Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent de Algemene inkoopvoorwaarden 2017 voor Leveringen en Diensten

Geldend van 10-08-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent de Algemene inkoopvoorwaarden 2017 voor Leveringen en Diensten

Voorwoord

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten 2017, zijn grotendeels dezelfde voorwaarden als welke zijn opgenomen in het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft de VNG-voorwaarden evenwel toegespitst op haar specifieke situatie.

Wijzigingen c.q. afwijkingen van de VNG-voorwaarden zijn “cursief” opgenomen. Daar waar woorden uit de VNG-voorwaarden zijn geschrapt blijkt dit uit een doorhaling daarvan.

De artikelen en voorwaarden met betrekking tot werken zijn volledig verwijderd, omdat het niet aannemelijk is dat de OMWB werken gaan aanbesteden. Indien dit incidenteel toch voorkomt dan volstaat een verwijzing naar de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012).

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Toepasselijkheid

Artikel 3 Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst

Artikel 4 Algemene verplichtingen Opdrachtnemer

Artikel 5 Algemene verplichtingen OMWB

Artikel 6 Kwaliteit, keuring en garantie

Artikel 7 Geheimhouding

Artikel 8 Intellectueel eigendom

Artikel 9 Wijziging Overeenkomst

Artikel 10 Uitrusting en materialen

Artikel 11 Tijdstip van nakoming

Artikel 12 Toerekenbare tekortkoming

Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkoming

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering

Artikel 15 Boete

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 17 Prijzen, meerwerk en minder werk

Artikel 18 Facturering en betaling

Artikel 19 Leveringen

Artikel 20 Verpakking en transport

Artikel 21 Overdracht van eigendom en risico

Artikel 22 Diensten

Artikel 23 Personeel van Opdrachtnemer

Artikel 24 Opzegging

Artikel 25 Ontbinding

Artikel 26 Vernietiging

Artikel 1 Definities

Aflevering/Voltooiing:

Het verschaffen van het bezit van de Goederen aan de OMWB dan wel het verschaffen van het resultaat van de verrichte werkzaamheden.

Diensten:

De door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een specifieke behoefte van de OMWB, niet zijnde Leveringen.

Elektronisch aanbesteden

Elektronisch aanbesteden (e-aanbesteden) is het digitaal uitvoeren van een aanbestedingsproces. E-aanbesteden maakt aanbesteden eenvoudiger en bespaart tijd en geld. Het verlaagt de drempel voor ondernemingen om in te schrijven op opdrachten waardoor OMWB kan kiezen uit meer en betere inschrijvingen.

Goederen:

Alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek.

Leveringen:

De door de Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van de OMWB te leveren Goederen.

Offerte:

Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

Offerteaanvraag:

Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de OMWB voor te verrichten Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU

OMWB

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, zetelend Spoorlaan 181, 5038 CB Tilburg.

Opdrachtnemer:

De in de Overeenkomst genoemde wederpartij van de OMWB.

Overeenkomst:

Al hetgeen tussen de OMWB en de Opdrachtnemer is overeengekomen, inclusief daarbij behorende bijlagen.

Partijen:

De OMWB en/of de Opdrachtnemer.

Personeel van Opdrachtnemer

De door de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen natuurlijke en/of rechtspersonen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn.

Prestatie:

De te verrichten Leveringen en/of Diensten.

Werkdag:

Kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de zin artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen en door de OMWB aangewezen brugdagen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag, Offerte en Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten.

 • 2.2 Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 • 2.3 Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

 • 2.4 Door het indienen van de Offerte aanvaardt de Opdrachtnemer onverkort deze Algemene inkoopvoorwaarden en wijst de Opdrachtnemer uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden af. Ook markt- en branchespecifieke standaardvoorwaarden en -regelingen worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst

 • 3.1 De OMWB kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. De OMWB zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 3.2 Alle aanbestedingen door de OMWB worden via Elektronisch aanbesteden bekend gemaakt aan de marktpartijen . Iedere geïnteresseerde Partij dient zijn of haar Offerte aan te bieden via het door de OMWB daartoe gebruikte Elektronische aanbestedingsplatform.

 • 3.3 De Offerte van de Opdrachtnemer heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag.

 • 3.4 Een Overeenkomst komt tot stand nadat de OMWB een expliciete schriftelijke aanvaarding van de Offerte van de Opdrachtnemer per e-mail, fax of brief heeft verzonden aan de Opdrachtnemer. De schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, indien daaraan een besluit ten grondslag ligt dat rechtsgeldig door of namens het dagelijks bestuur is genomen en de aanvaarding ondertekend is door de bestuursvoorzitter of een andere functionaris waaraan door middel van een gegeven mandaat door het dagelijks bestuur de vertegenwoordiging van de OMWB is opgedragen. Op eerste verzoek van de Opdrachtnemer legt de OMWB een kopie van dit besluit of deze besluiten over.

 • 3.5 Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

 • 3.6 Alle handelingen die de Opdrachtnemer verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

Artikel 4 Algemene verplichtingen Opdrachtnemer

 • 4.1 De Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe samenwerking met de OMWB nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer.

 • 4.2 De Opdrachtnemer zal de OMWB op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Opdrachtnemer is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om de OMWB direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden.

 • 4.3 Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de OMWB, kan de Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden.

 • 4.4 De Opdrachtnemer garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Opdrachtnemer of Personeel van Opdrachtnemer of een met de Opdrachtnemer verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden.

 • 4.5 De Opdrachtnemer vrijwaart de OMWB voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de Opdrachtnemer of de OMWB krijgt opgelegd.

 • 4.6 De Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijnde voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die de OMWB met derden heeft gesloten, voor zover deze bekend zijn bij de Opdrachtnemer, in acht nemen. Indien de Opdrachtnemer genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de Opdrachtnemer dit eerst voorleggen aan de OMWB.

 • 4.7 De Opdrachtnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden tussen de Opdrachtnemer en de OMWB bij de uitvoering van de Overeenkomst.

 • 4.8 Slechts voor zover de Opdrachtnemer expliciet en schriftelijk is gemachtigd door de OMWB zal de Opdrachtnemer optreden als gemachtigde van de OMWB. Eventuele gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

Artikel 5 Algemene verplichtingen OMWB

 • 5.1 De OMWB zal op verzoek van de Opdrachtnemer alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.

 • 5.2 De OMWB zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke medewerking, te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6 Kwaliteit, keuring en garantie

 • 6.1 De Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.

 • 6.2 De OMWB (of een door de OMWB ingeschakelde derde) is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Opdrachtnemer verleent waar nodig zijn medewerking. Indien de OMWB bepaalde Prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die Prestaties.

 • 6.3 De Opdrachtnemer zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de controle c.q. de keuring. Dit geldt evenzeer voor hercontroles. De Opdrachtnemer biedt daartoe de nodige hulp en faciliteiten.

 • 6.4 Indien bij de controle c.q. de keuring c.q. de hercontrole het resultaat van de verrichte werkzaamheden geheel of gedeeltelijk wordt afgekeurd, zal de OMWB dit per omgaande aan de Opdrachtnemer schriftelijk melden. De Opdrachtnemer zal binnen tien Werkdagen zorg dragen voor herstel. Indien de Opdrachtnemer van deze gelegenheid geen gebruik maakt dan wel er niet in slaagt naar behoren te leveren, is de Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 • 6.5 De OMWB heeft het recht de Diensten voor rekening van de Opdrachtnemer te (doen) verrichten door een derde, indien na overleg met de Opdrachtnemer redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat de Opdrachtnemer niet, niet-tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgdragen. De OMWB kan van dat overleg afzien, indien dringende omstandigheden, hiervan de oorzaak zijn.

Artikel 7 Geheimhouding

 • 7.1 Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken - inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.

 • 7.2 Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

 • 7.3 Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden, ongeacht het recht om de wederpartij aansprakelijk te stellen voor de door de overtreding gelden schade. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

 • 7.4 De Opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van de OMWB Personeel van Opdrachtnemer een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

 • 8.1 Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij de OMWB, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtnemer draagt deze (aanspraken op) IE-rechten - voor zover nodig - om niet over aan de OMWB. De Opdrachtnemer zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.

 • 8.2 Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Opdrachtnemer daarbij gebruik maakt van enige bijdrage van de OMWB en/of derden.

 • 8.3 De Opdrachtnemer doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.

 • 8.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Opdrachtnemer geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.

 • 8.5 De OMWB behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer openbaar gemaakt werk. De Opdrachtnemer erkent dit voorbehoud.

 • 8.6 De Opdrachtnemer garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de OMWB in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de OMWB tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.

 • 8.7 In het geval van aanspraken van derden zal de Opdrachtnemer alles in het werk stellen om in overleg met de OMWB te bewerkstelligen dat de OMWB het ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten.

 • 8.8 In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Opdrachtnemer alle schade van de OMWB vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Artikel 9 Wijziging Overeenkomst

 • 9.1 De OMWB is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en instemming van de Opdrachtnemer over de gevolgen van de wijziging of aanvulling.

 • 9.2 In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 10 Uitrusting en materialen

 • 10.1 De Opdrachtnemer zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken - niet van de OMWB afkomstige - materialen en uitrusting (waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 10.2 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de te gebruiken Goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Tijdstip van nakoming

 • 11.1 De Opdrachtnemer is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.

 • 11.2 De Opdrachtnemer stelt de OMWB schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Opdrachtnemer zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 12 Toerekenbare tekortkoming

 • 12.1 Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert.

 • 12.2 Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding - gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim - in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

 • 12.3 Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de OMWB indien en voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkoming

 • 13.1 De Opdrachtnemer kan zich jegens de OMWB enkel op overmacht beroepen, indien de Opdrachtnemer de OMWB zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.

 • 13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: onvoldoende beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel, stakingen, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde Goederen, het tekortschieten van door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden en liquiditeit- of solvabiliteitsproblemen van de Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden. Ten aanzien van de nakoming van de toepasselijke garantiebepalingen door de wederpartij is geen beroep op overmacht mogelijk.

 • 13.3 Ingeval van overmacht van de Opdrachtnemer treden Partijen onverwijld met elkaar in overleg ter regeling van de gevolgen. Indien Partijen overeenkomen de uitvoering van de Overeenkomst gedurende een nader overeen te komen termijn op te schorten, dan blijven de gevolgen daarvan voor rekening en risico van Partijen.

 • 13.4 Indien de Opdrachtnemer die door overmacht wordt getroffen niet kan nakomen of tekortschiet in de nakoming na afloop van de in lid 3 genoemde termijn dan heeft de OMWB het recht de Overeenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief buiten rechte te ontbinden, zonder dat daartoe enig recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering

 • 14.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe schade die de OMWB lijdt als gevolg van aan de Opdrachtnemer toerekenbare niet-, niet tijdige of niet-behoorlijke nakoming van de Overeenkomst of van schending van enige andere contractuele of niet contractuele verplichting.

  De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot een bedrag van maximaal € 2,5 miljoen, tenzij hiervan in de Overeenkomst wordt afgeweken. Ingeval van schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld is Opdrachtnemer onbeperkt aansprakelijk voor alle schade, zowel direct als indirect, die de OMWB daardoor lijdt.

 • 14.2 Onder directe schade wordt verstaan:

  • a.

   schade aan eigendommen van Opdrachtgever en/of van derden;

  • b.

   de kosten van het noodgedwongen inhuren van derden;

  • c.

   aan derden aantoonbaar verschuldigde vergoedingen en boetes alsmede de waarde van het verloren gaan van door derden verstrekte garantierechten;

  • d.

   redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;

  • e.

   redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel;

  • f.

   redelijke kosten van overwerken van intern personeel om door de fout van Opdrachtnemer opgelopen achterstanden in te halen.

 • Indirecte schade is alle overige schade.

 • 14.3 De vrijwaart de OMWB tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Opdrachtnemer van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de Opdrachtnemer.

 • 14.4 De in het kader van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde met een maximum van € 1.000.000,00 tenzij hiervan in de Overeenkomst wordt afgeweken. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als één (1) gebeurtenis.

 • 14.5 De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

  • a.

   ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding;

  • b.

   indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer of Personeel van Opdrachtnemer;

  • c.

   ingeval van schending van de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 8 van de Algemene inkoopvoorwaarden.

 • 14.6 De Opdrachtnemer zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

 • 14.7 De Opdrachtnemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van de OMWB wijzigen, tenzij de OMWB hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 • 14.8 Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Opdrachtnemer nog niet beschikt, zal de Opdrachtnemer afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15 Boete

 • 15.1 Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming zoals nakoming en ontbinding, is de OMWB gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare boete bij Opdrachtnemer van 10% per dag of een gedeelte daarvan vanaf de dag van het verzuim, met een maximum van 100% van het door de OMWB op grond van de Overeenkomst te betalen bedrag. De OMWB kan deze boete verrekenen met de door haar op basis van de Overeenkomst verschuldigde prijs.

 • 15.2 De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de vordering van de OMWB tot nakoming en het recht op schadevergoeding.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

 • 16.1 Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.

 • 16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 16.3 Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de OMWB gevestigd is.

 • 16.4 Een geschil is aanwezig, indien één van beide Partijen dit onder opgave van redenen schriftelijk bij aangetekende brief aan de andere Partij kenbaar maakt.

Artikel 17 Prijzen, meerwerk en minder werk

 • 17.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en omvatten alle kosten in verband met de nakoming door de Opdrachtnemer van zijn verplichtingen, dus inclusief de kosten van reizen, transport, inklaring, verzekering, administratie, verpakking, opleiding, training en dergelijke.

 • 17.2 De prijzen zijn vast en onveranderlijk tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

 • 17.3 De Opdrachtnemer zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in Euro’s.

 • 17.4 Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover dit uitsluitend aan de OMWB is toe te rekenen.

 • 17.5 Meerwerk zal door de Opdrachtnemer slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met de OMWB.

 • 17.6 Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 17.7 Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Offerte zijn opgenomen, verplicht de Opdrachtnemer zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.

Artikel 18 Facturering en betaling

 • 18.1 Tenzij anders overeen gekomen worden facturen digitaal aangeleverd in Pdf-formaat naar het opgegeven e-mailadres van de OMWB.

 • 18.2 Op de factuur vermeldt de Opdrachtnemer;

  • de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;

  • het factuuradres van de Opdrachtnemer;

  • het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW.

 • Eventuele nadere bepalingen worden opgenomen in de Overeenkomst dan wel de Offerteaanvraag.

 • 18.3 De Opdrachtnemer zal de door de OMWB op basis van de Overeenkomst verschuldigde bedragen deugdelijk gespecificeerd aan de OMWB in rekening brengen. Facturering vindt plaats na acceptatie van de verrichte Prestatie(s). Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen, dat betaling in termijnen zal plaatsvinden.

 • 18.4 D e factuur dient verzonden te worden aan:

  Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

  Postbus 75

  5000 AB Tilburg

  Onder vermelding van:

  Afdeling/ budgethouder en een door de OMWB gegeven kenmerk (projectnummer en/of inkoopordernummer en/of budgetnummer).

  Indien de factuur niet voldoet aan deze eis zal deze niet in behandeling worden genomen en worden geretourneerd aan de Opdrachtnemer.

 • 18.5 De Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de factuur of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst. De OMWB zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van de Opdrachtnemer betalen.

 • 18.4 Indien de Goederen of Diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de OMWB bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 19 Leveringen

 • 19.1 De Opdrachtnemer levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

 • 19.2 Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de Aflevering uitsluitend op Werkdagen tijdens openingsuren van de OMWB. De Opdrachtnemer dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.

 • 19.3 Indien de OMWB de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Opdrachtnemer op zijn eigen kosten de Goederen ophalen.

 • 19.4 De Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige operationele ingebruikname door de OMWB, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaalde omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van de OMWB.

 • 19.5 De Opdrachtnemer verleent tenminste een garantie voor de Goederen van twaalf maanden vanaf het moment dat de OMWB de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer.

  Indien beroep wordt gedaan op de garantie is de Opdrachtnemer gehouden om binnen tien Werkdagen over te gaan tot herstel of vervanging. De Opdrachtnemer is bij verstrijken van deze termijn zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

  Bij gebreke van behoorlijke nakoming van deze herstelverplichting en/ of nakoming daarvan binnen de gestelde termijn, zomede in spoedeisende gevallen, heeft de OMWB het recht voor rekening en risico van de Opdrachtnemer het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten. De Opdrachtnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk (binnen 14 dagen) in kennis gesteld.

 • 19.6 De Opdrachtnemer garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen worden geleverd.

 • 19.7 De Opdrachtnemer is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of -certificaten, opgesteld zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan de OMWB ter beschikking te stellen.

 • 19.8 De Opdrachtnemer zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde Goederen na Aflevering of Voltooiing binnen de door de OMWB bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging.

Artikel 20 Verpakking en transport

 • 20.1 De Opdrachtnemer draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen.

 • 20.2 De Opdrachtnemer neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 21 Overdracht van eigendom en risico

 • 21.1 De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment van Aflevering, waar nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Het risico gaat over op de OMWB na acceptatie van de Goederen door de OMWB.

 • 21.2 De acceptatie van de Goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de OMWB, na Aflevering en eventuele installatie van de Goederen. Indien de OMWB de Goederen niet accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de acceptatie onthouden wordt.

Artikel 22 Diensten

 • 22.1 De Opdrachtnemer zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.

 • 22.2 De Opdrachtnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, Prestaties van Personeel van Opdrachtnemer alsmede Prestaties van de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

 • 22.3 Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Opdrachtnemer of daarmee gepaard gaande handelingen houdt niet in dat de OMWB de Diensten zonder meer goedkeurt. De OMWB behoudt zich het recht voor om eventuele verrichtte Diensten te keuren, controleren of niet goed te keuren.

 • 22.4 De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de OMWB. Indien de OMWB de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt.

Artikel 23 Personeel van Opdrachtnemer

 • 23.1 Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van de OMWB, zijn de Opdrachtnemer, Personeel van Opdrachtnemer en de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven.

 • 23.2 Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van Opdrachtnemer niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft de OMWB het recht de desbetreffende persoon door de Opdrachtnemer te laten vervangen.

 • 23.3 Voor de vervanging van Personeel van Opdrachtnemer is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de OMWB, tenzij directe vervanging van Personeel van Opdrachtnemer noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van de OMWB. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de Offerteaanvraag).

 • 23.4 Vervanging van Personeel van Opdrachtnemer wordt op een korte termijn - doch uiterlijk binnen twee weken of zoveel korter als noodzakelijk - door de Opdrachtnemer voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Opdrachtnemer.

 • 23.5 De Opdrachtnemer staat ervoor in dat het Personeel van Opdrachtnemer gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten.

 • 23.6 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Opdrachtnemer vrijwaart de OMWB tegen alle aanspraken terzake. De Opdrachtnemer zal - indien wettelijk vereist dan wel door de OMWB wordt vereist - met een G-rekening werken. Indien de OMWB geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten één-op-één verhaald op de Opdrachtnemer.

Artikel 24 Opzegging

 • 24.1 De OMWB is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan de OMWB de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst.

Artikel 25 Ontbinding

 • 25.1 Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  • artikel 4.4 algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden;

  • de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;

  • de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst;

  • ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is aangevraagd of verleend;

  • de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;

  • de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen.

 • 25.2 Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.

 • 25.3 Ingeval van ontbinding door de OMWB als bedoeld in lid 1 is de OMWB geen vergoeding verschuldigd aan de Opdrachtnemer voor de Prestaties die niet door Opdrachtnemer zijn verricht. Eventuele aan de Opdrachtnemer verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Opdrachtnemer terug aan de OMWB, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald.

Artikel 26 Vernietiging

 • 26.1 Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.

Ondertekening