Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de mandatering beslissing op bezwaar

Geldend van 12-09-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de mandatering beslissing op bezwaar

Zaaknummer: Z19-048884

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Aalsmeer;

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet, de hoofdstukken 1 tot en met 4 van de Algemene wet bestuursrecht, de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen;

Mandaatbesluit van de gemeente Amstelveen en artikel 2 lid 2 van de Verordening op de ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften;

overwegende

  • dat gewenst is dat het proces voor de behandeling van bezwaarschriften efficiënter, kwalitatief beter en sneller te laten verlopen;

  • dat dit zal leiden tot verkorting van de doorlooptijd van het proces, waardoor de bezwaarmaker eerder de beslissing op bezwaar ontvangt;

  • dat onderdeel van dit verbeterde proces een mandatering aan de gemeentesecretaris vereist;

besluiten vast te stellen de:

Mandatering beslissing op bezwaar

besluiten:

I

de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften, gericht aan de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, op te dragen aan de gemeentesecretaris dan wel de loco-secretaris, tenzij het betreft:

  • a. bezwaarschriften tegen besluiten in eerste aanleg, die door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders zelf zijn genomen;

  • b. bezwaarschriften tegen besluiten in eerste aanleg, die door de gemeentesecretaris dan wel de loco-secretaris zelf in mandaat zijn genomen.

II

het mandaatbesluit “beslissing op bezwaar” van 15 september 2015 met kenmerk

Z-2015/049454 en D-2015/239625 per direct in te trekken.

III

dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na die van bekendmaking.

Aldus besloten door het collge van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2019.

Ondertekening

De secretaris,

mr. F.L. Romkema

De burgemeester,

mr. G.E. Oude Kotte

Aldus besloten door de burgemeester d.d. 3 september 2019.

De burgemeester,

mr. G.E. Oude Kotte