Regeling vervallen per 31-12-2021

Gemeente Heerlen - Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen inzake de subsidiering van amateursportverenigingen 2020 (Beleidsregel sport 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-12-2021

Intitulé

Gemeente Heerlen - Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen inzake de subsidiering van amateursportverenigingen 2020 (Beleidsregel sport 2020)

Beleidsinhoud

Sporten en bewegen heeft goede invloed op de gezondheid, maatschappelijke participatie en sociale samenhang. We zetten in op sportstimulering voor jeugd en mensen met een beperking. Daarnaast vinden we de vitalisering van sportverenigingen en samenwerking tussen sportaanbieders belangrijk.

Deze beleidsregel is bedoeld voor de amateursportverenigingen. Zij kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen. Onze opvatting is dat de leden van een sportvereniging in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de bekostiging en instandhouding van hun organisatie. Wij zien de financiële bijdrage op grond van deze beleidsregel als een vorm van erkenning van de maatschappelijke bijdrage van de sportclubs.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  amateur-topsportvereniging: een sportvereniging die zich op amateurbasis vooral bezig houdt met sportbeoefening, met een voorbeeldfunctie voor de breedtesport, een promotionele functie voor de stad en die presteert op het hoogste landelijke senioren (amateur) niveau. Daarnaast voert deze vereniging beleid op het gebied van talentherkenning en talentontwikkeling in de regio;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen;

 • c.

  jeugdlid: sportend, contributie betalend lid van een sportvereniging in de leeftijd tot en met 18 jaar;

 • d.

  kortingspercentage: het percentage waarmee de waarderingssubsidie wordt verminderd, zodat dekking wordt gevonden binnen het beschikbare budget;

 • e.

  leden: natuurlijke personen c.q. mensen die door het bestuur van de vereniging zijn toegelaten, die actief sporten bij de vereniging en tevens contributie betalen;

 • f.

  minder valide lid: sportend, contributie betalend lid van een sportvereniging dat door een beperking of aandoening niet anders dan met specifieke aanpassingen, voorzieningen of begeleiding sport kan bedrijven;

 • g.

  sportconsulent: een specialist op het gebied van sport, specifiek sportstimulering, in dienst van welzijnsgroep Alcander, en medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijke sportstimuleringsprogramma;

 • h.

  sportomgeving: de externe omstandigheden en invloeden waaraan de sporter op een bepaald moment wordt blootgesteld;

 • i.

  sportparticipatie: deelname aan het sport en beweegaanbod;

 • j.

  sportstimulering: maatregelen waarmee mensen worden aangespoord en/of geprikkeld om te gaan sporten;

 • k.

  sportvereniging: Heerlense sportvereniging, die zich op amateurbasis vooral bezig houdt met sportbeoefening of sportief bewegen;

 • l.

  topsportbonus: financiële bijdrage voor een amateur-topsportvereniging;

 • m.

  uniek sportaanbod: een tak van sport die door geen enkele andere vereniging gevestigd in Parkstad wordt aangeboden;

 • n.

  verenigingsjaar: het in de statuten of het huishoudelijk reglement vastgelegde financiële boekjaar van de vereniging;

 • o.

  voltallig bestuur: het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, penningmeester en secretaris, waarbij de functies niet door eenzelfde personen ingevuld zijn.

Artikel 2 Subsidiesoort

Waarderingssubsidie als bedoeld in hoofdstuk 1, artikel 4, eerste lid onder II van de Algemene Subsidieverordening Heerlen 2018 (ASV).

Artikel 3 Aanvraagtermijn

De subsidie wordt via het daarvoor bestemde online formulier bij het college ingediend vóór 1 april van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 4. Criteria voor de subsidieverlening

 • 1.

  Het college verleent een waarderingssubsidie aan een sportvereniging met inachtneming van het bepaalde in deze beleidsregel;

  • a.

   De sportvereniging is aangesloten bij een door het NOC*NSF erkende sportbond of een andere vergelijkbare landelijke overkoepelende organisatie;

  • b.

   De sportvereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bestaat ten minste 1 jaar, heeft haar statutaire zetel en domicilie in Heerlen, haar activiteiten vinden grotendeels in Heerlen plaats en in de statuten is vastgelegd dat iedereen lid kan worden van de vereniging.

  • c.

   De sportvereniging heeft ten minste 40 contributie betalende sportende leden. Dit criterium is niet van toepassing daar waar het een vereniging betreft die een uniek sportaanbod binnen Parkstad heeft en voldoet aan de voorwaarden voor duurzaam voortbestaan n.l. het ledenaantal van de vereniging stijgt of is stabiel, de sportvereniging is in staat nieuwe leden aan te trekken én te behouden en de sportvereniging heeft een actieve jeugdafdeling.

  • d.

   De sportvereniging heeft haar bestuurlijke en financiële zaken op orde;

  • e.

   De sportvereniging zorgt voor een veilige sportomgeving en houdt zich aan de wettelijke en gemeentelijke richtlijnen;

  • f.

   De sportvereniging heeft minimaal 1x per jaar contact met een sportconsulent werkzaam binnen het gemeentelijk sportstimuleringsprogramma.

 • 2.

  Een aanvraag van een sportvereniging die niet voldoet aan de in dit artikel genoemde voorwaarden wordt geweigerd.

Artikel 5 Subsidiegrondslag

De jaarsubsidie aan een sportvereniging heeft betrekking op het verenigingsjaar van de sportvereniging en wordt als volgt bepaald:

 • 1.

  Sportdeelname jeugd en mindervaliden:

 • a.

  In 2020 een bedrag van €19,- per jeugdlid en minder valide lid, wonend in Parkstad; Vanaf 2021 een bedrag van €20,- per jeugdlid en minder valide lid;

b. Voor jeugdleden en minder valide leden die deelnemen aan een competitieprogramma waarvan 1 wedstrijd buiten Limburg, maar wel in Nederland, wordt gespeeld, komt er €18,- per lid bij;

 • 2.

  Deskundigheidsbevordering:

  • a.

   In 2020 een maximaal bedrag als bijdrage in de kosten van deelname van kader en/of leden aan EHBO cursussen en cursussen op het gebied van aan de sportvereniging gerelateerde wettelijke regelingen:

   • maximaal €50,- bij minder dan 100 leden;

   • maximaal €125,- bij 100 tot 250 leden;

   • maximaal €350,- bij 250 of meer leden.

- Vanaf 2021 is de bijdrage voor deskundigheidsbevordering opgenomen in het bedrag zoals bedoeld in het eerste lid vanaf 2021 per jeugd en mindervalide lid.

 • a.

  In 2020 een maximaal bedrag per vereniging als bijdrage in de kosten van deelname aan sportgerichte kadertrainingen vanuit de sportbonden:

 • - maximaal €250,- bij minder dan 100 leden;

- maximaal €500,- bij 100 tot 250 leden;

- maximaal €750,- bij 250 of meer leden.

-Vanaf 2021 is de bijdrage voor deskundigheidsbevordering opgenomen in het bedrag zoals bedoeld in het eerste lid vanaf 2021 per jeugd en mindervalide lid.

 • 3.

  Amateurtopsport:

 • a.

  In 2020 een topsportbonus van €2.000,- per seniorenteam van een amateur-topsportvereniging dat presteert op het binnen de sporttak hoogste landelijke (amateur) niveau. Voorwaarde is ook dat de vereniging beleid en activiteiten uitvoert op het gebied van regionale talentherkenning en talentontwikkeling;

- Vanaf 2021 een topsportbonus van €1.500,- per seniorenteam van een amateur-topsportvereniging dat presteert op het binnen de sporttak hoogste landelijke (amateur) niveau. Voorwaarde is ook dat de vereniging beleid en activiteiten uitvoert op het gebied van regionale talentherkenning en talentontwikkeling

 • 4.

  Zwembadhuur:

 • a.

  Een bijdrage voor zwemverenigingen van 10% in de jaarlijkse huurkosten van het zwembad Otterveurdt.

Artikel 6 Maximale subsidie

De maximale jaarlijkse waarderingssubsidie per sportvereniging bedraagt:

 • In 2020 €17.500,-;

 • In 2021 €15.000,-;

 • In 2022 €12.500,-;

 • Vanaf 2023 €10.000,-.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de op grond van deze beleidsregel te verlenen subsidies geldt een subsidieplafond. Dit plafond wordt jaarlijks door het college vastgesteld en gepubliceerd, zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad.

 • 2.

  Bij overschrijding van het in de gemeentebegroting opgenomen budget wordt een voor elke aanvrager gelijk luidend algemeen kortingspercentage toegepast. Bij onderuitputting van het in de gemeentebegroting opgenomen budget wordt dit principe omgekeerd toegepast.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  De beleidsregel subsidiëring amateursportverenigingen vastgesteld op 1 januari 2016 wordt per 31 december 2019 ingetrokken.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 17 september 2019.

de wnd. burgemeester,

E.G.M. Roemer

de secretaris,

A.J.G. Bex MLD

Ondertekening

Toelichting op de beleidsregel subsidiëring amateursportverenigingen 2020

De beleidsregel subsidiering amateursportverenigingen 2020 vervangt de in 2016 vastgestelde beleidsregel subsidiering amateursportverenigingen 2016.

Wijziging ten opzichte van de beleidsregel 2016 is dat de sportparticipatiebijdrage voor een jeugdlid en invalide lid gefaseerd wordt verhoogd. De bijdrage voor deskundigheid wordt vanaf 2020 verwerkt in de bijdrage per jeugdlid en minder valide. Voor een bijdrage voor schoolsporttoernooien en gemeentelijke sporttoernooien kunnen de verenigingen vanaf 2020 terecht bij welzijnsorganisatie Alcander. Deze activiteiten zijn vanaf 2020 onderdeel van het sportstimuleringsprogramma ‘Heel Heerlen Beweegt’. De bijdrage voor de grondslag amateursport wordt gefaseerd verlaagd. Deze grondslag legde door de bezuinigen van de afgelopen jaren een te grote claim op het beschikbare budget. Ook geldt er vanaf 2020 een maximum voor de jaarlijks te verlenen waarderingssubsidie per club. Ook dit gebeurd gefaseerd zodat verenigingen in hun begroting met de lagere subsidie inkomsten rekening kunnen houden.

De ASV fungeert als ‘kapstokverordening’ waarop alle subsidieregels in de Gemeente Heerlen zijn gebaseerd. In deze verordening is vastgelegd (artikel 3 lid 3) dat het college voor de subsidies op beleids(deel)terreinen beleidsregels kan vaststellen. In de beleidsregels staan de inhoudelijke en financiële criteria per doelgroep of beleidsterrein omschreven.

Toelichting op de criteria voor subsidieverlening

1a. De sportvereniging is aangesloten bij een door het NOC*NSF erkende sportbond of een andere vergelijkbare landelijke overkoepelende organisatie.

Aansluiting bij een erkende sportbond maakt een organisatie minder kwetsbaar. Men kan gebruik maken van de advies- en servicemogelijkheden van deze sportbonden. Dit komt de kwaliteit van het sportaanbod en de sportbeoefening ten goede.

1b. De sportvereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bestaat ten minste 1 jaar, heeft haar statutaire zetel en domicilie in Heerlen, haar activiteiten vinden grotendeels in Heerlen plaats en in de statuten is vastgelegd dat iedereen lid kan worden van de vereniging.

Een vereniging moet aantonen dat de verwachting gerechtvaardigd is dat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Een vereniging die nog geen jaar geleden is opgericht, heeft haar bestaansrecht nog niet kunnen aantonen.

De gemeente Heerlen subsidieert een vereniging als de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd een gemeentelijk belang dienen en als deze in voldoende mate overeenstemmen met de door de raad en het college geformuleerde beleidsdoelstellingen en prioriteiten. Deze doelstellingen en prioriteiten zijn in principe gericht zijn op de gemeente Heerlen en op Heerlense burgers en organisaties. De gemeente verleent alleen subsidie als de vereniging openstaat voor alle leeftijden, seksen en nationaliteiten en een breed sportaanbod heeft.

1c. De sportvereniging heeft ten minste 40 contributie betalende sportende leden. Dit criterium is niet van toepassing daar waar het een vereniging betreft die een uniek sportaanbod binnen Parkstad heeft en voldoet aan de voorwaarden voor duurzaam voortbestaan n.l. het ledenaantal van de vereniging stijgt of is stabiel, de sportvereniging is in staat nieuwe leden aan te trekken én te behouden en de sportvereniging heeft een actieve jeugdafdeling.

De gemeente Heerlen wil met name investeren in vitale verenigingen die haar kunnen ondersteunen bij haar sportbeleid. Een sportvereniging moet om financieel en organisatorisch gezond te zijn c.q. duurzaam te kunnen voortbestaan wel een bepaalde omvang en opbouw in leden hebben. Vandaar dat er in de beleidsregel een minimum opgenomen is. Voor verenigingen die een voor Parkstad uniek sportaanbod hebben maken we een uitzondering en kan het college besluiten ook bij minder dan 40 contributie betalende sportende leden een waarderingssubsidie te verlenen. Dit als er geen andere alternatieven, bijv. samenwerking met een andere vereniging, aanwezig zijn. Belangrijk voor een duurzaam voortbestaan is dat het ledenaantal van de vereniging stijgt of in ieder geval stabiel is, de sportvereniging in staat is nieuwe leden aan te trekken én te behouden en de sportvereniging een actieve jeugdafdeling heeft.

1d. De sportvereniging heeft haar bestuurlijke en financiële zaken op orde;

De sportvereniging stelt jaarlijks een kostendekkende begroting, een jaarrekening en balans op. Deze stukken zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen. Ook heeft de vereniging een voltallig bestuur d.w.z. een bestuur dat ten minste uit drie leden bestaat die de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris bekleden. Functies worden niet door eenzelfde persoon ingevuld

1e. De sportvereniging zorgt voor een veilige sportomgeving en houdt zich aan de wettelijke en gemeentelijke richtlijnen.

De activiteiten van de sportvereniging vinden plaats in een daarvoor geschikte accommodatie, een beschermde en veilige omgeving die ten minste aan de eisen van veiligheid, brandveiligheid en hygiëne voldoet. Verder vinden de sportactiviteiten voor de jeugd plaats onder toezicht van vakkundig kader dat mede zorgt voor een goed pedagogisch klimaat.

Soort subsidie

Een waarderingssubsidie wordt verstrekt als bijval om bepaalde activiteiten te ondersteunen of mogelijk te maken die de gemeente van belang acht zonder dat zij deze naar aard en omvang wil beïnvloeden.

Subsidiegrondslag

Heerlen wil verder groeien naar een goed sportklimaat in de stad. Dit vraagt om aandacht voor een kwalitatief gevarieerd sportaanbod voor jong en oud met nadruk op de minder actieven.

De ijk datum voor het aantal leden, van belang bij de subsidiegrondslag sportparticipatie, is de eerste dag van het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De subsidieverlening voor de overige subsidiegrondslagen heeft betrekking op het verenigingsjaar c.q. het financiële boekjaar van de verenigingen. Dit boekjaar is vastgelegd in de statuten of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging.

Periodiek kan de gemeente ter controle steekproeven uitvoeren.

Sportdeelname jeugd en mindervaliden

De sportverenigingen ontvangen voor elk sportend, contributie betalend jeugdlid en minder valide lid, wonend in Parkstad, een maximale bijdrage.

Het bedrag word per lid slechts één maal toegekend. Het is dus niet zo dat bij een gehandicapt jeugdlid het bedrag verdubbeld wordt.

Voor jeugdleden en minder valide leden die wedstrijden buiten Limburg, moeten spelen (bijvoorbeeld vanwege competitie of omdat er op het niveau waarop de sport door het lid wordt uitgeoefend geen wedstrijden in Limburg plaatsvinden) wordt een reiscomponent verstrekt. Dit als tegemoetkoming in de hoge reiskosten die aan een aantal sporten verbonden zijn.

De sportverenigingen overhandigen de gemeente een geanonimiseerde ledenlijst d.d. 1 januari van het kalenderjaar. Voor de controle van de reiskosten leveren de verenigingen een programma bijv. competitieprogramma van de desbetreffende leden of het team aan voorzien van een opgave van de leden van het team.

Deskundigheidsbevordering

Een goed sportaanbod vereist een infrastructuur van vitale sportaanbieders. Hieronder valt ook een vakkundig kader. De bijdrage voor deskundigheidsbevordering wordt vanaf 2020 vanuit vereenvoudiging van de administratieve processen gekoppeld aan de bijdrage per jeugd- en invalide lid.

3. Amateurtopsport

Sportverenigingen die op topniveau sport bedrijven brengen onze stad op een positieve manier in beeld en hun prestaties kunnen de breedtesport in Heerlen een extra stimulans geven. Vandaar dat zij jaarlijks een bonus kunnen ontvangen. Alleen verenigingen die op amateurbasis topsport bedrijven komen hiervoor in aanmerking. Het seniorenteam hoeft dan ook niet altijd op eredivisieniveau te spelen. Dit kan per sporttak anders liggen. Verder moeten deze verenigingen regio-breed en doelmatig bezig zijn met talentherkenning en talentontwikkeling in hun sporttak. Dit wil zeggen dat zij een structureel trainingsprogramma aanbieden voor talenten in de regio (dus niet alleen gericht op jeugdleden van de eigen club) en de clubs in de regio hier actief bij betrekken.

De verenigingen overhandigen de gemeente een getekende verklaring van de sportbond waaraan zij verbonden zijn dat zij aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen.

Zwembadhuur

Een goed sportaanbod vereist voldoende en adequate accommodaties. Sportverenigingen hebben een eigen accommodatie of huren een accommodatie. Voor de huur van gemeentelijke organisatie kunnen sportverenigingen die aan bepaalde criteria voldoen rekenen op een gereduceerd tarief. Dit geldt niet voor de zwemverenigingen. Het gemeentelijke zwembad Otterveurdt wordt privaat geëxploiteerd. Om de zwemverenigingen in hun hoge accommodatiekosten tegemoet te komen kunnen zij via de subsidieaanvraag een bijdrage in de huurkosten van zwembad Otterveurdt vragen. De zwemverenigingen overhandigen de gemeente een overzicht van de huur van voorgaande verenigingsjaar met onderliggende betalingsbewijzen.

Maximale subsidie

Uitgangspunt is dat het subsidiebedrag dat één club kan ontvangen in gezonde verhouding tot het totaal moet staan.

Subsidieproces

De subsidie wordt direct vastgesteld

Subsidieplafond

Een subsidieplafond leidt tot het niet kunnen uitbetalen van een subsidie voor dat deel dat boven het subsidieplafond uitsteekt. Het subsidieplafond wordt jaarlijks door het college vastgesteld. Wanneer het in de gemeentebegroting opgenomen geld niet genoeg is voor betaling van alle aanvragen wordt de subsidie van elke aanvrager, die aan de subsidiecriteria voldoet, met een gelijk percentage van het bedrag waarmee de begroting overschreden wordt. Is er sprake van onder uitputting van het subsidieplafond dan komt dit ten goede van de verenigingen. De subsidie voor de vereniging wordt dan verhoogd met een voor elke aanvrager gelijk percentage.

Inwerkingtreding

De beleidsregel treedt in op 1 januari 2020, onder gelijktijdige intrekking van de oude beleidsregel.