Regeling vervallen per 01-01-2020

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van grafrechten Zorgvlied 2019-1 gemeente Amstelveen

Geldend van 11-08-2019 t/m 31-12-2019

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van grafrechten Zorgvlied 2019-1 gemeente Amstelveen

Zaaknummer: Z19-031072

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel van de 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van grafrechten Zorgvlied 2019-1 gemeente Amstelveen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   begraafplaats: de algemene begraafplaats Zorgvlied van de gemeente Amstelveen, gelegen in Amsterdam

  • b.

   crematorium: het crematorium of de crematoria en de daarbij behorende terreinen behorende bij de begraafplaats.

  • c.

   graf: een zandgraf of een keldergraf;

  • d.

   grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

  • e.

   asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

  • f.

   urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

  • g.

   particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   • het doen begraven en begraven houden van lijken;

   • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

   • het doen verstrooien van as;

  • h.

   algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

  • i.

   particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

   • het doen verstrooien van as;

  • j.

   algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

  • k.

   particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • l.

   particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

  • m.

   verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

  • n.

   particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

  • o.

   grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van het crematorium en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of het crematorium.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor: het lichten van een stoffelijk overschot of asbus op rechterlijk gezag;

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in de tarieventabel waarbij dit afwijkt van het in lid 1 vermelde belastingjaar is dit belastingtijdvak gelijk is aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1. De onderhoudsrechten zoals 5.2.1, 5.2.2 en 5.3.1 worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2. Andere rechten dan de onderhoudsrechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De onderhoudsrechten zoals 5.2.1, 5.2.2 en 5.3.1 in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,-

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan onderhoudsrechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 60 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljetverenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan,

 • minder is dan € 10.000,- en

 • het om jaarlijks terugkerende onderhoudskosten gaat zoals voor het onderhoud van de begraafplaats en het onderhoud van de grafdekking en/of monumenten op eigen graven waarvoor vergunning is verleend en

 • zolang de verschuldigde bedragen door een automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven

 • in dat geval moeten de aanslagen worden betaald in negen opeenvolgende gelijke, met uitzondering van kleine afrondingsverschillen, maandelijkse termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later;

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de grafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 13 Overgangsrecht

 • 1. De Verordening grafrechten Zorgvlied 2019, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 07 november 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 01 augustus 2019.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening grafrechten Zorgvlied 2019-1”

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juli 2019.

De griffier,

Marnix Philips

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Bijlage 1 Tabel 2019-1 behorende bij de Verordening grafrechten Zorgvlied 2019-1

B.1

Begraven

Tarief 2019-01

 

 

in €

B.1.01

In een algemeen (kelder)graf in ’t Lalibellum inclusief grafgroen

814,00

B.1.02

In een particulier graf

1.013,00

B.1.03

In een particulier graf met houten bekisting (bekisting 1 laag hout)

1.310,00

B.1.04

In een algemeen zandgraf (beperkt beschikbaar)

1.013,00

B.1.05

In een particulier graf met bekisting, Islamitische wijze

1.588,00

B.1.06

In een particulier zandgraf foetus jonger dan 1 jaar op het Kinderhofje

510,00

B.1.07

Graf groen maken

69,00

 

Bijzondere bepalingen

 

De begraafrechten voor een eigen graf zijn inclusief een bedrag voor een tijdelijke grafmarkering (gedurende maximaal één jaar) en een laag (plant)aarde. De begraafrechten voor een algemeen keldergraf (’t Lalibellum) zijn inclusief een bedrag voor een naamsvermelding op één van de herdenkingstreden.

 

Voor het begraven van een overledene, beneden het jaar of van een doodgeboren kind, inclusief of exclusief bekisting, mits gebruik wordt gemaakt van het Kinderhofje, wordt een recht geheven van

 

Voor het, voor onbepaalde tijd, plaatsen van beenderen (in beenderkist), in het Ossuarium van ’t Lalibellum exclusief beenderkist, exclusief zwerfkei wordt een éénmalig recht geheven gelijk aan het begraafrecht algemeen (kelder)graf.

 

Algemene zandgraven (gelimiteerd aantal)

Voor het van gemeentewege verstrekken van een lessenaartje en het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken en het onderhouden van dit gedenkteken en de begraafplaats wordt een éénmalig recht geheven gelijk aan het begraafrecht algemeen (kelder)graf.

Afhankelijk van de grafwijk waarin het algemene graf is gelegen wordt een vergunning voor een zwerfkei, dan wel een gedenkteken verstrekt.

 

Algemene keldergravencomplex (’t Lalibellum)

Voor het plaatsen van een naamplaatje in de traptreden van ’t Lalibellum, inclusief het na de grafrust van 10 jaren cremeren van de stoffelijke resten en verstrooien van de as in ’t Lalibellum, een éénmalig recht geheven gelijk aan het begraafrecht algemeen (kelder)graf.

 

 

B.2

Grafkosten particuliere graven

Tarief in €

B.2.01

Categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

1.267,00

B.2.02

Categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

1.267,00

B.2.03

Categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

750,00

B.2.04

Categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

600,00

B.2.05

Categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter (kindergraf)

300,00

B.2.06

Categorie F: oppervlakte 0.50 x 0.40 meter (kindergraf)

75,50

B.2.07

Categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter (kindergraf in Kinderhofje)

600,00

B.2.08

Categorie AH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter (historisch gedeelte)

1.267,00

B.2.09

Categorie BH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter (historisch gedeelte)

1.267,00

B.2.10

Categorie CH: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter (historisch gedeelte)

750,00

B.2.11

Categorie K: oppervlakte circa 2.60 x 1.30 meter, waarin een bestaande kelder (exclusief kelder en zerk)

1.267,00

B.2.12

Categorie M: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter (moslimgraf, één diep)

749,00

B.2.13

Grafkosten particuliere graven per m2 per jaar

37,50

 

Bijzondere bepalingen

De graven worden uitgegeven voor maximaal twee overledenen en acht urnen, afhankelijk van de ter plekke geldende grondwaterstand.

 

Het initiërend termijn waarvan het uitsluitend recht tot begraven wordt aangegaan voor een minimaal 10 jaar of een meervoud van 10 jaar, met een maximum van 10 (100 jaar).

 

Categorie F is uitsluitend voor premature/onvoldragen kindjes tot 24 weken zwangerschap.

 

De eigenaar van een graf, die het uitsluitend recht tot begraven heeft verkregen, kan voor het verstrijken van die termijn dat recht telkens opnieuw voor een periode van tien jaren verkrijgen door betaling van vermelde recht.

 

W toevoeging categorie:

Graven waarin vanwege beworteling niet dieper begraven kan worden dan de toplaag krijgen de toevoeging W en daarvoor geldt;

- uitsluitend bestemd voor asverstrooiing en/of urn bijzetting;

- volgens de monumenteisen van de betreffende wijk;

- tarief exclusief (verplichte) urnkelder.

 

K toevoeging categorie:

Graven waarin/-op een kelder is geplaatst krijgen de toevoeging K en daarvoor geldt;

- kelders dienen periodiek te worden hersteld waar nodig;

- bovengrondse delen dienen volledig te zijn afgewerkt met natuursteen;

- volgens de monumenteisen van de betreffende wijk;

- tarief exclusief (verplichte) kelder.

 

Voor alle M categorie graven geldt:

- graven bestemd voor soennieten, voorzien van betonnen bekisting;

- volgens de monumenteisen van de betreffende wijk;

- worden afgesloten met gepotdekselde afdekplankjes.

       

 

B.3

Verlenging graftermijn per jaar

(ter aanvulling van lopend termijn tot 10 jaar grafrust)

Tarief in €

B.3.01

Categorie A

127,50

B.3.02

Categorie B

127,50

B.3.03

Categorie C

75,50

B.3.04

Categorie D

61,00

B.3.05

Categorie E

30,00

B.3.06

Categorie F voor premature kindjes tot 24 weken

7,50

B.3.07

Categorie G

61,00

B.3.08

Categorie AH

127,50

B.3.09

Categorie BH

127,50

B.3.10

Categorie CH

77,50

B.3.11

Categorie K

126,50

B.3.12

Categorie M

75,50

B.3.13

Vernieuwing grafrecht in ’t Lalibellum met 10 jaar

814,00

B.4

Monument/grafbedekking

Tarief in €

B.4.01

Afnemen, stellen en/of herplaatsen van bedekkingen voor een urnbijzetting/begrafenis >1 m2

313,00

B.4.02

(Afkoop toekomstige) verwijderingsbijdrage grafmonument > 1 m2

301,00

B.4.03

Afnemen, stellen en/of herplaatsen van bedekkingen voor een urnbijzetting/begrafenis < 1 m2

104,00

B.4.04

Afkoop toekomstige verwijderingsbijdrage grafmonument < 1 m2

148,00

B.4.05

Afnemen monument (< 0,5 m2) na afstandsverklaring graf met maximaal 2 weken opslag op werf Zorgvlied

120,00

B.4.06

Opslag monument na afstandsverklaring graf na termijn 2 weken, per week

82,00

B.4.07

Opslag zerkje na afstandsverklaring graf na termijn 2 weken, per week

82,00

B.4.08

Voor het plaatsen van een natuurstenen paaltje met grafnummer (link vooraan het graf) bij afwezigheid van een grafnummer op een grafmonument of grafbedekking

106,00

B.4.09

Voor het afnemen, stellen en (her)plaatsen van grafbedekkingen in opdracht van de rechthebbende

627,00

B.4.10

Bestaande grafdekplaat van natuursteen, met restauratieverplichting (alleen in combinatie met een K categorie graf)

556,00

B.4.11

Het leveren en plaatsen van een betonnen grafdekplaat (alleen in combinatie met een K categorie graf)

832,00

B.4.12

Zwerfkei (speciaal) in ’t Varenveld (categorie B) exclusief Inscriptie

1.093,00

B.4.13

Zwerfkei voor (urnengraven), strooiplek in Nimrod en Ossuarium in ’t Lalibellum

377,00

B.4.14

Inscriptie aanbrengen op afdekplaat (categorie N), tegel (categorie R) of kei, inclusief plaatsen, inclusief leges

385,00

B.4.15

Inscriptie aanbrengen op de zuil van de eeuwige vlam (’t Lalibellum)

280,50

B.4.16

Inscriptie (naam, geboorte- sterfdatum) in praal as-tombe, één stuk

950,00

B.4.17

Inscriptie (naam, geboorte- sterfdatum) in praal as-tombe, twee stuks

1.800,00

B.4.18

Inscriptie (naam, geboorte- sterfdatum) in praal as-tombe, drie stuks

2.250,00

B.4.19

Elke extra inscriptie (naam, geboorte- sterfdatum) in praal as-tombe, boven drie stuks

850,00

B.5

Opgraven/herbegraven/ruimen/schudden/samenvoegen

Tarief in €

B.5.01

Opgraven van een overledene binnen de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van 10 jaar

1.431,00

B.5.02

Opgraven van een overledene na de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van 10 jaar

717,00

B.5.03

Opgraven < 1 jaar binnen wettelijk termijn

717,00

B.5.04

Opgraven < 1 jaar na wettelijk termijn

359,00

B.5.05

Ruimen of samenvoegen van eigen graven, per graflaag

405,00

B.5.06

Voor onbepaalde tijd plaatsen van beenderen (in beenderkist), in het Ossuarium van ’t Lalibellum (niet zijnde algemene verzamelkelder) exclusief beenderkist en exclusief gedenkkei

814,00

B.5.07

Beenderkist voor herbegraven of cremeren (groot)

424,00

B.5.08

Beenderkist voor plaatsing in het Ossuarium (klein)

212,00

B.5.09

Beenderkist < 1 jaar voor cremeren

212,00

B.5.10

Opgraven of verwijderen van een/meerdere asbus(sen) uit een graf/nis

272,00

 

Bijzondere bepalingen

Overplaatsen

Voor het na de opgraving opnieuw begraven van een stoffelijke overschot wordt naast het vermelde recht, bovendien het begraafrecht geheven. In dit recht zijn niet begrepen de kosten van aanschaf van een beenderkist en/of leges plaatsen monument.

Overplaatsen en bijzetten van een asbus

Voor het na opgraving elders bijzetten van een asbus of verstrooien van de as (op een eigen graf) wordt naast het vermelde recht bovendien geheven het recht tot bijzetten asbus.

Voor het verstrooien van as van ziekenhuizen van premature/onvoldragen kindjes, in afwezigheid van nabestaanden, in het sterretjesveld, wordt geen recht geheven.

 

B.6

Onderhoud

 

B.6.01

Vastrecht per jaar

89,00

B.6.02

Vastrecht restant huidig jaar voor resterende maanden, per maand

7,40

B.6.03

Afkoop vastrecht per jaar

89,00

B.6.04

Afkoop vastrecht onderhoud (10 jaar)

887,00

B.6.05

Afkoop vastrecht onderhoud ‘t Lalibellum

20,00

B.6.06

Onderhoud grafmonument per jaar

75,50

B.6.07

Afkoop onderhoud grafmonument per jaar

75,50

B.6.08

Afkoop onderhoud grafmonument (10 jaar)

755,00

B.6.09

Verwijderingsbijdrage grafmonument

301,00

B.6.10

Afkoop verwijderingsbijdrage grafmonument

301,00

B.6.11

Vastrecht inclusief onderhoud monument (urn) graf per jaar

89,00

B.6.12

Vastrecht inclusief onderhoud (urn)monument restant huidig jaar voor resterende maanden per maand

7,40

B.6.13

Afkoop vastrecht inclusief onderhoud monument (urn)graf per jaar

89,00

B.6.14

Afkoop vastrecht inclusief onderhoud (urn)monument (10 jaar)

887,00

B.6.15

Verwijderingsbijdrage (urn)grafmonument

148,00

B.6.16

Afkoop verwijderingsbijdrage (urn)grafmonument

148,00

B.6.17

Eenmalig recht beplantingen bijdrage ecologische grafwijk ‘t Varenveld

342,00

B.6.18

Voor het onderhoud van graven, van de Oorlogsgravenstichting te ’s-Gravenhage, per graf per jaar

2,00

B.6.19

Aanvullen van grind/grond niet behorende bij jaarlijks onderhoudsschema

101,00

B.6.20

Lakken van de letters (niet goud), niet behorende bij 5 jaarlijks onderhoud schema

113,00

B.6.21

Reinigen monument, niet behorende bij jaarlijks onderhoudsschema

169,00

B.6.22

Verwijderen van teelaarde en aanbrengen inlegplaten en grind

294,00

B.6.23

Verwijderen van grind en inlegplaten en aanbrengen van teelaarde

199,00

B.6.24

Vervangen van grind/grond

169,00

B.6.25

Beplanting verwijderen, niet behorende bij openen graf

123,00

 

Bijzondere bepalingen

Voor het onderhoud wordt niet verstaan het herstellen van schade noch het vergulden of verzilveren van letters.

Het onderhoud eindigt tien jaar nadat de laatste begraving in het graf heeft plaatsgevonden.

Voor het onderhoud van nieuw uitgegeven graven na 1 maart van het lopende jaar, wordt het recht berekend over de resterende maanden van het lopende jaar.

Onder het van gemeentewege onderhouden van de begraafplaats wordt verstaan:

Onderhoud algemeen groen, kosten afvoer blad, onderhoud bomen, nieuwe aanplant plantsoen, onderhoud paden, servicepunten en banken.

Het recht is tevens inclusief het onderhoud van de op de eigen graven aangebrachte beplantingen (exclusief rozen).

Voor de afkoop voor het onderhouden van de begraafplaats kan een afkoopsom worden gestort voor een periode gelijk aan de jaarlijkse onderhoudsrechten.

De afkoop zal ingaan met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar.

Uitsluitend om te voldoen aan de volledig resterende termijn kan de afkoop voor het onderhouden van de begraafplaats voor een kortere periode anders dan tien jaar worden toegestaan (zolang het graf verlengd is). Hiertoe wordt per jaar het vastrecht geheven.

Onder het onderhouden wordt niet verstaan schadeherstel, herstellen en vernieuwen van de grafbedekkingen, monumenten en graven noch het vergulden of verzilveren van letters en/of kettingen. Wel het (indien nodig) periodiek (5 jaar) ophogen, stellen van monumenten en zwarten van letters.

Het voortdurend onderhoud (vastrecht) van voor onbepaalde tijd uitgegeven eigen graven, alsmede het voortdurend onderhoud van grafbedekkingen en monumenten op deze graven geldt een afkoopsom (40 x vastrecht + 40 x recht onderhoud monument).

Voor de afkoop van onderhoud van de urnengraven kan een afkoopsom worden gestort voor een periode gelijk aan de jaarlijkse onderhoudsrechten. De afkoop zal ingaan met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar.

Beplanting ’t Varenveld. Eenmalige bijdrage voor grafbeplanting indien het graf gelegen is in ’t Varenveld. Voor urnengraven gelegen in ’t Varenveld geldt de helft van het gestelde tarief.

 

B.7

Graffunderen (verplicht) en kelders

 

B.7.01

Categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter, zonder inlegplaten

300,00

B.7.02

Categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter, met inlegplaten

478,00

B.7.03

Categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter, zonder inlegplaten

300,00

B.7.04

Categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter, met inlegplaten

478,00

B.7.05

Categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter, zonder inlegplaten

232,00

B.7.06

Categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter, met inlegplaten

385,00

B.7.07

Categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter, zonder inlegplaten

232,00

B.7.08

Categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter, met inlegplaten

385,00

B.7.09

Categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter (kindergraf), zonder inlegplaten

117,00

B.7.10

Categorie F: oppervlakte 0.50 x 0.40 meter (kindergraf), zonder inlegplaten

117,00

B.7.11

Categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter (kindergraf in Kinderhofje), zonder inlegplaten

232,00

B.7.14

Categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter (kindergraf in Kinderhofje), met inlegplaten

385,00

B.7.15

Categorie AH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter (historisch gedeelte), zonder inlegplaten

300,00

B.7.16

Categorie AH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter (historisch gedeelte), met inlegplaten

479,00

B.7.17

Categorie BH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter (historisch gedeelte), zonder inlegplaten

300,00

B.7.18

Categorie BH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter (historisch gedeelte), met inlegplaten

478,00

B.7.19

Categorie CH: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter (historisch gedeelte), zonder inlegplaten

232,00

B.7.20

Categorie CH: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter (historisch gedeelte), met inlegplaten

385,00

B.7.21

Categorie M: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter (moslimgraf, één diep), met betonnen bekisting zonder inlegplaten

538,00

B.7.22

Funderen zonder inlegplaten Categorie P: 0.90 x 0.80 meter

112,00

B.7.23

Inlegplaten beton

25,50

B.7.24

Urnenkelder beton 0.50 x 0.50 meter

498,00

B.7.25

Urnenkelder kunststof 0.45 x 0.45 meter

186,00

B.7.26

Funderen met inlegplaten (7 stuks) Categorie A/B

178,50

B.7.27

Funderen met inlegplanten (5 stuks) Categorie C/G

127,50

B.7.28

Het leveren en plaatsen van een boven- of ondergrondse kelder, per laag, exclusief bovengrondse verplichte bekleding in natuursteen

2.611,00

B.7.29

Bestaande grafkelder (met restauratieverplichting) per laag (in combinatie met een K categorie graf)

1.127,00

 

Bijzondere bepalingen:

 

Opdrachten tot levering, plaatsing en/of herstellen van boven- en/of ondergrondse kelders dienen via Zorgvlied geplaatst te worden.

 

Graven dienen voorzien te zijn van een graf vullende raamfundering met sponningen en 4 schroefhulzen.

 

Voor het aanbrengen van split, grind en steenslag dient het graf te voorzien zijn van betonnen inlegblaadjes.

 

Voor categorie E /F (kindergraf) zijn geen inlegplaten vereist.

 

 

C.1

Cremeren in het Crematorion

Tarief in €

C.1.01

Cremeren tot 18.00 uur exclusief basistarief asbehandeling, exclusief ophalen as

814,00

C.1.02

Voor het invoeren in de oven, in aanwezigheid van nabestaanden wordt een toeslag geheven van

102,00

C.1.03

Cremeren in aansluiting op een plechtigheid na 18.00 uur wordt het recht bedoeld in C.1.01 verhoogd met

306,00

C.1.05

Cremeren van een foetus / kindje jonger dan 1 jaar

505,00

C.1.06

Cremeren: aanvoer zonder familie/belangstellenden, zonder gebruik publieksfaciliteiten. Tijdstip crematie wordt door Zorgvlied bepaald

505,00

C.1.07

Cremeren vanuit Gemeentewege aanvoer zonder belangstellenden, zonder publieksfaciliteiten, met facturatie aan betreffende gemeente. Tijdstip uitvaartplechtigheid wordt door Zorgvlied bepaald.

505,00

C.1.08

Cremeren van stoffelijke resten uit een graf op Zorgvlied exclusief kist zonder familie

505,00

C.1.09

Transport overledene vanuit regio Amsterdam naar Crematorion, zonder familie

163,00

C.1.10

Invoer kistplaat

76,50

C.2

Asbestemming

Tarief in €

C.2.01

Basistarief asbestemming, inclusief asafgifte in asurn/strooikoker (asafgifte op kantoor, op afspraak)

158,00

C.2.02

Asafgifte in ecologisch afbreekbare asurn (asafgifte op kantoor, op afspraak)

22,00

C.2.03

As splitsen/verdelen over meerdere asbussen/strooikokers

62,00

C.2.04

Vullen aangeleverde asurn, assierraad e.d.

96,00

 

 

 

C.3

Gebruik algemene binnennis

Tarief in €

C.3.01

Gebruik algemene nis (termijn, maximaal 6 maanden)

93,00

C.4

Verstrooiingen

Tarief in €

C.4.01

Verstrooiing in/op particulier (urnen)graf zonder familie

337,00

C.4.02

Verstrooiing op 1 m 2 in grafwijk Nimrod, exclusief keitje, 10 jaar, inclusief begeleiding exclusief inscriptie, zonder familie

510,00

C.4.03

Verstrooiing van as in algemeen asmonument, met familie

62,00

C.4.04

Verstrooiing ´t Lalibellum, inclusief inscriptie, met of zonder familie

814,00

C.4.05

Verstrooiing strooiveld zonder familie

337,00

C.4.06

Verstrooiing op zee zonder familie zonder bericht

62,00

C.4.07

Verstrooiing op zee zonder familie met bericht

93,00

C.4.08

Verstrooiing op zee met familie exclusief transport familie naar haven p.p.

118,00

C.4.09

30 minuten begeleiding bij asbestemming

62,00

 

Bijzondere bepalingen:

Gebruik van de algemene (buitennis) is gedurende de eerste 31 dagen na de crematie verplicht en kosteloos.

Het gebruik van de algemene buitennis kan niet worden verlengd.

Het gebruik van de algemene binnennis is gedurende de eerste termijn van maximaal 5 maanden kosteloos.

Het gebruik van de algemene binnennis kan met maximaal een termijn van 6 maanden worden verlengd, tegen betaling tarief.

Verstrooiing van as in algemeen asmonument op Zorgvlied in afwezigheid van nabestaanden is kosteloos.

 

C.5

Urn bijzetten

Tarief in €

C.5.01

Bijzetten van een asbus in een urnengraf/kelder, zonder familie

337,00

C.5.02

Bijzetten van een urn in de Algemene Nis van ’t Lalibellum voor een periode van 10 jaar, exclusief tegel

814,00

C.5.03

Voor onbepaalde tijd plaatsen van urn in ’t Lalibellum, vanuit een ander graf naar ’t Lalibellum, inclusief naamsvermelding op de zuil van de eeuwige vlam

814,00

C.6

Termijnen urnengraf/nis/plek per 10 jaar

Tarief in €

C.6.01

Categorie N: Nis in Columbarium, inclusief tekstplaat, exclusief gravering

1.076,00

C.6.02

Categorie O: oppervlakte 0.60 x 0.60 meter voor het ondergronds plaatsen van een oplosbare urn, zwerfkei verplicht

135,00

C.6.03

Categorie P: oppervlakte 0.80 x 0.90 meter exclusief urnkelder.

271,00

C.6.04

Categorie Q: oppervlakte 0.80 x 0.90 meter, inclusief kunststof urnkelder, zwerfkei verplicht, gelegen in Nimrod

424,00

C.6.05

Categorie R: oppervlakte 0.80 x 0.90 meter, inclusief Chinese sierurn op tegel, bij Lotusvijver, exclusief graveren

1.076,00

C.6.06

Categorie S: oppervlakte 1.00 x 1.00 meter bovengronds plaatsen van een urn, exclusief zuil, exclusief sierurn

375,00

C.6.07

Categorie TH/TV: oppervlakte 0.80 x 0.90 meter, inclusief betonnen urnkelder, exclusief dekselzerkje (zwart Impala)

774,00

C.6.08

Categorie U: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter, exclusief (verplichte) betonnen urnkelder, exclusief dekselzerkje (zwart Impala)

750,00

C.6.09

Categorie AW: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

1.267,00

C.6.10

Categorie BW: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

1.267,00

C.6.11

Categorie CW: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

750,00

 

Bijzondere bepaling

De graven worden uitgegeven voor maximaal vier asbussen per m2.

 

C.7

Verlenging termijn urnengraf/nis/plek per jaar

Tarief in €

C.7.01

Verlenging termijn Categorie N per jaar

108,00

C.7.02

Verlenging termijn Categorie O per jaar

14,00

C.7.03

Verlenging termijn Categorie P per jaar

26,50

C.7.04

Verlenging termijn Categorie Q per jaar

42,00

C.7.05

Verlenging termijn Categorie R per jaar

108,00

C.7.06

Verlenging termijn Categorie S per jaar

37,50

C.7.07

Verlenging termijn Categorie TH/TV per jaar

75,50

C.7.08

Verlenging termijn Categorie U per jaar

75,50

C.7.09

Verlenging termijn Categorie AW per jaar

127,50

C.7.10

Verlenging termijn Categorie BW per jaar

127,50

C.7.11

Verlenging termijn Categorie CW per jaar

75,50

 

 

Bijzondere bepalingen

De eigenaar van een urnengraf, die het uitsluitend recht tot bijzetten van urnen heeft verkregen, kan voor het verstrijken van die termijn dat recht telkens opnieuw voor een periode van tien jaren verkrijgen door betaling van het vermelde recht.

Uitsluitend om te voldoen aan de wettelijke grafrusttermijn kan verlenging van het uitsluitend recht tot het bijzetten van urnen voor een kortere periode van tien jaar worden toegestaan. Hierbij wordt in de onderscheidene categorieën per 1/10 gedeelte geheven van vermelde recht.

   

 

F.1

Gebruik Aula en Condoleance paviljoen

Tarief in €

 

Bijzondere bepalingen

In het tarief is opgenomen: een kwartier voor aanvang ontvangen van genodigden en belangstellenden, gebruik maken van ruimten, begeleiding door één medewerker en assistentie bij geluid, met gebruik van de aanwezige accessoires en attributen voor plechtigheden die aanvangen tussen 09.00 en 15.00 uur met een maximale grafgang van 30 minuten.

Niet voorziene uitloop in tijd (aula alsook Condoleance Paviljoen) vindt plaats op nacalculatie op basis van F 1.09 tot en met F.1.11

 

 

F.1.01

30 minuten begeleiding bij ontvangst en 30 minuten grafgang/crematiegang

124,50

F.1.02

Elke volgende 30 minuten begeleiding of gedeelte daarvan

62,00

F.1.03

30 minuten grafgang en 30 minuten Condoleance Paviljoen

371,00

F.1.04

30 minuten aula, 30 minuten grafgang en 30 minuten Condoleance Paviljoen voor 10.00 uur

400,00

F.1.05

30 minuten aula, 30 minuten grafgang, zonder gebruik van Condoleance Paviljoen

399,00

F.1.06

45 minuten aula, 30 minuten grafgang, zonder gebruik Condoleance Paviljoen

567,00

 

Zorgvlied Combinaties F.1.07 t/m F.1.08B

Deze tarieven zijn inclusief 2 tot 3 personen bediening catering, voor een gezelschap tot 100 personen.

Bij een gezelschap boven de 100 personen wordt extra bediening catering gerekend a € 62,00 per ingezette cateringmedewerker per 30 minuten (F.1.12)

 

 

F.1.07

30 minuten aula, 30 minuten grafgang/crematiegang, 30 minuten Condoleance Paviljoen

400,00

F.1.07A

30 minuten aula, 30 minuten grafgang/crematiegang, 60 minuten Condoleance Paviljoen

650,00

F.1.08

45 minuten aula, 30 minuten grafgang/crematiegang, 60 minuten Condoleance Paviljoen

800,00

F.108A

60 minuten aula, 30 minuten grafgang/crematiegang, 60 minuten Condoleance Paviljoen

950,00

F.1.08B

60 minuten aula, 30 minuten grafgang/crematiegang, 90 minuten Condoleance Paviljoen

1.100,00

F.1.09

Elk volgende 30 minuten gebruik aula of gedeelte daarvan

339,00

F.1.10

30 minuten Condoleance Paviljoen

256,00

F.1.11

Elk volgende 30 minuten gebruik Condoleance Paviljoen of gedeelte daarvan

256,00

F.1.12

Extra bediening catering per persoon per 30 minuten of gedeelte daarvan

62,00

F.1.13

Extra assistentie aula per 30 minuten of gedeelte daarvan

62,00

F.1.14

Extra assistentie rijden electrowagen per 30 minuten, of gedeelte daarvan

62,00

F.1.15

Ad hoc inhuur van (extra) personeel (geldende tarief verhoogd met 100%).

124,50

F.1.16

30 minuten DVD/USB testen in aula, of gedeelte daarvan

124,50

F.1.17

Programmeren en testen van CD/DVD/USB op dag uitvaart

124,50

F1.18

Buiten Paviljoen (overdekte buitenruimte, maximaal 80 personen) per keer

De zogeheten stretchtent is opgesteld in groenruimte ´t Pothoofd, inclusief houten meubilair en voorzien van elektriciteit.

Exclusief beeld & geluid (op aanvraag) en exclusief catering (op aanvraag).

Alleen in combinatie met begraven, cremeren of asbestemming op Zorgvlied.

150,00

F.2

Audio/visueel/orgel (aula)

Tarief in €

F.2.01

Videopname op DVD (bij plechtigheid in aula)

99,00

F.2.02

Orgelspel vanuit repertoire Zorgvlied (per 30 minuten, bij plechtigheid in aula)

93,00

F.2.03

Oefenen organist voor onbekend muziekstuk (bij plechtigheid in aula)

165,00

F.2.04

Extra assistentie bij afspelen laptop in aula

62,00

F.3

Gebruik Chalet (kleine aula)

Tarief in €

F.3.01

Opbaring inclusief 30 minuten rouwbezoek

361,00

F.3.02

Rouwbezoek per 30 minuten

62,00

F.3.03

Opbaring vanaf de dag vóór de uitvaart

180,50

F.3.04

30 minuten afscheid nemen vóór de uitvaart, zonder opbaring vooraf

127,50

F.3.05

Plechtigheid per 30 minuten maximaal 20 personen

180,50

F.3.06

Plechtigheid per 45 minuten maximaal 20 personen

271,00

F.3.07

Condoleren per 30 minuten maximaal 20 personen inclusief selfservice koffie/thee

127,50

F.3.08

Plechtigheid per 30 minuten maximaal 20 personen, voor 10.00 uur

62,00

F.4

Sancties

Tarief in €

F.4.01

Sancties voor uitloop van gebruik aula, grafgang/graflegging, Crematorion of condoleanceruimte, terwijl is aangegeven door het personeel van Zorgvlied dat dit – vanwege een opvolgende plechtigheid – niet is toegestaan. Deze sanctie wordt geheven bovenop het tarief van 30 minuten.

510,00

F.4.02

Sanctie voor het afnemen en elders opslaan van bedekkingen en/of onderdelen, waarvoor geen vergunning is verleend

381,00

F.5

Pakketten

Tarief in €

F.5.01

Basispakket begraven van Gemeentewege (Wet op de Lijkbezorging)

2.395,00

F.5.02

Servicepakket (Basis) begraven exclusief graf

2.817,00

F.5.03

Basispakket cremeren van Gemeentewege (Wet op de Lijkbezorging)

2.342,00

F.5.04

Servicepakket (Basis) cremeren inclusief verstrooiing zonder familie

2.836,00

 

Bijzondere bepalingen

Basispakket – Begrafenis van Gemeentewege

Is van toepassing bij facturaties rechtstreeks aan de betreffende gemeente en houdt in:

 • 1.

  doen van aangifte

overbrengen vanuit de regio naar Zorgvlied

 • 1.

  verzorgen van kisten

 • 1.

  levering eenvoudige kist

 • 1.

  opbaring in Chalet

 • 1.

  30 minuten afscheid nemen voorafgaand aan begrafenis

 • 1.

  30 minuten plechtigheid (maximaal 20 personen)

 • 1.

  begeleiden van de plechtigheid

 • 1.

  4 dragers

 • 1.

  begeleiding grafgang

 • 1.

  algemeen keldergraf in ’t Lalibellum (10 jaar), inclusief onderhoud

 • 1.

  30 minuten condoleren met koffie en koekje

 • 1.

  tijdstip uitvaartplechtigheid door Zorgvlied bepaald

 

Service pakket - Begrafenis

Is van toepassing op particulieren en houdt in:

 • 1.

  regelgesprek van een half uur op kantoor Zorgvlied

 • 1.

  contante betaling bij regelgesprek

 • 1.

  overbrengen vanuit de regio naar Zorgvlied

 • 1.

  verzorgen en kisten

 • 1.

  levering eenvoudige kist

 • 1.

  opbaring in Chalet

 • 1.

  30 minuten afscheid nemen voorafgaand aan begrafenis

 • 1.

  30 minuten plechtigheid (maximaal 20 personen)

 • 1.

  4 dragers

 • 1.

  begeleiding grafgang

 • 1.

  algemeen keldergraf in ’t Lalibellum (10 jaar), inclusief onderhoud

 • 1.

  30 minuten condoleren met koffie en koekje

 • 1.

  tijdstip uitvaartplechtigheid door Zorgvlied bepaald

 

Basispakket – Crematie van Gemeentewege

Is van toepassing bij facturatie rechtstreeks aan de betreffende gemeente en houdt in:

 • 1.

  verzorgen van aangifte

 • 1.

  overbrengen vanuit de regio naar Zorgvlied

 • 1.

  verzorgen en kisten

 • 1.

  levering eenvoudige kist

 • 1.

  opbaring in Chalet

 • 1.

  30 minuten afscheid nemen voorafgaand aan crematie

 • 1.

  30 minuten plechtigheid (maximaal 20 personen)

 • 1.

  begeleiden van de plechtigheid

 • 1.

  4 dragers

 • 1.

  begeleiding grafgang

 • 1.

  crematie in het Crematorion

 • 1.

  verstrooiing van de as, zonder belangstellenden, in een van de algemene asverstooiingsmonumenten van Zorgvlied

 • 1.

  30 minuten condoleren met koffie en koekje

 • 1.

  tijdstip uitvaartplechtigheid door Zorgvlied bepaald

 

Servicepakket – Crematie

Is van toepassing op particulieren en houdt in:

 • 1.

  regelgesprek van een half uur op kantoor Zorgvlied

 • 1.

  contante betaling bij regelgesprek

 • 1.

  overbrengen vanuit de regio naar Zorgvlied

 • 1.

  verzorgen en kisten

 • 1.

  levering eenvoudige kist

 • 1.

  opbaring in Chalet

 • 1.

  30 minuten afscheid nemen voorafgaand aan crematie

 • 1.

  30 minuten plechtigheid (maximaal 20 personen)

 • 1.

  4 dragers

 • 1.

  begeleiding grafgang

 • 1.

  crematie in het Crematorion

 • 1.

  verstrooiing van de as, zonder belangstellenden, in een van de algemene asverstooiingsmonumenten op Zorgvlied

 • 1.

  30 minuten condoleren met koffie en koekje

 • 1.

  tijdstip uitvaartplechtigheid door Zorgvlied bepaald

 

 

F.6

Dragers

Tarief in €

F.6.01

Drager per 30 minuten

63,00

F.6.02

4 dragers per 90 minuten voor begeleiden rijdende baar

265,00

F.6.03

4 dragers per extra kwartier (uitloop)

42,00

F.6.04

6 dragers per 90 minuten

378,00

F.6.05

6 dragers per extra kwartier (uitloop)

63,00

F.6.06

Drager per extra kwartier (uitloop)

10,50

G.1

Grafbeplanting - Randbeplanting

Tarief in €

G.1.01

Categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

199,00

G.1.02

Categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

199,00

G.1.03

Categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

153,00

G.1.04

Categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

153,00

G.1.05

Categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter

92,00

G.1.06

Categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

153,00

G.1.07

Categorie AH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

199,00

G.1.08

Categorie BH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

199,00

G.1.09

Categorie CH: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

153,00

G.1.10

Categorie AW: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

199,00

G.1.11

Categorie BW: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

199,00

G.1.12

Categorie CW: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

153,00

G.2

Grafbeplanting - Randbeplanting + vaste Binnenbeplanting

Tarief in €

G.2.01

Categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

301,00

G.2.02

Categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

301,00

G.2.03

Categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

245,00

G.2.04

Categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

245,00

G.2.05

Categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter

184,00

G.2.06

Categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

245,00

G.2.07

Categorie AH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

301,00

G.2.08

Categorie BH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

301,00

G.2.09

Categorie CH: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

245,00

G.2.10

Categorie AW: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

301,00

G.2.11

Categorie BW: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

301,00

G.2.12

Categorie CW: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

245,00

G.3

Grafbeplanting - vaste beplanting / arrangementen

Tarief in €

G.3.01

Categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

352,00

G.3.02

Categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

352,00

G.3.03

Categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

281,00

G.3.04

Categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

281,00

G.3.05

Categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter

199,00

G.3.06

Categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

281,00

G.3.07

Categorie AH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

352,00

G.3.08

Categorie BH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

352,00

G.3.09

Categorie CH: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

281,00

G.3.10

Categorie AW: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

352,00

G.3.11

Categorie BW: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

352,00

G.3.12

Categorie CW: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

281,00

G.4

Grafbeplanting - seizoenbeplanting (zomer en winter)

Tarief in €

G.4.01

Categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

179,00

G.4.02

Categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

179,00

G.4.03

Categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

153,00

G.4.04

Categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

153,00

G.4.05

Categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter

92,00

G.4.06

Categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

153,00

G.4.07

Categorie AH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

179,00

G.4.08

Categorie BH: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

179,00

G.4.09

Categorie CH: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

153,00

G.4.10

Categorie AW: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

179,00

G.4.11

Categorie BW: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

179,00

G.4.12

Categorie CW: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

153,00

G.4.13

Wintergroen maken van graf

65,00

 

Bijzondere bepaling

Bij vooruitbetaling van een 5-jarig abonnement betaalt u 4 keer het tarief. Tarief inclusief groen opsteken bij Allerzielen en Kerst.

 

L.1

Leges

Tarief in €

L.1.01

Voor het mogen plaatsen van een gedenkteken, bedekking of markering op een eigen graf of urnengraf of het bijplaatsen van een additionele inscriptie of het wijzigen van de oorspronkelijke bedekking of het toevoegen/bijplaatsen van een extra element

73,50

L.1.02

Voor het laten omzetten naar een K categorie van een graf en het mogen inrichten tot keldergraf met een kelder en/of het laten plaatsen van een bovengronds graf, met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de beheersverordening

394,00

L.1.03

Voor het mogen plaatsen van een eigen bankje op het eigen particuliere graf gedurende een periode van 10 jaar

394,00

L.1.04

Extra grafakte

62,00

L.1.05

Overschrijving graf

62,00

L.1.06

Ontheffing voertuig

18,00