Regeling vervallen per 26-04-2023

Instellingsbesluit commissie integriteit

Geldend van 01-09-2019 t/m 25-04-2023

Intitulé

Instellingsbesluit commissie integriteit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

gezien het voorstel van @datum ;

gelet op artikel 83 en Gemeentewet;

gelet op artikel 170 lid 2 Gemeentewet;

mede gelet op artikel 125 quater sub d Ambtenarenwet; en

gezien de Basisnormen Integriteit Openbaar Bestuur (onder 1d)

besluiten:

tot vaststelling van onderstaand “Instellingsbesluit commissie integriteit”

Artikel 1

De gemeente Venlo heeft een commissie integriteit.

Artikel 2

 • 1.

  De commissie integriteit wordt gevormd door de burgemeester, de gemeentesecretaris, de directeur organisatieontwikkeling, de kabinetschef en de juridisch controller.

 • 2.

  De burgemeester is, gelet op zijn verantwoordelijkheid voor bestuurlijke integriteit, voorzitter van de commissie integriteit.

 • 3.

  De gemeentesecretaris is, gelet op zijn verantwoordelijkheid voor ambtelijke integriteit - namens het college van burgemeester en wethouders –, plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  De leden van de commissie integriteit worden benoemd, geschorst en ontslagen door burgemeester en wethouders

 • 5.

  De juridisch controller is secretaris van de commissie integriteit. Bij afwezigheid is de kabinetchef plaatsvervangend secretaris.

 • 6.

  De vergaderingen van de commissie integriteit zijn niet openbaar.

 • 7.

  De commissie integriteit vergadert minstens vier keer per jaar.

Artikel 3

Het doel van de commissie integriteit is het bevorderen van integer gedrag door sturing te geven aan de ontwikkeling, de uitvoering en de naleving van een eenduidig integriteitsbeleid binnen de gemeente Venlo.

Artikel 4

De commissie integriteit heeft de navolgende taken:

 • 1.

  Het adviseren van burgemeester en de gemeentesecretaris (namens het college van burgemeester en wethouders) over het integriteitsbeleid van de gemeente Venlo.

 • 2.

  Het bevorderen van het integriteitsbewustzijn binnen de gemeente Venlo.

 • 3.

  Het bespreken van actualiteiten op het gebied van integriteit.

Artikel 5

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Instellingsbesluit commissie integriteit” en treedt in werking op 1 september 2019.

 • 2.

  Op het tijdstip genoemd in het eerst lid van artikel 5 wordt het “Instellingsbesluit Commissie Integriteit 2010” ingetrokken.

Ondertekening

Venlo, 27 augustus 2019

Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris de burgemeester