Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent subsidie gevelfonds Oudestraat Neede (Subsidieregeling gevelfonds Oudestraat Neede 2019)

Geldend van 04-09-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent subsidie gevelfonds Oudestraat Neede (Subsidieregeling gevelfonds Oudestraat Neede 2019)

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

Overwegende dat het van belang is dat het voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de Oudestraat in Neede wenselijk is om gevels een betere uitstraling te geven. Door het geven van een financiële bijdrage/eenmalige subsidie worden eigenaren van panden in de Oudestraat gestimuleerd hun gevel een betere uitstraling te geven;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Berkelland 2018 (ASV 2018)

besluit

vast te stellen de

Subsidieregeling gevelfonds Oudestraat Neede 2019

Artikel 1. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de esthetische kwaliteit van de straatgevels gelegen in de Oudestraat Neede (zie bijlage 1) die voldoen aan de in artikel 3 lid 2 genoemde criteria voor de verbetering van straatgevels.

 • 2. Aanvragen moeten voldoen aan de criteria van het boekje Bouwstenen voor de Oudestraat in Neede.

Artikel 2. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren van panden gelegen in het op de kaart aangegeven gebied (zie bijlage 1).

Artikel 3. Algemene criteria stimulering gevelverbetering

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn om de beeldkwaliteit van de straatgevels in het winkelcentrumgebied te verbeteren.

Voor de toetsing of een plan bijdraagt aan verbetering van straatgevels gelden de volgende criteria:

 • -

  Een zichtbaar positief effect van de esthetische kwaliteit is vereist, waaronder een visuele verbinding tussen de winkelpui en de bovenverdieping(en).

 • -

  Storende, niet waardevolle luifels moeten verwijderd worden.

 • -

  Historische, waardevolle details op de gevel moeten hersteld/gereconstrueerd worden.

 • -

  Reclameverbetering.

 • -

  Kleurverbetering (in relatie tot de oorspronkelijke architectuur c.q. bouwstijl van het pand).

 • -

  Pui verbetering (hogere architectonische kwaliteit in relatie tot het gehele gevel- en straatbeeld).

 • -

  Aanvragen moeten voldoen aan de criteria van het boekje Bouwstenen voor de Oudestraat in Neede.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

(voor particulieren inclusief btw, zakelijk/omzetplichtige bedrijven exclusief btw)

De werkelijk gemaakte kosten bepalen de bijdrage. Onder deze kosten wordt verstaan:

 • Kosten voor een gevel verbeteringsplan

 • De gevelverbetering zelf

De kosten voor een gevel verbeteringsplan, opgesteld door een architect, worden voor 50% gesubsidieerd met een maximum van € 1.000,- per pand.

De subsidie voor een gevelverbetering bedraagt € 1.000,- per strekkende meter gevel, maximaal 50% van de investeringskosten.

De maximale bijdrage voor een gevelverbeteringsplan en gevelverbetering is € 10.000,- per pand.

Artikel 5. Subsidieplafond

Er is voor de uitvoering van deze subsidieregeling een budget van maximaal € 100.000,- beschikbaar voor de Oudestraat in Neede. Deze regeling loopt door tot het beschikbare subsidiebudget volledig is uitgegeven.

Artikel 6. Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een subsidie wordt minimaal 8 weken ingediend voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Eigenaren van panden in het aangewezen gebied kunnen een subsidie aanvragen via de website www.gemeenteberkelland.nl.

 • 3.

  De aanvraag wordt schriftelijk (zowel per mail als per post) ingediend en omvat de volgende gegevens:

  • a.

   Naam, contactadres, telefoonnummer en handtekening van de aanvrager.

  • b.

   Een gevelverbeteringsplan bestaande uit, zover relevant:

   • -

    Tekeningen van de relevante gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van de aangrenzende bebouwing;

   • -

    Principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk;

    Kleurenfoto’s van de bestaande situatie en de aangrenzende bebouwing;

   • -

    Opgave van de toe te passen bouwmaterialen en de kleur daarvan. In ieder geval worden opgegeven het materiaal en de kleur van de gevels, het voegwerk, kozijnen, ramen en deuren, balkonhekken, dakgoten en boeidelen.

   • -

    Gespecificeerde kostenraming en/of gespecificeerde offerte(s) van de gevelverbetering waarvoor een bijdrage uit het stimuleringsfonds wordt gevraagd.

  • c.

   Wanneer sprake is van een gevelverbetering die ook vergunningsplichtig is, maakt de aanvraag van een omgevingsvergunning en/of reclamevergunning ook onderdeel uit van een gevelverbeteringsplan.

 • 4.

  De aanvragen worden behandeld in de volgorde van binnenkomst.

 • 5.

  Aanvragen moeten voldoen aan de criteria van het boekje Bouwstenen voor de Oudestraat in Neede. De aanvraag zal op basis van dit boekwerkje worden beoordeeld.

 • 6.

  Indien van toepassing legt de eigenaar/de aanvrager bij deze aanvraag de volgende gegevens over:

  • a.

   een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen;

  • b.

   indien er Staatssteun is of wordt ontvangen een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening (de-minimisverklaring).

Artikel 8. Verlenen/vaststellen en uitbetalen subsidie

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

 • 2.

  De subsidieverleningsprocedure loopt bij vergunningsplichtige activiteiten gelijk op met de vergunningsprocedure.

 • 3.

  Een besluit tot toekenning van subsidie gevelverbetering, is na toekenning maximaal een half jaar geldig. Dit kan worden verlengd met een half jaar bij een gemotiveerde aanvraag om uitstel.

 • 4.

  De gereedmelding van het verbeterplan wordt zo spoedig mogelijk aan de gemeente gemeld via het gereedmeldingsformulier.

 • 5.

  Na gereedmelding van de werkzaamheden vindt binnen 2 weken een inspectie plaats van het gerealiseerde.

 • 6.

  Na akkoordbevinding van het gerealiseerde wordt binnen 4 weken overgegaan tot uitbetaling van het subsidiebedrag.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen van bovenstaande bepalingen beargumenteerd afwijken.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2019.

 • 2. Deze subsidieregeling loopt door tot het beschikbare subsidiebudget volledig is uitgegeven en vervalt uiterlijk op 1 oktober 2023.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling gevelfonds Oudestraat Neede 2019.

Ondertekening

Borculo, 17 september 2019

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

M.N.J. Broers,

secretaris

drs. J.H.A. van Oostrum

burgemeester

Bijlage 1: kaart begrenzing subsidie stimulering gevelverbetering

foto

Oudestraat - Neede