Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland houdende regels omtrent vaststelling van het openstellingsbesluit 2020 voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 (Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2020)

Geldend van 28-10-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland houdende regels omtrent vaststelling van het openstellingsbesluit 2020 voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 (Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2020)

Gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013, artikel 1.2 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016, artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur- en Landschap Zuid-Holland 2013 en artikel 1.2 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2013;

Besluiten:

vast te stellen:

Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2020

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  NNN: Natuurnetwerk Nederland;

 • c.

  natuurbeheerplan: provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en agrarisch natuurbeheer zijn vastgelegd;

 • d.

  Nota Beheer EHS: de Nota Beheer EHS zoals vastgesteld door gedeputeerde staten op 17 december 2013;

 • e.

  Programma Aanpak Stikstof: het programma als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van het Besluit Natuurbescherming;

 • f.

  SKNL: Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013;

 • g.

  SNL 2013: Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2013;

 • h.

  SNL 2016: Subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016;

 • i.

  Tarievenlijst: de tarievenlijst als opgenomen in bijlage 1, behorende bij dit besluit.

Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein onder de SNL 2016

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer door gecertificeerde beheerders

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

In aanvulling op artikel 2.1 van de SNL 2016 kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor:

 • a.

  door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt die eindigt op uiterlijk 31 december 2019, of;

 • b.

  door of namens de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2 kan uitsluitend worden verstrekt aan beheerders als bedoeld in artikel 2.2 van de SNL 2016.

Artikel 4 Subsidiabele Kosten

In aanvulling op artikel 2.7 van de SNL 2016 komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01 tot en met N17.06 van het natuurbeheerplan;

 • b.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.16 van het natuurbeheerplan;

 • c.

  kosten voor monitoring;

 • d.

  kosten voor recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein en het houden van toezicht op een natuurterrein;

 • e.

  kosten die verband houden met het alleen varend kunnen bereiken van een natuurterrein.

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 25.500.000,-.

Artikel 6 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 2 aangevraagd van 15 november 2019 tot en met 31 december 2019.

Artikel 7 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Paragraaf 2 Nieuwe aanvragen

Artikel 8 Subsidiabele activiteiten en prestaties

Subsidie als bedoeld in artikel 2.1 van de SNL 2016 kan worden verstrekt voor:

 • a.

  nieuwe aanvragen voor natuurbeheer- en landschapstypen binnen een natuurterrein, voor zover het een terrein betreft dat in het kader van de Nota Beheer EHS in 2015 of daarna als natuurterrein is vervreemd.

 • b.

  nieuwe aanvragen voor natuurbeheer- en landschapstypen binnen een natuurterrein waarvoor in een vastgestelde gebiedsanalyse in het kader van het Programma Aanpak Stikstof is bepaald dat er aanvullende maatregelen of beheer nodig zijn ten behoeve van stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden.

Artikel 9 Doelgroep

In aanvulling op artikel 2.2 van de SNL 2016 wordt subsidie als bedoeld in artikel 8 uitsluitend verstrekt aan gecertificeerde beheerders als bedoeld in artikel 2.13 van de SNL 2016.

Artikel 10 Kosten

In aanvulling op artikel 2.7 van de SNL 2016 komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 8 in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01 tot en met N17.06 van het natuurbeheerplan;

 • b.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.16 van het natuurbeheerplan;

 • c.

  kosten voor monitoring;

 • d.

  kosten voor recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein en het houden van toezicht op een natuurterrein;

 • e.

  kosten die verband houden met het alleen varend kunnen bereiken van een natuurterrein.

Artikel 11 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 8 op terreinen die zijn gelegen binnen het NNN bedraagt € 1.000.000,-.

Artikel 12 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 8 aangevraagd van 15 november 2019 tot en met 31 december 2019.

Artikel 13 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 8 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Hoofdstuk 3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Paragraaf 1 Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer onder de SNL 2013

Artikel 14 Subsidiabele kosten

Subsidie als bedoeld in de artikelen 4.1.1.1, 4.1.2.4, eerste lid en 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, van de SNL 2013 wordt uitsluitend verstrekt voor:

 • a.

  de agrarische beheerpakketten met de aanduiding A01.01.01a tot en met 01.01.06 met uitzondering van A01.01.03e t/m A01.01.03h, genoemd in bijlage 3 behorende bij de SNL 2013, die op grond van artikel 2.1, vierde lid, van de SNL 2013 zijn aangewezen voor collectief agrarisch natuurbeheer;

 • b.

  de toeslag collectief agrarisch natuurbeheer;

 • c.

  de beheerpakketten landschap met de aanduiding L01.01 t/m 04.01 met uitzondering van L01.04, genoemd in bijlage 6 behorende bij de SNL 2013, die op grond van artikel 2.1, vierde lid, SNL 2013 zijn aangewezen voor collectief landschapsbeheer.

Artikel 15 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor reeds verleende subsidiebeschikkingen op grond van de SNL 2013 voor collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer bedraagt voor het jaar 2020 € 100.000,-.

Artikel 16 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid van de Asv wordt subsidie als bedoeld in deze paragraaf aangevraagd van 15 november 2019 tot en met 31 december 2019.

Artikel 17 Loket voor indiening

Subsidie als bedoeld in deze paragraaf wordt aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Paragraaf 2 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer onder de SNL 2016

Artikel 18 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor aanvragen als bedoeld in artikel 3.14 van de SNL 2016 (Wijziging subsidieverlening vanwege vergroting areaal) bedraagt voor:

 • a.

  Open Akkerland: € 115.000,- ;

 • b.

  Open Grasland: € 720.000,-;

 • c.

  Natte Dooradering: € 30.000,- ;

 • d.

  Droge Dooradering: € 80.000,- ;

 • e.

  Water: € 55.000,-.

Artikel 19 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 3.14 van de SNL 2016 aangevraagd van 14 oktober 2019 tot en met 22 oktober 2019.

Artikel 20 Loket voor indiening

Subsidie als bedoeld in artikel 3.14 van de SNL 2016 wordt aangevraagd bij de Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509LP Den Haag.

Hoofdstuk 4 Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013

Paragraaf 1 Investeringssubsidie

Artikel 21 Subsidiabele activiteiten en prestatie

Subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die gearceerd zijn aangegeven als ‘opengesteld voor functieverandering en inrichting’ en ‘opengesteld voor inrichting’ op de kaarten in bijlage 2 behorende bij dit besluit.

Artikel 22 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 13, eerste lid van de SKNL in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het door derden laten opstellen van het investeringsplan;

 • b.

  maatregelen voor herstel of aanleg van landschappelijke elementen;

 • c.

  maatregelen gericht op de wijziging van de waterhuishouding;

 • d.

  grondverzet;

 • e.

  het plaatsen van een raster;

 • f.

  afvoer van grond;

 • g.

  de verwijdering van opstallen;

 • h.

  de verwijdering van begroeiing en beplanting;

 • i.

  maatregelen tot wijziging van de feitelijke bereikbaarheid van een natuurterrein, waaronder in ieder geval is begrepen de aanleg of het herstel van wegen en paden;

 • j.

  overige maatregelen voorzover noodzakelijk in verband met de desbetreffende investering.

Artikel 23 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 21 bedraagt € 4.000.000,-.

Artikel 24 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 21 aangevraagd van 1 januari 2020 tot en met 30 oktober 2020.

Artikel 25 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 21 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Paragraaf 2 Subsidie functieverandering

Artikel 26 Subsidiabele activiteiten en prestatie

Subsidie als bedoeld in artikel 15 van de SKNL kan worden verstrekt voor de percelen die gearceerd zijn aangegeven als ‘opengesteld voor functieverandering en inrichting’ op de kaarten in bijlage 2 behorende bij dit besluit.

Artikel 27 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 15 van de SKNL komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de kosten voor subsidie als bedoeld in artikel 18 van de SKNL in aanmerking als deze bedoeld zijn:

 • a.

  voor realisatie van een natuurbeheertype door de omzetting van landbouwgrond in een natuurterrein;

 • b.

  voor realisatie van een landschapselement of beheerpakket landschap door de omzetting van landbouwgrond in landschap.

Artikel 28 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 26 bedraagt € 7.250.000,-.

Artikel 29 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 26 aangevraagd van 1 januari 2020 tot en met 30 oktober 2020.

Artikel 30 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 26 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Hoofdstuk 5 Tarieven

Artikel 31 tarieven begrotingsjaar 2020

De jaarvergoeding voor de in artikel 4, artikel 10 en artikel 14 genoemde kosten zijn opgenomen in de tarievenlijst.

 • a.

  De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen als bedoeld in bijlage 2 van de SNL 2016 zijn opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • b.

  De jaarvergoeding voor de landschapselementen binnen een natuurterrein als bedoeld in bijlage 1 van de SNL 2016 zijn opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • c.

  De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.7 van de SNL 2016 zijn opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • d.

  De maximale subsidie voor aanleg en herstel van een natuurterrein wordt op grond van artikel 14 van de SKNL bepaald en bedraagt:

  Natuurbeheertype

  Normbedrag per hectare

   

   

  N04.02 Zoete plas

  € 68.000

  N04.03 Brak water

  € 68.000

  N05.01 Moeras

  € 45.000

  N08.02 Open Duin

  € 20.000

  N08.03 Vochtige duinvallei

  € 60.000

  N10.01 Nat schraalland

  € 46.000

  N10.02 Vochtig hooiland

  € 44.000

  N11.01 Droog schraalgrasland

  € 23.000

  N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland

  € 15.000

  N12.03 Glanshaverhooiland

  € 15.000

  N12.04 Zilt grasland

  € 22.000

  N12.05 Kruiden- of faunarijke akker

  € 15.000

  N12.06 Ruigteveld

  € 15.000

  N13.01 Vochtig weidevogelgrasland

  € 15.000

  N13.02 Wintergastenweide

  € 15.000

  N14.02 Hoog- en laagveenbos

  € 30.000

  N14.03 Haagbeuken- en essenbos

  € 29.000

  N15.01 Duinbos

  € 29.000

  N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos

  € 28.000

  N16.02 Vochtig bos met productie

  € 26.000

  Overige typen

  € 15.000

 • e.

  Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 1,72%.

 • f.

  De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1 sub w van de SNL 2016, waarmee de tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 3,20%.

Hoofdstuk 6 Voorbehouden

Artikel 32 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische Zaken

Subsidie op grond van dit besluit wordt uitsluitend verleend indien zij door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken is goedgekeurd.

Artikel 33 Voorbehoud beschikbaar gestelde gelden door Provinciale Staten van Zuid-Holland

De subsidieplafonds genoemd in artikel 5, artikel 11, artikel 15, artikel 18, artikel 23 en artikel 28 kunnen worden verlaagd indien Provinciale Staten niet voldoende gelden ter beschikking stellen. Deze eventuele latere verlaging van een subsidieplafond geldt ook voor reeds ingediende aanvragen. Een subsidie wordt dan geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het dan lagere subsidieplafond zou worden overschreden.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 34 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 35 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2020.

Ondertekening

Den Haag, 8 oktober 2019,

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

secretaris,

drs. H.M.M. Koek

voorzitter,

drs. J. Smit

Bijlage 1 behorende bij artikel 1, onder i, van het Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2020

TARIEVEN NATUURBEHEER

Landschapstypen natuur

 

 

 

 

L01

1

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 133,52

L01

2

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.154,28

L01

3

Elzensingel (per 100 m)

€ 99,84

L01

5

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 232,97

L01

6

Struweelhaag (per 100 m)

€ 264,31

L01

7

Laan (per rij per 100 m)

€ 271,70

L01

8

Knotboom (per stuk)

€ 11,62

L01

9

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 1.771,56

L01

16

Bossingel (per ha)

€ 1.603,52

L02

1

Fortterrein

€ 745,22

L02

2

Historisch bouwwerk en erf (prijs per m2)

€ 34,96

L02

3

Historische tuin

€ 4.542,39

L03

1

Aardwerk en groeve

€ 839,67

 

 

 

 

Natuurtypen

N01

1

Zee en wad

€ 0,37

N01

2

Duin- en kwelderlandschap

€ 60,34

N01

3

Rivier- en moeraslandschap

€ 101,17

N01

4

Zand- en kalklandschap

€ 75,61

N02

1

Rivier

€ 3,94

N03

1

Beek en bron

€ 78,24

N04

1

Kranswierwater

€ 44,38

N04

2

Zoete plas

€ 44,70

N04

3

Brak water

€ 55,69

N04

4

Afgesloten zeearm

€ 0,37

N05

1

Moeras

€ 386,16

N05

2

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 500,48

N06

1

Veenmosrietland en moerasheide

€ 896,83

N06

2

Trilveen

€ 2.005,50

N06

3

Hoogveen

€ 154,65

N06

4

Vochtige heide

€ 237,78

N06

5

Zwakgebufferd ven

€ 57,34

N06

6

Zuur ven of hoogveenven

€ 74,85

N07

1

Droge heide

€ 158,16

N07

2

Zandverstuiving

€ 96,70

N08

1

Strand en embryonaal duin

€ 8,72

N08

2

Open duin

€ 236,64

N08

3

Vochtige duinvallei

€ 1.019,38

N08

4

Duinheide

€ 183,48

N09

1

Schor of kwelder

€ 113,23

N10

1

Nat schraalland

€ 1.712,17

N10

2

Vochtig hooiland

€ 1.007,00

N11

1

Droog schraalland

€ 611,82

N12

1

Bloemdijk

€ 1.697,72

N12

2

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 182,39

N12

3

Glanshaverhooiland

€ 385,26

N12

4

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 450,88

N12

5

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 673,16

N12

6

Ruigteveld

€ 88,02

N13

1

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 554,64

N13

2

Wintergastenweide (met IGG)

€ 23,38

N14

1

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 34,61

N14

2

Hoog- en laagveenbos

€ 17,51

N14

3

Haagbeuken- en essenbos

€ 53,76

N15

1

Duinbos

€ 59,28

N15

2

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 93,55

N16

3

Droog bos met productie (nieuw)

€ 26,88

N16

4

Vochtig bos met productie (nieuw)

€ 46,45

N17

2

Droog hakhout

€ 417,76

N17

3

Park- en stinzenbos

€ 259,00

N17

4

Eendenkooi

€ 2.260,36

N17

5

Wilgengriend

€ 3.400,22

N17

6

Vochtig en hellinghakhout

€ 590,66

 

 

 

 

Toeslagen

 

 

Openstellingsbijdrage: voorzieningenbijdrage

€ 38,31

 

 

Openstellingsbijdrage: toezichtsbijdrage

€ 17,39

 

 

toeslag gescheperde kuddes hoog

€ 462,53

 

 

toeslag gescheperde kuddes laag

€ 284,06

 

 

toeslag vaarland

€ 521,15

 

 

 

 

Monitoring

 

 

 

 

N01

2

Duin- en kwelderlandschap

€ 17,00

N01

3

Rivier- en moeraslandschap

€ 10,30

N01

4

Zand- en kalklandschap

€ 9,26

N05

1

Moeras

€ 24,06

N05

2

Gemaaid rietland

€ 12,81

N06

1

Veenmosrietland en moerasheide

€ 26,79

N06

2

Trilveen

€ 22,99

N06

3

Hoogveen

€ 31,06

N06

4

Vochtige heide

€ 15,99

N06

5

Zwakgebufferd ven

€ 99,58

N06

6

Zuur ven of hoogveenven

€ 99,47

N07

1

Droge heide

€ 14,73

N07

2

Zandverstuiving

€ 14,73

N08

1

Strand en embryonaal duin

€ 8,10

N08

2

Open duin

€ 21,31

N08

3

Vochtige duinvallei

€ 27,26

N08

4

Duinheide

€ 14,73

N09

1

Schor of kwelder

€ 19,01

N10

1

Nat schraalland

€ 30,96

N10

2

Vochtig hooiland

€ 22,47

N11

1

Droog schraalland

€ 18,41

N12

1

Bloemdijk

€ 16,40

N12

2

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 5,17

N12

3

Glanshaverhooiland

€ 17,03

N12

4

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 19,01

N12

5

Kruiden- en faunarijke akker

€ 9,24

N12

6

Ruigteveld

€ 5,22

N13

1

Vochtig weidevogelgrasland

€ 8,33

N14

1

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 19,65

N14

2

Hoog- en laagveenbos

€ 10,52

N14

3

Haagbeuken- en essenbos

€ 17,74

N15

1

Duinbos

€ 7,68

N15

2

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 7,68

N16

3

Droog bos met productie

€ 5,15

N16

4

Vochtig bos met productie

€ 5,15

N17

2

Droog hakhout

€ 3,12

N17

3

Park- en stinzenbos

€ 3,12

N17

5

Wilgengriend

€ 14,52

N17

6

Vochtig en hellinghakhout

€ 14,52

  

Tarieven collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer onder de SNL 2013

 

Indexcode

Pakketomschrijving

 

Tarief 2020

 
 
 
 

A01.01.01

Weidevogelgrasland met een rustperiode

 

Per hectare per jaar

A01.01.01a

Rustperiode van 1 april tot 1 juni

 

€ 274,95

A01.01.01b

Rustperiode van 1 april tot 8 juni

 

€ 400,09

A01.01.01c

Rustperiode van 1 april tot 15 juni

 

€ 531,75

A01.01.01d

Rustperiode van 1 april tot 22 juni

 

€ 598,98

A01.01.01e

Rustperiode van 1 april tot 1 juli

 

€ 1.028,35

A01.01.01f

Rustperiode van 1 april tot 15 juli

 

€ 1.190,39

A01.01.01g

Rustperiode van 1 april tot 1 augustus

 

€ 1.375,57

 
 
 
 

A01.01.02

Weidevogelgrasland met voorweiden

 

Per hectare per jaar

A01.01.02a

Voorweiden 1 mei tot 15 juni

 

€ 229,73

A01.01.02b

Voorweiden 8 mei tot 22 juni

 

€ 229,73

 
 
 
 

A01.01.03

Plas-dras

 

Per hectare per jaar

A01.01.03a

Inundatieperiode 15 februari tot 15 april

 

€ 758,50

A01.01.03b

Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

 

€ 1.211,05

A01.01.03c

Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni

 

€ 1.981,43

A01.01.03d

Inundatieperiode 15 februari tot 1 augustus

 

€ 1.981,43

 

Greppel plas-dras

 
 

A01.01.03e

Inundatieperiode 15 februari tot 15 april

 

€ 758,50

A01.01.03f

Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

 

€ 1.211,05

A01.01.03g

Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni

 

€ 1.981,43

A01.01.03h

Inundatieperiode 15 februari tot 1 augustus

 

€ 1.981,43

 
 
 
 

A01.01.04

Landbouwgrond met legselbeheer

 

 Per hectare per jaar

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 35 broedparen

 

€ 69,17

A01.01.04a2

Legselbeheer op grasland 50 broedparen

 

€ 87,82

A01.01.04a3

Legselbeheer op grasland 75 broedparen

 

€ 108,41

A01.01.04a4

Legselbeheer op grasland 100 broedparen

 

€ 129,84

A01.01.04b

Legselbeheer op bouwland en/of grasland

 

€ 51,66

A01.01.04c1.ut

Legselbeheer op grasland 150 broedparen plus maaitrappen

 

€ 316,31

A01.01.04c2.ut

Legselbeheer op grasland 200 broedparen plus maaitrappen

 

€ 359,11

A01.01.04c3.ut

Legselbeheer op grasland 300 broedparen plus maaitrappen

 

€ 380,90

 
 
 
 

A01.01.05

Kruidenrijk weidevogelgrasland

 

Per hectare per jaar

A01.01.05a

Kruidenrijk weidevogelgrasland

 

€ 1.028,35

A01.01.05b

Kruidenrijk weidevogelgraslandrand

 

€ 926,62

 
 
 
 

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

 

Per hectare per jaar

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

 

€ 495,04

 
 
 
 

A01.02.01

Bouwland met broedende akkervogels

 

Per hectare per jaar

A01.02.01a1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

 

€ 2.138,73

A01.02.01a2 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond

 

€ 1.652,31

A01.02.01b1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op kleigrond

 

€ 2.138,73

A01.02.01b2 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op zandgrond

 

€ 1.652,31

A01.02.01c1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

 

€ 2.138,73

A01.02.01c2 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond

 

€ 1.652,31

A01.02.01a1

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

 

€ 2.138,73

A01.02.01a2

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond

 

€ 1.652,31

A01.02.01b1

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op kleigrond

 

€ 2.138,73

A01.02.01b2

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op zandgrond

 

€ 1.652,31

A01.02.01c1

Bouwland met broedende akkervogels: In 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel… Roulatie mogelijk op klei

 

€ 2.138,73

A01.02.01c2

Bouwland met broedende akkervogels: In 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel… Roulatie mogelijk op zand

 

€ 1.652,31

A01.02.01d1

De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen …. Roulatie mogelijk op klei

 

€ 1.739,63

A01.02.01d2

De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen …. Roulatie mogelijk op zand

 

€ 1.302,33

 
 
 
 

A01.02.02

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels

 

Per hectare per jaar

A01.02.02a

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels klei

 

€ 2.028,24

A01.02.02b

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels zand

 

€ 1.744,97

 
 
 
 

A01.04

Insectenrijke graslanden

 

Per hectare per jaar

A01.04.01a.Lb

Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: basis

 

€ 1.386,98

A01.04.01b.Lb

Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: plus

 

€ 1.991,11

A01.04.02.Lb

Insectenrijke graslandranden Roerdal

 

€ 1.991,11

 
 
 
 

A01.05.01

Foerageerrand Bever

 

Per hectare per jaar

A01.05.01.Lb

Foerageerrand Bever

 

€ 0,00

 
 
 
 

A02.01

Botanisch grasland

 

Per hectare per jaar

A02.01.01

Botanisch weiland

 

€ 1.020,09

A02.01.02

Botanisch hooiland

 

€ 1.164,83

A02.01.03

Botanische weide-of hooilandrand

 
 

A02.01.03a

Botanische weiderand

 

€ 1.020,09

A02.01.03b

Botanische hooilandrand

 

€ 1.350,02

A02.01.04

Botanisch bronbeheer

 

€ 1.803,98

 
 
 
 

A02.02

Akker met waardevolle flora

 

Per hectare per jaar

A02.02.01a

Akker met waardevolle flora: Drie van de zes jaar graan

 

€ 149,63

A02.02.01b

Akker met waardevolle flora: Vier van de zes jaar graan

 

€ 441,76

A02.02.01c

Akker met waardevolle flora: Vijf van de zes jaar graan

 

€ 521,60

 
 
 
 

A02.02.02

Chemie en kunstmestvrij land

 

Per hectare per jaar

A02.02.02a

Chemie en kunstmestvrij land: Drie van de zes jaar graan

 

€ 663,24

A02.02.02b

Chemie en kunstmestvrij land: Vier van de zes jaar graan

 

€ 725,42

A02.02.02c

Chemie en kunstmestvrij land: Vijf van de zes jaar graan

 

€ 766,50

 
 
 
 

A02.02.03

Akkerflora randen

 

Per hectare per jaar

A02,02.03

Akkerflora randen

 

€ 1.652,31

 
 
 
 
 

Toeslagen

 

Per hectare per jaar

T1

Toeslag ruige mest rijland

 

€ 138,72

T2

Toeslag ruige mest vaarland

 

€ 249,64

T3

Toeslag kuikenvelden

 

€ 350,39

T4

Toeslag voor het verlengen van de rustperiode bij de weidevogelgraslanden met een rustperiode (A01.01.01)

 

de vergoeding van het pakket 'weidevogelgrasland met rustperiode' dat qua rustperiode overeenkomt met het gevoerde last minute beheer minus de jaarvergoeding van het onderliggende beheerpakket

T8

Toeslag verlengen rustperiode van 15 juni naar 22 juni bij het kruidenrijk weidevogelgrasland (A01.01.05a)

 

€ 162,04

 
 
 
 

L01.01

Landschapsbeheertype poel en klein historisch water

 

Per stuk per jaar

L01.01.01a

Oppervlakte poel < 175 m2

 

€ 65,39

L01.01.01b

Oppervlakte poel > 175 m2

 

€ 105,89

 
 
 
 

L.01.02

Landschapsbeheertype houtwal en houtsingel

 

Per are per jaar

L01.02.01

Houtwal en houtsingel

 

€ 26,66

L01.02.02

Hoge houtwal

 

€ 33,28

L01.02.03

Holle weg en graft

 

€ 31,52

 
 
 
 

L01.03

Landschapsbeheertype Elzensingel

 

Per 100 meter per jaar

L01.03.01a

Elzensingel bedekking 30-50%

 

€ 44,31

L01.03.01b

Elzensingel bedekking 50-75%

 

€ 69,91

L01.03.01c

Elzensingel bedekking > 75%

 

€ 98,47

 
 
 
 

L01.04

Landschapsbeheertype bossingel en bosje

 

Per are per jaar

L01.04.01

Bossingel en bosje

 

€ 19,34

 
 
 
 

L01.05

Landschapsbeheertype knip- of Scheerheg

 

Per 100 meter per jaar

L01.05.01a

Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus

 

€ 271,68

L01.05.01b

Knip- of scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus

 

€ 173,88

 
 
 
 

L01.06

Landschapsbeheertype struweelhaag

 

Per 100 meter per jaar

L01.06.01a

Struweelhaag cyclus 5-7 jaar

 

€ 235,95

L01.06.01b

Struweelhaag cyclus > 12 jaar

 

€ 164,26

 
 
 
 

L01.07

Landschapsbeheertype laan

Per hectare per jaar

Per 100 meter per jaar

L01.07.01a

Laan gemiddelde stamdiameter < 20 cm

€ 599,90

€ 59,99

L01.07.01b

Laan gemiddelde stamdiameter 20-60 cm

€ 1.130,20

€ 113,02

L01.07.01c

Laan gemiddelde stamdiameter > 60 cm

€ 2.547,50

€ 254,75

 
 
 
 

L01.08

Landschapsbeheertype knotboom

 
 

L01.08.01a

Knotboom gemiddelde stamdiameter < 20 cm

 

€ 2,46

L01.08.01b

Knotboom gemiddelde stamdiameter 20cm-60 cm

 

€ 7,61

L01.08.01c

Knotboom gemiddelde stamdiameter > 60 cm

 

€ 9,64

 
 
 
 

L01.09

Landschapsbeheertype hoogstamboomgaard

 

Per hectare per jaar

L01.09.01

Hoogstamboomgaard

 

€ 1.618,31

L01.09.02.ZH

Halfstamboomgaard bij historische boerderijen

 

€ 0.00

 
 
 
 

L01.10

Landschapsbeheertype struweelrand

 

Per are per jaar

L01.10.01

Struweelrand

 

€ 9,38

 
 
 
 

L01.11

Landschapsbeheertype hakhoutbosje

 

Per are per jaar

L01.11.01a

Hakhoutbosje met dominantie van langzaamgroeiende soorten

 

€ 6,62

L01.11.01b

Hakhoutbosje met dominantie van snelgroeiende soorten

 

€ 12,27

 
 
 
 

L01.12

Landschapsbeheertype griendje

 

Per are per jaar

L01.12.01

Griendje

 

€ 23,00

 
 
 
 

L01.13

Landschapsbeheertype bomenrij en solitaire boom

 

Per 100 meter per jaar

L01.13.01a

Bomenrij gemiddelde stamdiameter < 20 cm

 

€ 27,37

L01.13.01b

Bomenrij gemiddelde stamdiameter 20 cm- 60 cm

 

€ 37,26

L01.13.01c

Bomenrij gemiddelde stamdiameter > 60 cm

 

€ 56,38

 
 
 

Per stuk per jaar

L01.13.02a

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter < 20 cm

 

€ 4,38

L01.13.02b

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter 20-60 cm

 

€ 5,96

L01.13.02c

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter >60 cm

 

€ 9,02

L01.13.03.ZH

Leibomen bij historische boerderijen

 

€ 0,00

 
 
 
 

L01.14

Landschapsbeheertype rietzoom en klein rietperceel

 

Per 100 meter per jaar

L01.14.01a

Rietzoom en klein rietperceel: smalle rietzoom (< 5 meter)

 

€ 42,50

 
 
 

Per hectare per jaar

L01.14.01b

Rietzoom en klein rietperceel: brede rietzoom (> 5 meter) en klein rietperceel

 

€ 640,67

 
 
 
 

L01.15

Landschapsbeheertype natuurvriendelijke oever

 

Per 100 meter per jaar

L01.15.01

Natuurvriendelijke oever

 

€ 52,31

 
 
 
 

L02

Historische gebouwen en omgeving

 

Per hectare per jaar

L02.01

Fortterrein

 

€ 698,86

L02.02

Historisch bouwwerk en erf

 

€ 31,29

L02.03

Historische tuin

 

€ 4.258,15

 
 
 
 

L03.01

Landschapsbeheertype Aardwerk en Groeve

 

Per hectare per jaar

L03.01.00

Aardwerk en groeve

 

€ 966,27

L03.01.02.ZH

Schurvelingen en zandwallen op Goeree

 

€ 0,00

 
 
 
 

L04.01

Wandelpad over boerenland

 

Per 100 meter per jaar

L04.01.01

Wandelpad over boerenland

 

€ 84,32

 
 
 
 

Bijlage 2 behorende bij artikel 21 en artikel 26 van het Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2020

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Oude Land van Strijen. Het blauw omlijnde gebied is opengesteld voor inrichting

afbeelding binnen de regeling

Fig. 1 Voorofsche Polder

Het blauw omlijnde gebied is opengesteld voor inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Fig. 2 Hillenhoek

Het blauw omlijnde gebied is opengesteld voor inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Fig. 3 De Wilck

Het blauw omlijnde gebied is opengesteld voor inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Fig. 4 Zwanburgerpolder

Het blauw omlijnde gebied is opengesteld voor inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Fig. 5 Polder Stein

Het blauw omlijnde gebied is opengesteld voor inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Fig. 6 Zuiderdiepgorzen

Het blauw omlijnde gebied is opengesteld voor inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Fig. 7 Aalkeetbuitenpolder

Het blauw omlijnde gebied is opengesteld voor inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Fig. 8 Vogelplas Starrevaart

Het blauw omlijnde gebied is opengesteld voor inrichting.

afbeelding binnen de regeling

Fig. 9 Steinse Groen

Het rood omlijnde gebied is opengesteld voor functieverandering en inrichting.