Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent duurzaamheidslening particulieren (Verordening Duurzaamheidslening particulieren gemeente Maassluis)

Geldend van 09-10-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent duurzaamheidslening particulieren (Verordening Duurzaamheidslening particulieren gemeente Maassluis)

De raad van de gemeente Maassluis

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 september 2019;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Duurzaamheidslening Maassluis particulieren

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvraag: een schriftelijk verzoek van een aanvrager aan het college om toekenning van een gemeentelijke Duurzaamheidslening die door SVn onder voorwaarden kan worden verstrekt.

 • b.

  Aanvrager: een natuurlijk persoon, die eigenaar en gebruiker is van de woning waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis.

 • d.

  Duurzaamheidslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van maatregelen ten behoeve van de eigen woning.

 • e.

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 3 van deze verordening.

 • f.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en arbeidsloon die betrekking hebben op de te treffen maatregelen in het kader van de verduurzaming van het gebouw of de gebouwen.

 • g.

  SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen ten behoeve van:

 • 1. Bestaande woonruimte in de gemeente Maassluis, van minimaal 1 jaar oud, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en gebouwen die op hetzelfde perceel staan, zoals schuren en garages.

 • 2. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1. Maatregelen die voor de duurzaamheidslening in aanmerking komen zijn:

  • a.

   Zonnepanelen;

  • b.

   PVT-panelen;

  • c.

   Zonneboiler met een opbrengst van ten minste 1,5 GJ per jaar, zoals blijkt uit het zonne-keurcertificaat, opbrengstverklaring of gelijkwaardigheidsverklaring;

  • d.

   Vloerisolatie/bodemisolatie zodat de totale warmteweerstand (R) op ten minste 3,5 m2K/W;

  • e.

   Dakisolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 3,5 m2K/W;

  • f.

   Groen dak; het dakoppervlak dat beplant wordt bedraagt minimaal 8 m2; de helling van het dak is niet meer dan 45 graden; het groene dak bestaat uit minimaal 5 lagen, zijnde de wortelwerende laag, drainagelaag, filtervlies, substraatlaag, vegetatielaag (grassen, vetplanten en soms kruiden);

  • g.

   Spouwmuurisolatie zodat de totale warmteweerstand uitkomt (R) op ten minste 1,6 m2K/W ;

  • h.

   Gevelisolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 1,8 m2K/W;

  • i.

   HR++ glas met een warmtegeleiding van minder dan U =1,2 W/m2 K;

  • j.

   Douche-warmteterugwinningsinstallatie

  • k.

   Asbestsanering van daken die blootgesteld zijn aan de buitenlucht

  • l.

   Waterdak van minstens 20 mm

 • 2. De Duurzaamheidslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. De Duurzaamheidslening bedraagt minimaal €2.500,- en kan nooit meer bedragen dan maximaal € 25.000,- inclusief BTW.

 • 3. Het college kan de in het eerste lid genoemde maatregelen uitbreiden of aanpassen bij nadere regels.

Artikel 4 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Maassluis stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor Duurzaamheidsleningen.

Artikel 5 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld digitaal formulier via een door de gemeente aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen zoals bedoeld in artikel 3.1.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

  • d.

   Indien noodzakelijk een omgevingsvergunning en een verklaring van een constructeur;

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 4. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken aan te vullen conform artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 5. De termijn voor afhandeling van de aanvraag wordt opgeschort bij het ontbreken van gegevens zoals bedoeld het vierde lid.

 • 6. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is aangevuld, stelt het college de aanvraag buiten behandeling.

 • 7. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 8. Uit overschrijding van de in het zevende lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 9. Tegen het besluit op de aanvraag staat bezwaar en beroep open.

Artikel 6 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college kan in ieder geval een aanvraag afwijzen of een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening bij SVn intrekken, indien:

 • a.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • b.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • c.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • d.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • e.

  de aanvrager op het moment al een duurzaamheidslening heeft en deze is nog niet afbetaald bij het indienen van een nieuwe aanvraag;

 • f.

  de maatregelen waarvoor de lening wordt aangevraagd zijn uitgevoerd voordat de aanvraag is ingediend;

 • g.

  het toekenningsbesluit is genomen op grond van onjuiste gegevens;

Artikel 7 Verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

 • 1. Het college neemt op basis van deze verordening een toewijzingsbesluit en verwijst de aanvrager door naar SVn voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening.

 • 2. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Duurzaamheidslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 3. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Duurzaamheidslening van SVn en de samenwerking tussen De gemeente Maassluis en SVn.

 • 4. SVn stelt de definitieve hoogte van de Duurzaamheidslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 5. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Duurzaamheidslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 8 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen en maakt deze bekend.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2019.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening particulieren gemeente Maassluis”

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Maassluis op 17 september 2019.

de griffier,

mr. R. van der Hoek

de voorzitter,

dr. T.J. Haan