Regeling vervallen per 03-01-2022

Verordening op de fora Langedijk 2019

Geldend van 01-09-2019 t/m 02-01-2022

Intitulé

Verordening op de fora Langedijk 2019

De raad van de gemeente Langedijk;

op voorstel van het presidium;

gelet op artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet;

besluit de volgende verordening vast te stellen:

Verordening van de raad van Langedijk houdende bepalingen op de fora 2019 (Verordening op de fora Langedijk 2019)

Inhoud

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 2

Artikel 1. Begripsbepalingen 2

Artikel 2. Instelling fora 2

Artikel 3. Taken 3

Artikel 4. Samenstelling; benoeming forumvoorzitter 3

Artikel 5. Zittingsduur en vacatures 3

Artikel 6. De forumgriffier 3

Hoofdstuk 2. Vergaderingen 4

Artikel 7. Agenda en stukken 4

Artikel 8. Openbare kennisgeving 4

Artikel 9. Presentielijst 4

Artikel 10. Opening vergadering en quorum 4

Artikel 11. Advies; geen stemmingen 5

Artikel 12. Aantal spreektermijnen 5

Artikel 13. Deelname aan de beraadslaging door anderen 5

Artikel 14. Handhaving orde en schorsing 6

Artikel 15. Voorstellen van orde 6

Artikel 16. Uitkomst beraadslaging 6

Artikel 17. Verslag en besluitenlijst 6

Artikel 18. Toepassing verordening op besloten vergaderingen 7

Artikel 19. Verslag en besluitenlijst besloten vergadering 7

Artikel 20. Opheffing geheimhouding 7

Artikel 21. Toehoorders en pers 7

Artikel 22. Geluid- en beeldregistraties 7

Hoofdstuk 3. Bevoegdheden, instrumenten 8

Artikel 23. Technische vragen 8

Artikel 24. Ingekomen stukken 8

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen 8

Artikel 25. Uitleg reglement 8

Artikel 26. Intrekking oude verordening 8

Artikel 27. Inwerkingtreding en citeertitel 8

Toelichting 9

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

- forumgriffier: griffier van een forum of diens plaatsvervanger;

- forumlid: lid van een forum of diens plaatsvervanger;

- forumvoorzitter: voorzitter van een forum of diens plaatsvervanger;

- burgerraadslid: een burger die, op voordracht van een fractie na benoeming door de raad, namens deze fractie deel mag nemen aan de daarvoor opengestelde vergaderingen;

- griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger;

- wet: Gemeentewet.

Artikel 2. Instelling fora

Er is een:

a. forum Mens, Samenleving en Financiën conform artikel 82 wet, waarvan de werkzaamheden de volgende onderwerpen betreffen:

1° welzijn;

2° bestuur;

3e financiën

b. forum Dorp en Ruimte conform artikel 82 wet, waarvan de werkzaamheden de volgende onderwerpen betreffen:

1° openbare ruimte;

2e bebouwde omgeving.

Artikel 3. Taken

Een forum:

a. brengt advies uit aan de raad over die onderwerpen waarop haar werkzaamheden betrekking hebben;

b. kan advies uitbrengen aan de raad over andere onderwerpen dan bedoeld onder a, en

c. voert overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval de door hen verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de onderwerpen, bedoeld onder a.

Artikel 4. Samenstelling; benoeming forumvoorzitter

1. Een forum bestaat uit ten minste één forumlid per fractie. Er zitten maximaal twee forumleden per fractie tegelijkertijd aan tafel. Tussentijdse wisselingen in de samenstelling van de aan tafel zitten de fracties zijn toegestaan.

2. Forumleden worden op voordracht van een fractie benoemd door de raad.

3. Zowel raadsleden als niet-raadsleden kunnen lid zijn. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de wet zijn overeenkomstig op forumleden van toepassing.

5. De raad benoemt de forumvoorzitters. De fora behouden de mogelijkheid om in geval van (onverhoopte) afwezigheid van de forumvoorzitter zelf te kiezen voor een waarnemend voorzitter, zijnde raadslid.

Artikel 5. Zittingsduur en vacatures

1. De zittingsperiode van een forumlid en -voorzitter eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.

2. Het lidmaatschap van een forumlid eindigt als niet meer wordt voldaan aan de in artikel 4, derde lid, gestelde eisen.

3. De raad kan een forumlid ontslaan op voorstel van de fractie die het lid voor benoeming heeft voorgedragen.

4. De raad kan de forumvoorzitter ontslaan.

5. Een forumlid en -voorzitter kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad.

6. Als door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan.

7. Het lidmaatschap van forumleden, benoemd op voordracht van een fractie die niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt van rechtswege.

Artikel 6. De forumgriffier

1. De griffier van de raad draagt zorg voor ondersteuning van ieder forum door een op de griffie werkzame ambtenaar of, in samenspraak met de gemeentesecretaris, een niet op de griffie werkzame ambtenaar die als forumgriffier fungeert.

2. Een forumgriffier is aanwezig bij de vergaderingen.

3. Bij verhindering of afwezigheid wordt de forumgriffier vervangen door een door de griffier van de raad aangewezen op de griffie werkzame ambtenaar of, in samenspraak met de gemeentesecretaris, een niet op de griffie werkzame ambtenaar.

4. Een forumgriffier kan op uitnodiging van de forumvoorzitter aan beraadslagingen in vergaderingen deelnemen.

Hoofdstuk 2. Vergaderingen

Paragraaf 1. Voorbereiding

Artikel 7. Agenda en stukken

1. De voorlopige agenda met de daarbij behorende stukken wordt minimaal tien dagen voor een vergadering gepubliceerd door de griffie.

2. In spoedeisende gevallen kan de griffie na publicatie een aanvullende agenda opstellen. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 uur voor aanvang van de vergadering wordt deze gepubliceerd met de daarbij behorende stukken. De leden worden hier schriftelijk over geïnformeerd.

3. Als na de publicatiedatum nog stukken worden gepubliceerd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de forumleden en zo mogelijk door middel van openbare kennisgeving.

4. Als omtrent de inhoud van stukken op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, dan wel artikel 86, eerste of tweede lid, van de wet geheimhouding is opgelegd, worden deze stukken in afwijking van het eerste, tweede en derde lid op een niet openbaar gedeelte van de website van de gemeenteraad geplaatst (toegankelijk voor collegeleden, forumleden en raadsleden). In uitzonderlijke gevallen blijven de stukken onder berusting van de griffier en verleent deze de forum- en raadsleden op verzoek inzage.

Artikel 8. Openbare kennisgeving

Forumvergaderingen worden ter openbare kennis gebracht door aankondiging op de gemeentelijke website https://bestuur.gemeentelangedijk.nl en in Langedijk Informeert, de gemeentelijke pagina's in het Langedijker Nieuwsblad..

Paragraaf 2. Vergadering

Artikel 9. Presentielijst

1. De forumgriffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van vergaderingen.

2. Forumleden tekenen de presentielijst, die aan het einde van elke vergadering door de forumvoorzitter en de forumgriffier door ondertekening wordt vastgesteld.

Artikel 10. Opening vergadering en quorum

1. Een vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal fracties, dat aanwezig is in de gemeenteraad, vertegenwoordigd is.

2. Als op grond van het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de forumvoorzitter opnieuw een vergadering op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

3. Op een vergadering als bedoeld in het tweede lid is het eerste lid niet van toepassing. Een forum kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen, als blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal fracties, dat aanwezig is in de gemeenteraad, tegenwoordig is.

Artikel 11. Advies; geen stemmingen

1. Als een forum een advies aan de raad uitbrengt, beslissen de leden op voorstel van de forumvoorzitter over de inhoud van het advies.

2. In het advies worden opgenomen de standpunten van alle fracties.

3. In een vergadering vinden geen stemmingen plaats, met uitzondering van stemmingen over geheimhouding en met betrekking tot de orde. Hierbij geldt dat besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, waarbij gestemd wordt per fractie en iedere fractie één stem heeft. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.

Artikel 12. Aantal spreektermijnen

1. Agendapunten in een forumvergadering bestaan uit twee gedeeltes. Een oriënterende fase en een meningsvormende fase.

2. In de oriënterende fase gaan de forumleden met elkaar, het college een en eventuele andere deelnemers in gesprek en gelden er geen spreektermijnen.

3. De meningsvormende fase bestaat uit één termijn, tenzij het forum anders beslist.

4. Spreektermijnen worden door de forumvoorzitter afgesloten.

Artikel 13. Deelname aan de beraadslaging door anderen

1. Collegeleden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de fora. Zij kunnen zich daarbij laten ondersteunen door een of meerdere ambtenaren.

2. Burgers, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en bedrijven kunnen aan de oriënterende fase van de beraadslaging deelnemen bij een onderwerp dat op de agenda staat.

3. Om deel te nemen aan de beraadslaging melden de betreffende burgers, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en bedrijven zich minimaal een uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie.

4. Deelname aan de beraadslaging door burgers, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en bedrijven, over een onderwerp op de agenda is niet mogelijk als:

a. de inbreng een individueel, persoonlijk belang betreft;

b. het onderwerp in een meningsvormende fase wordt behandeld;

c. het een besluit van het gemeentebestuur betreft waar bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;

d. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen aan de orde zijn;

e. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Artikel 14. Handhaving orde en schorsing

1. De forumvoorzitter handhaaft de orde in de vergadering.

2. Hij kan het forum voorstellen aan een forumlid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het forumlid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de forumvoorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het forumlid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

3. Hij kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.

4. Hij roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten, afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumperen, dan wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan geen gevolg geven kunnen door hem het woord ontnomen worden over het aanhangige onderwerp.

Artikel 15. Voorstellen van orde

Forumleden kunnen tijdens een vergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. Het forum beslist hier terstond over.

Artikel 16. Uitkomst beraadslaging

1. De forumvoorzitter sluit de beraadslaging als hij vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, tenzij de deelnemers aan de vergadering anders beslissen.

2. De forumvoorzitter vat de concrete uitkomsten van de behandeling van het onderwerp samen en formuleert een advies aan de raad.

Artikel 17. Verslag en besluitenlijst

1. Een forumgriffier draagt zorg voor video- en/of audioverslagen en besluitenlijsten van vergaderingen.

2. Uit een besluitenlijst blijkt in ieder geval:

a. de namen van de forumvoorzitter, de forumgriffier, de burgemeester, de wethouders en de forumleden, allen voor zover aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben;

b. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

c. een zakelijke samenvatting van het gesprokene;

d. een samenvatting van het advies aan de raad met vermelding van de namen van de fracties die mededeling hebben gedaan van hun goed- of afkeuring

e. bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van artikel 14 door het forum is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.

3. Voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, wordt de concept besluitenlijst zo spoedig mogelijk na de vergaderingen openbaar gemaakt op de gemeentelijke website https://bestuur.gemeentelangedijk.nl.

4. Elektronisch beschikbare videoverslagen en besluitenlijsten worden op de website van de gemeente geplaatst.

Paragraaf 3. Besloten vergaderingen

Artikel 18. Toepassing verordening op besloten vergaderingen

Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 19. Verslag en besluitenlijst besloten vergadering

1. De forumgriffier draagt zorg voor besloten video- en/of audioverslagen en besluitenlijsten van de betreffende vergaderingen.

2. Conceptbesluitenlijsten van besloten vergaderingen worden niet verspreid, maar uitsluitend voor de forumleden ter inzage gelegd bij de forumgriffier.

3. Deze besluitenlijsten worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt het forum een besluit over het al dan niet openbaar maken van de vastgestelde besluitenlijst.

Artikel 20. Opheffing geheimhouding

Als de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt, als het forum dat geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met het forum overleg gevoerd.

Paragraaf 4. Toehoorders en pers

Artikel 21. Toehoorders en pers

1. Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

2. Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

3. De forumvoorzitter is bevoegd, wanneer de orde in de vergadering op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.

4. Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

Artikel 22. Geluid- en beeldregistraties

Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de forumvoorzitter en/of forumgriffier en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

Hoofdstuk 3. Bevoegdheden, instrumenten

Artikel 23. Technische vragen

1. Raadsleden en burgerraadsleden kunnen schriftelijk technische vragen stellen over voorstellen die ter behandeling in het forum staan geagendeerd.

2. Vragen worden uiterlijk donderdag 12 uur in de week voorafgaand aan het forum ingediend bij de gemeentesecretaris en griffie.

3. Beantwoording vindt plaats uiterlijk de dag voorafgaand aan het betreffende forum.

Artikel 24. Ingekomen stukken

1. Bij de raad ingekomen stukken worden op een lijst geplaatst die aan de raadsleden en burgerraadsleden wordt toegezonden en op de gemeentelijke website wordt geplaatst.

2. Brieven van inwoners worden op de lijst van ingekomen stukken enkel vermeld met initialen en briefonderwerp. Deze ingekomen stukken zijn voor de raadsleden en burgerraadsleden vertrouwelijk te benaderen in het Raadsinformatiesysteem en op verzoek voor derden geanonimiseerd in te zien bij de griffie.

3. De raad stelt op voorstel van het forum de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

4. Als een forumlid van mening is dat een onderwerp dat op de Lijst met ingekomen stukken staat, uitgebreider besproken dient te worden, kan deze een verzoek indienen tot bespreking in de volgende forumvergadering. Hiertoe wordt eveneens bondig op schrift gesteld wat er geagendeerd zou moeten worden en met welk doel.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 25. Uitleg reglement

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslissen de leden van de betreffende vergadering op voorstel van diens voorzitter.

Artikel 26. Intrekking oude verordening

Het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Langedijk 2017 wordt ingetrokken.

Artikel 27. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 1 september 2019.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de fora Langedijk 2019.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juli 2019

De raadsgriffier

Drs. G.J. de Graaf

De voorzitter

L.A.M. Kompier 

Toelichting

Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden behandeld.

Artikelsgewijs

Artikel 3. Taken

De taken van de raadscommissies zijn vastgelegd in artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet (hierna: wet). De raadscommissies bereiden de besluitvorming van de raad voor en overleggen met het college of de burgemeester. Wat betreft de invulling van de taken van de raadscommissies zijn ruwweg twee modellen te onderscheiden. In het eerste model is een raadscommissie vooral gericht op voorbereiding en informatievoorziening en vindt het politieke debat plaats in de raad, in het tweede vindt het politieke debat plaats in een raadscommissie en geschiedt de besluitvorming door de raad.

De taak om de besluitvorming van de raad voor te bereiden komt tot uitdrukking in de taak advies uit te brengen over een voorstel of onderwerp. De raadscommissie kan ook uit eigener beweging advies aan de raad uitbrengen, ook dit advies kan aanleiding zijn voor besluitvorming in de raad. De taken van de raadscommissie zijn in essentie dezelfde als die van de raad, die van kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend orgaan.

De raadscommissie bepaalt evenals de raad haar eigen agenda. Dit betekent dat niet het college, maar (de voorzitter van) de raadscommissie bepaalt of een voorstel aan de raadscommissie wordt voorgelegd alvorens het in de raad wordt besproken. In artikel 3 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Langedijk 2019 is om dit te coördineren een agendacommissie ingericht. Deze commissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke afstemming van raads- en commissievergaderingen. Veelal zal het echter wel zo zijn dat een onderwerp eerst in een raadscommissie wordt besproken.

Artikel 4. Samenstelling; benoeming forumvoorzitter

De raad bepaalt de samenstelling van de raadscommissies. Wel schrijft artikel 82, derde lid, van de wet voor dat de raad moet zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen.

Op grond van het derde lid moeten commissieleden, evenals raadsleden, voldoen aan hetgeen is bepaald in de artikelen 10, 11, 12 en 13 van de wet. Dit betekent onder andere dat zij achttien jaar moeten zijn, over een geldige verblijfstitel moeten beschikken, hun nevenfuncties openbaar moeten maken en geen functie als bedoeld in artikel 13 van de wet mogen vervullen.

De raad benoemt de commissievoorzitters (vijfde lid). Op grond van artikel 82, vierde lid, van de wet kan enkel een raadslid als voorzitter van een raadscommissie benoemd worden.

Artikel 7. Agenda en stukken

Het opstellen van de voorlopige agenda gebeurt door de agendacommissie. De instelling en taken van deze commissie zijn geregeld in het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Langedijk 2019.

Artikel 8. Openbare kennisgeving

Met dit artikel wordt invulling gegeven aan het voorschrift van artikel 82, vijfde lid, van de wet.

Artikel 9. Presentielijst

De presentielijst en de ondertekening door de voorzitter en de commissiegriffier zijn bedoeld om formeel vast te stellen dat het vergaderquorum aanwezig is. Daarnaast is de presentielijst van belang om de vergoedingen van de niet-raadsleden die lid zijn van de raadscommissie te kunnen vaststellen.

Artikel 10. Opening vergadering en quorum

Artikel 20 van de wet regelt het vergaderquorum van de raad. Voor de raadscommissies ontbreekt een dergelijke bepaling in de wet. Artikel 10 voorziet hierin.

Artikel 13. Deelname aan beraadslaging door anderen

Deze bepaling is noodzakelijk in verband met de in artikel 22 van de wet geregelde immuniteit, dat in artikel 82, vijfde lid, van de wet van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op leden van raadscommissies en andere personen die aan de beraadslagingen deelnemen. Het is uiteraard ook mogelijk dat een raadscommissie bepaalt dat een bepaalde functionaris in bepaalde gevallen altijd aan de beraadslaging mag deelnemen. Het gaat in deze bepaling om anderen dan de leden, de voorzitter, de burgemeester en de wethouders. Deze hebben op grond van artikel 21, gelezen in samenhang met artikel 82, vijfde lid, van de wet de mogelijkheid om aan de beraadslagingen deel te nemen. Op grond van dit artikel kan bijvoorbeeld de secretaris uitgenodigd worden. Uiteraard hebben deze andere sprekers niet dezelfde rechten als de leden. Een andere spreker heeft onder meer geen recht om een voorstel over de spreektijd of over de orde van de vergadering te doen.

Het geven van recht tot deelname aan de beraadslagingen aan burgers is een manier om burgers meer te betrekken bij de besluitvorming van de raad. Doordat de raadsvergadering het sluitstuk is van het besluitvormingsproces dat lang daarvoor is begonnen (ambtelijke organisatie, college, commissies) is er voor gekozen dit spreek- en meepraatrecht op te nemen in de Verordening op de fora Langedijk 2019. In die fase zijn de fracties nog bezig hun mening te vormen. Een inspreekmogelijkheid tijdens de raadsvergadering is doorgaans minder effectief (‘schijnspreekrecht’).

Artikel 14. Handhaving orde en schorsing

Artikel 26 van de wet geeft aan dat de voorzitter bij raadsvergadering bevoegd is om de orde in de vergadering te handhaven. Voor de commissievergaderingen ontbreekt een dergelijke bepaling, deze is daarom in artikel 14 opgenomen.

Om te bevorderen dat leden van raadscommissies zich niet belemmerd voelen om hun mening te uiten bepaalt artikel 82, vijfde lid, van de wet bovendien dat artikel 22 van de wet van overeenkomstige toepassing is op leden van raadscommissies. Hierdoor zijn leden van raadscommissies niet in rechte te vervolgen, aan te spreken of verplicht getuigenis af te leggen over hetgeen zij in de vergadering zeggen of schriftelijk overleggen. Dit geldt voor zowel raadsleden als niet-raadsleden.

Artikel 15. Voorstellen van orde

Ieder lid heeft te allen tijde het recht een voorstel van orde te doen. De beslissing of er inderdaad sprake is van een voorstel van orde is aan de raadscommissie. Over een voorstel van orde wordt direct, zonder beraadslaging, besloten door de raadscommissie. Bij het staken van stemmen is het voorstel niet aangenomen (artikel 32, vierde lid, van de wet is hierop niet van toepassing). Een voorstel van orde betreft bijvoorbeeld het schorsen van de vergadering voor een (overleg) pauze of een voorstel over de (beperking van de) spreektijden van de leden en overige deelnemers aan de commissievergadering.

Artikel 19. Verslag besloten vergadering

Op grond van artikel 82, vijfde lid, van de wet is artikel 23 van de wet van overeenkomstige toepassing. Het vierde lid van artikel 23 van de wet schrijft voor dat van een besloten vergadering een afzonderlijk verslag wordt opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de raad en in casu dus een raadscommissie anders beslist.

Artikel 21. Toehoorders en pers

Artikel 26, eerste en tweede lid, van de wet regelen dat de voorzitter van de raad toehoorders die de orde verstoren, kan doen vertrekken en bij volharding in hun gedrag de toezegging kan ontzeggen. Voor raadscommissies ontbreekt een dergelijke bepaling in de wet, het derde lid voorziet hierin.

Artikel 24. Ingekomen stukken

Over aan de raad gerichte inkomende stukken worden alleen voorstellen gedaan en besluiten genomen van procedurele aard, bijvoorbeeld kennisnemen, in behandeling nemen, doorsturen naar een raadscommissie of het college, etc. Inhoudelijke discussie over de stukken kan de voorzitter buiten de orde verklaren. Wanneer een ingekomen stuk leidt tot inhoudelijke discussie en besluitvorming, dient dit op de gebruikelijke wijze te worden voorbereid. De schriftelijke mededelingen van het college aan de raad komen in principe ook bij de raad binnen. De mededelingen zijn dan ook een ingekomen stuk. De raad stelt op voorstel van het forum de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast (derde lid).