Intrekkingsbesluit beleids- en uitvoeringsregels gemeente Moerdijk op het gebied van gemeentelijke belastingen

Geldend van 05-09-2019 t/m heden

Intitulé

Intrekkingsbesluit beleids- en uitvoeringsregels gemeente Moerdijk op het gebied van gemeentelijke belastingen

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 30-07-2019,

gelet op artikel 4:81 e.v. Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen:

Intrekkingsbesluit beleids- en uitvoeringsregels gemeente Moerdijk op het gebied van gemeentelijke belastingen

Artikel I Intrekking beleids- en uitvoeringsregels

De volgende beleids- en uitvoeringsregels worden geheel ingetrokken:

  • Regeling toeristenbelasting gemeente Moerdijk (collegebesluit 21 december 2010).

  • Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2011 (collegebesluit 4 januari 2011).

  • Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie (4 januari 2011).

  • Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen (inwerkingtreding 1 januari 2012).

  • Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 1e halfjaar 2013 (collegebesluit 2 april 2013).

  • Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2e halfjaar 2013 (collegebesluit 13 augustus 2013).

  • Besluit aanstelling onbezoldigde invorderingsambtenaren en belastingdeurwaarders voor de invordering van gemeentelijke belastingen (inwerkingtreding 14 februari 2012).

  • Regeling bestuurlijke boeten toeristenbelasting gemeente Moerdijk (collegebesluit 21 december 2010).

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking daarvan.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 30-07-2019.

de gemeentesecretaris,

drs. Th. C. van Waes de loco burgemeester,

E. Schooneveld