Subsidieregeling Energiescan Bedrijven gemeente Arnhem

Geldend van 22-02-2022 t/m 30-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-12-2021

Intitulé

Subsidieregeling Energiescan Bedrijven gemeente Arnhem

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Arnhem;

• gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;

• gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Energiescan Bedrijven gemeente Arnhem

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • EML: Erkende Maatregelenlijst; Voor 19 bedrijfstakken zijn erkende maatregelen voor energiebesparing vastgesteld, het betreffen maatregelen die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn.

 • Energiebesparingsplicht: de plicht die vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt voor midden- en grootverbruikers om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in maatregelen die te nemen zijn op een zelfstandig of een natuurlijk moment.

 • Groot-, midden- en kleinverbruiker: bedrijven of instellingen ingedeeld op basis van energieverbruik (elektriciteit in kWh en brandstof of gas in m3 aardgasequivalenten) zoals aangegeven in de matrix hieronder:

 • Elektriciteit

  Aardgasverbruik

  <25.000 m3

  25.000 - 75.000 m3

  > 75.000 m3

  <50.000kWh

  Klein

  Midden

  Groot

  50.000-200.000 kWh

  Midden

  Midden

  Groot

  >200.000 kWh

  Groot

  Groot

  Groot

 • Informatieplicht: Informatieplicht energiebesparing uit het Activiteitenbesluit milieubeheer voor midden- en grootverbruikers.

 • Zelfstandig moment: Een maatregel die toepasbaar is op een zelfstandig moment verdient zich op elk moment terug binnen 5 jaar. Maatregelen die niet rendabel zijn op een zelfstandig moment zijn dat wel tijdens een natuurlijk moment: als er toch al onderhoud wordt gepleegd aan de installatie in kwestie.

 • Zorgplicht: de plicht die vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt voor klein-, midden en grootverbruikers voor een doelmatig energieverbruik. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in maatregelen die zijn te nemen op een zelfstandig en een natuurlijk moment.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1. Subsidie kan aan zowel midden- als grootverbruikers als kleinverbruikers (bedrijven en instellingen) uitsluitend worden verstrekt voor het laten uitvoeren van een energiescan om energiebesparende maatregelen te inventariseren met betrekking tot een bedrijfslocatie in de gemeente Arnhem.

 • 2. De energiescan dient in ieder geval inzicht te geven:

 • - het historische energieverbruik op jaarbasis (gas en elektriciteit);

 • - indeling in groot-, midden of kleinverbruik.

 • - eigendomssituatie van de bedrijfslocatie(s);

 • - een overzicht van de te treffen en eventueel reeds genomen (erkende) energiebesparende maatregelen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in uitvoering op een natuurlijk en een zelfstandig moment. Een maatregel die toepasbaar is op een zelfstandig moment verdient zich op elk moment terug binnen 5 jaar. Maatregelen die niet rendabel zijn op een zelfstandig moment zijn dat wel tijdens een natuurlijk moment: als er toch al onderhoud wordt gepleegd aan de installatie in kwestie.

 • - voor midden - en grootverbruikers een ingevulde EML per bedrijfslocatie , indien van toepassing.

 • - inzicht in de kosten en/of de terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen alsmede een termijn voor de realisatie van die maatregelen (plan van aanpak)

 • - voor midden- en grootverbruikers de gegevens ten behoeve van de Informatieplicht.

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten van een energiescan als bedoeld in artikel 3 in aanmerking.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van een energiescan die is uitgevoerd voor 1 juni 2019.

Artikel 5. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor Midden- en grootverbruikers bedraagt € 147.375 met dien verstande dat dit subsidieplafond alleen geldt indien of voor zover hiervoor gelden beschikbaar worden gesteld op de gemeentelijke begroting.

Het subsidieplafond voor Kleinverbruikers bedraagt € 45.000.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

Voor Midden- en grootverbruikers geldt dat een subsidie maximaal 75% van de kosten van de energiescan tot een maximum van €1.500 bedraagt.

Voor Kleinverbruikers geldt dat een subsidie maximaal 75% van de kosten van de energiescan tot een maximum van € 300 bedraagt.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8. Aanvraag

In afwijking van artikel 7, tweede lid van de ASV dienen de volgende gegevens te worden overgelegd bij de aanvraag om subsidie:

 • offerte of opdracht voor uitvoering van een energiescan met opgave van de betreffende bedrijfslocatie(s);

 • jaaropgaven betreffende de twee voorgaande kalenderjaren van het energieverbruik, in welke vorm dan ook;

 • verwachte indeling in groot-, midden- of kleinverbruik

 • voor midden- en grootverbruikers: De-minimisverklaring.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2022.

Artikel 10. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 9, tweede lid, van de ASV, binnen 4 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 11. Aanvullende weigeringsgronden

Naast hetgeen in artikel 10 van de ASV en artikel 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald, kan subsidieverlening worden geweigerd als:

de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd zijn begonnen voor 1 juni 2019 of als hiervoor al eerder een subsidie is ontvangen.

Artikel 12. Verantwoording

1. De subsidieontvanger dient voor 31 december 2022 een factuur van de energiescan te overleggen.

2. De subsidieontvanger dient bij de verantwoording het rapport van de energiescan te overleggen.

Artikel 13. Betaling subsidie

De op grond van deze regeling toegekende subsidie wordt betaalbaar gesteld binnen 4 weken nadat voldaan is aan artikel 12 van deze regeling.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking van deze regeling.

 • 3. Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2022

 • 4. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Energiescan Bedrijven gemeente Arnhem.

Ondertekening