Subsidieregeling Dordrecht 800 jaar Stad

Geldend van 24-06-2020 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Dordrecht 800 jaar Stad

Zaaknummer: InProces BBV: 2019-010441

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel d.d. 5 september 2019 inzake Subsidieregeling 'Dordrecht 800 jaar Stad'

gelet op de artikelen van de Algemene subsidieverordening Dordrecht;

B E S L U I T :

vast te stellen

de volgende Subsidieregeling Dordrecht 800 jaar Stad

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Doelstelling

De artikelen van deze regeling zijn nadere regels als bedoeld in artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht en de regeling heeft ten doel om – in het kader van het stedelijk themajaar 2020 'Dordrecht 800 jaar Stad’ – activiteiten te subsidiëren waarmee belangrijke historische, hedendaagse of toekomstgerichte momenten in Dordrecht worden gevierd met burgers en bezoekers en de levendigheid van de (binnen)stad wordt bevorderd.

Artikel 2: Termijnen indienen aanvraag

Op grond van artikel 9, lid 4 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht zijn er drie termijnen voor het indienen van de aanvraag:

 • -

  Termijn 1: van 15 september tot 1 oktober 2019

 • -

  Termijn 2: van 1 oktober tot 1 december 2019

 • -

  Termijn 3: van 1 december tot 1 maart 2020.

Artikel 3: Subsidieplafond

 • 1.

  Het totale subsidieplafond bedraagt € 600.000,- voor de hele looptijd van deze regeling en valt in deelplafonds als volgt uiteen:

  • -

   Termijn 1: € 250.000,-

  • -

   Termijn 2: € 300.000,-

  • -

   Termijn 3: € 50.000,-

 • 2.

  De subsidie wordt per termijn, als genoemd in lid 1, verdeeld door het maken van een rangschikking van de aangevraagde subsidies naar gelang het betreffende evenement aan het bepaalde van artikel 4 van deze subsidieregeling voldoet. Aangevraagde subsidies die niet in behandeling worden genomen of worden afgewezen op grond van artikel 6 worden niet in de rangschikking opgenomen.

 • 3.

  Het college kan besluiten de deelplafonds als bedoeld in lid 1 aan te passen.

 • 4.

  Mocht een deelplafond als genoemd in het eerste lid niet geheel zijn besteed, dan wordt het deelplafond van de volgende termijn automatisch verhoogd met het niet benutte deel van het deelplafond van de vorige termijn.

HOOFDSTUK 2: CRITERIA OM VOOR SUBSIDIE IN AANMERKING TE KOMEN

Artikel 4: Criteria ten behoeve van subsidie Dordrecht 800

 • 1.

  De activiteit moet een relatie hebben met het thema:

  'Wat maakt Dordrecht zo bijzonder?'.

 • 2.

  De activiteit dient bij te dragen aan een evenwichtig aanbod, zowel naar soort, doelgroep en uitstraling, als ook aan spreiding in tijd en plaats.

 • 3.

  De activiteit is gericht op samenwerking en saamhorigheid in Dordrecht.

 • 4.

  De activiteit moet een openbaar karakter hebben.

 • 5.

  De activiteit moet plaatsvinden binnen de gemeente Dordrecht.

 • 6.

  De activiteit moet plaatsvinden voor 1 januari 2022.

 • 7.

  Om subsidie te verkrijgen moet aangetoond worden dat deze onontbeerlijk is om de activiteit te realiseren. De verhouding tussen de gevraagde bijdrage, de eigen inzet en het rendement voor de stad (publieks- en/of mediabereik) weegt mee bij het vaststellen van de toe te kennen bijdrage.

 • 8.

  Om subsidie te verkrijgen moet aangetoond worden dat de activiteit haalbaar is en door de initiatiefnemers (en hun partners) gerealiseerd kan worden.

HOOFDSTUK 3: PROCEDURELE BEPALINGEN

Artikel 5: Vereisten aanvraag

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht bevat een aanvraag alleen een activiteitenplan en een sluitende begroting met een specificatie van alle inkomsten en uitgaven. Een aanvraag wordt schriftelijk (per post) of digitaal (via eHerkenning of DigiD) ingediend, met gebruikmaking van het hiervoor beschikbare aanvraagformulier.

 • 2.

  Het activiteitenplan omvat tenminste:

  • a.

   de datum en de aard van de activiteit;

  • b.

   een omschrijving van de activiteit;

  • c.

   de locatie van de activiteit;

  • d.

   de doelgroep van de activiteit;

  • e.

   mogelijke samenwerkingspartners;

  • f.

   communicatie en marketing;

  • g.

   een beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegevens aan de beoordelingscriteria als bedoeld in artikel 4.

Artikel 6: Weigeringsgronden

Een aanvraag wordt, naast de in artikel 11 van de Algemene Subsidieverordening Dordrecht en Algemene wet bestuursrecht genoemde gronden, geweigerd als:

 • 1.

  de aanvraag niet voldoet aan de algemene criteria als bedoeld in artikel 4;

 • 2.

  het deelplafond van de betreffende termijn als bedoeld in artikel 3, lid 1 wordt overschreden.

Artikel 7: Beslissen op aanvraag

 • 1.

  Het college beslist zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 13 weken na de sluitingsdatum van elke termijn als genoemd in het artikel 3, lid 1 op een volledige aanvraag.

 • 2.

  Bij zijn besluitvorming laat het college zich adviseren door een stedelijke adviescommissie, samengesteld uit deskundigen die verschillende gremia vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK 3: SLOTBEPALING

Artikel 8: Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van de subsidieregeling.

Artikel 9: Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als 'Subsidieregeling Dordrecht 800 jaar Stad'.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en eindigt van rechtswege op 1 januari 2021, waarbij geldt dat de subsidieregeling blijft gelden voor de subsidies die op grond van deze regels vóór 30 september 2020 zijn verstrekt.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 10 september 2019.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester