Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent verklaring van geen bedenkingen (Besluit tot het aanwijzen van categorieën gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist)

Geldend van 31-07-2019 t/m 15-08-2022

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent verklaring van geen bedenkingen (Besluit tot het aanwijzen van categorieën gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist)

De raad van de gemeente Breda;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen;

gelet op artikel 6.5, derde lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor);

Besluit:

Tot het aanwijzen van de volgende categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist:

Artikel 1 Categorieën waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist

Het 'Besluit tot het aanwijzen van categorieën gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist’ kent de volgende categorieën (zowel binnen- als buitenstedelijk) waarbij een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet is vereist:

 • 1.

  Het realiseren van een project dat is opgenomen, dan wel in overeenstemming is of rechtstreeks past binnen de kaders van een ontwerpbestemmingsplan, stedenbouwkundige visie, stedenbouwkundige randvoorwaarden, structuurvisie, masterplan, gebiedsvisie of ander concreet raadsbeleid of andere concrete raadskaders;

 • 2.

  Het oprichten, wijzigen en/of uitbreiden van een bouwwerk, geen gebouw zijnde tot een hoogte van maximaal 66 m;

 • 3.

  Het oprichten, wijzigen en/of uitbreiden alsmede het gebruiken van een gebouw met een maximum bebouwd grondoppervlakte van 4.000 m2, inclusief gevelwijzigingen, ten behoeve van cultuur, detailhandel, dienstverlening, de bouw van carnavalswagens, horeca, kantoorgebruik, maatschappelijke voorzieningen, ontspanning, recreatie, sport, met inbegrip van bijgebouwen;

 • 4.

  Het wijzigen van het gebruik van onbebouwde gronden, al dan niet in combinatie met het bouwen en het aanleggen;

 • 5.

  Het oprichten, wijzigen, aanleggen of uitbreiden van infrastructurele werken of openbare voorzieningen;

 • 6.

  Voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het wijzigen van het gebruik van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein;

 • 7.

  Het weigeren een verklaring van geen bedenkingen af te geven;

 • 8.

  Het bouwen, herbouwen, vernieuwen, uitbreiden van gebouwen en bouwwerken en het omzetten van bestaande functies ten behoeve van de woonfunctie inclusief de bij die functie bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen, met een maximum van 100 woningen.

Artikel 2 Exploitatieplan

Indien een initiatief past in een van de onder artikel 1. genoemde categorieën wordt de bevoegdheid met betrekking tot het al dan niet benodigd zijn en het vaststellen van een exploitatieplan voor dat initiatief gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Het besluit wordt aangehaald als: Besluit tot het aanwijzen van categorieën gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 4 juli 2019.

, voorzitter

, griffier