Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregels blauwe zones Amstelveen

Geldend van 01-09-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregels blauwe zones Amstelveen

Zaaknummer: Z19-043827

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelezen het advies van afdeling Projecten en Advies van 24 juni 2019;

besluiten vast te stellen de:

Beleidsregels blauwe zones Amstelveen

Wat is een blauwe zone?

Een blauwe zone – officieel een parkeerschijfzone – is een goede maatregel om kort parkeren dicht bij winkels en voorzieningen te faciliteren. Dit kan wenselijk zijn als de parkeerdruk nabij deze instellingen hoog is en/of er voor bezoekers niet op acceptabele loopafstand alternatieven voorhanden zijn. Met het gebruik van een parkeerschijf kunnen automobilisten een maximale tijdsduur parkeren binnen de blauw gemarkeerde vakken.

Een positief neveneffect van het instellen van een blauwe zone is dat langparkeerders geen gebruik meer kunnen maken van de betreffende parkeerplaatsen. Daarmee zou een blauwe zone ook een middel kunnen zijn om langparkeerders te weren. Toch kiest Amstelveen ervoor om voor het weren van langparkeerders doorgaans een ander reguleringsstelsel te gebruiken, namelijk betaald parkeren met een goedkope vergunning voor bewoners en een voordelige bezoekersregeling.

Welke regels gelden er voor het aanvragen en toetsen van een blauwe zone?

Verzoeken tot invoeren van blauwe zones kunnen worden ingediend bij de gemeente. Hierbij gelden de volgende algemene beleidsregels:

 • 1. Blauwe zones worden in principe niet toegepast in het Stadshart (het gebied

  begrensd door Keizer Karelweg, Mr. G. Groen van Prinstererlaan, Beneluxbaan en A9).

 • 2. Blauwe zones kunnen worden toegepast bij winkels en voorzieningen.

 • 3. Gemeentelijke instemming met verzoeken tot onderzoek naar invoering van blauwe zones vindt alleen plaats, als de aanvrager heeft aangetoond dat een meerderheid van de belanghebbenden achter het voorstel staat.

 • 4. De reguleringstijden van blauwe zones worden afgestemd op de openingstijden van het merendeel van de winkels/voorzieningen.

 • 5. De tijdsduur waarbinnen parkeren is toegestaan, wordt bepaald aan de hand van de verwachte bezoektijd van de aangrenzende voorziening(en)/winkels.

 • 6. Het aantal blauwe plaatsen wordt bepaald aan de hand van de verwachte vraag naar kort parkeren.

 • 7. Er worden geen ontheffingen verleend voor afwijkend gebruik van een blauwe zone.

Voor bepaalde typen gebieden gelden nog bijzondere aanvullende beleidsregels:

 • A.

  Niet-gereguleerde gebieden

  Een blauwe zone wordt alleen toegepast als binnen de acceptabele loopafstand van de desbetreffende aangrenzende voorziening of winkel, een parkeerdruk geldt van hoger dan 85% gedurende de reguleringstijden.

 • B.

  Gereguleerde gebieden

  In gereguleerde (betaald parkeer)gebieden worden blauwe zones toegestaan met als doel het kort parkeren (gratis) te faciliteren. De gemiddelde parkeerdruk zoals benoemd in niet-gereguleerde gebieden is niet van toepassing, echter wel met dien verstande dat de parkeerdruk in het omliggende gebied door deze blauwe zone naar verwachting niet hoger mag worden dan 85%. Voor medische voorzieningen geldt dat in gereguleerde gebieden de bezoeker voorzien kan worden door middel van hiervoor bestemde patiëntenvergunningen.

Welke werkwijze en procedure wordt gehanteerd?

 • Een initiatiefnemer dient een aanvraag voor een blauwe zone in bij de gemeente.

  De aanvrager dient aan te tonen dat een meerderheid van de belanghebbenden achter het voorstel staat;

 • De gemeente onderzoekt de parkeerdruk in het gebied en bepaalt aan de hand van de verwachte vraag naar kort parkeren hoeveel parkeerplaatsen worden aangewezen als blauwe zone en wat de maximale parkeerduur wordt.

 • Invoeren van een blauwe zone vereist het nemen van een verkeersbesluit. Afhankelijk van de situatie wordt bepaald of ter voorbereiding op het verkeersbesluit afdeling 3.4 Awb wordt toegepast (openbare voorbereidingsprocedure) of dat de normale procedure (met mogelijkheid tot bezwaar en beroep) wordt toegepast. Standaard wordt de normale procedure gevolgd.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 juli 2019.

De loco-secretaris,

Pieter Heidema

De loco-burgemeester,

Herbert Raat