Subsidieregeling Preventiefonds Assen voor inwoners en vrijwilligers

Geldend van 09-08-2019 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Preventiefonds Assen voor inwoners en vrijwilligers

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010;

gemeente: gemeente Assen;

college: college van burgemeester en wethouders van Assen ;

vrijwilligersorganisatie: organisatie met een ideële doelstelling, waarbij alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en de uitvoering van het primaire proces door vrijwilligers wordt gedaan;

gezondheid: behoud en verbeteren van het geestelijk en lichamelijk welbevinden van inwoners zodat die zo goed mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren;

participatie: meedoen aan de samenleving;

preventie: activiteit die ertoe leidt dat inwoners meer (zelf)redzaam zijn;

saamhorigheid: het versterken van contact en verbinding tussen inwoners;

opvoeden: het begeleiden van een kind bij zijn of haar ontwikkeling tot iemand die zelfstandig kan meedoen aan de samenleving;

zelfredzaamheid: inwoners moeten zelf de regie kunnen voeren op dagelijkse activiteiten;

signalerende rol: een manier waarop moeilijkheden van inwoners vroegtijdig kunnen worden onderkend.

Artikel 2. Doel van de subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van preventie en saamhorigheid, zodanig dat kwetsbare inwoners of inwoners die kwetsbaar dreigen te worden, minder (of helemaal niet) afhankelijk worden van professionele hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Participatiewet, Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg.

Artikel 3. Wie kan subsidie aanvragen

1. Inwoners en vrijwilligersorganisaties kunnen een aanvraag indienen.

2. Er kan ook gezamenlijk subsidie worden aangevraagd. In dat geval bepalen samenwerkingspartners vooraf wie de subsidie aanvraagt.

Artikel 4. Voor welke activiteiten is subsidie beschikbaar

Activiteiten en initiatieven die bijdragen aan het doel van deze regeling als bedoeld in onderdeel 2 en voldoen aan de volgende criteria:

De opbrengst van de activiteiten komt in overwegende mate ten goede aan inwoners van Assen;

De activiteit is wat betreft inhoud, aanpak of werkwijze onderscheidend en/of vernieuwend ten opzichte van het huidige aanbod in het sociaal domein;

De activiteit biedt een goede kans op het realiseren van de doelstellingen als genoemd in onderdeel 2 na verstrekking subsidie;

De activiteit kan een signalerende rol vervullen;

Artikel 5. Aanvraag

1. De aanvraag geeft een zo helder en compleet mogelijke beschrijving van uw plannen. In uw aanvraag geeft u aan hoe u de doelen genoemd in onderdeel 2 wilt bereiken.

2. Onderdeel hiervan is in elk geval:

een overzicht van de gewenste bijdrage, waar u dat aan wilt uitgeven en of/wat u zelf bijdraagt;

hoeveel mensen effectief worden bereikt of naar verwachting gaan deelnemen aan de activiteiten;

hoe de activiteit aansluit bij de behoeften van inwoners voor wie de activiteit is bedoeld

of en hoe uw activiteiten een blijvende bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van deze subsidieregeling;

een beschrijving van voorwaarden die het succes van de activiteit bepalen;

de duur van de activiteiten;

op welke wijze u samenwerkt met andere partijen;

Artikel 6. Subsidiebedrag en verdeling van het subsidieplafond

1. Het jaarlijkse subsidieplafond wordt bij vaststelling of wijziging van de begroting door de raad toegewezen.

2. Per aanvraag is maximaal € 10.000,-- beschikbaar en activiteiten komen slechts eenmalig in aanmerking voor subsidie.

3. De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

4. Voor subsidie komen alleen in aanmerking de redelijkerwijs te maken kosten die direct verbonden zijn met de activiteit.

Artikel 7. Termijnen

1. Tot uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit kan subsidie worden aangevraagd.

2. Een subsidie in het kader van deze regeling wordt bij verlening gelijk vastgesteld.

Artikel 8. Weigeringsgronden

De subsidie wordt in elk geval geweigerd in de volgende situaties:

de activiteit draagt niet bij aan het doel zoals bedoeld in onderdeel 2;

indien er geen sprake is van een activiteit zoals bedoeld in onderdeel 4;

de activiteit niet binnen 6 maanden na toekenning van subsidie kan worden uitgevoerd;

de activiteit is niet voorbereid of wordt niet uitgevoerd door inwoners of vrijwilligers in Assen;

de activiteit heeft een individueel, commercieel, politiek of religieus doel;

de activiteit is in strijd met wet- en regelgeving of lokale besluiten of bepalingen;

de aanvrager is jonger dan 18 jaar;

de subsidie is niet bestemd voor inwoners van Assen.

Artikel 9. Subsidieverplichtingen

1. Als subsidieontvanger op de hoogte is van feiten en omstandigheden waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat dit van invloed is op de gesubsidieerde activiteiten of op de verleende subsidie dient hij het college daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

2. Na afloop van de activiteiten toont de aanvrager aan dat de activiteiten hebben plaatsgevonden en kan dat doen door foto’s, verslagen, betaalde rekeningen etc. aan het college toe te zenden.

Artikel 10. Hardheidsclausule

1. Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van een belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

2. In alle gevallen waarin de regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2019.

2. Deze regeling kan worden aangehaald als het “Preventiefonds inwoners ”.

Ondertekening