Beleidsregels woonvoorzieningen: traplift

Geldend van 11-10-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels woonvoorzieningen: traplift

Nijverdal, 1 oktober 2019 Nr. 2019-020347

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn;

Gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015), de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2019 (hierna: Verordening) en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

B e s l u i t e n:

I. Vast te stellen de:

Beleidsregels woonvoorzieningen: traplift

Inleiding

De gemeente is op grond van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor de zelfredzaamheid van haar inwoners. Onder zelfredzaamheid wordt verstaan ‘het in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en van een gestructureerd huishouden (artikel 1.1.1 van de Wmo 2015).

Om zelfredzaam te zijn, is het dus belangrijk dat een inwoner normaal gebruik kan maken van zijn woning. Onder normaal gebruik van de woning werd in de jurisprudentie - gebaseerd op de oude Wet maatschappelijke ondersteuning van 2007 - het verrichten van elementaire woonfuncties verstaan. Verwacht wordt dat de jurisprudentie met betrekking tot het normale gebruik van de woning ook onder de Wmo 2015 van toepassing is.

Voorbeelden van elementaire woonfuncties zijn:

 • wonen, douchen en slapen;

 • de toegankelijkheid van de woning;

 • de veiligheid in en rond de woning;

 • het gebruik maken van de keuken.

Woonvoorzieningen kunnen op basis van artikel 4.1 van de Verordening worden verstrekt, als een normaal gebruik van de woning niet mogelijk is.

Traplift

Een traplift is een lift met een zitelement of een platform (bijvoorbeeld voor een rolstoel) die vastgemaakt is aan één of meerdere leuningen die de vorm en de hoek van de trap volgen.

Deze voorziening wordt verstrekt als de cliënt beperkingen ondervindt bij het “normale gebruik van de woning”, zoals het verrichten van elementaire woonfuncties.

Als de cliënt alle elementaire woonfuncties op de begane grond kan uitvoeren (al dan niet na een of meerdere kleine aanpassingen), bestaat er geen noodzaak om een traplift te verstrekken.

Voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor een traplift moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • het moet gaan om een ergonomische beperking;

 • er moet een ernstig traploop probleem zijn. Van een ernstig traploopprobleem is sprake als:

  • iemand om medische redenen niet meer op een redelijke/verantwoorde wijze 1 à 2 keer per dag de trap op en af kan;

  • het niet kunnen traplopen het normale gebruik van de woning, voor wat betreft het slapen en douchen, beperkt;

 • een traplift is naar verwachting voor de komende jaren een adequate oplossing voor het normale gebruik van de woning;

 • een traplift is niet anti-revaliderend;

 • er worden de komende jaren geen grote woningaanpassingen verwacht;

 • het primaat van verhuizen is niet van toepassing.

De traplift wordt uitsluitend in bruikleen verstrekt. Slechts wanneer dit in een individueel geval niet mogelijk is, kan bij wijze van uitzondering de traplift in de vorm van een persoonsgebonden budget worden verstrekt.

II. Te bepalen dat deze beleidsregels in werking treden op de dag, volgende op die van haar bekendmaking.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,