Machtiging voor het opvragen van politie- en justitiële gegevens gemeente Asten 2019

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Intitulé

Machtiging voor het opvragen van politie- en justitiële gegevens gemeente Asten 2019

De burgemeester van de gemeente Asten, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

Overwegende :

 • dat het wenselijk is om medewerkers zoals opgenomen in bijlage 1 te machtigen voor het opvragen van gegevens bij de Justitiële Informatiedienst en de politie;

 • dat de verstrekking van de politiegegevens is geregeld in de Wet politiegegevens, en het daarbij behorende Besluit politiegegevens, in het bijzonder paragraaf 4 van het voornoemde Besluit, handelend over de verstrekking van politiegegevens aan derden;

 • dat de verstrekking van Justitiële gegevens en strafvorderlijke gegevens is geregeld in de Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens, en het daarbij behorende Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, in het bijzonder hoofdstuk 3 van voornoemd Besluit, handelende over de verstrekking van Justitiële en strafvorderlijke gegevens aan derden;

Gelet op artikel 43 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, het bepaalde in de Gemeentewet en hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

 • 1.

  De machtiging voor het opvragen van politiegegevens, justitiële gegevens en strafvorderlijke gegevens gemeente Asten 2019 vast te stellen.

 • 2.

  De medewerkers zoals opgenomen in bijlage 1 te machtigen voor het opvragen van inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst en de politie voor de in bijlage 1 opgenomen taken en bevoegdheden.

 • 3.

  De teamleider van team Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid te mandateren om medewerkers te machtigen voor het opvragen van inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst en de politie.

 • 4.

  De machtigingen in het register behorende bij de Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2018, onder 1.4.6, 2.4.38 en 9.4.1 laten vervallen.

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 29 juli 2019.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

M.W.A.M. Sprangers mr. H.G. Vos

loco-secretaris burgemeester

Burgemeester van Asten,

mr. H.G. Vos

Bijlage 1:

Overzicht van machtigingen 2019

Nr

Opvragen inlichtingen bij de justitiële informatiedienst of politie in het kader van de uitvoering van:

Grondslag

Bevoegd

bestuursorgaan

Machtiging aan

<GEANONIMISEERD

TBV PUBLICATIE>

1

De Drank- en Horecawet

 • exploitatievergunning

Artikel 4:3 Besluit politiegegevens

Artikel 13 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

2

De Wet op de kansspelen

Artikel 4:3 Besluit politiegegevens

Artikel 13 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

College

Behandelend ambtenaar

3

De Algemene plaatselijke verordening

Artikel 13 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester/ College

Behandelend ambtenaar

4

Bedoeld in de artikel 11 van de Politiewet 2012, voor de volgende doeleinden:

a. het voorkomen en opsporen van strafbare feiten;

b. het handhaven van de openbare orde;

c. het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven;

d. het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving.

Artikel 19 en 20 wet politiegegevens

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

5

Ten behoeve van het geïntegreerd handhavend optreden bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en er tussen de betreffende bestuursorganen van de deelnemende bestuursorganen schriftelijke afspraken zijn gemaakt aan een Regionaal Informatie- en Expertisecentrum(RIEC)

Artikel 4:3, lid 7 Besluit politiegegevens

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

6

De Wet Bibob

 • vergunningen in de horecabranche

 • vergunningen in de prostitutiebranche

 • omgevingsvergunningen bouw en

 • omgevingsvergunningen milieu.

Artikel 4:3 Besluit politiegegevens

Artikel 15 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester/ College

Behandelend ambtenaar

7

TIP verzoek (artikel 26 Wet Bibob)

Artikel 4:3 Besluit politiegegevens

Burgemeester/ College

Behandelend ambtenaar

8

Ten behoeve van de handhaving van de openbare orde in verband met de terugkeer van de betrokkene in de maatschappij

Artikel 11a Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

9

Het verlenen van toestemming en opvragen ten behoeve van beleidsinformatie, wetenschappelijk onderzoek en statistiek

Artikel 4:7 Besluit politiegegevens

Artikel 31 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester/

College

Behandelend ambtenaar

10

Het nemen van een beslissing omtrent de toepassing van artikel 6 van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding, uitsluitend voor zover het betreft gegevens omtrent de aanvrager, subsidieontvanger of houder van een vergunning, ontheffing of erkenning als bedoeld in artikel 6, onderdeel a, van die wet

Artikel 4:3 Besluit politiegegevens

Artikel 15 aBesluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester/ College

Behandelend ambtenaar

11

De Jeugdwet

Artikel 4:2 Besluit politiegegevens

Artikel 11 c Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

College

Nader in te vullen

12

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Artikel 4:2 Besluit politiegegevens

College

Nader in te vullen

13

Ten behoeve van het nemen van een besluit tot oplegging van een bestuurlijke boete op grond van de toepassing van de Participatiewet,

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers,

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikten gewezen zelfstandigen

Artikel 3:4 Besluit politiegegevens

Artikel 13a Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

College

Nader in te vullen

14

De Paspoortwet

Artikel 20 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

15

De beoordeling van een verzoek tot het verkrijgen van het Nederlanderschap

Artikel 4:3 Besluit politiegegevens

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

16

Koninklijke onderscheidingen

Artikel 4:3 Besluit politiegegevens

Artikel 30 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

17

Signaleringen van veranderingen in de gegevens in de basisregistratie personen

Artikel 4:2 Besluit politiegegevens

College

Behandelend ambtenaar