Beleidsregel ‘Leefbaar Westerwolde’ gemeente Westerwolde 2019

Geldend van 20-08-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 08-05-2019

Intitulé

Beleidsregel ‘Leefbaar Westerwolde’ gemeente Westerwolde 2019

Wat zijn beleidsregels?

Algemeen

De wettelijk grondslagen en de bevoegdheid waarop dit document ‘beleidsregels subsidieverlening gemeente Westerwolde' is gebaseerd, zijn artikel 149 van de gemeentewet, artikel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Westerwolde (ASV). De begripsomschrijvingen uit de ASV zijn van overeenkomstige toepassing.

Vanouds worden er vanuit de overheid geldelijke middelen ingezet om bepaalde beleidsvoornemens te realiseren. Het begrip ‘subsidie’ is dan ook al eeuwenoud en is afgeleid van het Latijnse ‘subsidium’, dat ‘ondersteuning’, ‘hulp’ of ‘bijstand’ betekent. De gelden zijn afkomstig uit gemeenschapsmiddelen en dienen dan ook democratisch gelegitimeerd te zijn.

De wettelijke regeling van het subsidiebeleid is geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht (AwB). In de praktische uitvoering worden er ‘beleidsregels’ gebruikt die – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de subsidieverordening – niet door de gemeenteraad worden vastgesteld maar door het college.

De regels hebben namelijk niet de status van een algemeen verbindend voorschrift (AVV), maar geven alleen aan hoe een bepaalde bevoegdheid van een bestuursorgaan wordt uitgevoerd.

De regels vormen een soort richtlijn om duidelijkheid te scheppen voor de burgers.

Tevens vormen de beleidsregels de “handleiding” bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Hoewel de beleidsregels geen AVV zijn maken de beginselen van behoorlijk bestuur dat er slechts in een beperkt aantal gevallen, gemotiveerd van kan worden afgeweken.

Deze beleidsregels zijn een uitwerking van artikel 7 uit de ASV.

Artikel 1 Een bijdrage uit het Fonds kan worden aangevraagd door

 • 1. Inwoners van gemeente Westerwolde:

  • a.

   Inwoners in een vast georganiseerd verband zoals plaatselijk belang, vereniging of stichting;

  • b.

   Inwoners in een tijdelijk georganiseerd verband zoals een werkgroep of initiatiefgroep.

 • 2. Projectaanvragen van andere aanvragers worden niet in behandeling genomen.

Artikel 2 Om voor een bijdrage uit het Fonds Leefbaar Westerwolde in aanmerking te komen, moet de inhoud van een project voldoen aan de volgende negen voorwaarden

 • 1. De activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de leefbaarheid (minimaal één van de volgende doelstellingen moet van toepassing zijn):

  • a.

   Omdat zij (zorg)voorzieningen tot stand brengen of behouden in de leefgemeenschap(pen);

  • b.

   Omdat zij de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren (van een plus voorzien);

  • c.

   Omdat zij de onderlinge contacten tussen bewoners versterken en bijdragen aan de sociale samenhang;

  • d.

   Omdat zij het gevoel van veiligheid in de leefgemeenschap vergroten.

 • 2. Het project heeft tot doel het realiseren van activiteiten en/of diensten in een of meerdere dorpen en/of wijken binnen de gemeente Westerwolde.

 • 3. Het project geeft duidelijk aan voor welke incidentele kosten subsidie wordt gevraagd uit het Leefbaarheidsfonds.

 • 4. De activiteiten en/of diensten worden uitgevoerd door inwoners of inwoners samen met professionals.

 • 5. De activiteiten dragen bij aan het versterken van de zelforganisatie en zelfredzaamheid van inwoners. Bij voorkeur in een blijvend samenwerkingsverband (geen noodzakelijke, maar wel wenselijke voorwaarde).

 • 6. De activiteit of dienst heeft een groot bereik onder de mensen binnen de leefgemeenschap.

 • 7. Het project heeft draagvlak bij bewoners in de leefgemeenschap.

 • 8. Het project lost een concreet probleem op of voldoet aan een concrete vraag of behoefte van inwoners.

 • 9. Binnen een jaar na de toekenning van de subsidie start de uitvoering van het project.

Artikel 3 De projectaanvraag moet inzicht geven in

 • 1.

  De activiteiten en/of diensten die worden georganiseerd.

 • 2.

  De leefgemeenschap(pen) waar de activiteiten en of diensten worden uitgevoerd.

 • 3.

  Het te verwachten bereik van de bewoners met de activiteiten en/of diensten.

 • 4.

  De inzet van inwoners voor de realisatie van de activiteiten en/of diensten.

 • 5.

  De looptijd van de activiteiten en/of diensten.

 • 6.

  De manier waarop de gemeente inzicht krijgt in de voortgang van het project en de wijze waarop de gemeente inzicht krijgt in de uitvoering van de activiteiten en/of diensten. Na afronding van het project, dient de aanvrager te zorgen voor een verantwoording aan de gebiedsregisseur over de afgesproken uit te voeren activiteiten.

 • 7.

  Dat wat nodig is voor de realisatie van het project. Dat wil zeggen:

  • a.

   De organisatie, de verantwoordelijkheden van de deelnemers en deelnemende partijen, de huisvesting (indien) van toepassing;

  • b.

   Begroting van de projectkosten en uitvoeringskosten gespecificeerd;

  • c.

   Financiële inbreng mogelijke andere partijen en inwoners zelf;

  • d.

   Welke eenmalige bijdrage van de gemeente wordt gevraagd;

  • e.

   Voor welke kosten de bijdrage wordt gevraagd;

  • f.

   Een sluitende exploitatiebegroting.

 • 8.

  In de aanvraag wordt aangegeven op welke wijze het project voldoet aan de in artikel 2 geformuleerde voorwaarden van het Fonds Leefbaar Westerwolde. Het is daarom verplicht gebruik te maken van het aanvraagformulier fonds ‘Leefbaar Westerwolde’ (zie bijlage I) bestaande uit een voorblad en een vragenlijst. Naast het aanvraagformulier is het ook toegestaan een eigen projectplan of andere bijlage mee te leveren.

Artikel 4 Procedure van indienen en beoordelen aanvragen

 • 1. Inwoners moeten het aanvraagformulier indienen voor een bijdrage uit het fonds. Dit aanvraagformulier mag men aanvullen met een eigen projectplan of andere bijlage.

 • 2. Elke eerste week van de maand worden aanvragen beoordeeld die binnen zijn gekomen in de voorafgaande maand. De gebiedsregisseurs van de gemeente adviseren over de binnengekomen aanvragen aan de besluitnemende programmamanager. Waar nodig wordt kennis en expertise van collega’s ingeschakeld om de aanvraag mede te beoordelen.

 • 3. Over de adviezen / aanvragen geldt mandaatbesluit. De toegekende subsidies worden maandelijks aan de portefeuillehouder toegestuurd.

 • 4. Na de beoordeling ontvangen de aanvragers uiterlijk binnen 20 werkdagen het besluit.

 • 5. Elk half jaar wordt door de gebiedsregisseurs gerapporteerd aan het college.

Artikel 5 Hoogte bijdrage Fonds

 • 1. Een bijdrage uit het fonds ‘Leefbaar Westerwolde’ bedraagt ten hoogste 50% van de totale begroting tot een maximum van € 3.000,- per aanvraag.

 • 2. Zelfwerkzaamheden (manuur € 15,-) en inzet eigen materiaal mogen worden meegerekend in de begroting.

 • 3. Per maand is € 6.000,- te besteden. Bij niet compleet besteden wordt het resterende bedrag doorgeschoven naar de volgende maand.

 • 4. Bij overvragen van het beschikbare budget, wordt het totaalbedrag van € 6.000,- verdeeld over de binnengekomen aanvragen. Bij de verdeling wordt gekeken naar de verhouding tussen de aangevraagde bedragen.

Artikel 6 Slotbepaling

In die gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien kan het college nadere besluiten nemen en afwijken van wat in deze beleidsregels is bepaald.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op 8 mei 2019.

 • 2. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ”Beleidsregels fonds Leefbaar Westerwolde”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college op 7 mei 2019.

J. Velema

Burgemeester

A. Flikkema

Secretaris

Bijlage I: Aanvraagformulieren fonds Leefbaar Westerwolde

afbeelding binnen de regeling

Toelichting van de aanvraag

 • 1.

  Is de activiteit gericht op het verbeteren van de leefbaarheid?

 • 2.

  Zo ja, wordt minimaal één van de volgende doelstellingen bereikt?

  • a.

   (zorg)voorzieningen tot stand brengen of behouden in de leefgemeenschap(pen);

  • b.

   De kwaliteit van de woonomgeving verbeteren (van een plus voorzien);

  • c.

   De onderlinge contacten tussen bewoners versterken en bijdragen aan de sociale samenhang;

  • d.

   Het gevoel van veiligheid in de leefgemeenschap vergroten.

 • 3.

  Heeft het project tot doel het realiseren van activiteiten en/of diensten in een of meerdere dorpen en/of wijken binnen de gemeente Westerwolde?

 • 4.

  Geef duidelijk aan voor welke incidentele kosten subsidie wordt gevraagd uit het Leefbaarheidsfonds.

 • 5.

  Worden de activiteiten en/of diensten uitgevoerd door inwoners of inwoners samen met professionals?

 • 6.

  Draagt de activiteit bij aan het versterken van de zelforganisatie en zelfredzaamheid van inwoners?

 • 7.

  Ontstaat een blijvend samenwerkingsverband? (niet verplicht, wel wenselijk)

 • 8.

  Wat is het bereik van de activiteit of dienst onder de mensen binnen de leefgemeenschap?

 • 9.

  Heeft het project draagvlak bij bewoners in de leefgemeenschap?

 • 10.

  Lost het project een concreet probleem op of voldoet het aan een concrete vraag of behoefte van inwoners?

 • 11.

  Start de uitvoering van het project binnen een jaar na de toekenning van de subsidie?