Programma geluid 2018-2023

Geldend van 29-09-2019 t/m 14-09-2023 met terugwerkende kracht vanaf 17-07-2018

Intitulé

Programma geluid 2018-2023

Burgemeester en wethouders van Best maken bekend dat ze op 17 juli 2018 het Programma Geluid 2018-2023 hebben vastgesteld. Hierin staat het geluidbeleid en de samenhang met andere beleidsvelden binnen onze gemeente. Denk daarbij aan gezondheid, wonen, natuur en mobiliteit. Ook ziet u de acties voor de komende vijf jaar die de gemeente Best en andere partijen gaan nemen. Door de uitvoering van het Programma Geluid beogen we een passend geluidniveau te behouden en waar het kan, te verbeteren. Het programma en de onderliggende geluidsbelastingkaarten met toelichting zijn in te zien via de gemeentelijke website.

De verplichting tot het opstellen van een Programma Geluid vloeit voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn omgevingslawaai in de Nederlandse wetgeving. De regelgeving staat in hoofdstuk 11 ‘Geluid’ en 11.2 ‘Geluidbelastingkaarten en actieplannen’ van de Wet milieubeheer, het Besluit geluid milieubeheer en in de Regeling geluid milieubeheer.

Ondertekening

Best, 17 jul i 2018

College van burgemeester en wethouders

Namens deze,

Hans Ubachs, burgemeester en Ceciel Noordman, secretaris