Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (Mandaatbesluit RUD Zeeland 2019 provincie Zeeland)

Geldend van 01-10-2019 t/m 12-05-2022

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (Mandaatbesluit RUD Zeeland 2019 provincie Zeeland)

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeelandvan 24 september 2019, 19424656, houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland.

Gelet op:

 • -

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, de Waterwet, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet natuurbescherming, de Gemeentewet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet luchtvaart, de Woningwet, de Ontgrondingenwet, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, de Wet explosieven civiel gebruik, de Omgevingsverordening Zeeland , de Luchtvaartverordening en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, circulaires en regelingen, en

 • -

  artikel 10 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland;

Besluiten: vast te stellen het navolgende Mandaatbesluit RUD Zeeland 2019 provincie Zeeland

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van gedeputeerde staten;

 • b.

  dienstverleningsovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel 34 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland;

 • c.

  directeur: de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland, bedoeld in

 • d.

  artikel 1, onder f, van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland;

 • e.

  provincie: de provincie Zeeland;

 • f.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van het college van gedeputeerde staten besluiten, in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht, te nemen;

 • g.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van het college van gedeputeerde staten handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • h.

  schriftelijk: ten behoeve van dit besluit wordt daaronder mede verstaan per e-mail en per fax, en

 • i.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van het college van gedeputeerde staten privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2 Mandaat en ondermandaat

 • 1.

  Aan de directeur wordt mandaat verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende mandaatlijst.

 • 2.

  De directeur kan de bevoegdheden genoemd in lid 1, in ondermandaat opdragen aan personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn, tenzij dat ten aanzien van een concreet mandaat in de mandaatlijst uitdrukkelijk is uitgesloten.

 • 3.

  In geval van afwezigheid of ontstentenis van de directeur worden zijn bevoegdheden door zijn plaatsvervanger uitgeoefend.

 • 4.

  De bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, behelzen niet de bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften, bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 5.

  De bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, behelzen niet de bevoegdheid te besluiten tot de intrekking van een vergunning overeenkomstig artikel 5.19 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 6.

  De bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, behelzen niet de bevoegdheden die bij de bij dit besluit behorende mandaatlijst uitdrukkelijk zijn uitgezonderd.

Artikel 3 Kaders uitoefening bevoegdheden

 • 1.

  Een ieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat of ondermandaat is verleend houdt bij de uitoefening van de aan hen opgedragen bevoegdheden rekening met de relevante door de provinciale staten vastgestelde kaders alsmede het door het college vastgestelde beleid.

 • 2.

  Een ieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat of ondermandaat is verleend past de algemene dan wel specifieke instructies als bedoeld in artikel 10:6 Algemene wet bestuursrecht van het college betreffende de gemandateerde bevoegdheden toe.

 • 3.

  Het college zorgt ervoor dat de directeur over alle benodigde informatie noodzakelijk voor de uitvoering van het in het eerste lid bepaalde kan beschikken. De directeur zorgt ervoor dat de door hem/haar gemandateerden tevens kunnen beschikken over deze informatie.

 • 4.

  Het college treedt bij voorgenomen nieuw beleid of beleidswijzigingen in overleg met de directeur over uitvoeringsaspecten indien dat beleid raakt aan de taken en bevoegdheden die de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland uitvoert.

 • 5.

  De directeur treedt in overleg met het college indien hij/zij het noodzakelijk acht af te wijken van de in het eerste lid bedoelde kaders of beleid.

Artikel 4 Informatieplicht

 • 1.

  De directeur informeert het college over alle ingekomen aanvragen en verzoekschriften en alle door de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland geconstateerde overtredingen die betrekking hebben op de overeenkomstig artikel 2 gemandateerde bevoegdheden.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid informeert een ieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat of ondermandaat is verleend het college schriftelijk bij de toepassing van de procedures bedoeld in afdeling 3.4, artikel 4:7 en 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Onverminderd het eerste en tweede lid heeft een ieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat of ondermandaat is verleend een voorafgaande informatieplicht en een signaleringsplicht jegens het college indien de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid voor het college gelet op de inhoud van het besluit, de geadresseerde of de politieke gevoelens in de provinciale staten of de samenleving naar verwachting politieke en maatschappelijke gevolgen zal hebben of indien een besluit tot consequentie kan hebben dat provincie aansprakelijk zal worden gesteld of anderszins in rechte zal worden aangesproken. In de gevallen bedoeld in de vorige volzin verschaft de directeur alle benodigde informatie en voert overleg met het college alvorens de bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 uit te oefenen.

 • 4.

  De directeur en het college overleggen regelmatig over de planning, de aantallen en de kwaliteit van de bij of krachtens dit besluit in mandaat te nemen en reeds genomen besluiten.

Artikel 5 Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover van toepassing en in verband met de activiteiten waarvoor mandaat wordt verleend, met mandaat gelijkgesteld:

 • a)

  de verlening van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, en

 • b)

  de machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 6 Ondertekening

1. Een besluit in mandaat dan wel ondermandaat overeenkomstig artikel 2, wordt als volgt ondertekend.

gedeputeerde staten van Zeeland,

namens dezen,

gevolgd door:

- de handtekening;

- de naam van de (onder)gemandateerde, en

- de functieaanduiding.

2. Indien er gebruik wordt gemaakt van volmacht en machtiging overeenkomstig artikel 5, luidt de ondertekening:

de provincie Zeeland,

namens dezen,

gevolgd door:

- de handtekening;

- de naam van de (onder)gemandateerde, en

- de functieaanduiding.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2019.

 • 2.

  Met ingang van de in het eerste lid bedoelde datum van inwerkingtreding wordt het Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gedeputeerde staten provincie Zeeland van 17 december 2013, Provinciaal Blad 2013 nummer 33, respectievelijk gewijzigd op 22 december 2016, Provinciaal Blad 2016 ,nummer 6907, op 18 december 2018, Provinciaal Blad 2018, nummer 9589 en op 11 juni 2019, Provinciaal Blad 2019 nummer 4357 ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit RUD Zeeland 2019 provincie Zeeland’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 24 september 2019.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 26 september 2019

De secretaris, A.W. Smit

Mandaatlijst Provincie Zeeland voor RUD Zeeland 2019

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES)

OPMERKING

Algemeen

A01

Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures.

Omvat: Advisering / Proceshandelingen in bestuursrechtelijke procedures zoals het opstellen van verweerschriften en het voeren van verweer in opdracht van het college.

Basis/Plustaak

A02

Besluiten op grond van:

 • a.

  art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en afdoen herhaalde aanvraag);

 • b.

  afdeling 4.1.3 Awb (opschorten beslistermijn);

 • c.

  art. 4:15, 4:17 en 4:18 Awb (besluiten over dwangsommen bij niet tijdig beslissen);

 • d.

  titel 4.4 Awb (bestuursrechtelijke geldschulden) m.u.v. afdeling 4.4.4 Awb (aanmaning en invordering bij dwangbevel);

 • e.

  art. 8:51a, 8:51b, 8:51c, 8:80a en 8:80b Awb (bestuurlijke lus en tussenuitspraak).

Basis/Plustaak

A03

De voorbereiding van besluiten met gebruikmaking van Afdeling 3.4 Awb, Afdeling 3.6 Awb en Titel 4.1 Awb

Basis/Plustaak

A04

Behandelen van correspondentie van uitsluitend uitvoerende en/of informatieve aard betrekking hebbende op de gemandateerde bevoegdheden.

Basis/Plustaak

A05

Machtiging om Gedeputeerde Staten door medewerkers of externe adviseurs te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures in bezwaar, (hoger) beroep en wanneer er een verzoek om voorlopige voorziening(en) wordt behandeld.

Basis/Plustaak

A06

Het vragen van advies op basis van de Wet Bibob en het maken van afspraken naar aanleiding van het uitgebrachte advies (art. 9).

Basis/Plustaak

A07

Besluiten op een verzoek om (milieu)informatie op grond van de Wob.

Basis/Plustaak

De directeur kan hiermee ook WOB besluiten gericht aan het college afhandelen.

A08

Aanbesteden werken, leveringen en diensten.

Basis/Plustaak

Vergunningen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

V01

Besluiten en/of handelingen inzake vergunningverlening bij of krachtens de Wabo.

Besluiten en/of handelingen inzake het stellen van nadere voorwaarden na een gebruiksmelding brandveilig gebruik op grond van het Bouwbesluit.

Besluiten en/of handelingen inzake het stellen van nadere voorwaarden na een sloopmelding op grond van het Bouwbesluit.

Besluiten en/of handelingen inzake het toestaan van een gelijkwaardige oplossing op grond van het Bouwbesluit.

Betreft:

 • -

  Procedurestappen

 • -

  Ontwerpbesluit

 • -

  Besluit

Geldt niet voor besluiten op grond van:

 • -

  art. 3.1 Bor of indien anderszins sprake is van een provinciaal ruimtelijke belang

 • -

  art. 3 Wet Bibob

Basistaak

De mandaatverlening betreft de taken en bevoegdheden die binnen het belang van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland vallen overeenkomstig artikel 2 (Belang) van de gemeenschappelijke regeling; een en ander als bedoeld in artikel 31 (Mandaatverlening) van de Gemeenschappelijke regeling.

V02

Besluiten en/of handelingen op grond van de Wabo tot of in verband met het afgeven

of weigeren van:

 • -

  een wettelijk advies op grond van art. 2.26, Wabo;

 • -

  een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) op grond van art. 2.27 of 2.28 Wabo,

aan het bevoegd gezag voor een onderdeel van de omgevingsvergunning, behoudens besluiten op grond van de art. 6.5, vierde lid, en 6.6, eerste lid, Besluit omgevingsrecht.

Betreft:

 • a.

  opstellen en afgeven van één of meer vvgb en/of wettelijk verplichte adviezen aan het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning, behoudens als het wettelijk verplicht advies uitsluitend betrekking heeft op een provinciale weg.

 • b.

  verzoek aan de gemeente tot wijziging of intrekking van een door de gemeente afgegeven omgevingsvergunning voor zover dit verzoek betrekking heeft op één of meerdere provinciale taken, behoudens als deze taak uitsluitend betrekking heeft op het provinciale wegbeheer.

Daaronder vallen zowel de vvgb voor één onderdeel van de omgevingsvergunning als de vvgb voor het totaal van de onderdelen van de omgevingsvergunning.

Basistaak

V03

Uitbrengen advies met het oog op de samenhang tussen de omgevingsvergunning en de vergunning o.g.v. de Waterwet (art. 6.27).

Basistaak

V04

Het nemen van besluiten over, op grond van vergunningvoorschriften, te overleggen meldingen, rapportages e.d.

Basistaak

Wet milieubeheer

V05

Besluiten en/of handelingen bij of krachtens paragraaf 2.1 en Hoofdstuk 8, 10, 13, 14, 16, 19 en 21 Wet milieubeheer.

Betreft:

 • -

  procedurestappen

 • -

  ontwerpbesluit of conceptbesluit

 • -

  besluit

 • -

  uitbrengen van advies

 • -

  verstrekken van gegevens

Basis/Plustaak

De mandaatverlening betreft de taken en bevoegdheden die binnen het belang van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland vallen overeenkomstig artikel 2 (Belang) van de gemeenschappelijke regeling; een en ander als bedoeld in artikel 31 (Mandaatverlening) van de Gemeenschappelijke regeling.

V06

Besluiten en/of handelingen in het kader van de Milieu-effectrapportage (bij of krachtens Hoofdstuk 7 Wet Milieubeheer).

Betreft:

 • -

  procedurestappen

 • -

  advies reikwijdte en detailniveau MER

 • -

  besluit MER-beoordeling

 • -

  aanvaardbaarheidsverklaring (op grond van overgangsregels)

Basistaak

V07

Besluiten en/of handelingen inzake maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Basistaak

V08

Besluiten en/of handelingen op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden Afvalstoffen.

Betreft het verlenen van ontheffing voor bepaalde afvalstoffen

Basistaak

V09

Besluiten en/of handelingen op grond van het Vuurwerkbesluit.

Procedurestappen vuurwerkevenemen:t

 • -

  behandelen aanvraag ontbrandingstoestemming / nemen besluit / intrekking aanvraag of besluit (artikel 3B.3)

 • -

  behandelen aanvraag ontbrandingsmelding / intrekking ontbrandingsmelding (artikel 3B.4)

Procedurestappen inrichting opslag consumentenvuurwerk:

 • -

  behandeling melding Vuurwerkbesluit (art. 2.2.4)

Basistaak

Wet luchtvaart

V10

Besluiten en/of handelingen bij of krachtens de Wet luchtvaart en de Luchtvaart Verordening Zeeland inzake:

 • -

  de voorbereiding van besluiten op een aanvraag om dan wel een (ambtshalve) wijziging of een omzetting van een luchthavenbesluit en een luchthavenregeling

 • -

  inzake de verlening of weigering van ontheffingen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik o.g.v art. 8a.51 van de Wet luchtvaart

Betreft:

 • -

  Procedurestappen (luchthavenbesluiten en –regelingen en TUG-ontheffing)

 • -

  Ontwerpbesluiten (luchthavenbesluiten en –regelingen)

  Omvat mede:

 • -

  Vaststellen aanvraagformulier

 • -

  overleg met de burgemeester (art. 35 Regeling tijdelijk gebruik luchthavens en andere terreinen;

 • -

  goedkeuring formatrapportages luchthavenbesluiten en –regelingen;

 • -

  aanvraag bij min. IenW voor verklaring veilig gebruik luchtruim (art. 8.49 Wet luchtvaart).

Plustaak

V11

Besluiten en/of handelingen ten behoeve van het luchthavenbesluit:

 • -

  art. 8.47 juncto art. 8.9, derde lid (verlenen verklaring van geen bezwaar)

 • -

  art. 8.47 juncto art. 8.12, derde lid (verlenen ontheffing bij verbod tot oprichten of plaatsen objecten ism luchthavenbesluit

Plustaak

V12

Geven van advies over vaststelling luchtverkeersroutes en procedures aan ministerie ingevolge art. 8.50, eerste lid

Plustaak

V13

Jaarlijks verslag uitbrengen aan provinciale staten over milieu-aspecten en externe veiligheidsaspecten vanwege het luchthavenluchtverkeer voor zowel luchthavenbesluiten en luchthavenregelingen (art. 8.55, eerste lid onder a. en art.8.65)

Plustaak

V14

Voeren overleg met ministerie bij luchthavenbesluit militair vliegveld ingevolge art. 10.18.

Plustaak

Wet geluidhinder

V15

Besluiten en/of handelingen bij of krachtens de Wet geluidhinder:

 • -

  Op grond van artikel 110a, zevende lid voor het vaststellen van hogere waarden genoemd in Hoofdstuk V Zones rond industrieterreinen en Hoofdstuk VI Zones langs wegen;

 • -

  Hoofdstuk V, afdeling 3 overige voorschriften: het afwijken van hogere waarden ingevolge artikel 65 en 66;

 • -

  Hoofdstuk VIIIA Hogere waarde en onderzoeksbepalingen

  • art. 110i, eerste lid, juncto afdeling 2 van titel 1 van boek 3 BW;

  • art. 110i, tweede lid (indien een besluit als bedoeld in art. 110i, eerste lid, ingevolge een besluit of uitspraak in rechte is ingetrokken of gewijzigd of anderszins zijn waarde heeft verloren)

Betreft:

 • -

  zowel ambtshalve besluiten als besluiten op verzoek;

 • -

  procedurestappen

 • -

  ontwerpbesluit/conceptbesluit

 • -

  besluit en besluiten inzake de ontvankelijkheid.

Plustaak

Omgevingsverordening Zeeland

V16

Besluiten en/of handelingen op grond van paragraaf 3.2.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.4.4, afdeling 3.5 en afdeling 3.6 van de Omgevingsverordening Zeeland

Betreft:

 • -

  procedurestappen

 • -

  ontwerpbesluit/conceptbesluit

 • -

  besluit

Plustaak

Waterwet

V17

Besluiten en of handelingen inzake vergunningverlening bij of krachtens de Waterwet en hoofdstuk 4 van de Omgevingsverordening Zeeland voor zover het betreft onttrekking en infiltratie van grondwater

Betreft:

 • -

  Procedurestappen

 • -

  Ontwerpbesluit

 • -

  Besluit

Plustaak

V18

Het nemen van besluiten en het voeren van correspondentie op grond van vergunningvoorschriften, te overleggen meldingen, rapportages e.d.

Plustaak

Ontgrondingenwet

V19

Besluiten en of handelingen inzake vergunningverlening bij of krachtens de Ontgrondingwet en hoofdstuk 9 van de Omgevingsverordening Zeeland

Betreft:

 • -

  Procedurestappen

 • -

  Ontwerpbesluit

 • -

  Besluit

Plustaak

V20

Het nemen van besluiten en het voeren van correspondentie op grond van vergunningvoorschriften, te overleggen meldingen, rapportages e.d.

Plustaak

Wet explosieven voor civiel gebruik

V21

Besluiten en of handelingen inzake vergunningverlening zoals bedoeld in hoofdstuk 3, paragraaf 1. Vergunning en toestemming van de Wet explosieven voor civiel gebruik.

Betreft:

 • -

  Procedurestappen

 • -

  Ontwerpbesluit

 • -

  Besluit

Plustaak

Asbesttaken

V22

Besluiten en/of handelingen inzake de uitvoering van asbesttaken bij of krachtens het Asbestverwijderingsbesluit, het Bouwbesluit, de Wet milieubeheer, de Woningwet en de Wabo.

Betreft:

 • -

  Procedurestappen

 • -

  Ontwerpbesluit of conceptbesluit

 • -

  Besluit

 • -

  Uitbrengen van advies

 • -

  Verstrekken van gegevens

Basistaak

Bodemsanering

Wet bodembescherming

BS01

Besluiten en handelingen bij of krachtens hoofdstuk IV, paragraaf 1. Algemeen en paragraaf 3. Saneringen: Wet bodembescherming (nieuwe en oude gevallen van verontreiniging)

 • a.

  procedurestappen

 • b.

  ontwerpbesluiten

 • c.

  besluiten

Omvat niet de besluiten tot de inzet van het bevelsinstrumentarium (wel alle procedure stappen).

Art. 50, eerste lid Wbb kan niet in ondermandaat worden gegeven.

Plustaak

BS02

Het voorbereiden en uitvoeren van besluiten op grond van art. 43, 55b en 74 Wbb, met betrekking tot de inzet van het bevelsinstrumentarium.

Omvat niet de besluiten tot de inzet van het bevelsinstrumentarium.

Plustaak

BS03

Het voorbereiden en uitvoeren van besluiten op grond van art. 70, 71 en 72 Wbb (gedogen van onderzoek en inzet middelen).

Omvat niet de besluiten tot het gedogen van onderzoek en inzet middelen.

Plustaak

Besluit Verbond/BSB

BS04

Besluiten en handelingen in het kader van de uitvoering van het besluit Verbond c.q. Bsb-operatie met uitzondering van de in BS07 bedoelde besluiten.

Plustaak

BS05

Voorbereiden van de ontwerpaanwijzing ex. Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen op grond van verkennend onderzoek van art. 4 Besluit Verbond en het uitvoering geven van de aanwijzing.

Omvat niet de aanwijzing.

Plustaak

Besluit financiële bepalingen bodemsanering

BS06

Besluiten en handelingen inzake subsidieverlening en vaststelling voor de sanering van bedrijfsterreinen bij of krachtens hoofdstuk 3 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering juncto artikel 76j Wbb.

Betreft:

 • -

  procedurestappen

 • -

  ontwerpbesluit/conceptbesluit

 • -

  besluit

omvat ook handelingen inzake:

 • -

  het verstrekken van een voorschot

 • -

  het Ouderdomsprotocol

 • -

  indienen aanvraag/melding bij de minister

 • -

  laten stellen van financiële zekerheid

Plustaak

Besluit uniforme saneringen en Regeling uniforme saneringen

BS07

Besluiten en handelingen op grond van het Besluit uniforme saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) in het kader van uit te voeren uniforme saneringen

Plustaak

Overige Wet bodembescherming

BS08

Besluiten op grond van de Wet bodembescherming in het kader van

de nazorg van gesaneerde bodemsaneringslocaties

Betreft:

 • meldingen en adviesaanvragen

 • verzoek om toestemming voor bodemonderzoek, monitoring en nazorgmaatregelen

 • aanmeldingen schademelding bij verzekeraar of schade-expert.

Plustaak

BS09

Gegevens verstrekken dan wel opvragen ingevolge art.87a, eerste en derde lid en art. 92b en ad hoc op verzoek van het ministerie over gegevens in het kader van de Wet bodembescherming.

Plustaak

BS10

Correspondentie in het kader van de voorbereiding en uitvoering van bodemonderzoeken en saneringen in opdracht van het bevoegd gezag (inclusief bodemsaneringsovereenkomsten en opdrachtverlening)

Betreft ook het in opdracht van de provincie indienen van meldingen ingevolge hoofdstuk IV, paragraaf 1. Algemeen en paragraaf 3. Saneringen: Wet bodembescherming.

Plustaak

Handhaving

H01

Het aanwijzen van ambtenaren belast met het houden van toezicht

Betreft toezicht op naleving bij of krachtens de:

 • -

  Wabo

 • -

  Ontgrondingenwet

 • -

  Omgevingsverordening Zeeland

 • -

  Whvbz

 • -

  Waterwet

 • -

  Woningwet

 • -

  Wet ruimtelijke ordening

 • -

  Wet Natuurbescherming

 • -

  Wet geluidhinder

 • -

  Wet inzake de luchtverontreiniging

 • -

  Wet bodembescherming

 • -

  Wet milieubeheer

 • -

  Luchtvaartverordening Zeeland

 • -

  Wet luchtvaart

 • -

  Waterwet

 • -

  Asbestverwijderingsbesluit 2005

Basis/Plustaak

H02

Het voeren van correspondentie in het kader van toezicht en handhaving, waaronder in ieder geval begrepen:

 • a.

  een bezoekbevestigingsbrief

 • b.

  een voorwaarschuwingsbrief / formele waarschuwing

 • c.

  een vooraankondiging last onder bestuursdwang of last onder dwangsom (hoorbrief)

Betreft de onder H01 genoemde wetten.

Basis/Plustaak

H03

Besluiten tot het vaststellen van gedoogbeschikkingen

Betreft de onder H01 genoemde wetten.

Betreft:

 • -

  procedurestappen

 • -

  ontwerpbesluit/conceptbesluit

 • -

  besluit

Basis/Plustaak

H04

Het naar aanleiding van de kenbaar gemaakte zienswijze(n) afzien van bestuurlijk optreden

Betreft de onder H01 genoemde wetten.

Basis/Plustaak

H05

Besluiten en/of handelingen op grond van Titel 5.3 en Titel 5.4 Awb (herstelsancties en bestuurlijke boete) met uitzondering van:

het invorderen van dwangsommen;

Betreft de onder H01 genoemde wetten.

Omvat tevens besluiten en (feitelijke) handelingen ter voorbereiding en uitvoering van deze besluiten inclusief het terstond toepassen van bestuursdwang conform artikel 5:31, tweede lid Awb door de toezichthouder.

NB. De besluiten die in dit mandaat expliciet zijn uitgezonderd, vallen onder H07.

De uitzonderingsgrond (‘het invorderen van dwangsommen’) heeft enkel betrekking op de financiële handelingen bij het invorderen van dwangsommen. Het voornemen van de invorderingsbeschikking en de invorderingsbeschikking behoren niet tot de financiële handelingen.

Bij controle vuurwerkevenementen geldt dat als een toezichthouder gebruik maakt van het ‘mandaat spoedeisend optreden bij vuurwerkevenementen’ de toezichthouder dit doet conform de bij dit mandaat horende ‘instructies voor toezichthouders toepassing bestuursdwang bij vuurwerkevenementen’

Basis/Plustaak

H06

Besluit tot:

 • a.

  starten van verhaalsprocedure voor kosten bestuursdwang (inclusief conservatoir beslag) of het afzien van kostenverhaal;

 • b.

  vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten in verband met het toepassen van bestuursdwang (art. 5:25 lid 6 Awb);

 • c.

  invordering dwangsom, restitutie van te veel betaalde dwangsombedragen, vermindering of het afzien van invordering van de dwangsom;

 • d.

  het treffen van een betalingsregeling in het kader van de onder a. genoemde verhaalsprocedure, of in het kader van de inning van verbeurde dwangsommen

 • e.

  beslaglegging in het kader van executie van een dwangbevel, met betrekking tot een dwangsombesluit

 • f.

  inroepen retentierecht

Betreft de onder H01 genoemde wetten.

Basis/Plustaak

H07

Besluit:

 • a.

  op verzoek om ontheffing op grond van art. 5 Whvbz

 • b.

  tot het stellen van nadere voorschriften als bedoeld in art. 7 Whvbz

 • c.

  inzake instellen / uitbrengen en opheffen / intrekken zwemverbod / sluiting van een badinrichting of negatief zwemadvies op grond van art. 11 en art. 11a Whvbz

 • d.

  verrichten van onderzoek op grond van art. 12, eerste lid, art. 2a, zevende lid en art. 37 Bhvbz

Betreft:

 • -

  Procedurestappen

 • -

  Conceptbesluit

 • -

  Besluit

Plustaak

H08

Besluiten op verzoeken van derden om bestuursrechtelijk/handhavend op te treden

Betreft de onder H01 genoemde wetten.

Basis/Plustaak

H09

Het beoordelen van milieuverslagen, overeenkomstig de bij of krachtens titel 12.3 Wm gestelde regels

Basistaak

H10

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 17 Wm inzake maatregelen bij een ongewoon voorval

Basistaak

H11

Het indienen van een aanvraag op grond van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar

Basis/Plustaak

De mandaatverlening betreft de taken en bevoegdheden die binnen het belang van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland vallen overeenkomstig artikel 2 (Belang) van de gemeenschappelijke regeling; een en ander als bedoeld in artikel 31 (Mandaatverlening) van de Gemeenschappelijke regeling.

H12

Besluiten bij of krachtens de Wet luchtvaart:

 • -

  voorschrijven maatregelen bij overschrijden grenswaarde opgenomen in een luchthavenbesluit of luchthavenregeling (art. 8.45, eerste lid en art. 8.64, eerste lid)

 • -

  intrekken of matigen van de maatregel bij luchthaven besluit en luchthavenregeling inclusief in de gelegenheid stellen zienswijze kenbaar te maken(art. 8.45, tweede lid juncto art. 8.22, derde lid en art. 8.64)

 • -

  vrijstelling verlenen van een regel in het luchthavenbesluit of luchthavenregeling (art. 8.46, eerste lid onder a en art. 8.64, zesde lid)

 • -

  een in een luchthavenbesluit of luchthavenregeling vastgelegde grenswaarde voor geluid vervangen voor een andere grenswaarde (art. 8.46, eerste lid onder b en art. 8.64, zesde lid)

 • -

  verlenen ontheffing (artikel 8a.50b) van een regel die met het oog op de geluidsbelasting in een luchthavenbesluit en of luchthavenregeling is opgenomen

 • -

  opleggen van een bestuurlijke boete ingevolge artikel 11.23.

Betreft:

 • 1.

  Procedurestappen

 • 2.

  Ontwerpbesluit/conceptbesluit

 • 3.

  Besluit.

Plustaak

H13

Besluiten op grond van art. 30, 32 en 33 Wbb, met betrekking tot het treffen van maatregelen bij ongewone voorvallen

Betreft ook alle procedurestappen.

Omvat ook het opleggen van bevelen indien overleg met de gedeputeerde heeft plaatsgevonden

Plustaak

H14

Het uitvoeren van maatregelen bij ongewone voorvallen als bedoeld

in de art. 30, 32 en 33 Wbb, die zijn genomen met behulp van

BS02

Omvat niet de besluiten tot het nemen van maatregelen bij

ongewone voorvallen als bedoeld in de art. 30, 32 en 33, Wbb

Plustaak

H15

Besluiten en/of handelingen inzake de uitvoering van asbesttaken bij of krachtens het Asbestverwijderingsbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling, het Bouwbesluit, de Wet milieubeheer, Woningwet en Wabo.

Betreft:

 • -

  procedurestappen

 • -

  ontwerpbesluit of conceptbesluit

 • -

  besluit

 • -

  uitbrengen van advies

 • -

  verstrekken van gegevens

 • -

  melden misstanden aan CKI en het bevoegd gezag informeren

Omvat tevens het uitvoeren van spoedeisend optreden door toezichthouders.

Basistaak

Bijlage A Lijst van afkortingen

 • AmvB : Algemene Maatregel van Bestuur

 • Art.: A rtikel

 • Awb : Algemene wet bestuursrecht

 • BenW : Burgemeester en Wethouders

 • Bgs : Besluit geluidproductie sportmotoren

 • Bhvbz : Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

 • Bibob : Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

 • Bor : Besluit omgevingsrecht

 • Brzo : Besluit risico's zware ongevallen 1999

 • BSB: Bodemsanering bedrijfsterreinen

 • Bssa : Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

 • BW: Burgerlijk Wetboek

 • GS: Gedeputeerde Staten

 • IPPC-richtlijn: Europese Richtlijn (2008/1/EG).

 • MER: Milieu Effect Rapportage

 • Min. IenW : Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Ontgr.wet : Ontgrondingenwet

 • PS: Provinciale Staten

 • RIE: Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU)

 • TUG: Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik

 • Vvgb : Verklaring van geen bedenkingen

 • Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Wbb : Wet bodembescherming

 • Wgh : Wet geluidhinder

 • Whbvz : Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

 • Wm : Wet milieubeheer

 • Wob : Wet openbaarheid van bestuur

 • Wro : Wet ruimtelijke ordening

Toelichting behorende bij het mandaatbesluit RUD-Zeeland 2019

ALGEMEEN

Inleiding

Bijna dagelijks moeten er allerlei beslissingen door het college van Gedeputeerde Staten (hierna te noemen: het college) worden genomen. Het zou niet werkbaar zijn als die beslissingen steeds in de vergadering van het college moeten worden genomen. Daarom bestaat al sinds jaar en dag de mogelijkheid dat het college aan een ander de bevoegdheid toekennen om dit namens hem te doen; dit heet "mandaat". Het onderhavige besluit voorziet hierin en heeft betrekking op de verlening van mandaat, machtiging en volmacht met betrekking tot bevoegdheden van GS aan de directeur van het gemeenschappelijke openbaar lichaam de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (hierna te noemen: RUD Zeeland). Daarnaast ziet dit besluit op de verlening van ondermandaat, machtiging en ondervolmacht door de directeur aan functionarissen binnen zijn dienst.

Mandaat

Onder mandaat wordt in de Algemene wet bestuursrecht verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Met andere woorden de functionaris, dit is de gemandateerde, krijgt de bevoegdheid om een besluit te nemen dat geldt als een besluit van het bestuursorgaan dat het mandaat heeft verleend (mandaatgever). Het door de gemandateerde genomen besluit geldt derhalve als een besluit van het bestuursorgaan en heeft dezelfde juridische consequenties als een door het bestuursorgaan zelf genomen besluit. Er worden evenwel geen publiekrechtelijke bevoegdheden van het college overgedragen aan het bestuur of aan de directeur van RUD Zeeland. Het betreft hier een vorm van publiekrechtelijke vertegenwoordiging. Bij de omschrijving van het begrip mandaat wordt uitgegaan van de bevoegdheid tot het nemen van een besluit. Met andere woorden de uitoefening van gemandateerde bevoegdheden wordt zichtbaar in het nemen van besluiten (zie ondertekening). Mandaat wordt in dit besluit niet verleend aan een persoon, maar aan een functionaris, dus aan degene die een functie bekleedt. De mandaatgever kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. Daarnaast blijft de mandaatgever ook altijd zelf bevoegd om de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen.

Volmacht en machtiging

Aan de directeur wordt ook volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Een voorbeeld van de eerste categorie is het sluiten van een overeenkomst. Voorbeelden van de tweede categorie zijn procesvertegenwoordiging, het vaststellen van brieven zonder rechtsgevolg en het feitelijk toepassen van bestuursdwang. De bepalingen in voorliggend besluit inzake ondermandaat moeten analoog worden toegepast op ondervolmacht en machtiging van ondergeschikten. Dit is in lijn met de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht.

Uitgangspunten

I. Wettelijke beperkingen

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft als hoofdregel dat mandaat geoorloofd is, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen mandaatverlening verzet. Deze hoofdregel is derhalve ook van toepassing op het onderhavige mandaatbesluit en geeft als zodanig, blijkens artikel 10:3 Awb, de uiterste grenzen aan waarbinnen dit besluit kan worden toegepast. Nu de wet zelf beperkingen stelt ten aanzien van de bevoegdheid om van mandaat gebruik te maken, zijn deze beperkingen niet in het mandaatbesluit opgenomen.

II. Vertrouwen

In de praktijk hangt een effectieve toepassing van het mandaatbesluit direct samen met het vertrouwen van de mandaatgever in de gemandateerde, dat deze laatste zal handelen in de geest van dat orgaan en bij twijfel de zaak zal voorleggen aan het orgaan zelf. Slechts het bestaan van deze vertrouwensbasis, die ook impliceert dat het bestuursorgaan de gemandateerde bevoegdheid slechts in uitzonderingsgevallen aan zich trekt, maakt een wezenlijke mandatering van bevoegdheden mogelijk. Bij de toepassing van dit besluit wordt het bestaan van de vorenbedoelde vertrouwensbasis dan ook uitdrukkelijk verondersteld.

In dit besluit is daarom gekozen voor een algemeen breed mandaat aan de directeur van RUD Zeeland. Dit betekent bijvoorbeeld dat in beginsel alle vergunningen en ontheffingen of handhavingsbesluiten door hem mogen worden vastgesteld en ondertekend namens het college. Hierbij wordt aangesloten op het landelijk beleid waarin beoogd is omgevingsdiensten in het leven te roepen als professionele uitvoeringsorganisaties die met een hoge mate van zelfstandigheid moeten kunnen werken.

III. Verantwoordelijkheid

Ondanks dat de feitelijke bevoegdheidsuitoefening komt te liggen bij degene die het mandaat heeft, blijft de mandaatgever daarvoor naar buiten toe ten volle verantwoordelijk. Deze kan uit dien hoofde dan ook te allen tijde algemene en specifieke instructies geven of het mandaat doorbreken en de bevoegdheid zelf uitoefenen; het onderhavige besluit behoeft in dat laatste geval geen voorafgaande intrekking. Naar buiten toe zal altijd duidelijk moeten zijn dat de gemandateerde de bevoegdheid uitoefent onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever en de burger moet kunnen nagaan of de gemandateerde wel bevoegd namens het bestuursorgaan optreedt. Derhalve wordt gebruik gemaakt van een mandaatregister.

IV. Informatie en overleg

Omdat het college, ook al hebben zij mandaat verleend, verantwoordelijk blijven voor de 'in mandaat' genomen beslissing is het van belang dat zij tijdig op de hoogte worden gesteld van die beslissingen of handelingen waarvan kennisneming door hen van belang is. In het mandaatbesluit is daarom voorzien in een regeling waarbij alvorens bepaalde bevoegdheden worden uitgeoefend, overleg moet worden gevoerd met, of informatie moet worden verstrekt aan het bestuursorgaan dat het mandaat heeft gegeven. In het specifieke geval kan dan worden beslist of de bevoegdheid in mandaat kan worden uitgeoefend, dan wel kunnen door het bestuursorgaan instructies worden gegeven.

V. Mandaat en ondertekeningsmandaat

Het onderhavige mandaatbesluit hanteert als uitgangspunt dat de gemandateerde die het besluit neemt dit ook ondertekent. Dit geldt ook voor het ontwerp van het besluit of het voornemen tot het nemen van het besluit in die gevallen dat het ontwerp of het voornemen formeel aan een burger of een bedrijf kenbaar wordt gemaakt.

Reikwijdte

Het mandaatbesluit heeft betrekking op alle bevoegdheden van het college die horen bij de opdrachtverlening aan RUD Zeeland. Deze opdrachtverlening is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland, het dienstverleningshandvest en de dienstverleningsovereenkomst tussen de provincie Zeeland en RUD Zeeland, waarin de opdrachtverlening nader is uitgewerkt. Daarmee bepalen de grenzen van de aldus opgedragen taken, naast de wettelijke grenzen, de grenzen van het mandaat aan de directeur.

Dit besluit is een regeling van algemene aard. Als mandaatgever blijft het college echter bevoegd om voor bijzondere gevallen een specifieke regeling te treffen. Daarvoor zal dan steeds een apart collegebesluit nodig zijn. Uitgangspunt blijft echter een zo groot mogelijke uniformiteit op grond van deze regeling en een beperking van het aantal bijzondere regelingen.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 2 Mandaat en ondermandaat

Het eerste en tweede lid regelen het mandaat aan de directeur van RUD Zeeland en de mogelijkheid om zijn bevoegdheden in ondermandaat op te dragen aan binnen de dienst werkzame functionarissen.

Het invullen van ondermandaat is een aangelegenheid voor de directeur. Het ligt voor de hand dat de directeur in ieder geval ondermandaat geeft aan zijn leidinggevenden en daarbij gelet op het wettelijke vereiste van functiescheiding een duidelijke scheiding tussen handhaving en vergunningverlening hanteert.

Vanzelfsprekend zijn de uitgangspunten en regels van dit mandaatbesluit ook volledig van toepassing op het gebruik van ondermandaat, inclusief de ondertekening. De directeur behoudt bij ondermandaat volledig zijn verantwoordelijkheid tegenover het college en zal dit moeten kunnen waarmaken. Hij kan dit bereiken via toepasselijke (hiërarchische) verantwoordelijkheidsstructuren. Daartoe kan hij voorwaarden en beperkingen stellen aan het ondermandaat, dan wel een eenmaal verleend ondermandaat intrekken. Verder kan hij ook in de plaats treden van de functionaris aan wie ondermandaat is verleend.

Het derde lid regelt de vervanging. In geval van afwezigheid van de directeur, kan de bevoegdheid worden uitgeoefend door diens formele plaatsvervanger.

Ten aanzien van het algemene mandaat zijn uitzonderingen geformuleerd, de zogenaamde negatieve lijst (in het vierde, vijfde en zesde lid). Zo geldt het mandaat niet voor de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften. Wel mag de directeur namens het college een verweerschrift uitbrengen. De Algemene wet bestuursrecht laat niet toe dat mandaat wordt verleend tot het beslissen op een bezwaarschrift ingeval de gemandateerde zelf het besluit waartegen het bezwaar zich richt krachtens mandaat heeft genomen. Verder zijn niet gemandateerd de intrekking van een vergunning bij wege van sanctie (artikel 5.19 Wabo) en de in de mandaatlijst opgenomen uitzonderingen.

Artikel 3 Kaders uitoefening bevoegdheden

Het vaststellen van beleidskaders en beleidsregels blijft voorbehouden aan de gemeentelijke en provinciale bestuursorganen. Uit het eerste lid van dit artikel volgt dat rekening moet worden gehouden met deze kaders en het beleid dat van toepassing is op de bevoegdheden die zijn gemandateerd. Aan de andere kant dienen de bestuursorganen er voor te zorgen dat RUD Zeeland beschikking krijgt over die informatie (tweede lid). Tevens geldt er een overlegplicht bij voorgenomen nieuw beleid of beleidswijzigingen als dat betrekking heeft op de taken en bevoegdheden die RUD Zeeland uitvoert (derde lid).

In een bijzonder geval kan het noodzakelijk zijn om van het gemeentelijk of provinciaal beleid af te wijken. Indien de directeur meent dat zich een zodanig geval voordoet, treedt hij hierover in overleg met het college, alvorens hij gebruik maakt van zijn mandaat (vierde lid).

Overigens volstaat hierbij dat het overleg tussen ambtenaren werkzaam bij RUD Zeeland en ambtenaren werkzaam bij de deelnemer heeft plaatsgevonden. Die ambtenaren behoren zelf in staat te zijn om te beoordelen wanneer iets aan het bestuur dient te worden voorgelegd.

Artikel 4 Informatieplicht

Teneinde het college tijdig te informeren over gestarte procedures, is in het eerste lid voorzien in een standaard actieve informatieplicht. Van alle ingekomen aanvragen, verzoekschriften en geconstateerde overtredingen door de RUD Zeeland zal het college op de hoogte worden gesteld. Deze uitwisseling van informatie gaat bij voorkeur via digitale weg, bijvoorbeeld middels e-mail of het Omgevingsloket Online (OLO). Het is vervolgens aan de deelnemer om te bepalen of hij over een bepaalde procedure nader overleg wenst. In beginsel vindt de informatie-uitwisseling op ambtelijk niveau plaats.

Het tweede lid regelt dat de directeur het college een afschrift stuurt van het ontwerpbesluit bij toepassing van de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Afdeling 3.4 Awb) en bij het horen van de aanvrager of belanghebbende (artikel 4:7 en 4:8 Awb). Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld bij een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom. Het voornemen zal dan tevens aan het college kenbaar moeten worden gemaakt. Indien het college dat nodig acht kan het voor de uitoefening van de bevoegdheid specifieke instructies meegeven, dan wel zelf de bevoegdheid terugnemen.

Daarnaast moet het college altijd tijdig op de hoogte worden gebracht van voorgenomen besluiten of reeds genomen besluiten die naar verwachting maatschappelijke, politieke, juridische of financiële gevolgen hebben (vierde lid). Het college kan zich jegens Provinciale Staten / gemeenteraad, voor de rechter en naar buiten toe nimmer verschuilen achter mandaat. Dit gegeven vereist niet alleen een hoge mate van bestuurlijke sensitiviteit van de directeur, maar ook van de medewerkers binnen zijn dienst die over ondermandaat beschikken. Het vorenstaande impliceert onder meer een zeer korte communicatielijn tussen directeur en college, al dan niet vertegenwoordigd door de betrokken portefeuillehouder.

Het college kan, bijvoorbeeld op grond van de informatie van de directeur van de omgevingsdienst in een concreet geval, de besluitvorming naar zich toe trekken. Dit betekent dat dan de directeur geen gebruik maakt van het gegeven mandaat ofwel dat de aangewezen functionarissen geen gebruik maken van het gegeven ondermandaat. Wel blijft de directeur dan een belangrijk adviseur. Uiteraard kan ook in alle andere gevallen – om tegemoet te komen aan de vaak wisselende inzichten die het gewicht van een bepaald besluit op enig moment bepalen – door de directeur zelf worden besloten van zijn bevoegdheid geen gebruik te willen maken en derhalve aan te sturen op een besluit van het college zelf.

In het vijfde lid is voorzien in een overlegstructuur met betrekking tot de planning, de aantallen en de kwaliteit van de gemandateerde besluiten. Het initiatief hiervoor ligt gelet op de mandaatverhouding en het eerder genoemde, veronderstelde vertrouwen van het college in de gemandateerde, bij de directeur van RUD Zeeland.

Artikel 5 Volmacht en machtiging

Bestuursorganen verrichten naast publiekrechtelijke rechtshandelingen ook privaatrechtelijke rechtshandeling en feitelijke handelingen. In die gevallen wordt bij vertegenwoordiging niet van mandaat gesproken, maar van volmacht respectievelijk machtiging. Om te voorkomen dat voor de verschillende vormen van vertegenwoordiging verschillende regimes zouden gelden, verklaart art. 10:12 Awb dat alle bepalingen die betrekking hebben op mandaat van overeenkomstige toepassing zijn indien een bestuursorgaan volmacht of machtiging verleent aan een ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid. Van deze benadering is ook bij dit mandaatbesluit uitgegaan: het gaat over mandaat, maar is ook van toepassing op volmacht en machtiging.

Artikel 6 Ondertekening

Voor wat betreft de ondertekening van een besluit dat krachtens mandaat is genomen, is in de Awb slechts vastgelegd dat het besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het is genomen. Het is van belang dat stukken die namens het college uitgaan op een uniforme wijze worden ondertekend. Om deze reden is de standaardformulering in dit artikel vastgelegd.

Artikel 7 Slotbepalingen

Het mandaat mag worden uitgeoefend met ingang van 1 oktober 2019. Om te voorkomen dat bevoegdheden dubbel zijn gemandateerd, worden per dezelfde datum de door GS bestaande mandaten ingetrokken welke betrekking hebben op de bevoegdheden die bij RUD Zeeland worden ondergebracht.

Ingevolge art. 3:40 Awb treedt een besluit pas in werking als het bekendgemaakt is. De bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze (art. 3:42 Awb). Daarnaast worden deze besluiten bekendgemaakt in het Provinciaal Blad.