Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Westerkwartier 2019

Geldend van 10-09-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Westerkwartier 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

gelezen het advies met registratienummer 19691622;

gelet op artikel 36 van de Participatiewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 1 Uitvoering van beleidsregels

Uitvoering van deze beleidsregels berust bij het college van de gemeente Westerkwartier.

Artikel 2 Uitzicht op inkomensverbetering

 • 1.

  Indien belanghebbende uitzicht heeft op inkomensverbetering, dan bestaat er geen recht op individuele inkomenstoeslag.

 • 2.

  Groepen waarvan gesteld kan worden dat er in beginsel uitzicht is op inkomensverbetering zijn:

  • a.

   personen die uit `s Rijks kas bekostigd onderwijs volgen;

  • b.

   personen wiens partner/echtgenoot uit `s Rijks kas onderwijs volgt;

  • c.

   personen, of wiens partner/echtgenoot, die in de 12 maanden voorafgaande aan de peildatum het onderwijs bedoeld onder sub a hebben beëindigd.

Artikel 3 Beoordeling krachten en bekwaamheden

Indien op grond van artikel 2 is vastgesteld dat er sprake is van uitzicht op inkomensverbetering dan is daarmee tevens bepaald dat aanvrager over voldoende krachten en bekwaamheden beschikt om zijn inkomen op korte termijn te verbeteren.

Artikel 4 Beoordeling verrichte inspanningen

Geen recht op inkomenstoeslag bestaat wanneer:

 • a.

  belanghebbende in de laatste 12 maanden van de referteperiode verwijtbaar de arbeids- en /of re-integratieverplichtingen niet is nagekomen, waarvoor hem een verlaging van 20% of meer van de uitkering is opgelegd.

 • b.

  belanghebbende parttime werkt maar wel in staat is om meer uren te werken en deze uren ook feitelijk kan verwerven.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen en hardheidsclausule

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, dan wel toepassing leidt tot een klaarblijkelijke hardheid beslist het college.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Deze beleidsregels werken terug tot en met 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze beleidsregels kunnen aangehaald worden als Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Westerkwartier 2019.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 9 juli 2019.

F.H. Wiersma, burgemeester

A. Schulting, secretaris