Beleidsregels Openbare Oplaadpalen voor elektrische voertuigen

Geldend van 05-09-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Openbare Oplaadpalen voor elektrische voertuigen

Inleiding

In de laatste jaren is het bezit en gebruik van elektrische auto’s enorm toegenomen. Na de leasemarkt beginnen ook steeds meer particulieren over te stappen naar de elektrische auto. Dit heeft ook gevolgen voor de aanvragen voor oplaadpalen in de openbare ruimte.

Gemeente Boxtel stimuleert de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Daarom wil de gemeente het gebruik van de elektrische auto stimuleren door het realiseren van meer oplaadpalen in de openbare ruimte.

De ontwikkelingen rondom elektrisch vervoer staan niet stil. Hierdoor zijn deze beleidsregels onderhevig aan (kleine) wijzigingen en op termijn worden bijgesteld.

Doel van de beleidsregels

Met deze beleidsregels wordt beoogd om:

 • -

  particulieren, bedrijven, netwerkbeheerders en aanbieders van oplaadpalen duidelijkheid te geven over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent aan het plaatsen van oplaadpalen in de openbare ruimte en het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • -

  particulieren, bedrijven, netwerkbeheerders en aanbieders van oplaadpalen te informeren over de te volgen procedure;

 • -

  aanvragen voor het plaatsen van oplaadpalen en het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op een zelfde en gelijkwaardige manier te kunnen beoordelen en af te handelen.

Deze beleidsregels zijn alleen van toepassing op oplaadpalen in de openbare ruimte op of aan de openbare weg in de gemeente Boxtel.

Samenvatting

Gemeente Boxtel faciliteert de plaatsing van laadpalen in de (semi-)openbare ruimte. Dit gebeurt zowel op strategische plaatsen als op aanvraag van een e-rijder. In het laatste geval wordt op basis van criteria gekeken of de aanvraag in aanmerking komt voor de plaatsing van een oplaadpunt in de (semi-)openbare ruimte.

Rol van de gemeente

Elke gemeente krijgt te maken met verzoeken voor oplaadpalen in de openbare ruimte. Het kiezen van een rol is de eerste stap voor een gemeente om te bepalen hoe zij daarmee om wil gaan.

 • -

  Niets doen

 • -

  Kaders stellen

 • -

  Faciliteren

 • -

  Stimuleren

In onderstaande tabel staat aangegeven welke verantwoordelijkheden horen bij een bepaalde rol. Een uitgebreide beschrijving van de verantwoordelijkheden staat in bijlage 1.

afbeelding binnen de regeling

Gemeente Boxtel kiest voor een faciliterende rol. Dit betekent dat gemeente Boxtel:

 • -

  verkeersbesluiten neemt om parkeerplekken bij de oplaadpalen in de openbare ruimte exclusief te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • -

  samen werkt met aanbieders om oplaadpalen in de openbare ruimte te plaatsen. Daarbij kan de gemeente er voor kiezen om financieel bij te dragen aan de realisatie van de oplaadpalen;

 • -

  samen werkt met lokale ondernemers voor oplaadpalen bij bijvoorbeeld winkelcentra en in parkeergarages;

 • -

  op basis van een aanvraag van een eigenaar van een elektrische auto een oplaadpaal plaatst nabij de woning van de aanvrager;

 • -

  nieuwbouwplannen toetst op het voorzien in ruimte voor oplaadpalen.

Laadoplossingen

Er zijn diverse mogelijkheden om oplaadpalen te realiseren. Een overzicht hiervan is te vinden in de afbeelding hieronder. Niet al deze mogelijkheden worden door gemeente Boxtel ondersteund. De inzet van gemeente Boxtel richt zich op optie D en E.

afbeelding binnen de regeling

Afb 1: Mogelijkheden oplaadpalen

Optie A: Laadvoorziening eigen terrein

E-rijders die op eigen terrein kunnen parkeren kunnen eenvoudig een laadvoorziening op eigen terrein realiseren. Ook voor bedrijven die beschikken over een parkeermogelijkheid op eigen terrein kunnen eenvoudig oplaadpalen plaatsen. De kosten zijn beperkt, oplaadpalen zijn indien (door bedrijven) gewenst voor meerdere gebruikers toegankelijk. Er zijn meerdere aanbieders actief die deze laadvoorzieningen kunnen realiseren. Inzet vanuit de gemeente is hiervoor niet nodig. Aanvragen van eigenaren van een elektrische auto met parkeergelegenheid op eigen terrein worden daarom niet in het openbaar gebied gefaciliteerd.

Optie B: Laadvoorziening op eigen terrein en laden via een ‘kabel over de weg’

In deze situatie kan een e-rijder niet parkeren op eigen terrein, maar wel dicht in de buurt. Bijvoorbeeld een parkeervak dat aan een perceel grenst, al dan niet met een voetpad er tussen. Het oplaadpunt wordt daarbij gerealiseerd op eigen terrein. Door middel van een kabel over het openbaar gebied naar de elektrische auto wordt deze opgeladen.

Op locaties waar het parkeervak direct aan het perceel grenst en/of de gebruiker de doorgang voor voetgangers beschikbaar houdt, wordt dit door de gemeente oogluikend toegestaan. De gemeente zal echter geen parkeerplaats in het openbaar gebied hiervoor reserveren. Schade of letsel als gevolg van de kabel over het openbaar gebied is voor verantwoording van de e-rijder.

Optie C: Private laadvoorziening bij woning in de openbare ruimte (verlengde private aansluiting)

Bij een verlengde private aansluiting (VPA) wordt plaatst een particulier of bedrijf een oplaadpaal in de openbare ruimte en sluit deze aan ‘achter de meter’. Achter de meter houdt in dat de stroom voor de oplaadpaal afkomstig is van een bestaande aansluiting op het elektriciteitsnet. Er wordt dus een kabel gelegd van de laadvoorziening naar deze bestaande aansluiting, bijvoorbeeld van een woning. De oplaadpalen zijn doorgaans eenvoudig uitgevoerd. De gemeente staat deze optie niet toe en zal hier ook geen medewerking aan verlenen.

Optie D: Publieke laadvoorziening openbare ruimte

Onder publieke laadvoorzieningen in de openbare ruimte verstaan we oplaadpalen die volledig zelfstandig functioneren en altijd publiek toegankelijk zijn. Voorbeelden zijn de oplaadpalen die vanuit de samenwerking met de provincie Noord-Brabant gerealiseerd worden. Deze palen kunnen zowel geplaatst worden op basis van een aanvraag van een e-rijder als op strategische plaatsen waar het (langdurig) parkeren van elektrische auto’s wordt verwacht.

Optie E: Publieke laadvoorzieningen in de semi openbare ruimte (bijv. bij bedrijven, parkeergarage)

Laden in de semi-openbare ruimte kan een oplossing bieden om het aantal benodigde laad-voorzieningen in de openbare ruimte te beperken. Onder de semi openbare ruimte verstaan we in deze nota locaties die publiek toegankelijk zijn, maar niet in eigendom/beheer zijn van een gemeente of zijn afgesloten door bijvoorbeeld een slagboom. Het laden in de semi openbare ruimte biedt, gezien het beperkt aantal mogelijk locaties, geen structurele oplossing voor langere termijn.

Oplaadpalen in de (semi-)openbare ruimte

Voor het plaatsen van oplaadpalen in de openbare ruimte wordt uitgegaan van een tweetal aanleidingen.

Strategische locaties

Op locaties waar veel bezoekers verwacht worden die gedurende langere tijd (enkele uren) parkeren kan het wenselijk zijn om een oplaadpaal te realiseren. Hierbij valt te denken aan het kernwinkelgebied. Deze locaties dragen ook bij aan de ambitie voor het uitdragen van de ambities ten aanzien van duurzaamheid.

Aanvraag gebruiker elektrische auto

In woonwijken kunnen oplaadpalen gerealiseerd worden op basis van een aanvraag van een gebruiker van een elektrische auto. Hierbij worden een aantal uitgangspunten gehanteerd:

 • -

  De aanvrager heeft niet de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren. Is dit wel het geval, dan wordt de aanvraag afgewezen.

 • -

  Bij oplaadpalen voor inwoners van de gemeente de afstand ten opzichte van de woon-, werk- of bezoeklocatie. De praktijkervaring leert dat een loopafstand tot 300 meter acceptabel is voor e-rijders. Indien er bij een nieuwe aanvraag binnen die afstand al een oplaadpunt staat is er geen directe noodzaak voor een extra oplaadpunt. Het werken met cirkels rondom de oplaadpalen maakt dit beleid voor iedereen inzichtelijk.

Voor aanvragen wordt het onderstaande schema gehanteerd.

afbeelding binnen de regeling

Uitgangspunten reserveren parkeerplaats in openbaar gebied

Op basis van de parkeerdruk in woonwijken wordt een afweging gemaakt voor de locatie van de oplaadpaal. In de meeste gevallen zal slechts één parkeerplaats worden gereserveerd. Bij voldoende gebruik of tweede aanvraag binnen bereik van de oplaadpaal wordt een tweede parkeerplaats gereserveerd.

De oplaadpalen zijn voor algemeen gebruik. De oplaadpaal geeft geen rechten tot een gereserveerde parkeerplaats. Er wordt daarom geen parkeerplaats op kenteken gereserveerd.

Als een auto volledig opgeladen is, dient deze de oplaadplaats te verlaten. Voor het langer laten staan kan een vergoeding in rekening worden gebracht. De nachtelijke uren zijn hiervan uitgezonderd.

Op parkeerplaatsen in het openbaar gebied kan een parkeerregime gelden. In het geval er een parkeerregime is (of in de toekomst gaat komen) worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • -

  Vergunninghoudersparkeren

  Bij voorkeur laadpaal buiten zone;

  anders vergunning verplicht

 • -

  Parkeerschijfzone

  Bij voorkeur laadpaal buiten zone;

  anders parkeerschijf verplicht

 • -

  Betaald parkeren

  Betalen verplicht ook bij laden

Uitvoeringsprogramma

Het realiseren van oplaadpalen loopt via twee sporen:

Plaatsing via een marktpartij

Een marktpartij neemt de plaatsing en beheer van het oplaadpunt voor haar rekening. De marktpartij doet daarbij een aanvraag voor de reservering van een parkeerplaats bij de gemeente. Deze optie heeft vaak geen of minimale aanvullende kosten voor de gemeente.

Gemeente Boxtel heeft tot eind 2019 een contract met Nuon / Heijmans voor het plaatsen en beheren van oplaadpalen in de openbare ruimte. De aanleiding hiervoor is het project ‘Slim laden’ van de provincie Noord-Brabant. Andere marktpartijen kunnen oplaadpalen in de gemeente plaatsen, zolang deze niet conflicteren met dit contract.

Plaatsing in opdracht van gemeente

Indien marktpartijen geen meerwaarde zien in een gewenste locatie voor een oplaadpaal, kan de gemeente overwegen om toch een oplaadpaal te (laten) plaatsen. De kosten voor de aanschaf van het oplaadpaal komen voor rekening van gemeente Boxtel. Het beheer van het oplaadpaal wordt dan uitbesteed aan een particuliere partij.

Ondertekening

Bijlage 1

Rollen bij het realiseren van oplaadpalen.

Niets doen

De gemeente voert geen beleid voor het opladen van elektrische voertuigen. Ook dat is een bewuste keuze. E-rijders zijn dan vrij om een eigen keuze te maken voor de manier van opladen in de openbare ruimte. E-rijders die niet op eigen terrein kunnen opladen kiezen dan voor een ‘kabel over de weg’ of plaatsen zonder toestemming een oplaadpunt in de openbare ruimte.

Kaders stellen

Door het stellen van kaders stuurt de gemeente op wat zij wel en niet toestaat voor het opladen van elektrische voertuigen in de openbare ruimte. Voorbeelden hiervan zijn het (onder voorwaarden) wel of niet toestaan van kabels over de weg en het op eigen kosten conform de eisen van de gemeente plaatsen van een oplaadpunt door een particulier.

Faciliteren

De gemeente draagt actief bij aan het realiseren van oplaadpalen in de openbare ruimte. Daarbij kan de gemeente denken aan:

 • -

  Samenwerking met lokale ondernemers voor oplaadpalen bij bijvoorbeeld winkelcentra en in parkeergarages. Samenwerken met aanbieders van oplaadpalen, zoals bijvoorbeeld EVnetNL of de provincie Noord-Brabant, om oplaadpalen in de openbare ruimte te plaatsen. Daarbij kan de gemeente er voor kiezen om financieel bij te dragen aan de realisatie van de oplaadpalen.

 • -

  De gemeente zorgt er voor dat de parkeerplekken bij de oplaadpalen in de openbare ruimte exclusief zijn voor het ‘opladen van elektrische voertuigen’ door het nemen van een verkeersbesluit.

 • -

  De realisatie van oplaadpalen in de openbare ruimte kent doorgaans een ‘paal volgt gebruiker’ aanpak.

Stimuleren

De gemeente investeert proactief in oplaadpalen. De investering kan zich richten op:

 • -

  Een subsidieregeling voor oplaadpalen bij een particulier of bedrijf op eigen terrein.

 • -

  In eigen beheer oplaadpalen in de openbare ruimte, zowel voor inwoners als oplaadpalen op strategische locaties.