Beleidsregels leerlingenvervoer 2019

Geldend van 01-08-2019 t/m 31-10-2021

Intitulé

Beleidsregels leerlingenvervoer 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente,

overwegende dat het ter uitvoering van de bepalingen van de geldende Verordening leerlingenvervoer gemeente Hof van Twente gewenst is beleidsregels vast stellen;

gelet op de geldende Verordening Leerlingenvervoer gemeente Hof van Twente (afgekort de Verordening Leerlingenvervoer);

gelet op de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

gelet op artikel 4:81 Awb;

besluiten:

vast te stellen de volgende ‘Beleidsregels leerlingenvervoer 2019’;

Artikel 1 Afstandsbepaling

Voor het bepalen van de afstand tussen de woning en de school of stageadres, wordt gebruik gemaakt van de internet routeplanner van de ANWB (www.anwb.nl). De kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg wordt gemeten van huisnummer naar huisnummer.

Artikel 2 Reistijdbepaling

Voor het bepalen van de reistijd wordt gebruik gemaakt van de OV-reisinformatie van www.9292ov.nl. Hierbij wordt de aankomsttijd gekozen die optimaal aansluit bij de schooltijden.

Artikel 3 Deskundige

Voor leerlingen in het V(S)O geldt dat zij moeten aantonen middels een advies van een onafhankelijk deskundige, dat zij niet zelfstandig kunnen reizen met het openbaar vervoer. Dit kan een medisch, diagnostisch en/of vervoersadvies zijn, afhankelijk van de vraag van de gemeente.

De gemeente kan alsnog een deskundige inschakelen om nadere informatie te verkrijgen.

Artikel 4 Speciaal basisonderwijs

Leerlingen die het speciaal basisonderwijs (SBO) bezoeken, komen in beginsel in aanmerking voor aangepast vervoer. Dit komt voort uit de grote afstanden van een plattelandsgemeente. Tevens is het openbaar vervoer in Hof van Twente niet overal even goed geregeld waardoor de reis voor een jonge leerling te lang en te onoverzichtelijk is. Wel wordt geadviseerd om indien mogelijk leerlingen zoveel mogelijk te stimuleren om in de laatste klas van het SBO met begeleiding met het openbaar vervoer te reizen. Ook hier wordt maatwerk verricht. Er vindt overleg plaats met ouder(s), orthopedagoog van de school en de gemeente. De leerling kan eventueel ook aangemeld worden voor het project Mee op Weg.

Artikel 5 Speciaal basisonderwijs/Speciaal onderwijs en begeleiding

Ouders van leerlingen op het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) komen in aanmerking voor vergoeding van de kosten van aangepast vervoer indien:

a. In het geval van een één-ouder gezin: de ouder is door een beperking of vanwege de begeleiding van andere kinderen jonger dan 9 jaar, niet in staat om de leerling te begeleiden.

b. In het geval van een gezin: beide ouders door hun beperkingen of vanwege de begeleiding van andere kinderen onder de 9 jaar naar minimaal 2 verschillende scholen, niet in staat zijn de leerling te begeleiden.

c. De begeleiding van een leerling naar het SBO of SO langer duurt dan 30 minuten enkele reis.

d. De begeleiding van een leerling naar een school van de gewenste richting langer duurt dan 60 minuten enkele reis.

e. Het aantal keren dat een leerling over moet stappen meer dan twee is.

Artikel 6 Observatieplekken

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 23.02 organiseert in sommige situaties observatieplekken voor leerlingen. Het Samenwerkingsverband moet een noodzakelijkheidsverklaring afgeven bij de gemeente.

De termijn is maximaal 10 weken. Daarna zal er definitief besloten worden, welke school passend is voor de leerling.

In afwijking van de Verordening leerlingenvervoer vergoedt de gemeente Hof van Twente het aangepast vervoer van deze leerling naar school gedurende de observatieperiode.

Artikel 7 Stageplekken

Wanneer de stage een vast onderdeel vormt van de opleiding dan worden de reiskosten vergoed. In overleg met de school/stageaanbieder zal gekeken worden naar de optimale oplossing. Voor stageplekken kan worden afgeweken van de begin- en eindtijden van de schooldag, zoals deze staan vermeld in de schoolgids.

Voor het vervoer naar de stageplek dient een stage-overeenkomst ingediend te worden.

In de stage-overeenkomst moet het volgende worden vermeld:

• Naam, adres en woonplaats van de leerling;

• Naam, adres en woonplaats van school;

• Naam, adres en woonplaats van het stagebedrijf;

• Termijn van de stageperiode;

• Ophaal- en wegbrengtijden stage.

Stage moet plaatsvinden in een arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel. De leerling moet minimaal 14 jaar zijn en reeds gebruik maken van het leerlingenvervoer.

Artikel 8 Crisisopvang

Wanneer er sprake is van een crisissituatie zijn er twee mogelijkheden:

de leerling kan vanuit de gemeente Hof van Twente in een andere gemeente geplaatst worden.

De gemeente Hof van Twente bekostigt dan nog maximaal zes weken het vervoer van deze leerling.

Wordt een leerling vanuit een andere gemeente in de gemeente Hof van Twente geplaatst dan neemt de gemeente Hof van Twente na zes weken het vervoer over van deze andere gemeente.

• de leerling wordt in de gemeente Hof van Twente in crisisopvang opgevangen en het is niet duidelijk waar de leerling daarna heengaat, dan wordt Hof van Twente gezien als structureel verblijf. Hier dient een aanvraag voor leerlingenvervoer te worden ingediend. Deze aanvraag wordt aan de Verordening Leerlingenvervoer getoetst.

Het vorenstaande geldt alleen voor leerlingen die reeds een vergoeding leerlingenvervoer ontvangen.

Artikel 9 Structurele, tijdelijke beperking

Het leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap, waardoor eventueel aanspraak kan bestaan op een vervoersvergoeding. Leerlingen met een tijdelijke beperking, zoals een gebroken been, komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. Onder structureel verstaan wij een handicap die langer duurt dan zes maanden.

Wanneer een aanvraag voor leerlingenvervoer wordt gedaan voor een leerling met een tijdelijke beperking waarbij revalidatie in ieder geval langer dan zes maanden in beslag neemt, wordt per aanvraag bekeken of de leerling in aanmerking komt voor leerlingen-vervoer op basis van zijn tijdelijke beperking. Hierbij wordt het advies van een onafhankelijk deskundige betrokken.

Artikel 10 Buitenschoolse opvang en leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer tussen school en huis. Vervoer van en naar de buitenschoolse opvang dienen de ouders zelf te organiseren en te bekostigen. Er kan worden afgeweken van deze regel indien:

• het adres op de route ligt en;

• de vervoerder er geen extra kosten voor berekend en;

• dit via de gemeente wordt aangevraagd.

Artikel 11 Tweede adres

Het door de gemeente georganiseerde aangepast vervoer gaat van de woning naar de school en terug. Een leerling kan een tweede adres hebben waar hij/zij wordt opgehaald en/of afgezet. Als er voor het vervoer een opstapplaats wordt gehanteerd, dan is vervoer naar een ander adres alleen in bijzondere situaties mogelijk.

Voorwaarden voor een afwijkend adres:

1. De leerling heeft maximaal één extra adres;

2. De leerling verblijft op vaste, structurele dagen op dit adres;

3. Het adres ligt binnen de gemeente, bij voorkeur langs de route;

4. Vervoer naar het tweede adres mag niet leiden tot meer kosten dan vervoer naar de woning;

5. Overige leerlingen in het betreffende vervoermiddel mogen er geen onevenredig veel nadeel van ondervinden.

Artikel 12 Co-ouderschap

In geval er sprake is van een co-ouderschap moet duidelijk aangegeven worden wanneer en waar de leerling verblijft. Het verzoek om kinderen op een ander adres binnen de gemeente af te zetten wordt alleen gehonoreerd als er sprake is van regelmaat en structuur.

Indien de andere ouder in een andere gemeente woont, moet de ouder in die betreffende gemeente een aanvraag indienen.

Artikel 13 Project Mee op Weg

Ter bevordering van de zelfstandigheid van de leerling kan een leerling door de gemeente, in overleg met de ouder(s), aangemeld worden voor het project Mee op Weg. Mocht dit er toe leiden dat een leerling geen gebruik meer maakt van het aangepast vervoer, maar wel gebruik maakt van het openbaar vervoer (OV) of fietsvervoer, dan ontvangt de ouder(s) voor de duur van het lopende schooljaar en het daarop volgende schooljaar een vergoeding OV of fietsvervoer. Deze bijdrage eindigt in ieder geval, indien de leerling geen onderwijs meer volgt.

Artikel 14 Leerlingenvervoer en ISK-onderwijsscholen

1. Leerlingen, die vanwege een taalachterstand aangewezen zijn op een Internationale schakelklas, te weten de basisscholen De Horizon, De Globe of Het Palet, komen voor maximaal 1 schooljaar in aanmerking voor leerlingenvervoer. Eventueel kan deze periode verlengd worden. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 23.02/Plein Midden Twente bevestigt schriftelijk de noodzaak aan een van deze scholen aan de ouders. In deze brief wordt ook gewezen op de mogelijkheid om leerlingenvervoer bij de gemeente aan te vragen.

2. Leerlingen, die vanwege een taalachterstand aangewezen zijn op een ISK in het

voortgezet onderwijs, komen niet in aanmerking voor het leerlingenvervoer, tenzij er

sprake is van een beperking.

Artikel 15 Afgeven meerjarenbeschikking

1. Op grond van de Verordening Leerlingenvervoer is het mogelijk om meerjarige beschikkingen af te geven. In het kader van vermindering van de regeldruk en vanuit het oogpunt van lastenverlichting voor de burger is het wenselijk om, indien mogelijk, voor een langere periode dan 1 schooljaar de vervoersvoorziening toe te kennen.

In ieder geval kan in de volgende gevallen een meerjarenbeschikking worden afgegeven:

a. Voor leerlingen die tot hun negende jaar met aangepast vervoer vervoerd worden.

Na afloop van deze periode wordt, op basis van een door de ouders overlegd vervoersadvies, door de gemeente bepaald of er wederom een meerjarenbeschikking wordt afgegeven.

b. Voor leerlingen waarvan te verwachten is dat er geen verandering zal optreden in de lichamelijke of geestelijke toestand van de leerling en deze dus aan de geldende criteria blijft voldoen. De gemeente kan hiervoor specifieke scholen aanwijzen.

c. Voor leerlingen die aangepast vervoer beschikt hebben gekregen op basis van het criterium dat de leerling met gebruikmaking van het openbaar vervoer naar school of terug, meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar kan worden teruggebracht, en waarvan de verwachting is dat dit niet zal wijzigen door aanpassingen van het openbaar vervoer.

2. Een meerjarenbeschikking eindigt voor een leerling die naar een SBO/SO gaat in ieder geval eind groep 8.

3. In de gevallen dat een meerjarenbeschikking wordt afgegeven, zal door de gemeente steekproefsgewijs controle van de afgegeven meerjarenbeschikkingen worden uitgevoerd.

4. In de beschikking wordt de verplichting opgenomen, dat de ouders gehouden zijn wijzigingen die van invloed zijn op de toegekende vervoersvoorziening onverwijld schriftelijk bij de gemeente te melden. Ten onrechte genoten bekostiging kan van de ouders worden teruggevorderd, dan wel worden verrekend bij een eventuele nieuw verstrekte vervoersvoorziening.

Artikel 16 Tussentijdse wijziging/intrekking (meerjaren)beschikking

Een beschikking of meerjarenbeschikking kan tussentijds gewijzigd/ingetrokken worden indien niet voldaan wordt aan de eisen van de Verordening leerlingenvervoer, de voorwaarden in deze beleidsregels en/of sprake is van bijzondere omstandigheden.

Artikel 17 Drempelbijdrage leerlingenvervoer

Op grond van artikel 14 van de Verordening Leerlingenvervoer mag de gemeente een drempelbijdrage vragen van ouders als leerlingen een school bezoeken van basisonderwijs. De berekening van de drempelbijdrage vindt als volgt plaats:

a. jaarlijks worden de drempelbijdrage, de inkomensgrens en het peiljaar vastgesteld in een ledenbrief van de VNG.

b. de prijs van een Jaarabonnement Twente Vrij Bus wordt gehanteerd.

Als ouders in het peiljaar meer verdienden dan het jaar daarop, of op dit moment, en zij kunnen dit aantonen, dan kan de drempelbijdrage worden kwijtgescholden, indien zij onder de landelijk vastgestelde inkomensgrens zitten.

Artikel 18 Lastige leerling

Indien sprake is van een ‘lastige’ leerling in het vervoer zijn met de vervoerder afspraken gemaakt hoe hiermee wordt omgegaan. De volgende procedure wordt gevolgd.

Voor een leerling die zich, na herhaaldelijke waarschuwingen niet houdt aan de gedragsregels volgt onderstaand stappenplan.

Stap 1: De eerste keer dat een kind problemen veroorzaakt in de taxi, vindt er overleg

Plaats tussen vervoerder en ouders en wordt in onderling overleg gekeken naar een

oplossing.

Als dit niet leidt tot verbetering krijgt de ouder van de gemeente een officiële

waarschuwing.

Stap 2: Blijft een kind zich misdragen dan wordt het kind tijdelijk geschorst (een week).

Tijdens de schorsing moet de ouder het kind zelf naar school brengen en weer ophalen.

De ouder is dan zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop het kind van en naar school

gaat.

De leerplichtambtenaar wordt op de hoogte gesteld.

Stap 3: De derde keer dat een kind problemen veroorzaakt, zijn er twee mogelijkheden:

a. De ouder begeleidt het kind in de taxi en zorgt ervoor dat het kind zich houdt aan de gedragsregels. Dit houdt in dat de ouder meereist tijdens het brengen en halen van het kind naar school. Deze begeleiding gaat in overleg met de vervoerder en de gemeente. Zij bepalen ook de duur van deze periode. Als er daarna geen verbetering is in het gedrag van het kind, wordt het taxivervoer definitief beëindigd.

b. Als het voor de ouder niet mogelijk is om een kind te begeleiden in de taxi, biedt de gemeente aan de ouder een vergoeding op basis van de kosten van het openbaar vervoer voor het kind en tijdelijk ook voor een begeleider (als de leerling jonger

dan 9 jaar is). De ouder kan er dan voor kiezen om het kind zelf te brengen en te halen van en naar school met eigen vervoer of openbaar vervoer.

Ouder zelf verantwoordelijk voor het vervoer

Als stap 3 in werking is gezet, betekent dit dat de ouder zelf verantwoordelijk is voor het brengen en halen van het kind naar en van school. De leerplichtambtenaar wordt hiervan in kennis gesteld. De ouder ontvangt van de gemeente een declaratieformulier met daarop het maximale bedrag dat kan worden gedeclareerd. Op grond van de Verordening Leerlingenvervoer vergoedt de gemeente de goedkoopste manier van reizen.

Artikel 19 Verlies/diefstal openbaar vervoersabonnement

Voor leerlingen die met het openbaar vervoer reizen en hier op grond van de Verordening Leerlingenvervoer een bekostiging krijgen in de vorm van een abonnement openbaar vervoer geldt dat de kosten van een duplicaat abonnement (diefstal of verlies) slechts 1 keer per schooljaar door de gemeente Hof van Twente wordt vergoed.

De persoonlijke OV-chipkaart is voor rekening van de ouder zelf. Deze OV-chipkaart kan ook voor ander openbaar vervoersreizen worden gebruikt, dan alleen voor het leerlingenvervoer.

Artikel 20 Hardheidsclausule

De hardheidsclausule zoals genoemd in de Verordening Leerlingenvervoer is opgenomen om, daar waar bepaalde gevallen niet in de verordening geregeld zijn en de regelgeving leidt tot een onbillijke uitkomst, ten gunste van de aanvrager af kan worden geweken. De hardheidsclausule wordt niet toegepast indien er alleen sprake is van de omstandigheid dat de ouder(s)/verzorger(s) wegens werkzaamheden of andere bezigheden de leerling niet naar school kunnen begeleiden.

Artikel 21 Beslissing college in gevallen waarin de regeling niet voorziet

In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorziet beslist het college.

Artikel 22 Slotbepalingen

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 augustus 2019.

Artikel 23 Citeerregel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels leerlingenvervoer 2019”.

De Beleidsregels Leerlingenvervoer 2018, zoals deze door het college op 12 december 2017 zijn vastgesteld, worden met ingang van 1 augustus 2019 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Hof van Twente d.d. 23 juli 2019.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de loco-secretaris, de burgemeester,

mr. A.M. Ouwehand drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM