Regeling vervallen per 12-05-2020

Stappensubsidieregeling verduurzaming Zaanse woningen 2019 – 2021

Geldend van 26-10-2019 t/m 11-05-2020

Intitulé

Stappensubsidieregeling verduurzaming Zaanse woningen 2019 – 2021

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad.

Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd:

 • 1.

  Artikel 147 Gemeentewet

 • 2.

  Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht

 • 3.

  Artikel 2 Algemene Subsidieverordening (ASV) Zaanstad 2018

Artikel 1. Begripsbepalingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

 • a.

  Gemeente: de gemeente Zaanstad;

 • b.

  Verordening: Algemene Subsidieverordening (ASV) Zaanstad 2018

 • c.

  Beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht: een door het rijk, provincie of een gemeente aangewezen gebied met beeldbepalende gebouwen met historische karakteristieken

 • d.

  Bestaande woning: een bewoonbare woning die is opgeleverd aan de eigenaar vóór de aanvraag in het kader van onderhavige subsidieregeling;

 • e.

  Duurzame energiemaatregel(en): één (of meer) maatregel(en) in, op of aan een Bestaande Woning die beoogt/beogen energie te besparen of duurzame energie op te wekken.

 • f.

  Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de Bestaande Woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Bestaande Woning.

 • g.

  Erkend installateur of vakbedrijf: een bedrijf of ondernemer gespecialiseerd in het uitvoeren van de duurzame energiemaatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Een specialisatie is voldoende aangetoond als het bedrijf beschikt over een keurmerk of erkenning voor die specialisatie, of aantoonbare ervaring met die betreffende maatregel.

 • h.

  Beschermd stads- of dorpsgezicht: een door het rijk, of gemeente beschermd gebied van bijzondere cultuurhistorische waarden.

 • i.

  Monument: een door het rijk, provincie of gemeente aangewezen object met bijzondere cultuurhistorische waarden.

 • j.

  Maatregelenlijst Stappensubsidie: de lijst met maatregelen waar, op grond van deze subsidieregeling, subsidie voor kan worden aangevraagd.

Artikel 2. Doel van de regeling

Met deze Stappensubsidieregeling wil de Gemeente stimuleren dat particuliere huiseigenaren van bestaande woningen Duurzame energiemaatregelen treffen. Ook wil de Gemeente met deze Stappensubsidie stimuleren dat particuliere huiseigenaren van bestaande woningen waarvan de fundering in slechte staat is, deze fundering herstellen.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze Stappensubsidieregeling is van toepassing op het aanbrengen van Duurzame energiemaatregelen (opgenomen in de Maatregelenlijst Stappensubsidie, Bijlage 1 bij deze Stappensubsidieregeling) in, aan of op een Bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente Zaanstad.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon die Eigenaar-bewoner is van een Bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente Zaanstad. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn opgenomen in de Maatregelenlijst Stappensubsidie (Bijlage 1).

Artikel 5. Subsidiecriteria

 • 1.

  De Stappensubsidieregeling geldt voor het nemen van Duurzame energiemaatregelen opgenomen op de Maatregelenlijst Stappensubsidie, Bijlage 1 bij deze subsidieregeling

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de bij de betreffende maatregel opgenomen minimum isolatiewaarde én dienen in totaal minimaal twee (2) punten te worden gerealiseerd.

 • 3.

  Uit de aanvraag moet blijken dat de Duurzame energiemaatregel(en) worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de Bestaande woning van de aanvrager.

 • 4.

  Installatie/uitvoering van de Duurzame energiemaatregel(en) moet(en) worden uitgevoerd / aangebracht door een Erkend installateur of vakbedrijf.

 • 5.

  Duurzame energiemaatregel(en) die worden getroffen in, aan of op een nieuwe uitbouw of aanbouw van een Bestaande woning komen niet voor subsidie in aanmerking. Met ‘nieuw’ wordt hier bedoeld: opgeleverd na de inwerkingtreding van deze subsidieregeling.

 • 6.

  De uitvoering van de maatregelen mag niet gestart zijn vóór de datum van subsidieaanvraag.

 • 7.

  Aan de in lid 2 van dit artikel genoemde minimum isolatiewaarde hoeft niet te worden voldaan als de bestaande woning een monument is en niet aan de minimale isolatiewaarde(n) kan worden voldaan vanwege de eisen die worden gesteld aan de monumentale waarden van de woning. Dit dient te worden aangetoond aan, en bevestigd door de erfgoedspecialist van de gemeente Zaanstad.

 • 8.

  Aan de in lid 2 van dit artikel genoemde minimum isolatiewaarde hoeft niet te worden voldaan als de bestaande woning een beschermd stads- of dorpsgezicht is en niet aan de minimale isolatiewaarde(n) kan worden voldaan vanwege de eisen die worden gesteld aan de beschermde waarden van de woning. Dit dient te worden aangetoond aan, en bevestigd door de erfgoedspecialist van de gemeente Zaanstad.

 • 9.

  Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen als onderdeel van funderingsherstel (maatregel 6a en/of 6b) kan alleen worden aangevraagd wanneer na inwerkingtreding van deze Stappensubsidieregeling géén subsidie voor funderingsonderzoek op grond van Subsidieverordening funderingsonderzoek Zaanstad 2016-2020 is aangevraagd en/of verkregen.

Artikel 6. Hoogte subsidie

In afwijking van art. 22 lid 1 van de ASV en in overeenstemming met art. 22 lid 3 van de ASV is de hoogte van de subsidie is afhankelijk van de Duurzame energiemaatregelen die worden aangebracht en het aantal punten dat wordt gerealiseerd. De subsidiabele maatregelen, het aantal punten per maatregel en de hoogte van de subsidie zijn opgenomen in Bijlage 1, (Maatregelenlijst Stappensubsidie)

Artikel 7. Aanvragen subsidie

De subsidieaanvraag kan, bij voorkeur digitaal via de website van de gemeente Zaanstad, worden ingediend met het daarvoor bedoelde aanvraagformulier en de voor de beoordeling van de aanvraag relevante bijlagen. Deze bijlagen zijn:

 • a.

  de ingevulde Maatregelenlijst Stappensubsidie

 • b.

  de door een Erkend installateur of vakbedrijf opgestelde offerte voor de uit te voeren werkzaamheden met, indien van toepassing, vermelding van aantallen, oppervlaktes en isolatiewaarden.

 • c.

  het handtekeningenformulier

Artikel 8. Subsidiabele periode

Subsidie kan worden aangevraagd vanaf de dag na bekendmaking van deze subsidieregeling, tot en met 31 december 2021. Aanvragen die na 31 december 2021 worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Voor de toekenning van subsidies geldt een Subsidieplafond van € 572.700 Als het subsidieplafond bereikt is worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer toegekend.

 • 2.

  Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld -zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag - voor die beslissing als datum (en tijdstip) van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • 3.

  Subsidie wordt alleen toegekend voor maatregelen waarvan de uitvoering op het moment van de aanvraag nog niet is gestart. De toekenning van de subsidie gebeurt na beoordeling van de aanvraag.

Artikel 10. Beslistermijn

 • 1.

  Na ontvangst van de volledige aanvraag beslist het college van burgemeester en wethouders uiterlijk binnen 9 weken over het verlenen van de subsidie.

 • 2.

  Het college kan de beslistermijn met maximaal 9 weken verdagen. Zij doet hiervan voor afloop van de beslistermijn mededeling aan de aanvrager.

Artikel 11. Weigeringsgronden

Naast de in artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening (ASV) Zaanstad 2018 genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • a.

  Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.

 • b.

  Het subsidieplafond voor betreffende categorie(ën) maatregelen is bereikt.

Artikel 12. Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in de artikelen 11, 12 en 13 van de Algemene Subsidieverordening (ASV) Zaanstad 2018, of van een opvolgende Algemene Subsidie Verordening, gelden de volgende verplichtingen voor de subsidieontvanger:

 • a.

  De subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen.

 • b.

  De Duurzame energiemaatregelen dienen uiterlijk 12 maanden na de subsidieverlening te zijn uitgevoerd.

 • c.

  Als vertraging van de werkzaamheden optreedt, die ertoe kan leiden dat de uiterste datum van realisatie en verantwoording niet wordt gehaald, moet dit direct kenbaar worden gemaakt aan de Gemeente.

Artikel 13. Verantwoording van de subsidie

 • 1.

  De subsidieontvanger moet zo snel mogelijk, en uiterlijk vier weken na realisatie van de gesubsidieerde maatregelen een verantwoording indienen bestaande uit:

  • a.

   een kopie van de gespecificeerde factuur / facturen van de gesubsidieerde maatregelen, met daarop de adresgegevens van de aanvrager en het adres waar de Duurzame energiemaatregelen aangebracht zijn;

  • b.

   een kopie van het betaalbewijs / de betaalbewijzen van de gesubsidieerde maatregelen;

  • c.

   een foto van de gesubsidieerde maatregelen zoals die bij de aanvrager zijn aangebracht.

 • 2.

  De Gemeente behoudt zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Artikel 14. Subsidievaststelling

Een subsidie wordt binnen 9 weken na ontvangst van de volledige verantwoording vastgesteld.

Artikel 15. Bevoorschotting

 • 1.

  Een subsidie tot € 5.000 wordt uiterlijk binnen 6 weken na de verstrekking volledig uitbetaald

 • 2.

  Een subsidie boven € 5.000 wordt uiterlijk binnen 6 weken na verlening voor 95% uitbetaald. Het restant wordt binnen zes weken na vaststelling van de subsidie uitbetaald.

Artikel 16. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 17. Slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na publicatie.

Op de volgende pagina’s:

Bijlage I: Maatregelenlijst

Bijlage II: Toelichting bij de maatregelen

Bijlage I: Maatregelenlijst Stappensubsidie verduurzaming Zaanse woningen 2019 - 2021

Nr

Maatregel

Minimum

eis

Aantal

punten

Aantal

of opp.

vlak

Subsidie

Per stuk

of per m²

1.a

Spouwmuurisolatie

Rc ≥ 1,5

1

€ 2,3

1.b

Isoleren binnenkant gevel

Rc ≥ 3,5

2

€ 20

1.c

Isoleren van de buitengevel

Rc ≥ 3,5

2

€ 36

1.d

Vloerisolatie onderzijde begane grondvloer

Rc ≥ 3,5

1

€ 3,5

1.e

Bodemisolatie

Rc ≥ 2,5

1

€ 2

1.f

Isoleren schuin dak (van binnenuit)

Rc ≥ 3,5

2

€ 14

1.g

Isoleren schuin dak (van buitenaf)

Rc ≥ 3,5

2

€ 36

1.h

Isoleren plat dak (buitenkant, bitumen dak)

Rc ≥ 3,5

2

€ 20

1.i

Isoleren plat dak (binnenkant, isolatie + gips)

Rc ≥ 3,5

2

€ 16

1.j

Vervanging beglazing HR++

(incl. ventilatieroosters)

U ≤ 1,2

2

€ 30

1.k

Vervanging beglazing HR +++

(incl. ventilatieroosters)

U ≤ 0,8

2

€ 43

1.l

Vervangen kozijnen/raam

(i.c.m. HR++/+++ beglazing)

U ≤ 1,2

2

€ 75

1.m

Vervangen kozijnen/raam

(i.c.m. HR++/+++ beglazing)

U ≤ 0,8

2

€ 100

1.n

Groen dak

 

2

€ 10

2.a

Vervangen ventilatiebox

 

1

stuk

€ 35

2.b

Centraal balansventilatiesysteem met warmte-terugwinning

 

2

stuk

€ 1.200

3.a

Zonnepanelen PVT thermisch

voor stroom èn warmte

Zie toelichting

2

stuk

€ 180

3.b

Zonneboiler systeem

voor warm tapwater

Zie toelichting

2

stuk

€ 280

3.c

Zonneboilers systeem

voor verwarming en warm tapwater

Zie toelichting

2

stuk

€ 800

4.a

Hybride warmtepompsysteem

 

2

stuk

€ 800

4.b

Lucht-lucht warmtepompsysteem

 

2

stuk

€ 600

4.c

Lucht-water warmtepompsysteem

 

2

stuk

€ 2.400

4.d

Grond-water warmtepompsysteem

 

2

stuk

€ 4.000

4.e

Lage temperatuur vloerverwarming

i.c.m. vloerisolatie Rc ≥ 2.5

2

€ 14

4.f

Lage temperatuurverwarming met convectoren

 

2

€ 160

5.a

Inductie koken

 

2

stuk

€ 400

5.b

Afsluiten aardgas

(laagbouw grondgebonden woningen)

 

2

stuk

€ 130

5.c

Afsluiten aardgas

(hoogbouw vanaf 1e verdieping)

 

2

stuk

€ 75

6.a

Lage temperatuur vloerverwarming i.c.m. funderingsherstel

i.c.m. vloerisolatie

Rc ≥ 2.5

3

€ 20

6.b

Schuimbeton i.c.m. funderingsherstel

i.c.m. vloerisolatie

Rc ≥ 2.5

3

stuk

€ 1.000

Bij de online aanvraag wordt de subsidie-aanvrager gevraagd een maatregelenformulier in te vullen. Dit is een excel-document waarop direct zichtbaar wordt welke subsidie verkregen kan worden.

Ondertekening