Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten houdende regels omtrent subsidie aan niet-commerciële huurders als compensatie voor de invoer van kostendekkende huren (Subsidieregeling huurcompensatie Voorschoten)

Geldend van 22-01-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2020

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten houdende regels omtrent subsidie aan niet-commerciële huurders als compensatie voor de invoer van kostendekkende huren (Subsidieregeling huurcompensatie Voorschoten)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten;

overwegende dat de gemeente Voorschoten met ingang van 1 januari 2020 bij de verhuur van panden kostendekkende huren in rekening brengt;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Voorschoten 2019;

besluit:

Vast te stellen de volgende Subsidieregeling huurcompensatie Voorschoten:

Artikel 1 Doel subsidieregeling en doelgroep

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling dient ter compensatie van de huurverhoging, als gevolg van de invoering van kostendekkende huren met ingang van het jaar 2020.

 • 2. De doelgroep voor deze subsidie wordt gevormd door de niet-commerciële huurders, die in het jaar 2019 van de gemeente Voorschoten een pand huurden en die een nieuw huurcontract krijgen vanaf 1 januari 2020, waarin een kostendekkende huurprijs is opgenomen. Partijen en panden waar het om gaat zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Artikel 2 Subsidiecriteria

 • 1. Subsidie ter compensatie van de huurverhoging wordt slechts verleend als de invoering van de kostendekkende huur een negatief effect heeft op het kunnen blijven bieden van de maatschappelijke activiteiten ten behoeve waarvan het betreffende pand wordt gehuurd.

 • 2. Subsidie ter compensatie van de huurverhoging wordt per kalenderjaar verleend en slechts indien er sprake is van een te verlenen subsidie van minimaal € 100.

Artikel 3 Aanvraag, beschikking en betaling

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling wordt aangevraagd in de periode van 1 november tot en met 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten door middel van een daarvoor beschikbaar gesteld standaard digitaal aanvraagformulier.

 • 3. Het college besluit op de aanvraag en gaat bij een positief besluit over tot uitbetaling van de subsidie vóór 1 maart van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 4 Berekening subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door de te betalen huur voor het subsidiejaar te nemen en hiervan af te trekken de huur in het jaar 2019, geïndexeerd voor het subsidiejaar. Tevens wordt hiervan afgetrokken de huurverhoging als gevolg van grote investeringen in het pand niet zijnde onderhoud, zoals verbouwingen, wederom geïndexeerd voor het subsidiejaar. Een voorbeeldberekening is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

 • 2. Bij tussentijdse beëindiging van de huur vindt verrekening plaats en wordt te veel uitbetaalde subsidie terugbetaald aan de gemeente.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling huurcompensatie Voorschoten.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 17 september 2019

De secretaris

A.R. de Graaf

de voorzitter,

P.J. Bouvy-Koene

Bijlage 1 Huurders in 2019, die in aanmerking komen voor huurcompensatie

Huurder

Adres gehuurde in Voorschoten

Huurprijs 2019

VERENIGINGSGEBOUWEN

Muziekvereniging Laurentius Voorschoten

A. van Leeuwenhoekkade 37

 € 6.949,77

Scouting Impeesa Voorschoten

Mozartlaan 2

 € 6.320,50

MAATSCHAPPELIJK EN CULTUREEL

RDOG (JGZ)

Zwaluwweg 4

€ 17.409,12

Stichting Voor Elkaar (zijn huurders Stichting Jeugd- en jongerenwerk Hollands Midden en Kwadraad in opgegaan in de loop van 2019)

Zwaluwweg 4

 € 6.659,94

Stichting Voedselbank Voorschoten

Zwaluwweg 4a

Om niet

Bibliotheek Voorschoten

Wijngaardenlaan 4

 € 18.414,71

BplusC

Richard Wagnerlaan 22

 € 16.305,24

BUURTCENTRA

Vereniging Noord Hofland

Aletta Jacobsplantsoen 97

 € 11.826,76

Vereniging Bloemenwijk Boschgeest

Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan 39

 € 9.297,91

Stichting Assalem

Prof. Einsteinlaan 2-E

 € 3.804,76

Stichting Voor Elkaar (overgenomen van Topaz m.i.v. 1 januari 2019)

Prof. Einsteinlaan 2-F

 € 6.944,42

PEUTERSPEELZALEN

Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten

Sixlaan 4

€ 2.814,03

Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten

Prins Mauritslaan 2a

€ 4.194,46

Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten

Aletta Jacobsplantsoen 99

€ 3.497,60

Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten

Prinses Marijkelaan 2

€ 3.386,80

Bijlage 2 Voorbeeldberekening

Basisgegevens

Huurprijs 2024

€ 21.650,00

Huurprijs 2019

€ 14,020,00

Geïndexeerde huurprijs 2019 voor het jaar 2024 (rekenvoorbeeld 3% per jaar)

€ 16.253,02

Huurverhoging als gevolg van grote investeringen investering in het pand in 2021 ingaande 2022

€ 1.000,00

Geïndexeerde huurverhoging als gevolg van grote investeringen in het pand voor het jaar 2024 rekenvoorbeeld 3% per jaar)

€ 1.060,90

Berekening subsidie

Huurprijs 2024

€ 21.650,00

Geïndexeerde huurprijs 2019 voor het jaar 2024 (rekenvoorbeeld 3% per jaar)

-€ 16.253,02

Geïndexeerde huurverhoging als gevolg van grote investeringen in het pand voor het jaar 2024 (rekenvoorbeeld 3% per jaar)

-€ 1.060,90

Subsidiebedrag

€ 4.3336,08