Verordening rechtspositie bestuur waterschap Aa en Maas 2019

Geldend van 15-10-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening rechtspositie bestuur waterschap Aa en Maas 2019

Het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas,

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 27 augustus 2019;

mede gelet op artikel 56 Waterschapswet, artikel 77 en 78 Waterschapswet, artikel 5 van het Reglement van orde algemeen bestuur 2019, het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de daarbij behorende Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening rechtspositie bestuur waterschap Aa en Maas 2019

Artikel 1 Definitiebepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissielid: lid van een commissie als bedoeld in artikel 2, 11 en 15 van het Reglement van orde voor de commissies uit het algemeen bestuur 2019, dat niet tevens lid van het algemeen bestuur is of ambtenaar die als zodanig tot lid van een commissie is benoemd;

 • b.

  secretaris directeur: de secretaris, bedoeld in artikel 53 Waterschapswet, tevens directeur van Waterschap Aa en Maas;

 • c.

  commissie: een door het algemeen bestuur (bij verordening) ingestelde commissie;

 • d.

  burgercommissielid: commissielid van een vaste commissie als bedoeld in artikel 4, lid 6 en 7 van het Reglement van orde voor de commissies uit het algemeen bestuur 2019.

Artikel 2 Vergoedingen en toelagen leden algemeen bestuur

Een lid van het algemeen bestuur dat lid is van een hierna genoemde commissie heeft recht op de daarbij genoemde vergoeding/ toelage:

 • 1.

  lid rekenkamercommissie ontvangt: € 122,40 per maand;

 • 2.

  --

Artikel 3 Vergoedingen en toelagen commissieleden

Een (extern) lid van een hierna genoemde commissie heeft recht op de daarbij genoemde vergoeding/ toelage:

 • 1.

  burgercommissielid vaste commissie: € 190,71 / commissievergadering;

 • 2.

  lid regionale commissie € 115,84 / commissievergadering;

 • 3.

  voorzitter rekenkamercommissie: € 250,-- / commissievergadering;

 • 4.

  voorzitter bezwarencommissie: € 250,-- / commissievergadering;

 • 5.

  lid bezwarencommissie: € 200,-- / commissievergadering;

 • 6.

  lid rekenkamercommissie: € 200,-- / commissievergadering;

Artikel 4 Periodieke aanpassing vergoedingen

De in deze verordening opgenomen vergoedingen/ toelagen worden overeenkomstig het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers periodiek aangepast/ geïndexeerd met uitzondering van de onder 3.3 tot en met 3.6 genoemde vergoedingen waarvoor een vast bedrag geldt.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 15 oktober 2019.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Verordening rechtspositie bestuur waterschap Aa en Maas 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 4 oktober 2019.

de secretaris,

drs. P. Sennema

de dijkgraaf,

drs. L.H.J. Verheijen