Nadere regels standplaatsvergunning

Geldend van 01-01-1995 t/m heden

Intitulé

Nadere regels standplaatsvergunning

Besluit van 6 december 1994, genomen door het college van burgemeester en wethouders, genoemd

Nadere regels inzake standplaatsen,

zoals deze sindsdien ongewijzigd is gebleven.

17 december 2002 geen wijzigingen

HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  het innemen van een standplaats:

 • het op of aan de weg op enigerlei wijze uitstallen van waren of goederen met de bedoeling deze ten toon te stellen, te verkopen of te koop aan te bieden;

 • b.

  vergunning:

 • schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en wethouders voor het innemen van een standplaats;

 • c.

  vaste standplaatsvergunning:

 • een vergunning tot het minimaal eens per twee weken innemen van een standplaats gedurende een periode van meer dan twee maanden tot een maximum van twaalf maanden per kalenderjaar, met een minimum van 11 dagen;

 • d.

  tijdelijke standplaatsvergunning:

 • 1e.

  een vergunning tot het minimaal eens per twee weken innemen van een standplaats gedurende een periode korter dan twee maanden per kalenderjaar;

 • 2e.

  een vergunning tot het - incidenteel - innemen van een standplaats tot een maximum van 10 dagen per kalenderjaar;

 • e.

  seizoensgebonden waren en goederen:

  waren en goederen welke, gezien de vraag hiernaar bij de consument, slechts in een bepaald seizoen verkocht plegen te worden, zoals haring, oliebollen, ijs, etc.

Artikel 2 Uitzonderingen

 • 1. Deze regels gelden niet:

  • a.

   ten aanzien van waren of goederen die door of namens de rechthebbende op een winkel of een terrein dat direct aan die winkel grenst binnen één meter gerekend vanaf de gevellijn worden aangeboden of uitgestald, mits het waren of goederen betreft die in die winkel te koop worden aangeboden;

  • b.

   ten aanzien van gedrukte of geschreven stukken, voorzover daarin gedachten of gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Grondwet, tenzij daarbij gebruik gemaakt wordt van op de weg geplaatste voorwerpen zoals een tent, kraam, publikatiebord of voertuig dan wel stukken op de weg worden uitgestald;

  • c.

   ten aanzien van het te koop aanbieden of verkopen van waren of goederen op de markt in de zin van de Marktverordening, zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Capelle aan den IJssel.

 • 2. Ten aanzien van standplaatsen die zich bevinden in de overdekte winkelcentra is het bepaalde in artikel 8, eerste lid en artikel 8, tweede lid onder c., niet van toepassing.

Artikel 3 Aanvragen van een vergunning

Een aanvraag om een standplaatsvergunning dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders onder opgave van de oppervlakte en - een tekening van - de locatie van de gewenste standplaats, de branche en de dag(en) waarop men de standplaats wenst in te nemen.

Artikel 4 Overdraagbaarheid

 • 1. Standplaatsen mogen slechts worden ingenomen door degene aan wie de vergunning is verleend. Zij mogen slechts worden gebruikt overeenkomstig de bestemming als omschreven in de vergunning. Een standplaatsvergunning is niet overdraagbaar.

 • 2. Van het bepaalde in het eerste lid kunnen wij in bijzondere gevallen ontheffing verlenen.

Artikel 5 Verplichtingen en aansprakelijkheid

 • 1. De standplaatshouder is verplicht er zorg voor te dragen dat de onmiddellijke omgeving van de standplaats voortdurend gereinigd wordt van afvalstoffen en dergelijke.

 • 2. De standplaats dient overeenkomstig de door of namens het college van burgemeester en wethouders gegeven aanwijzingen te worden ingenomen.

 • 3. De standplaatshouder is aansprakelijk voor aan eigendommen van de gemeente toegebrachte schade en vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade als gevolg van het gebruik van de vergunning.

 • 4. De aan gemeentelijke eigendommen toegebrachte schade moet door of vanwege en op kosten van de vergunninghouder op eerste aanschrijving van het college van burgemeester en wethouders binnen de daarin te stellen termijn tot genoegen zijn hersteld.

 • 5. De standplaatshouder is verplicht er zorg voor te dragen dat het in de nabijheid van de standplaats achtergebleven afval binnen één uur na de sluitingstijd en overigens op eerste aanzeggingen van de politie verwijderd wordt.

Artikel 6 Leges en gebruikstarief

 • 1. In verband met de vergunningverlening in de standplaatshouder een recht verschuldigd op grond van de Legesverordening.

 • 2. Aan de standplaatshouder wordt een vergoeding in rekening gebracht voor het - in verband met het innemen van de standplaats - gebruik van de openbare weg. Deze vergoeding is gebaseerd op het Tarievensysteem Standplaatsen, als vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op december 1994.

 • 3. Het recht en de vergoeding dienen te worden voldaan op een - bij het uitgeven van de vergunning - te bepalen wijze.

Artikel 7 Naleving vergunningvoorschriften

De standplaatshouder is verplicht de voorschriften verbonden aan de vergunning stipt na te leven en eventuele door of namens het college van burgemeester en wethouders gegeven aanwijzingen terstond uit te voeren.

HOOFDSTUK II VASTE STANDPLAATSVERGUNNINGEN

Artikel 8 Maximumstelsel

 • 1.

  Bij de uitgifte van standplaatsen in de gemeente Capelle aan den IJssel wordt een maximum-norm gehanteerd van 1 vaste standplaats op 2.000 inwoners per wijk.

 • 2.

  Bij de uitgifte van de standplaatsvergunningen gelden de volgende regels:

  • a.

   per standplaatsvergunning wordt één standplaats toegewezen;

  • b.

   per standplaatshouder worden maximaal 2 vergunningen uitgegeven, voor verschillende locaties;

  • c.

   een standplaatsvergunning wordt voor maximaal 2 dagen per week uitgegeven;

  • d.

   voor eenzelfde locatie worden tegelijkertijd maximaal 4 vaste standplaatsvergunningen verleend;

  • e.

   de houder van een vaste standplaatsvergunning komt niet in aanmerking voor een tijdelijke vergunning.

 • 3.

  Op de regel genoemd onder letter c. van het tweede lid kan een uitzondering worden gemaakt voor standplaatsen ten behoeve van de verkoop van "seizoensgebonden waren en goederen".Hiervoor kan een vergunning worden verleend voor het innemen van een standplaats voor meer dan 2 tot maximaal 6 dagen per week gedurende een periode van tenminste 2 tot ten hoogste 5 maanden per kalenderjaar.

Artikel 9 Duur en verlenging vergunning

 • 1. De periode waarvoor een vaste standplaatsvergunning wordt verleend gaat de duur van één kalenderjaar niet te boven.

 • 2. De houder van een vergunning komt na het verstrijken van de periode waarvoor de vergunning is verleend als eerste in aanmerking voor dezelfde vergunning voor een nieuwe periode.

 • 3. Het verzoek om voor een nieuwe vergunning in aanmerking te komen, dient uiterlijk veertien dagen voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de lopende vergunning te worden ingediend.

Artikel 10 Register

 • 1. Van de verleende vaste standplaatsvergunningen wordt een register bijgehouden.

 • 2. Het register ligt voor een ieder ter inzage bij de regiopolitie Rotterdam/Rijnmond, district IJsselgemeenten.

Artikel 11 Weigeren vergunning

Het verzoek om een vaste standplaatsvergunning wordt, onverlet het bepaalde in artikel V.4.2., lid 3 van de Algemene Politieverordening Capelle aan den IJssel, niet ingewilligd indien:

 • a.

  de verzoeker handelingsonbekwaam is;

 • b.

  niet wordt voldaan aan de in artikel 8 van deze regels gestelde eisen.

Artikel 12 Wachtlijst

 • 1. Indien een verzoek om een vaste standplaatsvergunning op grond van het bepaalde in artikel 8, leden 1 en 2 van deze regels wordt geweigerd, wordt de verzoeker in volgorde van aanmelding ingeschreven op een doorlopend te nummeren lijst, die naar wijken kan worden uitgesplitst. Bij inschrijving op deze lijst worden, behalve de datum van inschrijving, vermeld de branche die de verzoeker vertegenwoordigt. Dat inschrijving heeft plaatsgevonden wordt aan de verzoeker schriftelijk medegedeeld.

 • 2. De inschrijving op de in het vorige lid bedoelde lijst wordt doorgehaald:

  • a.

   op verzoek van de ingeschrevene;

  • b.

   bij overlijden van de ingeschrevene;

  • c.

   wanneer aan de ingeschrevene een vaste standplaatsvergunning wordt verstrekt;

  • d.

   wanneer de ingeschrevene op grond van de volgorde in aanmerking komt voor een vergunning, doch deze zonder geldige reden weigert te aanvaarden;

  • e.

   indien het verzoek om inschrijving voor een vaste standplaatsvergunning niet jaarlijks in de maand december wordt herhaald.

Artikel 13 Vervallen vergunning

Een vaste standplaatsvergunning vervalt:

 • a.

  door opzegging van de rechthebbende;

 • b.

  door overlijden van de rechthebbende.Indien een standplaatshouder overlijdt, valt het recht op de standplaats toe aan diens rechtsopvolger(s), indien deze daartoe binnen één maand na het overlijden de wens te kennen geeft (geven);

 • c.

  indien het college van burgemeester en wethouders het recht op een standplaatsvergunning vervallen verklaren omdat naar haar oordeel niet aan de voorwaarden, verbonden aan de standplaatsvergunning, wordt voldaan;

 • d.

  indien de rechthebbende naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders de standplaats niet of niet voldoende gebruikt;

 • e.

  indien de vergunninghouder de rechten als bedoeld in artikel 6 niet (tijdig) voldoet;

 • f.

  indien de looptijd van een vergunning verstrijkt en er geen verzoek is ontvangen voor een nieuwe vergunning.

Artikel 14 Overgangsbepalingen

 • 1. Degenen die op de datum van inwerkingtreding van deze regels rechtmatig een vaste standplaats innemen, komen indien de omstandigheden ongewijzigd blijven, in aanmerking voor verlenging van de aan hen verleende vergunning, onder de voorwaarden als bedoeld in deze regels.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan aan diegenen, die op de datum van inwerkingtreding van deze regels rechtmatig een vaste standplaats innemen en voor wie de nieuwe regels nadelige gevolgen hebben, een eenmalige verlenging van de aan hen verleende vergunning worden toegestaan onder de voorwaarden als bepaald in de "Regels betreffende het innemen van standplaatsen in de gemeente Capelle aan den IJssel (1985)".

 • 3. Het bepaald in het tweede lid geldt niet voor de toepassing van het in artikel 6 genoemde Tarievensysteem Standplaatsen.

Artikel 15 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze regels kunnen worden aangehaald als de "Nadere regels standplaatsvergunningen".

 • 2. Deze regels treden in werking op een door burgemeester en wethouders bij bekendmaking te bepalen tijdstip.