Visie zonne-energie gemeente Heusden

Geldend van 27-09-2019 t/m heden

Intitulé

Visie zonne-energie gemeente Heusden

De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 17 september 2019;

gezien het voorstel van het college van 6 augustus 2019;

gezien de raadsinformatiebrief naar aanleiding van de informatievergadering;

gelet op artikel 6.5, lid 3, Besluit omgevingsrechten artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de beraadslaging;

besluit:

de 'Visie zonne-energie' vast te stellen;

De beleidsregels zijn als bijlage bijgevoegd.

De Visie zonne-energie treed in werking op de dag na publicatie.

Ondertekening