Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent uiterlijke kenmerken vaartuigen (Beleidsregel Uiterlijke Kenmerken Vaartuigen 2019)

Geldend van 09-08-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent uiterlijke kenmerken vaartuigen (Beleidsregel Uiterlijke Kenmerken Vaartuigen 2019)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden

Gelet op artikel 9, eerste lid onder i van de Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening Leiden 2017

besluit vast te stellen de: Beleidsregel Uiterlijke Kenmerken Vaartuigen 2019

Artikel 1

Er is sprake van overtreding van artikel 9, eerste lid onder i van de Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening Leiden 2017 indien aan minimaal twee van de volgende criteria wordt voldaan:

 • 1.

  Aangroei van mos op (delen van) het vaartuig of andere plantengroei in of op het vaartuig,

 • 2.

  Ontbrekende onderdelen (mast, roer etc.),

 • 3.

  Gescheurde (kapotte) dekzeilen,

 • 4.

  Het vaartuig is gedeeltelijk gezonken,

 • 5.

  Overduidelijk slecht onderhoud van het vaartuig (zichtbaar door bijvoorbeeld afgebladerde verf, ernstige of uitgebreide roestvorming, gaten in romp of op het dek).

Artikel 2

 • 1. Indien er sprake is van een overtreding als bedoeld in het eerste artikel wordt een voorgenomen last onder bestuursdwang verzonden naar de overtreder met daarin opgenomen om welke overtreding het gaat en een termijn waarbinnen de overtreding ongedaan moet zijn gemaakt;

 • 2. Als na her-controle blijkt dat de overtreding nog niet ongedaan is gemaakt zal een last onder bestuursdwang worden verzonden met daarin opgenomen de termijn waarbinnen de overtreding alsnog ongedaan moet zijn gemaakt;

 • 3. Indien na het verzenden van de last als bedoeld in het tweede lid de overtreding niet tijdig ongedaan is gemaakt, zal de vergunning worden ingetrokken.

Artikel 3

Indien een vergunning op grond van het bepaalde in artikel twee is ingetrokken wordt gehandeld conform het tweede artikel van het Watersanctiebesluit 2015, in die zin dat:

 • 1.

  Er zonder vooraankondiging een last onder bestuursdwang aan het object wordt bevestigd met daarin opgenomen de termijn waarbinnen de overtreding opgeheven moet zijn.

 • 2.

  Zo spoedig mogelijk na verlopen van de termijn, genoemd in de last onder bestuursdwang, en na constatering dat de overtreding niet is opgeheven, de overtreding door de gemeente wordt opgeheven. De kosten die hierbij gemaakt worden, worden verhaald op de overtreder.

Artikel 4

Deze Beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 5

Deze Beleidsregel wordt aangehaald als de ‘Beleidsregel Uiterlijke Kenmerken Vaartuigen 2019’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 16 juli 2019.

de gemeentesecretaris,

P.M. van Vliet

de burgemeester,

H.J.J. Lenferink

Toelichting

Aanleiding

In de Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening Leiden 2017 (verder verordening) is onder de algemene intrekkingsgronden in artikel 9, eerste lid onder i. opgenomen dat de vergunning voor een vaartuig dat in uiterst slechte staat verkeert, kan worden ingetrokken. De tekst van deze bepaling luidt als volgt:

“indien de toestand van het vaartuig, waaronder in ieder geval begrepen de technische staat en uiterlijke staat van onderhoud daartoe aanleiding geeft of indien deze technische staat en uiterlijke staat van onderhoud het uiterlijk aanzien van de gemeente schaadt of het landschap verstoort;”

Dit beleidskader schept een kader voor het beoordelen van de uiterlijke kenmerken van een vaartuig. Hiermee kan worden vastgesteld of een vaartuig een verwaarloosd vaartuig betreft en derhalve onder de werking van deze intrekkingsgrond valt.

Doel

Met het opnemen van deze intrekkingsgrond wordt beoogd het uiterlijk aanzien van de stad te beschermen. In dat beeld passen vaartuigen in ernstig verwaarloosde staat niet. Het verwijderen van dergelijk vaartuigen dient echter meerdere doelen, te weten:

 • 1.

  Verbeteren van het aanzien van de stad

  Door verwaarloosde vaartuigen of vaartuigen met ernstig achterstallig onderhoud te verwijderen van de kades wordt gezorgd voor een nettere aanblik van de grachten en singels van Leiden;

 • 2.

  Verbetering van de veiligheid op het water

  Verwaarloosde vaartuigen kunnen sneller losraken of zinken. Als dat het geval is vormen ze een risico voor overige watergebruikers of kunnen ze mogelijk milieuschade veroorzaken. Dat is te voorkomen door de vaartuigen op te knappen of te verwijderen;

 • 3.

  Voorkomen van misbruik

  Uit het (recente) verleden zijn meerdere gevallen bekend van het gebruik van vaartuigen als overnachtingslocatie door daklozen. Hoewel dit niet allemaal verwaarloosde of slecht onderhouden vaartuigen waren is bij deze categorie wel de kans op misbruik groter. In die gevallen dat er daklozen op overnachten of in verblijven is dat van negatieve invloed op de omgeving door vervuiling, druggebruik en andere vormen van overlast. Ook zorgt de aanwezigheid van daklozen voor een verdere verslechtering van de staat van het vaartuig;

 • 4.

  Vrijmaken van ligplaatsen

  In Leiden is veel vraag naar ligplaatsen. Dit blijkt uit het aantal geregistreerden op de wachtlijst voor een ligplaatsvergunning. Door het verwijderen van verwaarloosde vaartuigen waarvan de eigenaar niet voornemens is het vaartuig in goede staat te brengen of te verwijderen, ontstaat er ruimte voor nieuwe vaartuigen.

Wrakken

Op grond van artikel 1 van de Wrakkenwet worden vaartuigen als wrakken aangemerkt als ze in openbare wateren gestrand zijn, geheel gezonken zijn of aan de grond zijn geraakt.. Deze vallen buiten de werking van deze beleidsregels. Hierop kan de beheerder van het water namelijk al handhaven op grond van de Wrakkenwet.

Ook in die gevallen waar er sprake is van het (mogelijk) lekken van olie of andere zaken die het milieu kunnen schaden is er een bestaand kader waarbinnen kan worden opgetreden tegen het vaartuig dat dit probleem veroorzaakt. Het college kan een dergelijk vaartuig onmiddellijk (laten) verwijderen om verdere milieuschade te voorkomen.

Uiterlijke kenmerken vaartuigen

Naar analogie van de wrakkenwet en de criteria die worden gehanteerd voor het bepalen of iets een fietswrak of een autowrak is, zijn uiterlijke kenmerken benoemd aan de hand waarvan wordt bepaald of een vaartuig een ‘verwaarloosd vaartuig’ is of niet.

Fietswrakken en autowrakken

Een fiets is een wrak als deze rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeert (art. 5:12 APV). In de praktijk wordt een wrakfiets als wrak beschouwd als er een aantal belangrijke onderdelen van de fiets ontbreken of kapot zijn (banden, of kromme wielen, trappers, zadel). Ook wordt het totale plaatje van de fiets bekeken, bv veel stof op de fiets, ernstige roestvorming, planten/gras tussen de wielen. Dit geeft een extra indicatie om een fiets als wrak aan te pakken. Dit zijn ook tekenen dat de fiets achtergelaten is door de eigenaar en niet meer wordt gebruikt. Voor auto’s geldt over het algemeen dat die als een wrak kan worden bestempeld als er essentiële onderdelen ontbreken of zodanig beschadigd is dat er niet meer mee gereden kan worden. Ernstige lakschade is niet voldoende. Echter zaken als ingetikte ruiten en lekkage en (meerdere) lekke banden zijn zaken die aanleiding zijn voor het bestempelen van een voertuig als een wrak. Ook in die gevallen dat een voertuig in een zodanige staat is dat het een indirect gevaar voor de omgeving of de openbare orde kan vormen kan tegen een voertuig worden opgetreden

Criteria “verwaarloosd vaartuig”

Op basis van voorstaande zijn er criteria opgesteld aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of een vaartuigen onder de werking van het betreffende artikel valt. Hierbij geldt dat afhankelijk van de situatie het constateren van een of meerdere gebreken aan een vaartuig kan leiden tot handhavend optreden. De criteria staan opgesomd in het eerste artikel van deze beleidsregel.

Uitvoering beleidsregel

Het aanpakken van verwaarloosde vaartuigen kan zowel op incidentele (als gevolg van een klacht of melding) als op projectmatige basis plaatvinden. Bij een projectmatige aanpak zullen aan de hand van een lijst met vergunningen watergangen gecontroleerd worden op de aanwezigheid van vaartuigen die aan de hiervoor gestelde criteria voldoen. In alle gevallen geldt dat in dien een dergelijk vaartuig wordt aangetroffen er wordt gekeken of dat vaartuig een geldige ligplaatsvergunning heeft. Indien dat niet het geval is zal op het vaartuig worden gehandhaafd op de wijze die gebruikelijk is voor vaartuigen zonder vergunning conform het Watersanctiebesluit 2015. In die gevallen dat blijkt dat voor een vaartuig dat wordt aangemerkt als verwaarloosd vaartuig wel een ligplaatsvergunning is verleend dan wordt het proces gevolgd zoals beschreven in deze beleidsregel.