Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet Basis Registratie Personen (Wet BRP) gemeente Asten 2019

Geldend van 07-09-2019 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet Basis Registratie Personen (Wet BRP) gemeente Asten 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

gelet op artikel 4.2 van de Wet BRP;

dat het voor het bijhouden van een actuele, betrouwbare, juiste en volledige basisadministratie persoonsgegevens noodzakelijk is dat actief kan worden toegezien of

- inschrijvingen in de gemeentelijke basisadministratie personen juiste en volledig zijn;

- danwel of personen die in Asten feitelijk wonen zich wel aan de Wet BRP houden;

besluit:

Artikel 1 Aanwijzen toezichthouders BRP

 • 1.

  De volgende functionarissen aan te wijzen als toezichthouder Wet BRP:

- de medewerkers van taakveld burgerzaken van team Dienstverlening;

- de medewerkers van taakveld KCC van team Dienstverlening;

- de toezichthouders en de BOA van team Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid.

 • 2.

  De toezichthouders zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet BRP.

Artikel 2 Mandatering opleggen bestuurlijke boete

De teamleiders van het team Dienstverlening en team Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid te mandateren voor het opleggen van een bestuurlijke boete:

 • ter zake van overtreding van de artikelen 2.38, 2.39, 2.40, vijfde lid, 2.43 tot en met 2.47, 2.50, 2.51 en 2.52 Wet BRP;

 • en aan degene met een woonadres in de gemeente Asten die bewust toelaat dat een andere persoon met datzelfde woonadres is ingeschreven, terwijl hij weet dat dit onjuist is.

Artikel 3

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: ”Besluit aanwijzing toezichthouders Wet BRP 2019”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 3 september 2019.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

mr. H.G. Vos

burgemeester