Nulbeleid coffeeshops gemeente Beemster 2019

Geldend van 31-08-2019 t/m heden

Intitulé

Nulbeleid coffeeshops gemeente Beemster 2019

De burgemeester van Beemster;

gelezen het voorstel aan de burgemeester van 30 juli 2019, 1478577;

gelet op artikel 13b Opiumwet

besluit

de beleidsnota ‘Nulbeleid coffeeshops gemeente Beemster 2019’ vast te stellen.

1. Geen coffeeshops in de gemeente Beemster

Deze notitie geeft weer welk beleid ten aanzien van coffeeshops in de gemeente Beemster wordt gevoerd.

Met de vaststelling van het nulbeleid coffeeshops kan duidelijker worden opgetreden tegen de vestiging van een coffeeshop in de gemeente Beemster. Het nulbeleid voor coffeeshops sluit aan bij het preventief alcohol- en drugsbeleid van de gemeente Beemster.

In deze beleidsregel wordt het exploiteren van een coffeeshop niet toegestaan.

2. Doel

Met dit nulbeleid kan de gemeente makkelijker optreden tegen vestiging van een coffeeshop. Het doel van het voeren van een nulbeleid is het vergroten van de veiligheid. Een van de thema’s in het Integraal Veiligheidsplan is de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Veelal is ondermijning en georganiseerde criminaliteit verbonden aan de drugsproductie en –verkoop. De gemeente wil een prettig en veilig woon- en leefklimaat creëren. De vestiging van een coffeeshop kan ongewenste effecten hebben op het woon- en leefklimaat. Het veiligheidsgevoel van inwoners kan hierdoor worden aangetast. Uitgangspunt van het nulbeleid is te voorkomen dat de veiligheid, openbare orde, het woon- en leefklimaat en/of de gezondheid van de inwoners van de gemeente nadelig wordt beïnvloed als direct of indirect gevolg van de vestiging van een coffeeshop.

3. Juridisch kader

In dit onderdeel wordt de juridische grondslag beschreven van het gemeentelijk coffeeshopbeleid. Het beleid is gefundeerd op artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles) waarin de burgemeester bevoegd is verklaard tot oplegging van een last onder bestuursdwang (sluiting) indien in woningen of lokalen dan wel in of bij woningen of zodanige bij lokalen behorende erven (soft)drugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn.

3.1 De Wet Damocles

De Wet Damocles biedt de gemeenten de mogelijkheid om beleid te ontwikkelen op het gebied van coffeeshops. De gemeente Beemster heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van deze mogelijkheid om een zogenaamd nulbeleid ten aanzien van coffeeshops te voeren. Dit heeft tot gevolg dat er in de gemeente Beemster tegen de vestiging van (illegale) coffeeshops handhavend zal worden opgetreden. De burgemeester kan op basis van het nulbeleid handhavend optreden. Dit blijkt ook uit onder meer de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State naar aanleiding van de sluiting van een coffeeshop door de burgemeester van Naaldwijk wegens strijd met het nulbeleid (raad van State 22 mei 1997). In deze uitspraak overweegt de Afdeling dat aan de burgemeester in beginsel de vrijheid toekomt om ter bescherming van het woon- en leefklimaat dan wel de openbare orde geen enkele coffeeshop toe te staan.

4. Het nulbeleid

4.1 Lokaal beleid

Gemeente Beemster heeft ervoor gekozen gebruik te maken van het zogenaamde nulbeleid.

Dit nulbeleid is voor een belangrijk deel lokaal beleid. Behalve een goede afstemming tussen gemeente, OM en de politie is het ook van belang dat er rekening gehouden wordt met het beleid van de omliggende gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. De omliggende gemeenten Purmerend, Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam hebben geen bezwaren tegen het voeren van dit beleid. Goede afspraken met de buurgemeenten leiden tot een evenwichtige regionale spreiding van coffeeshops.

4.2 Motivering van het nulbeleid

De keuze om geen coffeeshops te gedogen, is als volgt gemotiveerd:

4.2.1 Landelijk karakter en grootte

De regio Zaanstreek-Waterland bestaat onder andere uit de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Landsmeer en Waterland. Het is een regio met in 2016 ongeveer 330.000 inwoners. Gemeente Beemster is een plattelandsgebied en telt slechts 9.000 inwoners. Daarmee is de gemeente relatief gezien het minste bewoonde gebied van de regio. Gelet op het landelijke karakter en de grootte van de gemeente Beemster is het vestigen van een coffeeshop niet passend bij de gemeente. Coffeeshops worden steeds meer geconcentreerd in stedelijke gebieden. Daarbij staat de Beemster op de Werelderfgoedlijst en kan het realiseren van coffeeshops leiden tot bezwaren onder de inwoners. De inschatting is dat er weinig maatschappelijk draagvlak voor is.

4.2.2 Cannabisgebruik door jongeren

Gemeente Beemster staat voor alcohol- en drugspreventie. Door het voeren van een nulbeleid wordt voorkomen dat jongeren direct de gelegenheid wordt geboden in aanraking te komen met softdrugs. Jongeren zijn een kwetsbare groep waarvan de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik ver strekkende gevolgen kunnen hebben op zowel de (geestelijke) gezondheid als op het sociale leven. Het nulbeleid beoogt een drempel op te werpen, zodat jongeren niet direct de gelegenheid wordt geboden om met drugs in aanraking te komen. Ieder extra handelspunt kan een risico op een toename van jongeren die in aanraking komen met softdrugs.Op dit moment zijn er weinig jongeren in de gemeente Beemster die softdrugs gebruiken en de gemeente wil dat graag zo houden. Een nulbeleid draagt hieraan bij.

4.2.3 Lokale vraag naar cannabis

Er bestaat binnen de gemeente Beemster weinig vraag naar cannabis. Uit informatie van de verslavingszorg en de politie blijkt dat er weinig overlast is van (soft)drugsgebruik. Er zijn in het jaar 2018 nauwelijks meldingen geweest van het gebruik of verhandelen van (soft)drugs.

4.2.4 Aanwezigheid coffeeshops in omliggende gemeenten

Purmerend heeft een centrumfunctie in de regio en staat de vestiging van twee coffeeshops toe. Er zijn op dit moment ook daadwerkelijk twee coffeeshops gevestigd in Purmerend.

Deze coffeeshops zijn makkelijk te bereiken voor inwoners uit de gemeente Beemster en daarmee ontbreekt de noodzaak om een coffeeshop in de Beemster te realiseren. Ook in Zaanstad en Amsterdam zijn coffeeshops bereikbaar voor inwoners uit Beemster. Er zijn in de directe omgeving van de gemeente Beemster voldoende coffeeshops gevestigd die in de behoefte kunnen voorzien. Ervaringen in andere gemeenten hebben aangetoond dat een coffeeshop de nodige overlast kan veroorzaken.

4.2.5 Aanzuigende werking op personen buiten de gemeente en criminaliteit

Het vestigen van een coffeeshop binnen de gemeente Beemster zal leiden tot een aantrekkende werking van klanten buiten de gemeente, drugstoerisme en criminaliteit. Gelet op de hiermee gepaard gaande overlast en de aanzuigende werking van criminaliteit, is al snel sprake van gevoelens van sociale onveiligheid. Ook als deze gevoelens wellicht ten dele een subjectief karakter hebben, blijkt hieruit zondermeer een aantasting van het woon- en leefklimaat.

5. Handhaving nulbeleid

Om in voorkomende gevallen naleving van het beleid af te kunnen dwingen zal handhaving noodzakelijk zijn. Bij een nulbeleid wordt consequent opgetreden tegen de vestiging van een coffeeshop binnen de gemeente.

5.1 Bestuurlijke handhaving van het nulbeleid

Er kan door de burgemeester bestuursrechtelijk worden opgetreden op basis van het nulbeleid. De burgemeester kan overgaan tot sluiting van een lokaal, wanneer ondanks het nulbeleid toch een coffeeshop wordt gevestigd, dan wel aanwezig is. De burgemeester gebruikt hiervoor artikel 13b van de Opiumwet. Dit artikel geeft de mogelijkheid om een pand waar drugshandel plaatsvindt voor (on)bepaalde tijd te sluiten. Voor een verdere uitwerking wordt verwezen naar het ‘Damoclesbeleid gemeente Beemster’ (vastgesteld op 20 juli 2011).

5.2 Strafrechtelijke handhaving van het nulbeleid

Behalve bestuursrechtelijk kan ook strafrechtelijk worden opgetreden tegen overtredingen van het nulbeleid. In de Opiumwet zijn bepalingen vastgelegd voor bezit, productie en distributie van drugs. De politie zal overtredingen van deze wet opsporen en constateren, een proces verbaal opmaken en het OM kan besluiten te vervolgen. De richtlijnen van het Openbaar Ministerie geven praktische invulling aan het strafrechtelijk optreden op grond van de Opiumwet. Zie hiervoor de ‘Aanwijzing Opiumwet’. Deze aanwijzing heeft betrekking op de opsporing en de vervolging van personen die delicten uit de Opiumwet begaan.

6. Conclusie nulbeleid

De vestiging van een coffeeshop binnen de gemeente Beemster is niet wenselijk. Het is in strijd met de lijn die de gemeente volgt om het middelengebruik bij jongeren te verminderen en de bewustwording over de schade die middelengebruik met zich meebrengt te vergroten. Daarnaast zijn er in de omliggende gemeenten meer dan voldoende coffeeshops te bereiken om in de behoeften te voorzien.

7. Besluit

Ter bescherming van de volksgezondheid, het woon- en leefklimaat dan wel de openbare orde, wordt binnen de gemeente Beemster het nulbeleid gevoerd. Dit beleid is gericht op het volledig weren van bedrijven waarvan de exploitatie (mede) is gericht op de verkoop of de handel in soft- en/of harddrugs.

8. Inwerkingtreding en bekendmaking

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking, ingevolge artikel 3:40 en artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht.

9. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Nulbeleid coffeeshops gemeente Beemster 2019’.

Ondertekening

Aldus op 30 juli 2019 vastgesteld door:

de burgemeester van de gemeente Beemster,

A.J.M. van Beek