Besluit tot vaststelling wijk- en buurtindeling Gemeente Roosendaal 2019

Geldend van 14-10-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit tot vaststelling wijk- en buurtindeling Gemeente Roosendaal 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, lid 1 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen);

overwegende dat de Verordening naamgeving en nummering vereist dat een geactualiseerde wijk- en buurtindeling met een collegebesluit wordt vastgesteld;

BESLUITEN

vast te stellen het Besluit tot vaststelling wijk- en buurtindeling.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. wijk: een gedeelte van de gemeente Roosendaal, dat op basis van historische ontwikkelingen is ontstaan of een gebied dat op grond van een vastgesteld bestemmingsplan als zodanig is aangeduid, met dien verstande dat een wijkgrens wordt aangeduid conform de overzichtskaart, bedoeld in artikel 2, tweede lid;

 • 2. wijknaam: de officiële aanduiding van de wijknaam;

 • 3. wijknummer: een getalsaanduiding, die gebruikt wordt in gemeentelijke digitale applicaties ten behoeve van de eenduidige toepassing in het stelsel van gemeentelijke basisgegevens waarmee de wijken, bedoeld in artikel 2, afzonderlijk worden aangeduid;

 • 4. wijkgrens: een geografische afbakening van een wijk als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Artikel 2 Aanwijzing wijken met wijknaam, wijknummer en behorende wijkgrens

 • 1. In de gemeente Roosendaal zijn de volgende 14 wijken aangewezen en de daarbij behorende wijknummers onderscheiden:

  WK167400

  Centrum

  WK167407

  Tolberg

  WK167401

  Oost

  WK167408

  Industriegebieden

  WK167402

  Noord

  WK167410

  Nispen

  WK167403

  West

  WK167411

  Wouw

  WK167404

  Groot Kroeven

  WK167412

  Heerle

  WK167405

  Langdonk

  WK167413

  Moerstraten

  WK167406

  Kortendijk

  WK167414

  Wouwse Plantage

 • Deze indeling zal worden overgenomen door het CBS per 1 januari 2020.

 • 2. De wijken en de daarbij behorende wijkgrenzen, bedoeld in het eerste lid, zijn aangewezen conform de bij dit besluit in bijlage 1 gevoegde overzichtskaart.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 8 oktober 2019,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1 Overzichtskaart wijk- en buurtindeling

afbeelding binnen de regeling