Regeling vervallen per 27-06-2020

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent de auditcommissie sociaal domein (Verordening op de Auditcommissie sociaal domein gemeente Lingewaard)

Geldend van 22-08-2019 t/m 26-06-2020

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent de auditcommissie sociaal domein (Verordening op de Auditcommissie sociaal domein gemeente Lingewaard)

De gemeenteraad van Lingewaard heeft op 21 september 2017 de Verordening op de Auditcommissie sociaal domein gemeente Lingewaard vastgesteld. Deze regeling wordt van kracht op de derde dag na die van bekendmaking. Met de oprichting van deze commissie wordt bewerkstelligd, dat de gemeenteraad in staat is om zijn positie ten aanzien van de werkzaamheden op het gebied van het sociaal domein te versterken. Dit door middel van veldwerk door de commissie en het laten verrichten van onderzoek.

Nadere informatie over de vastgestelde verordening kunt u krijgen bij de raadsgriffie, tel. 026-3260461 of via raadsgriffie@lingewaard.nl.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Commissie: de Auditcommissie sociaal domein.

Griffier: de raadsgriffier van de gemeente Lingewaard.

Artikel 2 Instelling

Er is een adviescommissie aan de raad, ingesteld op grond van artikel 84 van de Gemeentewet, genaamd de Auditcommissie sociaal domein.

Artikel 3 Taken

 • 1. De commissie heeft tot taak om de raad te ondersteunen bij het beoordelen van het beleid en de ontwikkelingen in het sociaal domein. Zij kan de raad hieromtrent gevraagd danwel ongevraagd adviseren.

 • 2. Onder de in het eerste lid bedoelde activiteiten worden in ieder geval begrepen:

  • a.

   het toetsen van de uitwerking van vastgesteld beleid en beleidsvoornemens op het gebied van het sociaal domein;

  • b.

   het toetsen en monitoren van de effecten van het beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet en andere landelijk gedecentraliseerde taken op het gebied van het sociaal domein.

  • c.

   het toetsen en monitoren van de inzet van financiële middelen uit de begrotingsbudgetten voor het sociaal domein.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1. De commissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal zoveel leden als er fracties zijn in de gemeenteraad.

 • 2. De raad benoemt de leden uit zijn midden.

 • 3. De leden worden benoemd voor een periode gelijk aan die van de zittingsduur van de raad en wijzen uit hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 4. Het lidmaatschap van de commissie vervalt door:

  • a.

   het verlies van het raadslidmaatschap;

  • b.

   door ontslagname;

  • c.

   door een met redenen omkleed besluit van de raad.

 • 5. Indien een vacature in de commissie ontstaat, voorziet de raad desgewenst in de ontstane vacature.

Artikel 5 De ondersteuning van de commissie

 • 1. De commissie kan besluiten om externe adviseur of sparringpartner uit te nodigen om haar terzijde te staan.

 • 2. De griffier draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de commissie. Hij wijst daartoe een ambtelijk secretaris en een plaatsvervangend ambtelijk secretaris aan vanuit de griffie.

Artikel 6 Vergaderingen en werkwijze

 • 1. De commissie vergadert afhankelijk van de behoefte en stelt daartoe zo mogelijk per jaar een vergaderschema vast waarbij minimaal één keer per kwartaal een vergadering wordt belegd.

 • 2. De voorzitter belegt de vergaderingen. Hij draagt er zorg voor dat de oproeping van de leden

  • a.

   spoedeisende gevallen uitgezonderd - ten minste een week voor de vergadering plaatsvindt. Alsdan zijn ook de agenda en bijbehorende stukken voor de leden digitaal beschikbaar.

 • 3. De agenda en de vergaderstukken zijn in principe openbaar, tenzij de voorzitter anders oordeelt.

 • 4. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 5. De commissie beslist over de openbaarmaking van het in de vergadering besprokene en van de stukken die in de commissie worden behandeld.

 • 6. De commissie kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. Als er minder dan drie leden ter vergadering aanwezig zijn, wordt de vergadering niet gehouden en wordt een nieuwe datum vastgesteld.

Artikel 7 Bevoegdheden

De commissie is bevoegd om:

 • a.

  in het kader van de uitoefening van de in artikel 2 genoemde taken informatie in te winnen bij en te overleggen met het college van burgemeester en wethouders, ambtenaren en externe deskundigen;

 • b.

  leden van het college, ambtenaren, belanghebbenden, deskundigen en burgers uit te nodigen voor het verschaffen van inlichtingen of het deelnemen aan beraadslagingen.

Artikel 8 Verslaglegging en verantwoording

 • 1. De besluitenlijst van de voorgaande vergadering wordt zo spoedig mogelijk na de vergadering digitaal aan de leden toegezonden.

 • 2. Bij het begin van de vergadering wordt de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld.

 • 3. De besluitenlijst moet inhouden:

  • a.

   de namen van de aanwezigen;

  • b.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   een zakelijke samenvatting van het besprokene.

 • 4. De besluitenlijst wordt opgesteld onder de zorg van de griffier;

 • 5. De besluitenlijst wordt na vaststelling verzonden naar alle raadsleden.

 • 6. Onderzoeksuitkomsten, onderzoeksrapporten en overzichten worden altijd en ongefilterd, zo mogelijk tezamen met het advies van de commissie, aan de raad voorgelegd.

Artikel 9 Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing daarvan, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 10 Evaluatie

Nut en noodzaak van de commissie worden eens per jaar door de raad geëvalueerd.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de Auditcommissie sociaal domein gemeente Lingewaard.

Ondertekening