Aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Berg en Dal

Geldend van 12-10-2019 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Berg en Dal

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal en de burgemeester van Berg en Dal,

overwegende dat;

 • -

  zij met het oog op een effectieve uitvoering van de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Berg en Dal op bepaalde onderdelen nadere voorschriften en uitwerkingen kunnen vaststellen;

 • -

  het wenselijk is om deze aanwijzingen gebundeld in één besluit op te nemen in verband met de overzichtelijkheid;

besluiten vast te stellen, ieder voor zover bevoegd:

Aanwijzingsbesluit APV gemeente Berg en Dal

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. APV: Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Berg en Dal.

 • 2. De begripsomschrijvingen van de APV zijn van overeenkomstige toepassing op dit aanwijzingsbesluit.

Artikel 2 Beperking aanbieden van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen (artikel 2:6 APV)

Als openbare plaatsen, als bedoeld in artikel 2:6, eerste lid, van de APV, waar het verboden is om geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen te verspreiden of aan te bieden, worden aangewezen:

 • a)

  het centrum van Groesbeek tijdens de weekmarkt, de jaarmarkt en andere evenementen (betreft Pannenstraat, Dorpsstraat, Dorpsplein, Molenweg en parkeerterrein Spoorlaan);

 • b)

  het centrum van Millingen aan de Rijn tijdens de weekmarkt en evenementen (betreft Heerbaan, Oranjeplein, Kastanjeplein en Sint Antoniusplein);

 • c)

  het centrum van Beek tijdens evenementen (betreft Rijksstraatweg en Schellingshof);

 • d)

  het recreatiegebied Wylerbergmeer, met de uitzondering dat het verbod niet geldt indien door Leisurelands toestemming is verleend voor het verspreiden of aanbieden.

Artikel 3 Verboden drankgebruik (artikel 2:48 APV)

 • 1. Als openbaar gebied, als bedoeld in artikel 2:48 van de APV, waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, wordt aangewezen de gehele bebouwde kom van alle woonplaatsen gelegen in de gemeente Berg en Dal.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:

  • a.

   een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;

  • b.

   de plaats, niet zijnde een horecabedrijf als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet;

  • c.

   andere festiviteiten waarvoor vergunning of toestemming is verleend zoals straat- en buurtfeesten, voor zover het die betreffende locatie betreft en geen ontheffing als bedoeld onder b vereist is;

  • d.

   lokale evenementen, te weten:

   • i)

    carnavalsperiode van zaterdag tot en met dinsdag tussen 09.00 uur en 19.00 uur;

   • ii)

    verlichte halfvastenoptocht in een woonplaats tussen 18.00 en 23.00 uur;

   • iii)

    Groesbeekse vierdaagsedag, in de woonplaatsen Groesbeek en Berg en Dal tussen 09.00 uur en 19.00 uur.

Artikel 4 Overlast van fiets of bromfiets (artikel 2:52 APV)

Als terreinen, als bedoeld in artikel 2:52 van de APV, waar het verboden is zich met een fiets of bromfiets te bevinden, worden aangewezen:

 • a)

  het parkeerterrein aan de Spoorlaan te Groesbeek, tijdens de weekmarkt, de jaarmarkt en andere vergunde evenementen op die locatie;

 • b)

  de Pannenstraat, Dorpsstraat en Dorpsplein te Groesbeek, tijdens de jaarmarkt en andere vergunde evenementen op die locatie;

 • c)

  het Kastanjeplein te Millingen aan de Rijn, tijdens de weekmarkt;

 • d)

  het recreatiegebied Wylerbergmeer, met uitzondering van de rood en bruin gekleurde gebieden op aangehechte kaart.

Artikel 5 Loslopende honden (artikel 2:57 APV)

 • 1. Als plaatsen, als bedoeld in artikel 2:57, eerste lid, onder d, van de APV, waar het voor eigenaren of houders van honden verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen, worden aangewezen:

  • a)

   de Rijndijk (tot aan de eerste afrastering van paaltjes en prikkeldraad) te Millingen aan de Rijn, tenzij de hond is aangelijnd;

  • b)

   alle wandelpaden in onze gemeente die in eigendom en beheer zijn van Waterschap Rivierenland als onderhoudspaden langs watergangen, tenzij de hond is aangelijnd;

  • c)

   het recreatiegebied Wylerbergmeer, in de periode van 1 mei tot 1 oktober van elk jaar, met uitzondering van de rood en bruin gekleurde gebieden op aangehechte kaart.

 • 2. Als plaatsen, als bedoeld in artikel 2:57, tweede lid, van de APV, waar het losloopverbod van artikel 2:57, eerste lid, onder a, van de APV niet geldt, worden aangewezen:

  • a)

   de omheinde hondenuitlaatplaats aan de Patrijsstraat te Beek (Groene Leefruimte);

  • b)

   de omheinde hondenuitlaatplaats aan de Pinksterbloemstraat te Leuth;

  • c)

   de omheinde hondenuitlaatplaats aan de Bachstraat te Millingen aan de Rijn;

  • d)

   de hondenuitlaatplaats op het Oranjeplein, nabij Prinses Irenestraat 17, te Millingen aan de Rijn;

  • e)

   de hondenuitlaatplaats naast Burgemeester Hermsenstraat 143 te Millingen aan de Rijn, tussen de hondenpaaltjes;

  • f)

   de hondenuitlaatplaats nabij Heerbaan 65 (brandweerkazerne) te Millingen aan de Rijn, tussen de hondenpaaltjes;

  • g)

   de hondenuitlaatplaats op de hoek van Steenstraat en Wethouder Arntzstraat te Millingen aan de Rijn, tussen de hondenpaaltjes;

  • h)

   de hondenuitlaatplaats op de hoek van Schubertstraat en Wagnerstraat te Millingen aan de Rijn, tussen de hondenpaaltjes;

  • i)

   de hondenuitlaatplaats nabij Nielingen 39 te Millingen aan de Rijn, tussen de hondenpaaltjes;

  • j)

   de omheinde hondenuitlaatplaats, gelegen op het veld tussen Dries, Mozartstraat en Nieuweweg te Groesbeek;

  • k)

   de omheinde hondenuitlaatplaats aan de Nieuwe Drulseweg, nabij de kruising met de Hobbemaweg, te Groesbeek;

  • l)

   de omheinde hondenuitlaatplaats aan de Nieuwe Drulseweg, nabij de kruising met De Bats, te Groesbeek.

Artikel 6 Verontreiniging door honden (artikel 2:58 APV)

Als plaatsen, als bedoeld in artikel 2:58, tweede lid, van de APV, waar het niet verplicht is om de uitwerpselen van een hond onmiddellijk te verwijderen, worden aangewezen:

 • a)

  de omheinde hondenuitlaatplaats aan de Nieuwe Drulseweg, nabij de kruising met de Hobbemaweg, te Groesbeek;

 • b)

  de omheinde hondenuitlaatplaats aan de Nieuwe Drulseweg, nabij de kruising met De Bats, te Groesbeek;

 • c)

  de omheinde hondenuitlaatplaats, gelegen op het veld tussen Dries, Mozartstraat en Nieuweweg te Groesbeek.

Artikel 7 Aanwijzing collectieve festiviteiten (artikel 4:2 APV)

Als dagen of dagdelen van collectieve festiviteiten, als bedoeld in artikel 4:2 van de APV, waarvoor de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 van de APV niet gelden, worden aangewezen:

 • a)

  Koningsdag;

 • b)

  de carnavalsperiode van zaterdag tot en met dinsdag;

 • c)

  de dagen waarop in de betreffende woonplaats de kermis wordt georganiseerd;

 • d)

  de Groesbeekse vierdaagsedag, voor zover in de woonplaatsen Groesbeek en Berg en Dal die festiviteit wordt georganiseerd.

Artikel 8 Natuurlijke behoefte doen (artikel 4:8 APV)

Als gebied, als bedoeld in artikel 4:8 van de APV, waar het verboden is zijn natuurlijke behoefte te doen buiten de daarvoor bestemde plaatsen, wordt – naast de bebouwde kom – buiten de bebouwde kom aangewezen het recreatiegebied Wylerbergmeer.

Artikel 9 Aanwijzing kampeerplaatsen (artikel 4:19 APV)

 • 1. Als plaats, als bedoeld in artikel 4:19 van de APV, waar het verbod van artikel 4:18, eerste lid, van de APV niet geldt wordt aangewezen het recreatiegebied Wylerbergmeer, voor zover sprake is van het plaatsen van kampeermiddelen voor incidenteel kamperen.

 • 2. Onder incidenteel kamperen wordt in dit artikel verstaan: het overnachten met maximaal 200 personen die behoren tot een organisatie met een sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke doelstelling, waarbij gedacht moet worden aan een sportvereniging, een school of een scoutingclub.

 • 3. Het incidenteel kamperen mag maximaal 12 nachten per jaar plaatsvinden, waarvan steeds maximaal 3 nachten aansluitend.

 • 4. De beheerder van de aangewezen plaats dient uiterlijk 3 weken voorafgaand aan het incidenteel kamperen een melding te doen aan het college en daarbij de noodzakelijke informatie te verschaffen.

 • 5. Incidenteel kamperen is niet toegestaan als de aangewezen plaats niet voldoet aan de gestelde eisen (mede op advies van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid) op het gebied van hygiënische en preventieve voorzieningen.

 • 6. Individueel kamperen of kamperen met een groep die niet voldoet aan de voorwaarden in het tweede lid is op basis van deze aanwijzing niet toegestaan.

Artikel 10 Parkeren van grote voertuigen (artikel 5:8 APV)

Als plaatsen, als bedoeld in artikel 5:8, tweede lid, van de APV, waar het verbod met betrekking tot het parkeren van grote voertuigen geldt (met inachtneming van artikel 5:8, derde en vierde lid, van de APV), worden aangewezen alle wegen binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de volgende gebieden:

 • a)

  het bedrijventerrein “de Bouwkamp” te Ooij;

 • b)

  het bedrijventerrein “Lieskes Wengs” te Leuth;

 • c)

  het bedrijventerrein “Molenveld”, betreffende de wegen Molenveld, C.R. Waiboerweg tussen Heerbaan en Molenveld en de onbenaamde weg tussen Molenveld en Rijndijk, te Millingen aan de Rijn;

 • d)

  het bedrijventerrein “Mies”, betreffende de wegen Industrieweg, Atelierweg, Ambachtsweg en Mies, te Groesbeek;

 • e)

  het bedrijventerrein “de Ren” te Groesbeek;

 • f)

  het Hamersveld te Berg en Dal, enkel voor zover daar twee parkeerplaatsen zichtbaar voor bussen/touringcars zijn bestemd.

Artikel 11 Overlast van onbeheerde fiets of bromfiets (artikel 5:12 APV)

Als plaats, als bedoeld in artikel 5:12 van de APV, waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan, wordt aangewezen het recreatiegebied Wylerbergmeer.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking hiervan in een digitaal gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit APV gemeente Berg en Dal’.

Ondertekening

Aldus besloten op 10 september 2019, ieder voor zover bevoegd,

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal,

De secretaris,

de burgemeester,

Burgemeester van Berg en Dal,

De burgemeester,

afbeelding binnen de regeling