Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang op grond van sociaal- medische indicatie (Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal-medische indicatie Gouda 2019)

Geldend van 01-10-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang op grond van sociaal- medische indicatie (Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal-medische indicatie Gouda 2019)

Burgemeester en wethouders van Gouda;

gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten vast te stellen de Beleidsregels sociaal medische indicatie Gouda 2019.

Artikel 1 Doelgroep sociaal-medische indicatie

De tegemoetkoming in de kosten is bedoeld voor in Gouda woonachtige kinderen van 0 jaar tot de leeftijd op de eerste dag van de maand waarop het kind naar het primair onderwijs gaat, uit gezinnen waarvan de ouders als bedoeld in artikel 1.1, van de Wet kinderopvang (tijdelijk) geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, omdat (een van) de /ouders niet werken en vanwege sociale en/of medische redenen tijdelijk niet (voldoende) voor hun kind(eren) kunnen zorgen.

Ouders kunnen op grond van een sociaal- medische indicatie aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang, indien vastgesteld is dat de ouder een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft, waardoor ouders tijdelijk niet (voldoende) voor hun kind(eren) kunnen zorgen.

Artikel 2 De aanvraag en toekenning

 • 1. Ouders kunnen een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang op grond van sociaal- medische indicatie indienen bij de gemeente Gouda via het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders besluit op de aanvraag.

 • 3. Er wordt alleen een tegemoetkoming verstrekt als de door de ouder(s) gekozen aanbieder van kinderopvang staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang.

 • 4. Er wordt geen tegemoetkoming verstrekt als er sprake is van een voorliggende voorziening waar gebruik van kan worden gemaakt

Artikel 3 Hoogte en duur

 • 1.

  De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van de kinderopvangtoeslagtabel van de Belastingdienst op basis van het verzamelinkomen van de ouder/ouders.

 • 2.

  De tegemoetkoming wordt maximaal voor de duur van zes maanden verleend voor maximaal 6 dagdelen per week.

 • 3.

  Bij een aanvraag in het lopende kalenderjaar wordt uitgegaan van het verzamelinkomen van het vorige kalenderjaar.

 • 4.

  De gemeente betaalt de tegemoetkoming aan de gekozen aanbieder van kinderopvang.

Artikel 4 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien de toepassing van deze regeling tot onbillijkheden leidt.

Artikel 5 Betaling en vaststelling tegemoetkoming

De ouders overleggen de facturen van het kindercentrum waarop zowel de kosten als de urenomvang zichtbaar zijn.

Artikel 6 Intrekking

De beleidsregels bijzondere bijstand kosten kinderopvang sociaal-medische indicatie Gouda 2013 worden ingetrokken.

Artikel 7 Overgangsrecht

 • 1. Besluiten op grond van de beleidsregels bijzondere bijstand kosten kinderopvang sociaal-medische indicatie Gouda 2013 worden aangemerkt als besluiten op grond van deze beleidsregels.

 • 2. Aanvragen waarop nog niet is beslist bij de inwerkingtreding van deze beleidsregels worden afgehandeld krachtens deze beleidsregels.

 • 3. Op bezwaar- en beroepschriften tegen een besluit genomen op grond van de beleidsregels bijzondere bijstand kosten kinderopvang sociaal-medische indicatie Gouda 2013 wordt beslist met inachtneming van deze beleidsregels.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden op 1 oktober 2019 in werking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:’ Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal-medische indicatie Gouda 2019’.

Ondertekening