Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas houdende regels over het subsidiëren van het afkoppelen van hemeldwater (Subsidieregeling afkoppelen hemelwater Gemeente Horst aan de Maas

Geldend van 06-09-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas houdende regels over het subsidiëren van het afkoppelen van hemeldwater (Subsidieregeling afkoppelen hemelwater Gemeente Horst aan de Maas

raadsbesluit

Bijlage van gemeentebladnummer 2019.094.

De raad van de Gemeente Horst aan de Maas;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 juni 2019, gemeentebladnummer 2019.094

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Subsidieregeling afkoppelen hemelwater Gemeente Horst aan de Maas

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Afkoppelen: het afstromend hemelwater van schoon verhard oppervlak dat legaal via de gemengde riolering wordt afgevoerd naar de afvalwaterzuivering, definitief scheiden van andere (afval)waterstromen en infiltreren in de bodem of afvoeren naar oppervlaktewater;

 • c.

  Oppervlaktewater: water waarop regenwater geloosd kan worden zoals rivieren, beken, sloten, vijvers enz.;

 • d.

  Verhard oppervlak: oppervlakken zoals daken, verharde erven, terrassen, inritten en verharde wegen waarvan hemelwater tot afstroming komt op een gemengde riolering;

 • e.

  Gemengd riool: een gemeentelijk riool dat bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en regenwater;

 • f.

  Private partij: alle niet-overheden zoals burgers, ondernemers, verenigingen, schoolbesturen, woningstichtingen enz.;

 • g.

  Particulier terrein of gebouw: een terrein of gebouw in eigendom van een particulier of rechtspersoon. Bijvoorbeeld terreinen of gebouwen van burgers, ondernemers, verenigingen, scholen, woningstichting enz.;

 • h.

  College: het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Horst aan de Maas;

 • i.

  Gemeenteraad: de gemeenteraad van de Gemeente Horst aan de Maas;

 • j.

  Gemeente: Gemeente Horst aan de Maas;

 • k.

  Waterschap: Waterschap Limburg;

 • l.

  Provincie: provincie Limburg;

 • m.

  Subsidieplafond: het totaalbedrag dat jaarlijks vanuit het Gemeentelijk Riolerings Plan voor afkoppelen beschikbaar wordt gesteld, vermeerderd met eventuele subsidies die door het Waterschap of de Provincie beschikbaar worden gesteld;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Voor subsidie komen in aanmerking:

 • 1.

  Private partijen met gebouwen of verharde oppervlaktes die zijn gelegen binnen het grondgebied van de Gemeente Horst aan de Maas en voldoen aan de in deze regeling beschreven voorwaarden.

 • 2.

  Als een aanvrager gedeeltelijk verhard oppervlak heeft afgekoppeld en alsnog wenst het resterend verhard oppervlak af te koppelen, kan enkel voor het resterend deel subsidie verstrekt worden.

Artikel 3 Bevoegdheid College en voorwaarden voor subsidieverlening

 • 1. Het College is belast met de uitvoering van deze subsidieregeling.

 • 2. Het College kan, ter tegemoetkoming in de kosten voor het afkoppelen, aan een private partij subsidie verlenen onder de volgende voorwaarden en verplichtingen;

  • a.

   het regenwater van het perceel is nu legaal aangesloten op het openbaar gemengd riool en wordt afgekoppeld;

  • b.

   het regenwater wordt op eigen terrein in de bodem geïnfiltreerd dan wel op een andere wijze verwerkt, waarbij geen overlast voor de omgeving ontstaat;

  • c.

   indien infiltratie op eigen terrein niet mogelijk is, is infiltratie in openbaar gebied alleen mogelijk na verkregen toestemming van het College. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden;

  • d.

   indien infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozen op oppervlaktewater alleen mogelijk na verkregen toestemming van het Waterschap of andere bevoegde beheerders. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden;

  • e.

   het gebouw is niet een nieuw te bouwen of recent gebouwde woning waarvan de gemeente conform het Bouwbesluit al eerder geëist heeft regenwater af te koppelen;

  • f.

   het oppervlak van het af te koppelen verhard oppervlak bedraagt tenminste 30 m2;

  • g.

   de subsidie geldt alleen voor dakvlakken, terrassen of andere verharding waarvan regenwater schoon kan worden afgevoerd naar infiltratievoorzieningen of opper-vlaktewater;

  • h.

   eenmaal afgekoppelde oppervlakken mogen niet meer aangekoppeld worden;

  • i.

   de afkoppeling wordt op de meest (kosten)efficiënte en milieuvriendelijke wijze uitgevoerd waarbij de principes van de Voorkeurstabel afkoppelen (Brochure Regenwater schoon naar beek en bodem van de Limburgse Waterbeheerders) en het van gemeentewege verstrekte afkoppeladvies, gevolgd moeten worden.

 • 3. Het voldoen aan de onder lid 2 genoemde voorwaarden en verplichtingen ligt ter beoordeling bij het College.

Artikel 4 Subsidieplafond en verdeling subsidies

 • 1. Voor de uitvoering van deze subsidieregeling stelt de gemeenteraad een subsidieplafond vast. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt de subsidieregeling voor dat betreffende jaar opgeschort totdat eventueel nieuw budget beschikbaar is.

 • 2. Bij de verdeling van de middelen die jaarlijks beschikbaar zijn gesteld houdt het College rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen, waarbij een eerder ontvangen aanvraag voor een later ontvangen aanvraag gaat.

 • 3. Als de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst de datum waarop de aanvraag naar het oordeel van het College volledig is aangevuld.

Artikel 5 Hoogte subsidiebedrag

 • 1. Bij oppervlakken van 30 m2 t/m 300 m2 bedraagt de subsidie € 9,00 per m2 afgekoppeld oppervlak, horizontaal gemeten.

 • 2. Bij oppervlakken groter dan 300 m2 worden de werkelijke kosten van het afkoppelen vergoed, echter nooit meer dan € 9,00 per m2 afgekoppeld oppervlak, horizontaal gemeten.

 • 3. Het maximaal toe te kennen subsidiebedrag per aanvraag bedraagt € 15.000,-

 • 4. De hoogte van de in de leden 1, 2 en 3 genoemde bedragen is inclusief BTW.

 • 5. Op het in lid 3 genoemde maximale subsidiebedrag wordt een - vóór de inwerkingtreding van deze subsidieregeling ontvangen subsidie - in mindering gebracht.

 • 6. De gemeenteraad kan de hoogte van de subsidie jaarlijks aanpassen.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag wordt digitaal ingediend via de website www.horstaandemaas.nl met een daarvoor door het College vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. Aanvragen kunnen alleen door een zakelijk gerechtigde worden ingediend.

 • 3. Aanvragen worden behandeld op datum van ontvangst.

 • 4. Een aanvraag moet volledig zijn. Het College kan aanvullende informatie verlangen indien dit redelijkerwijze noodzakelijk is voor het beoordelen van een aanvraag.

 • 5. Een wijziging van bij de aanvraag verstrekte gegevens wordt direct ter kennisneming gebracht aan het College.

 • 6. Voordat het College op een aanvraag heeft beslist, mag niet met afkoppelwerkzaamheden begonnen zijn.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1. Het College weigert de aanvraag indien:

  • a.

   niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3;

  • b.

   het regenwater van af te koppelen verhard oppervlak niet geïnfiltreerd kan worden en afvoer naar oppervlaktewater niet haalbaar is;

  • c.

   afkoppelen kan leiden tot overlast op belendende percelen;

  • d.

   afkoppelen vanuit milieu hygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is;

  • e.

   het subsidieplafond overschreden is.

 • 2. Het College kan de subsidie (gedeeltelijk) weigeren indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat:

  • a.

   de aangevraagde afkoppelactiviteiten niet of onvolledig zullen plaatsvinden;

  • b.

   de aanvrager niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

  • c.

   projectkosten worden opgevoerd die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd, zulks ter beoordeling door het College.

Artikel 8 Subsidieverlening

 • 1. Het College beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Het College kan de beslistermijn eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3. De subsidiebeschikking geeft in ieder geval een nauwkeurige beschrijving van de locatie, oppervlak af te koppelen verharding en het bedrag van de subsidie.

Artikel 9 Nadere voorschriften en verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht de afkoppeling te realiseren op een in het subsidiebesluit omschreven wijze en het advies van de afkoppeladviseur.

 • 2. Aan de subsidieverlening kunnen nadere voorschriften verbonden worden, zoals de wijze van afkoppeling en onderhoudsvoorschriften.

 • 3. In elk geval zal aan de subsidieverlening het voorschrift worden verbonden dat de afkoppeling na realisatie in stand moet worden gehouden en zo nodig doelmatig onderhouden dient te worden.

 • 4. De aanvrager meldt het gereedkomen van de werkzaamheden binnen 4 weken digitaal via www.horstaandemaas.nl

 • 5. Bij de gereedmelding worden voldoende en duidelijke foto’s van de afkoppelwerkzaamheden overgelegd. Zo mogelijk worden ook gespecificeerde facturen van materialen en bedrijven voor uitvoeringswerkzaamheden overgelegd.

 • 6. Bij subsidiebedragen méér dan € 2.700,- worden behalve foto’s ook gespecificeerde facturen van materialen en bedrijven voor uitvoeringswerkzaamheden overgelegd.

Artikel 10 Subsidievaststelling

 • 1. Het College stelt binnen 4 weken na gereedmelding door de subsidieontvanger en goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden de subsidie overeenkomstig de subsidieverlening vast.

 • 2. De subsidie kan naast de gevallen als vermeld in artikel 4:46, tweede en derde lid, van de Awb, lager worden vastgesteld, indien is gebleken dat de subsidie aan andere activiteiten is besteed dan waarvoor zij is aangevraagd of verstrekt.

 • 3. Het College kan, zolang de subsidie niet is vastgesteld, de subsidieverlening intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen, indien:

  • a.

   binnen 3 maanden na het verlenen van de subsidie geen aanvang met de werkzaamheden is gemaakt;

  • b.

   binnen 6 maanden na het verlenen van de subsidie het overeengekomen verhard oppervlak niet is afgekoppeld. Voordat de subsidie wordt ingetrokken of wordt gewijzigd stelt het College de subsidieontvanger in de gelegenheid om alsnog binnen een termijn van 4 weken de afkoppeling te hebben gerealiseerd;

  • c.

   de subsidieontvanger niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 9;

  • d.

   de zakelijk gerechtigde failliet is verklaard of surséance van betaling van toepassing is verklaard dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

  • e.

   bij de subsidieontvanger conservatoir of executoriaal beslag is gelegd op het vermogen of een deel ervan;

  • f.

   de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking zou hebben geleid;

  • g.

   de subsidieverlening anderzijds onjuist was en de aanvrager dit wist of behoorde te weten;

  • h.

   indien zich overigens een geval voordoet als genoemd in artikel 4:48, eerste lid en artikel 4:50, eerste lid, van de Awb;

 • 4. Het College kan een vastgestelde subsidie intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen in de gevallen als genoemd in artikel 4:49, eerste lid, van de Awb.

 • 5. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend of vastgesteld tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 11 Betaling

Subsidiebedragen worden binnen 4 weken na de vaststelling van de subsidie aan de aanvrager uitbetaald.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het College kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van deze verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 13 Slotbepaling

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: “Subsidieregeling afkoppelen hemelwater Gemeente Horst aan de Maas”.

 • 3. De “Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater” zoals door de gemeenteraad vastgesteld op 22 november 2016 wordt ingetrokken. Deze blijft van toepassing op aanvragen die zijn ontvangen voor de inwerkingtreding van deze nieuwe verordening.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 augustus 2019.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

drs. R.F.I. Palmen

De griffier,

mr. R.J.M. Poels