Besluit van het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent de automatische incasso (Reglement automatische incasso Regionale Belasting Groep 2019)

Geldend van 25-09-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent de automatische incasso (Reglement automatische incasso Regionale Belasting Groep 2019)

Het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep;

gelet op het gestelde in de Invorderingswet 1990 en de belastingverordeningen;

b e s l u i t:

vast te stellen het volgende:

Reglement automatische incasso Regionale Belasting Groep 2019

Algemeen

Een belastingaanslag dient in beginsel te worden voldaan door het gehele aanslagbedrag voor de vervaldatum te betalen. Bij bepaalde heffingen is bij belastingverordening de mogelijkheid gegeven de aanslag te voldoen in ten hoogste tien termijnen door middel van automatische incasso. Hierbij dienen de hieronder neergelegde richtlijnen in acht te worden genomen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  De Regionale Belasting Groep (de RBG): de incassant.

 • b.

  Deelnemer: de belastingschuldige (natuurlijke persoon of rechtspersoon) welke is aangeslagen voor één of meerdere belastingen van de Regionale Belasting Groep.

 • c.

  Formele belastingschuld: het totale bedrag dat verschuldigd is aan belastingen die op een aanslagbiljet zijn vermeld.

 • d.

  Automatische incasso: het automatisch incasseren van een termijnbedrag, ten laste van het IBAN van de belastingbetaler, ten gunste van het IBAN van de Regionale Belasting Groep.

 • e.

  Vermindering / ontheffing: verlaging van de formele belastingschuld.

 • f.

  Aanslag: een aanslag gemeentelijke belastingen en/of een aanslag waterschapsbelastingen, al dan niet verenigd op één aanslagbiljet.

 • g.

  Afschrijvingstijdvak: de periode verdeeld in maandtermijnen die begint op de dag waarop de eerste termijn wordt afgeschreven en eindigt op de dag dat de laatste termijn wordt afgeschreven.

 • h.

  Executoriale maatregelen: executoriaal beslag op grond van artikel 14 of de vordering op grond van artikel 19 Invorderingswet 1990.

 • i.

  IBAN: het International Bank Account Number

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de deelnemer gespreid, door middel van maandelijkse termijnen, automatisch te incasseren.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Een machtiging tot automatische incasso kan slechts worden verleend voor de belastingen, welke op grond van de geldende belastingverordening, automatisch kunnen worden geïncasseerd.

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

 • 1. Automatische incasso kan alleen als het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet vermelde aanslagen, € 5.000,- of minder is.

 • 2. Automatische incasso kan tot 10 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet mits er voor de aanslag nog geen executoriale maatregelen zijn getroffen.

Artikel 5 Aanmelding

 • 1. Aanmelding voor de automatische incasso kan op de volgende wijzen:

  • -

   Via de website www.derbg.nl op de voorgeschreven wijze;

  • -

   Telefonisch via 088-291 10 00.

 • 2. Indien de aanmelding niet vijf werkdagen voor de eerste incassotermijn in de maand na dagtekening van het aanslagbiljet door de RBG is ontvangen, wordt het aantal termijnen als bedoeld in artikel 7 minder al naar gelang van de datum waarop de aanmelding door de RBG is ontvangen.

Artikel 6 Doorlopende machtiging

De machtiging tot automatische incasso geldt eveneens voor aanslagbiljetten, welke na aanmelding voor de automatische incasso aan de deelnemer worden toegezonden.

Artikel 7 Aantal termijnen

 • 1. Met de machtiging tot automatische incasso wordt het aanslagbedrag geïncasseerd in maximaal tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt in de maand na dagtekening van het aanslagbiljet en de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kan een deelnemer aangeven in hoeveel termijnen (maximaal tien) het aanslagbedrag wordt geïncasseerd. Dit kan op de volgende wijzen:

  • -

   via de website www.derbg.nl op de voorgeschreven wijze;

  • -

   telefonisch via 088-291 10 00.

Artikel 8 Berekening termijnbedrag

 • 1. Het termijnbedrag wordt berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen. Vanwege afrondingsverschillen kunnen de termijnbedragen enigszins onderling afwijken.

 • 2. Het minimum termijnbedrag bij automatische incasso bedraagt € 15,00.

 • 3. De RBG heeft het recht om gedurende het afschrijvingstijdvak het termijnbedrag te wijzigen onder mededeling daarvan aan de deelnemer.

Artikel 9 Betalingen buiten automatische incasso en vermindering van de aanslag

 • 1. Betalingen buiten de automatische incasso leiden tot aanpassing van het termijnbedrag, waarbij het alsdan nog verschuldigde bedrag verdeeld wordt over het resterende aantal termijnen.

 • 2. Verminderingen van aanslagen leiden tot aanpassing van het termijnbedrag, waarbij het alsdan nog verschuldigde bedrag verdeeld wordt over het resterende aantal termijnen.

Artikel 10 Tijdstip van afschrijving

 • 1. De eerste termijnincasso zal plaatsvinden op de 25e dag van de maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 2. In afwijking van de genoemde dag in het eerste lid kan een deelnemer aangeven op welke andere dag van de maand hij de termijnincasso wil laten plaatsvinden. Dit kan op de volgende wijzen:

  • -

   via de website www.derbg.nl op de voorgeschreven wijze;

  • -

   telefonisch via 088-291 10 00.

 • Door de wijziging van de dag van de termijnincasso kan het aantal termijnen als bedoeld in artikel 7 minder worden.

Artikel 11 Overlijden

Bij overlijden van de deelnemer loopt de automatische incasso door, tenzij de machtiging daartoe door de erfgenamen wordt ingetrokken.

Artikel 12 Echtscheiding

Echtscheiding of beëindiging van de samenlevingsovereenkomst van de deelnemer beëindigt de automatische incasso niet. Als een termijn niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande IBAN, dan dient de deelnemer aan de RBG zo spoedig mogelijk schriftelijk een ander IBAN op te geven waarop de automatische incasso wel kan plaatsvinden.

Artikel 13 Verhuizing

Verhuizing van de deelnemer beëindigt de automatische incasso niet.

Artikel 14 Wijziging IBAN

Wijzigingen van het IBAN dienen direct te worden gemeld aan de RBG. Dit kan schriftelijk of via de website www.derbg.nl op de voorgeschreven wijze.

Artikel 15 Terugboeken van een termijn

Als de deelnemer het niet eens is met een termijnbedrag, kan hij binnen de daarvoor geldende termijn aan de bank opdracht geven het termijnbedrag te laten terugboeken.

Artikel 16 Niet slagen automatische incasso

 • 1. Ingeval een automatische incasso van een termijnbedrag eenmaal niet slaagt, wordt het niet geincasseerde bedrag verdeeld over het resterende aantal termijnen.

 • 2. Indien de laatste incassotermijn niet geïncasseerd kan worden, moet de deelnemer het restantbedrag direct voldoen.

Artikel 17 Beëindiging incasso-overeenkomst door deelnemer

De deelnemer kan de machtiging tot automatische incasso altijd intrekken. Intrekking dient minimaal tien werkdagen voor een incassotermijn plaats te vinden. Dit kan door een schriftelijke afmelding of via de website www.derbg.nl op de voorgeschreven wijze.

Artikel 18 Beëindiging incasso-overeenkomst door RBG

De automatische incasso wordt door de RBG beëindigd:

 • a.

  indien de automatische incasso van twee termijnen in een periode van zes maanden niet slaagt;

 • b.

  indien na de eerste poging blijkt dat een volgende incasso op voorhand onmogelijk is, hieronder wordt ondermeer begrepen de verstrekte machtiging betreft een niet-bestaand IBAN, een geblokkeerd IBAN of een beëindigd IBAN;

 • c.

  indien de deelnemer surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, dan wel als er sprake is van andere omstandigheden waardoor betaling van de betreffende aanslag in gevaar zou kunnen komen.

Artikel 19 Gevolgen van de beeindiging

 • 1. Als de automatische incasso door de deelnemer dan wel de RBG wordt beëindigd, worden de vervaltermijnen die van toepassing zijn bij het niet deelnemen aan automatische incasso zoals genoemd in de desbetreffende belastingverordening(en) weer van kracht.

 • 2. Ingeval de in de belastingverordening(en) vermelde laatste vervaldag inmiddels is verstreken, moet de deelnemer het restantbedrag direct voldoen. Voldoet de deelnemer niet aan deze verplichting, dan kunnen zonder waarschuwing vooraf invorderingsmaatregelen worden getroffen.

 • 3. De kosten van deze invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 20 Hardheidsclausule

Als zich met betrekking tot de uitvoering van de automatische incasso omstandigheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de daartoe door de RBG aangewezen invorderingsambtenaar zoveel mogelijk in de geest van dit reglement.

Artikel 21 Slotbepalingen

 • 1. Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2. Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement automatische incasso Regionale Belasting Groep 2019″.

 • 3. Het Reglement automatische incasso Regionale Belasting Groep 2013, vastgesteld bij besluit van 10 januari 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep d.d. 6 september 2019.

Het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep,

directeur,

H.B. Sigmond

voorzitter,

drs. A.J.B. van der Klugt