Verordening op adviesgroep Duurzaamheid gemeente Wijdemeren 2019

Geldend van 10-10-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening op adviesgroep Duurzaamheid gemeente Wijdemeren 2019

Op grond van artikel 84 Gemeentewet besluit de raad vast te stellen:

De verordening inzake werkzaamheden adviesgroep Duurzaamheid.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • College: onder college wordt verstaan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren;

 • Portefeuillehouder duurzaamheid: onder portefeuillehouder duurzaamheid wordt verstaan het collegelid belast met de portefeuille duurzaamheid;

 • De adviesgroep: onder adviesgroep of college-adviesgroep-Duurzaamheid wordt verstaan de raadscommissie duurzaamheid ingesteld ingevolge van artikel 84 van de Gemeentewet, aan te duiden als ‘adviesgroep Duurzaamheid’;

 • Ambtelijke ondersteuning: onder ambtelijke ondersteuning wordt verstaan die ambtenaren belast met de ambtelijke ondersteuning van de portefeuillehouder duurzaamheid.

Artikel 2 Adviesgroep Duurzaamheid

 • 1. De raad heeft een adviesgroep Duurzaamheid.

 • 2. De adviesgroep heeft zitting tot afloop van de huidige raadsperiode 2018-2022.

Artikel 3 Taken en werkwijze adviesgroep Duurzaamheid

 • 1. De adviesgroep heeft tot taak het college of de portefeuillehouder gevraagd of ongevraagd te adviseren inzake duurzaamheid.

 • 2. In de adviesgroep vindt geen inhoudelijke besluitvorming plaats.

 • 3. De portefeuillehouder is belast met de logistieke ondersteuning, agendering en de verslaglegging van de adviesgroep. Indien nodig regelt de portefeuillehouder hiervoor ambtelijke ondersteuning.

 • 4. De adviesgroep vergadert tweemaandelijks, tenzij de leden van de adviesgroep anders besluiten.

 • 5. De portefeuillehouder kan de adviesgroep ad hoc oproepen inzake urgente vraagtukken, danwel zaken waar de portefeuillehouder op korte termijn input van de adviesgroep nodig heeft.

 • 6. Adviesgroep-leden kunnen zelfstandig, via de griffie, onderwerpen agenderen betreffende de stand van zaken en de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1. De adviesgroep Duurzaamheid bestaat uit maximaal één lid per fractie. Vervanging is mogelijk per vergadering.

 • 2. De leden van de adviesgroep Duurzaamheid zijn gelijkwaardig aan elkaar.

Artikel 5 Openbaarheid

 • 1. De vergaderingen van de adviesgroep Duurzaamheid zijn openbaar.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening voor de raadscommissie ingesteld ingevolge van artikel 84 Gemeentewet, kan worden aangehaald als verordening op de adviesgroep Duurzaamheid gemeente Wijdemeren 2019.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 september 2019

De raad voornoemd,

de griffier,

C.M. de Heus

de voorzitter,

F. Ossel