Beleidsregels over de toewijzing van woonwagenstandplaatsen

Geldend van 09-08-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels over de toewijzing van woonwagenstandplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht;

gezien het voorstel d.d. 21 mei 2019 inzake Huisvestingsverordening Sliedrecht 2019;

gelet op artikel 4.6, lid 2 van de Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht 2019;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende Beleidsregels over de toewijzing van woonwagenstandplaatsen

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  Verordening: de "Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht 2019".

 • 2.

  Standplaatszoekende: degene die is ingeschreven op de wachtlijst genoemd in artikel 4.2. van de verordening.

 • 3.

  Hoofdbewoner: de woonwagenbewoner die krachtens een overeenkomst een standplaats voor een woonwagen in gebruik heeft in Sliedrecht.

 • 4.

  Wachtlijst: wachtlijst als bedoeld in artikel 4.2 van de verordening.

Artikel 2 Toewijzing

Het college van burgemeester en wethouders hanteert bij de toewijzing van standplaatsen voor een bepaalde locatie de volgende volgorde:

 • 1.

  de hoofdbewoner die vanwege planologische ontwikkelingen moet verhuizen en aan wie nog geen vervangende standplaats is toegewezen, in volgorde van de datum van inschrijving op de wachtlijst;

 • 2.

  meerderjarig (klein)kind van een hoofdbewoner, in volgorde van de datum van inschrijving op de wachtlijst;

 • 3.

  de overige standplaatszoekenden binnen Sliedrecht, in volgorde van de datum van inschrijving op de wachtlijst;

 • 4.

  de overige standplaatszoekenden buiten Sliedrecht, in volgorde van de datum van inschrijving op de wachtlijst.

Artikel 3 Toewijzing standplaatsen met huurwoonwagen of huurchalet

In geval van standplaatsen die beschikbaar komen met daarop een huurwoonwagen of huurchalet, geldt de volgorde als bedoeld in artikel 2 slechts indien de standplaatszoekende die volgens dat artikel in aanmerking komt voor de betreffende standplaats, bereid is een huurovereenkomst te sluiten voor de huurwoonwagen of huurchalet.

Artikel 4 Voorkeur voor locatie

Voor zover het bepaalde in de artikelen 2 en 3 dit toelaat, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een schriftelijk bepaalde voorkeur voor een locatie.

Artikel 5 Schending van het recht en inschrijving voor standplaats

De hoofdbewoner die wegens schending met het recht een standplaats heeft moeten verlaten, wordt geen nieuwe standplaats toegewezen binnen drie jaar nadat hij de oude standplaats heeft verlaten.

Artikel 6 Vervallen van toewijzing

Indien een standplaats niet binnen zes maanden na oplevering van die standplaats wordt bewoond, vervalt de toewijzing, tenzij in de overeenkomst een langere termijn is vastgelegd.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels over de toewijzing van woonwagen­standplaatsen op grond van artikel 4.6, lid 2 van de Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht 2019.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 21 mei 2019,

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

H.F. van Breugel drs. A.P.J. van Hemmen