Verordening antidiscriminatievoorzieningen

Geldend van 01-02-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening antidiscriminatievoorzieningen

VERORDENING ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENINGEN

Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 28 januari 2010, nummer R2009.0085, gepubliceerd 4 februari 2010, in werking getreden met ingang van 1 februari 2010.

Deze verordening stelt regels omtrent de inrichting van een anti¬discriminatievoorziening en de uitvoering door die voorziening van de taak als bedoeld in het eerste lid onder a van artikel 2 van de Wet gemeentelijke antidis-criminatievoorzieningen;

Gebaseerd op artikel 2 lid 2 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 2

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet.

 • 4

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de Wet.

 • 5

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het Besluit.

 • 6

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het Besluit.

 • 7

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetene toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

 • 1

  Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 2

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun des-kundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 3

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • -

   Per post;

  • -

   Per e-mail;

  • -

   Telefonisch;

  • -

   Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van het Besluit regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in te dienen bij een door het college aan te wijzen regionale antidiscriminatievoorziening.

 • 2

  De gemeente zorgt voor minimaal één locatie binnen de gemeente waar een klacht kan worden gemeld en de verwijzing naar de regionale antidiscriminatievoorziening plaats zal vinden.

 • 3

  Het College draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen opnemen en op adequate manier doorverwijzen.

 • 4

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de regionale antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Antidiscriminatievoorzieningen.