Regeling vervallen per 01-01-2024

Aanwijzingsbesluit verklaring van geen bedenkingen en delegatiebesluit vaststellen exploitatieplan

Geldend van 02-08-2019 t/m 31-12-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verklaring van geen bedenkingen en delegatiebesluit vaststellen exploitatieplan

De raad van de gemeente Westerkwartier,

Gelezen het voorstel Aanwijzingsbesluit verklaring van geen bedenkingen en delegatiebesluit vaststellen exploitatieplan,

Gelet op het bepaalde in artikel 156 van de Gemeentewet, de artikelen 2.27 en 3.11 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht, artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening,

Besluit:

Vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit verklaring van geen bedenkingen en delegatiebesluit vaststellen exploitatieplan

Artikel 1. Aanwijzing categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist

 • 1. Op grond van artikel 6.5 derde lid van het Besluit omgevingsrecht worden alle aanvragen die in strijd zijn met het bestemmingsplan en waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12 aanhef en eerste lid, onderdeel a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, aangewezen als categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad niet is vereist, tenzij sprake is van:

  • -

   het vergroten van een niet-agrarische bedrijf in het buitengebied, wanneer dit buiten de reikwijdte van de flexibiliteitsbepalingen van het bestemmingsplan gaat;

  • -

   het vergroten van een agrarisch bouwperceel tot 2 hectare, wanneer dit buiten de reikwijdte van de flexibiliteitsbepalingen van het bestemmingsplan gaat;

  • -

   het hergebruiken van bestaande vrijgekomen en vrijkomende agrarische bebouwing voor niet agrarische functies, wanneer dit buiten de reikwijdte van de flexibiliteitsbepalingen van het bestemmingsplan gaat;

  • -

   het oprichten van een windmolen met een ashoogte van meer dan 15 meter;

  • -

   het realiseren van een zonnepark met een oppervlakte groter dan 1 hectare;

  • -

   * woningbouwprojecten voor meer dan 7 wooneenheden binnen de bebouwde kom;

  • -

   het nieuw vestigen van bedrijven behorend tot categorie 3.2 en hoger op grond van de VNG handreiking “Bedrijven en milieuzonering”, wanneer dit buiten de reikwijdte van de flexibiliteitsbepalingen van het bestemmingsplan gaat.

 • 2. Een verklaring van geen bedenkingen is ook niet benodigd indien:

  • -

   een door de raad afgegeven ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter inzage heeft gelegen en daartegen geen zienswijzen zijn ingebracht.

Artikel 2. Delegatie bevoegdheid vaststellen exploitatieplan bij een omgevingsvergunning

De bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders, voor zover toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12, aanhef en eerste lid, onderdeel a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 3. Vervallenverklaring

De volgende besluiten worden vervallen verklaart:

 • -

  Aanwijzing van een categorie van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist (Wabo) alsmede de delegatie van het vaststellen van een exploitatieplan van de gemeente Zuidhorn van 4 oktober 2010.

 • -

  Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo van de gemeente Marum van 9 november 2011.

 • -

  Procedure verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad van de gemeente Leek van 22 november 2016.

 • -

  Beleidsnotitie tot het toepassen van planologische afwijkingen op grond van de Wabo en het wijzigen van bestemmingsplannen op grond van de Wro van de gemeente Grootegast van 25 januari 2011.

 • -

  Aanwijzen categorieën waarin geen verklaring van geen bedenkingen vereist is van de gemeente Winsum van 16 december 2010.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treed in werking na de dag waarop deze op de gebruikelijke wijze is bekendgemaakt.

* Gewijzigd bij amendement ingediend door de fracties van GroenLinks en D66

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 26 juni 2019

F.H. Wiersma, voorzitter J.L. de Jong, griffier