BESLUIT

Geldend van 05-09-2019 t/m heden

Intitulé

BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 27 augustus 2019

gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.2 Algemene Plaatselijke verordening;

besloten:

P.P.M. van Vugt,

per direct en voor de duur van zijn aanstelling, en

T. Karaköse

per 15 september 2019 en voor de duur van haar aanstelling

aan te wijzen als toezichthouder in het kader van artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in artikel 5.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met name genoemde wetten zoals de Wet natuurbescherming, Monumentenwet, Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet inzake de luchtverontreiniging, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet, Woningwet, artikel 14 van de Monumentenverordening 2010, de A.P.V, artikel 21 van de Afvalstoffenverordening, de Wegenverkeerswet 1994, de Wet veiligheidsregio's, artikel 41 van de Drank- en Horecawet en artikel 34 Wet op de kansspelen.

Ondertekening

namens het college van Heusden,

de secretaris,

BA

mr. H.J.M. Timmermans

de burgemeester van Heusden,

drs. W. van Hees