op diensten, meer specifiek een rechtsverhouding tussen de Gemeente en een architect, ingenieur of adviseur, dan zijn artikelen 33 tot en met 44 van de DNR 2011 (over gevolgen van de opzegging van de opdracht) eveneens van toepassing.

Artikel 28. Vernietiging

 • 28.1. Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.

Artikel 29. Toepassing Wet BIBOB

 • 29.1. De Gemeente kan te allen tijde tijdens de duur van de Overeenkomst aan het bureau BIBOB met betrekking tot de Contractant of diens onderaannemer advies vragen als bedoeld in artikel 9 lid 2 van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB). Na afgifte van het advies van Bureau BIBOB zal de Gemeente de Contractant en/of diens onderaannemer hierover informeren. De Gemeente zal vervolgens zelfstandig, met in achtneming van het bepaalde in de Wet BIBOB, bepalen welke gevolgen zij aan het advies zal geven.

 • 29.2. Indien uit een advies van Bureau BIBOB als bedoeld in lid 1 blijkt dat er indicaties zijn dat de Contractant zich (mogelijk) bezighoudt met criminele activiteiten, dan kan de Gemeente de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden door middel van een aangetekende brief. De Gemeente is in dergelijk geval geen vergoeding verschuldigd aan Contractant, noch is de Gemeente gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten van Contractant.

Ondertekening