Besluit van de commissaris van de Koning van Zeeland houdende de Volmacht van de commissaris van de Koning t.b.v. de ondertekening van arbeidsovereenkomsten inzake de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Geldend van 09-10-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van de commissaris van de Koning van Zeeland houdende de Volmacht van de commissaris van de Koning t.b.v. de ondertekening van arbeidsovereenkomsten inzake de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Besluit van de commissaris van de Koning van Zeeland d. d. 18 september 2019, 19424511, houdende de Volmacht van de commissaris van de Koning t.b.v. de ondertekening van arbeidsovereenkomsten inzake de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

De commissaris van de Koning van Zeeland,

  • gelet op artikel 158, eerste lid, onderdeel e, juncto artikel 176, tweede lid, van de Provinciewet;

  • gelet op artikel 3:42, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht.

Artikel I

Verleent in het kader van de implementatie van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren, die op 1 januari 2020 inwerking treedt, volmacht tot ondertekening van de arbeidsovereenkomsten van de provinciale medewerkers die op genoemde datum in dienst zijn:

  • a.

    aan de directeur Organisatie ter zake van de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers die onder het werkgeverschap van gedeputeerde staten werkzaam zijn;

  • b.

    aan voorzitter van de werkgeverscommissie van provinciale staten ter zake van de arbeidsovereenkomsten van de statengriffier en de medewerkers van de statengriffie.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de commissaris van de Koning op 18 september 2019.

drs. J.M.M. Polman

Uitgegeven, 8 oktober 2019

De secretaris, A.W. Smit